SANTIAGO 1

1Cue Santiágodùcue. Juzíñamui táùjùtagamùedùcue. Daje izói caù Ocuíraùma Jesucristo táùjùtagamùedùcue. Israel náùraùmona nagakuiro iemo mena dàgazie nana énùedo ráùdozitùnona uáidotùcue. 2Cue ámatùaù cácarei, nùùe facátafuiaù ómoùmo jíiriadù ùere caùmare omoù iri. 3Mei jùù omoù àùnuafue facátaficaiadù áfedo baùmo comécùna járidoñenafuena onótallùomoù. Mei áfena onódùomoù. 4Afe comécùna járidoñenafue ñue jeire omoù móonaitari. Afedo jaàcùna jéetagamacùna íitùomoù; omoù jitáillùfuena íñeite. ~ 5Omoùmona dáamùe fùgo onóñenia, Juzíñamuimona onónafue mai o jùcari. Iemona Juzíñamui áfena afémùemo fécaite, mei jùù Juzíñamui jeruíñeno nágamùiaùmo onóillùfuena fecáfùrede. Afémùe icàriñeno comànùmo fecáfùrede. 6Mei íadù àùnuafuedo o jùcari. Daùí jitáirede; mùnàcana o comecù anado àgùcaiñeno jùcari. Naga uaina àgùcùredùmùe jorai bagua izói jairífodo dóbaidobaicaide. 7Daùítadùmùe Ocuíraùmamona mùnàcana óllena comécùmo facáñeno iri. 8Aféfuena onóigaza. Nàùmùe birui bie raa óiacade, uire jùáùena óiacade, ñue jaàcùna macánide. 9¡Ráanide ama, caùmare o iri! Juzíñamui caifófenemo ona jóonelle jira. 10Ráaredùmùe, o anáfeficaiadù, áfena náafueñeno caùmare o iri. Mei ráaredùno ráitùe záfia izóideza. Afe záfia are íñeite. 11Jitoma bíllamona íena ùere llirítaite. Caigáillamona afe záfia ana júide. Daùí ie ebírenano fuite. Daje izói ráaredùmùe ie nàcùdocaigafuiaù càgùri táùnocaite. 12Dámùe facátafuiaù járitañeno llàùnoiadù afémùe caùmare ite. Facátafuemona ñue oni jaillano àcoùnia fia iga raa jùrídoite, ñue facátaoicailla jira. Afe àcoùnia fia iga raa nuicùrai izóidùfue. Afe iga raa ua Juzíñamui ie illa zíiñona cáataitùnona. Ua Juzíñamuina izíruitùnomo uícodo lloga zíiñona cáataitùnona íaùoùmo fécaite. 13Dámùe àaùfuemo baùítafuena cacáadù, afe Juzíñamui orécaza comécùna facáñeno o iri, mei jira afe daùítadùfue Juzíñamui jaca jitáiñede. Daje izói Juzíñamui bumo afe àaùfuemo baùítafuena comuítañede. 14Mei afefue jùáùfodo bite. Dáamùe dama ie comecù fùeni jítainafuiaùdo comecù óiadù, áfedo àaùfuemo báùite. Afe izói dáamùe ie fùeni jítainafuiaùdo jàfueficailla; íemo afe jàfuiafuedo afémùe meine àaùfuemo báùite. 15Afe bie comecù fùénino jitáinafuiaùmona àaùfue comuide. Ie mei afe àaùfue ja oruíbicaillamona tùíllafue comuide. 16Cue izíruiga ámatùaù jàfuefizaiñeno iri. 17Nana ñuera caùmo iga raa, nana caùmo jaàcùna jóobidùfuiaù dùga, caifona Juzíñamuimona bite. Afémùe nana monamo ite egáiñotùnona fùnode. Juzíñamui jaca dáamùe; afémùemo jùáùfodo meídogafuena iñede. 18Afémùe uáfuena úrilla uaido cáatatùnona caùna comuítate. Afena fùnode ie fùnócafuiaùmona como fueñe oga llàzie izói caù íllena; mei ie comecù jitaina izói fùnode. 19Ie jira izíruiga ámatùaù cacarei. Omoùmona nágamùiaù jaca jefo jùnéoiri, mei íadù fàaicana o úriri, daje izói fàaicana ràicairi. 20Mei jùù, ràicaidùmùe Juzíñamuina ióbitañede. 21Mei daùí nana ùáùredùfuiaù omoù fáùcanocairi, jamánomo móonaioicaide fùénidùfuiaù dùga. Omoù comécùmo lloga uai Juzíñamui úrilla uaina comecù mánaùnafuedo jeire omoù oíri. Mei jùù afe úrillauai ràinorede omoù joreño jílloillena. 22Jira úrillauai ómoùmo lloga ráfuena fùno. Fia aféfuemo táùnona cacáreiñeno. Fia táùnona omoù cacáadù danù abù jàfueitùomoù. 23Afe úrillafue fia táùnona cacádùmùe aféfuena ùere cácañenia, afémùe acáranimo uiéco cùona izóidùmùe. 24Afémùe ie izóidena cùode, mei íadù raùre jailla llezica, ie izóidena féitate. 25Cacánafuena féitañedùmùe jamánomo ñuera ocuícafuena jeire ófùrede. Afe jamánomo ñuera ocuícafue caùmo rairuíñenafuena itátaga. Aféfuemo méidoñeno afémùe íoide. Afe ocuícafue afémùe àùnota fùnode. Daùí fùnódùmùe nana ie fùnócafuiaùdo caùmare ite. 26Dámùe Juzíñamuimo comécùidùmùe comecù facáoiadù, mei íadù fuena rairuíñeno úriadù, afémùe dama abù jàfuete. Afémùe comécùinafue táùnobicaide. 27Nàfuenide comécùinafue, Moo Juzíñamuimo eróicana ùáùnidùfue bie izói ite; ñue Juzíñamuimo comécùidùmùe móonidùzaùaù íemo éinidùzaùaù dùga, íaùoùna duéruillano canófùrede. Daje izói fecànguaùna íaùoù duéruillano canófùrede. Afe llezica énùemo ite Juzíñamuina éoidùmacù àaùfuiaùdo ñúemùe abùna àaùdoñede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\