SANTIAGO 5

1¡Ráaredùmacù, bífuemo omoù cácarei! Cáillùcaillù eeri, aillo duere fùnóbillùfuiaù ómoùmo íiteza. Aféfuedo duere zéfuitùomoù. 2Omoù ebírede ráaùe ja rùfaide. Omoù ñuera ùníroillaù ícuaù güiga. 3Omoù úcube quenírede ráanùaù dùga ja éezùte. Afe éeiafue fùénidùfue ómoùmo nítaite, ie mei bie éeiafue omoù comecù duere fànoite; irai amena cuarítaoina izói ómoùna fànoite. Afe birui íiraùruimo omoù ráaùenùaù ja ofítatùomoù. 4Omoù güíllena óinaruillaùdo táùjùtagamacù úcube jeruídùomoù. Afe jeruica úcube ómoùmo rùire jùáùfodo dájecana úrite. Nana naùraù illaùma Juzíñamui bie táùjùtagamacù éecana dáùnana cacade. 5Bie énùemo jamánomo ñue ebírede ráanùaù ómoùmo ífùrede. Danù nana omoù comecù jitailla izói ífùredùomoù. Fia güillárenamona mero izói farédùomoù. Afe llezica fazàllùruimo dúcùzaide. 6Nano fueñe nàfuenidùmacùna tùtátatùomoù, ie mei afémacùna fatàomoù. Afe nàfuenidùno ómoùmo abù zóofetiaùoù, mei íadù íaùoùmo dúecaiñeno fatàomoù. 7Ie jira, ámatùaù, caù Ocuíraùma Jesucristo billàruimo comecù járidoñeno omoù iri. Jacáfaùmo táùjùdùmùe ráifide llùzíllanùaùna járidoñeno úiñote. Ua nano fuéñeide uáicù mei naù úiñoide. Iiraùe uáicù mei afe llùzíllanùaùna óite. 8Daje izói omoù járidoñeno. Omoù comecù mame; caù Ocuíraùma billàrui ja áùnozideza. 9Amatùaù, conímamo ràirùiñeno omoù iri, jùcánollùmacùna omoù íñeillena. Mei jùù, Juzíñamui dama Jùcánoraùma; afémùe caù fùnócafuiaù jùcánollùrui ja áùnozide. 10Cue ámatùaù, uai llóraùnùmo comecù uibíoiri. Iaùoù nágarui ñue illafue caùmo ácataiteza. Juzíñamui mámecùdo íaùoù úrillamona ùere duere zefuídiaùoù, mei íadù jaca járidoñediaùoù. 11Duere zéfuillafuemona zefui cácañedùno caùmare itíaùoù daùífùredùcaù. Jáiaigùma Job ie járidoñenafuena cacádùomoù. Afe llezica Juzíñamui íemo íiraùnomo fùnócafuena onódùomoù. Mei jùù, Juzíñamui caù Ocuíraùma caùmo dúecaifùrede, fùénidùfuiaù ùba are nùnomo caùmo óñeite. 12Cue ámatùaù cacai. Jamánomoidùfue llóitùcue. Juzíñamui mámecù uafue daùíllena táùnomo llàùnoñeno iri; afe daùí mona mámecù énùe mámecù dùga táùnomo llàùnoñeno iri, nùùe jùáùe raana táùnomo llàùnuano uafue daùíllena daùíñeno iri. “Jùù” o daùía nùe izói íteza. “Ieñede” o daùía íeñeiteza. Afe izói mai omoù úriri Juzíñamui duere omoù fànoñeilleza. 13Omoùmona dáamùe duere zéfuia afémùe dama Juzíñamuimo úriri. Dáamùe caùmare íadù afémùe ñúefue nitada róiri. 14Dáamùe ùráreia, gaùríraco imácùmona eicomànùna jàùrizairi, afémùeri Juzíñamuimo íaùoù úrillena. Afe llezica afémùemo Juzíñamui mámecùdo cáùredùjina jóoneitiaùoù. 15Ùùnuafuedo Juzíñamuimo íaùoù úriadù ùráredùmùe jíllobicaite, ie mei Moo Juzíñamui íena náidacaitaite. Ùáùredùfuiaùmo naui ie baùíadù, afe àaùfuiaù oni dófinamona, ñue nàfuenidùmùena Juzíñamui íena llàùnoite. 16Ie jira omoù àaùfuiaù jofo conímamo omoù lloiri. Afena jáanoñeno iri. Afe mei conímamo Juzíñamuimo omoù jùcari, íemona ñue omoù jílloilleza. Fàgomùe izire Juzíñamuimo úrillafue ùere ràinorede. 17Uai lloraùma Elías jùba caù izóidùmùe. Juzíñamuimo ie úrillado nocù bùíñeillena Juzíñamuimo jùcade. Jàcamona jae dafùmonaámani átuedo énùemo nocùna bùíñede. 18Ie mei dáanomo Juzíñamuimo jàcamona meine bàizaide; áfemona énùe naa llàzieri zùcode. 19Cue ámatùaù, ómoùmona dámùe ua uáimona oni fùeni nùbéfodo jáiadù, jùáùmùe íena meine abùdo atàdenia ñuera. 20Bífuena omoù onóilleza. Fùénidùmùe ie ùáùrede iómona meine atàdùmùe afe fùénidùmùe joreño tàillanomona jíllotaite. Afe llezica aillo àaùfuiaù oni dóficaite. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\