SANTIAGO 4

1Omoùmo ite fuiríllafuiaù ¿nùnena bite, júfiduafuiaù dùga? Omoù fùeni comecù óiacanafuiaùmona bite. Aféfuiaù omoù comécùna jaca éoitade. 2Omoù daa raana jitáiadù, áfena ómoùmo llàùnonina jira fatàomoù. Jùáùe raamo omoù úradoiadù áfena ónidùomoù, jira fuiríllano jóbairitùomoù. Omoù jitaiga raa oñédùomoù, Juzíñamuimo jùcáñena jira. 3Afémùemo omoù jùcáadù llàùnoñedùomoù, ùaùre jùca àcoùnia. Mei jùù áfena óiacadùomoù fia omoù caùmare íacanafuiaùmo dotállena. 4Jùáùfodo fùénidùmacùdùomoù. Bínùemo ite Juzíñamuina éoidùmacùmo nabáiriacadùno Juzíñamui faùríconùna jáite. ¿Omoù meita bífuena onóñedùomoù? Nàùmùe éoidùmacùmo nabaina maméidùmùe Juzíñamui faùrícomana dóbaicaide. 5Cuegáuai taùno lloñede. Aféuai daùde: “Juzíñamui ie Ñuera Joreño caùmo fecade caù dùga íllena. Afe Joreño uríoina izói caùna izíruite,” daùde. 6Mei íadù Juzíñamui caùna ràiduafuedo baùmo caùna cánuaùbite. Mei jùù Cuegáuai daùde: “Juzíñamui afe abù àùnotùnona rairuide; mei íadù comécùna mánaùdùmacùna íaùoùna ràiduafuedo íaùoùna cánuaùbite.” 7Juzíñamui anamo mai omoù itábicairi. Taùfemo omoù mameri, íemona ómoùmona oni bótaiteza. 8Mai Juzíñamuimo áùnozillano caùmare omoù úriri; afe ùbana afémùe ómoùmo caùmare úrite. Ùáùfueredùno, mai omoù comecù àaùfuiaù doíri. Juzíñamuina izíruiacadùno íemo dáanomo íena éoidùmacùna izíruitùno, mai omoù comecù ùáùnitari. 9Omoù zúureficairi; omoù cáillùcaillù eeri. Omoù zadáilla jeme; jùáùfodo meídocairi. Afe izói omoù cáùmafue zúucaillano méidori. 10Caù Ocuíraùma Jesucristo uiécomo omoù manánairi, íemona afémùe ómoùna caifo naidáneiteza. 11Amatùaù, jùáùmana fùeni omoù úriñeno iri. Amana fùeni úritùmùe daje izói ocuícafuemo fùeni úrite. Afe izói ámana fùeni jùcánotùmùe, daùí ocuícafuemo fùeni faùríote. Mei jira ocuícafuemo fùeni o faùríoadù, jira ocuícafuena àere cacáñedùmùedùo. Ja jùcánoraùmana íitùo. 12Mei íadù daade ocuícafue llotàmùe; afe llezica afémùe Jùcánoitùmùe. Dama afémùe caù jíllotaraùma, jùáùe izói afémùe caù táùnocaitaraùma. Mei, o, ¿nàùmùedùo jùáùmamo itàfuiaù o jùcánodoùllena? 13Mai bíemo omoù cacarei, omoù úrilla uaina daùdùno. Bie izói daùífùredùomoù: “Birui nùbaù uire jítùramo jùáùe jófuemo jáitùcaù. Dùnomo daa fùmona fecárizaitùcaù, úcube caù óllena,” daùdàomoù. 14Mei íadù due onóñedùomoù uire jitù caùmo íitùfuena. Mei jùù ¿mùnùca mei caù cáatatùnona? Caù cáatatùno daallu càocaizaùbite úillùe izói. Iemona afe úillùe nùne táùnocaide. 15Bifue izói omoù daùírede: “Juzíñamui jítaiadù íitùcaù. Iemona aféfuena nùbaù jùáùfuena fànoitùcaù.” 16Mei íadù afe ùbana, o dáùnana meídoiacañeno naù abù àùnocana úritùomoù. Nana afe abù àùnuafue fùénide. 17Ñúefuena fànuana onódùmùe afefue fùnóñenia afémùe fùénidùfuemo báùide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\