SAN JUAN 10

1Uáfuena ómoùna dáùitùcue, ovejaù cùrànoraco nazedo jáiñedùmùe ua meràriraùma. Enéfenemo táùfodo tícaillano jofo jáidùmùe ua meràrifùredùmùe. 2Mei íadù nazedo jofo jaídùmùe ua úiñoraùma. Nàùmùe ie ovéjaùna ñue uíñote. 3Naze tuiñóraùma naze tuiñode afémùe jofo jáillena. Ie uaina ovejaù onódiaùoù. Ie ovéjaùaù íaùoù mámecùdo jàùrite. Daùí cùrànoracomona jino ófùregaiaùoù. 4Nana ie ovejaù jino óina méifodo, íaùoù uícodo ùfóicaide. Ovéjaùaù ie óodana jáioicaidiaùoù mei ie uaina onódiaùoùza. 5Mei íadù onóñegamùemo jáioicaiñediaùoù. Mei jùáùfodo afémùemona nùné botádiaùoù, ónoñegamacù uaina onóñena jira. 6Bie daje izoide ráfuedo Jesús íaùoùmo llófuete. Mei íadù daùí daùíacana uáina onóñediaùoù. 7Iemona Jesús meine dáanomo daùízaide: Uáfuena ómoùna dáùitùcue: Cue bie ovéjaùaù jofo jaira nazédùcue. 8Nana cue uícomo bitàmacù meràriraùnù daje izói baùróriraùnù. Mei íadù ovéjaùaù afémacùna náfueñediaùoù. 9Cue nazénaza. Cuedo jofo jáidùmùe jíllobicaite. Afémùe cùrànoracomo jofo jaide, meine jino bite. Afe jofo jáitùmùe oveja izóidùmùena iite. Ie güille raana báifùrede. 10Meràriraùma fia meràrizaùbite; fájaùbite, táùnocaitajaùbite. Mei íadù cue bitùcue íaùoù cáatallena, ua jamánomo íocùre íaùoù íllena bitùcue. 11Ñue ovéjaùaù úiñoraùmadùcue. Afe ñue ovéjaùaù úiñoraùma ovéjaùaùmo ie cáallùnona itátaite. 12Mei íadù fia ùbaca úiñoraùma dama úcube llàùnollena táùjùde. Jùco izoide bíllana afémùe cùóillano, ovéjaùaù fàiano botade. Afémùe botade uáfuena úiñoraùmañena jira; daje izói ovéjaùaù íeùeñena jira. Iemona jùco izoide ovéjaùaùna llaùtade. Iemona nana jùáùe ovéjaùaù júdaùzitiaùoù. 13Bie ùima botáfùrede, daa fia ùbállena táùjùdeza. Ovéjaùaùna naù lloñede. Iaùoùna duéruiñede. 14- 15Cue bie ñue úiñoraùmadùcue. Cue Moo cuena onona izói daje izói cue Moona onódùcue. Afe izói cue ovéjaùaùna onódùcue, ie izói afémacù cuena onódiaùoù. Cue cáallùno ovéjaùaùmo íitùcue. 16Jùáùe ovéjaùaù cuemo ite, Bie cùrànoraco íeñede. Cue uaina cacáillanona jeire óitiaùoù. Iemona daa cùrànoraco íite, daje izói daa úiñoraùma íite. 17Cue Moo cuena izíruite, cue abù fécaillano meine cue llàùnua jira. 18Buna cue abù báùroñeite, mei íadù dama cue comecù izói fécaitùcue. Cue áfena fecáredùcue, ie mei meine áfena llàùnoredùcue. Afe bie cue Moo cue ocuilla dùeze, daùde. 19Judíuaù afe uaina cacáillano bócoùzitiaùoù. 20Afémacùmona aillo daùdíaùoù: ¿Nùbái mei uai jeire otàomoù? Afémùemo fùénide jóriaù íllaza, íemo uáùritaide, daùdíaùoù. 21Mei íadù jùáùmacù daùdíaùoù: Fùénidena jóriaùredùmùe jaca afe izói úriñide, .Fùénide joreño uina càoiñedùmùe uina càoitanide. 22Jae rozíruillaruillaù. Afe llezica Jerusalemo ùráùzillafue fùnódiaùoù, gaùríraco Juzíñamuimo oni íficaillarui uibíñoicaillena. 23Jesús Salomón macáranodo gaùríracomo macade. 24Judíuaù Jesumo ífoùna gaùríllano daùdíaùoù: ¿Nùe dùnó caùna fùgo onótañeitùo? O Crístodùo raùre uáfodo caùmo llone, daùdíaùoù. 25Jira Jesús uai ote: Jallotùcue íadù cuena àùnoñedùomoù. Cue fùnócafuiaù cue Moo ràinodo fùnódùcue. Afedo ñue jino ácatagacue. 26Mei íadù cuena àùnoñedùomoù, cue ovéjaùaùñedùomoùza. Afena naui ómoùna daùdùcue. 27Cue ovéjaùaù cue uaina onode. Iaùoùna onódùcue, jira cuedo bitíaùoù. 28Zíiñona cáaillùno íaùoùmo fecádùcue. Jaca afémacùmona dáamùe nùné báùizaiñeite. Buna cúemona íaùoùmona daa báùroñeite. 29Afémacù cue Moo cuemo iga. Afémùe jamánomoidùmùe. Nana baùmo jáidùmùe. Buna cue Moo Juzíñamuimona afémacùna baùrónide. 30Cue, cue Moo dùga dáamùedùcoco, daùde. 31Iemona judíuaù meine íena nofàcùaùna nitáacadiaùoù. 32Jira Jesús daùde: Omoù eróicana dùga ñúefuiaùna cue Moo ràinodo fùnódùcue. ¿Nùfue àcoùnia nofàcùaùdo cue níjùitùomoù? daùde. 33Jira judíuaù uai otíaùoù: Ñúefuiaù o fànuamona ona níjùiñeitùcaù; mei íadù o uáillaùdo Juzíñamuina báiñotùo. Fia ùímadùo, mei íadù Juzíñamuina o abà maméacadùo, daùdíaùoù. 34Jira Jesús daùde: Omoù ocuínafuiaùmo Juzíñamui daùna ja cuega. Be nàuai: ”Omoù juzíñamuillaùdùomoù.” 35Cuegáuai dáùnana jaca jáanonide, onódùcaùza. Juzíñamui, ie uaillaù llàùnotùmùiaùna juzíñamuillaùna mameide. 36Juzíñamui ja cuena oni íficaitajano bie énùemo cuena orede. Ua ie orécamùedùcue. Jira ¿nùe izói dáùitùo “Juzíñamuina báiñotùo” cue daùíadù “Juzíñamui Jitódùcue”? 37Cue Moo fùnoca izói cue fùnóñeniadù, mai cuena omoù àùnoñeno. 38Mei íadù ie fùnócafue izói cue fùnóadù, mai aféfuiaùna ùùno, omoù naù cuena àùnoñenia. Afemona cue Moo cuemo íllana, jabe ónoitùomoù. Daje izói cue, cue Moomo itàcueza, ónoitùomoù, daùde. 39Meine maùáno íena uíacadiaùoù, mei íadù Jesús oni fànocaide. 40Ie mei Jesús Jordán ruicáfellemo meine jaide. Dùnomo fùébide. Ua naui Juan ùfo jokuanomo ite. 41Aillo comùnù íena eróizaidiaùoù. Daùdíaùoù: Uáfuena, Juan càofùnina onótalle raa fùnóñede, mei íadù nana Juan bímùeri daùnáfuiaù uáfuiaù, daùdíaùoù. 42Dùnomo aillo comùnù Jesuna àùnotiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\