SAN JUAN 11

1Daa ùima Lázaro ùere ùrárena. Betania ímùe. María ie ebuiño Marta dùga daje jófuemo itíaùoù. 2Afe María ùráredùmùe Lázaro mirùngo. Afe María naui Jesús àdaùmo ziórede cáùredùji totade. Tótanona ie ùfótùido zafénaitade. 3Ja birui afe mirùngo íaùnguaù uai Jesumo orede, Lázaro ùere tàiacana jira; llote: Ocuíraùma, o nabai Lázaro ùrárede, daùde. 4Jesús cacáillano daùde: Afe duico tàtañeite, mei íadù jamánomo ñue Juzíñamui ebírenafue ácataite. Ie llezica afe duico Juzíñamui Jitó ebírenafue ácataite. 5Marta ie ebuiño ie àio Lázaro dùga Jesús íaùoùna ùere izíruite; 6mei íadù Lázaro ùrárenafuena fùdàillanona, Jesús raùre jáiñede; naù ménarui ie illánomo ite. 7Ie mei ie llófuegamacùna daùde: Meine Judéamo caù jai, daùde. 8Jira llófuegamacù daùdíaùoù: Llófueraùma, nano cómoicana Judíuaù dùno nofàcùaùdo o fáiacadiaùoù. ¿ Nane meine afe dùné jáiacadùo? daùdíaùoù. 9Jira Jesús ie tàillùrui naù áùnoziñenana onóillano, íaùoùna onótatùuaido daùde: ¿Uáfueñede, naga mona nagakuiro iemo mena horas ite? Come monari macáadù éùcùtaiñede. Bie énùemo ite egáiñuana cùode. 10Iadù come naùo macáadù éùcùtaide; afémùemo egáiñotùnona iñédeza. 11Ie mei Jesús naù úrite; íaùoùna daùde: Caù nabai Lázaro ùnàdeza, mei íadù cazítaitùcue, daùde. 12Jira llófuegamacù daùdíaùoù: Ocuíraùma, afémùe ùnàadù ja jíllocaite, daùdíaùoù. 13Mei íadù Jesús jùáùfodo daùíacade, Lázaro tàide. Llófuegamacù comecù facade Jesús dáùnana fia ànùa llote. 14Jira Jesús jino uáfodo íaùoùna daùde: Lázaro ja tàide. 15Ióbidùcue afémùe tàillanomo iñédùcueza. Daùí ómoùmona ñuera, omoù àùnollena. Mei íadù caù éroizaillù, daùde. 16Iemo Tomás, Guarámùe maméidùmùe, jùáùe llófuegamacùna daùde: Mai caù jai, afémùe dùga dáanomo caù tàilleza, daùde. 17Jesús dúcùillano como fùdùde Lázaro ja nagaámarie dàgarui énùe anamo ite. 18Betania ùere Jerusalén áùnori ite, mena kilómetro átuedo izói. 19Aillo judíuaù jáidùmacù Marta María dùga uáiduaidiaùoù, íaùnguaù àio tàillari. Iaùnguaùmo fàraùbitiaùoù. 20Marta Jesús dúcùana fùdàillano afémùena jino cùóizaide. Mei íadù María jofomo fùébide. 21Marta Jesúna daùde: Ocuíraùma, o nùbaù benó itàoniadù cue àio tàiñede. 22Mei íadù onódùcue naga raa Juzíñamuimona o jùcáadù afémùe omo iite, daùde. 23Jira Jesús daùde: O àio meine cáaite. 24Iemo Marta daùde: Jùù, cue onódùcueza tàidùno cáadùnona illàruimo, énùe íiraùruimo afémùe meine cáaite, daùde. 25Jira Jesús daùde: Cue tàidùno meine abùdo náidataraùmadùcue; cáadùnona abùdo itátaraùmadùcue. Cuena àùnotùmùe ie tàiadù meine cáaite. 26Nana naù cáadùno cuena àùnoiadù jaca nùnomo tàiñeitiaùoù. ¿O afefuena àùnotùo? daùde. 27Jira afengo daùde: Jùù, Ocuíraùma, o Crístodùo àùnotùcue. Juzíñamui Jitó ana énùemo bitàmùedùoza. Afena àùnotùcue, daùde. 28Daùí dáùna méifodo, Marta ie ebuiño María uáiduaide. Báinino aféngona daùde: Llófueraùma benó ite. O jàùritate, daùde. 29Afena cacáillano María raùre náidacaillano Jesumo eróizaide. 30Naù Jesús afe jófuemo jofo jáiñede. Marta ie baizájillanomo naù ite. 31Jofo ite judíuaù afengona fàraidiaùoù. Afengo náidacaillano, raùre jino jáillana judíuaù càoillano, aféngodo jáidiaùoù. Afémacù comecù facádiaùoù, afengo raùafo dùnomo éeiaide. 32Ie mei María Jesús illánomo dúcùde. Dúcùano afémùe eùba abùmo caiñàcùdo dújuillano daùde: Ocuíraùma, o nùbaù benó itàonia cue àio tàiñede, daùde. 33Jesús María éeiana, naa aféngodo bitùno judíuaùri éeiana cùode. Càuano afémùe ùere zúureficaide. Ie comecù docaide. 34Jira jùcánote: ¿Nùnomo omoù raùga? Jira daùdíaùoù: Ocuíraùma, eróizaùbi, daùdíaùoù. 35Jesús eede. 36Jira mei judíuaù daùdíaùoù: ¡Ero, nùù afémùena izíruilla! daùdíaùoù. 37Iadù afémacùmona dámùe daùde: Bímùe uina càoiñedùmùena meine càoitaraùma. ¿Naù afémùemo iñede ràino Lázaro tàitañeillena? daùde. 38Jesús comecù meine ùere docaide. Raùáfomo áùnozide. Raùafo idu ana ifo. Ie jofo jáirano daa nofàcùna ùbaica. 39Jira Jesús daùde: Nofùcù oni ono, daùde. Tàidùmùe mirùngo, Marta daùde: Ocuíraùma, ja ùáùre jallede. Ráùamona fàgoamarie dàgarui íteza, daùde. 40Jira Jesús daùde: ¿Naui ona daùíñedùcue, o àùnoiadù Juzíñamui ebírenafuena càoitùo? daùde. 41Iemona nofùcù oni otíaùoù. Ie mei Jesús monamo érocaillano daùde: Moo Juzíñamui, ùere fùgora cuemo cacáreifùredùo. 42Onódùcueza cuemo jaca cacáreidùo. Mei íadù daùà daùdùcue benó ite comùnù ñúeillena, daje izói bimacù o cue óriana àùnollena, daùde. 43Daùí daùna méifodo jàùrite: ¡Lázaro, jadùnómona jino bi! daùde. 44Tàidùmùe jino bite; ua onoù ùdaù dùga ferànoraroido maùáno jino bite. Uiéco ùníroina ùbaica dùga bite. Jira Jesús íaùoùna daùde: Zuita, zuítanona ie ore, daùde. 45Afedo aillo judíuaùmona Jesuna àùnotiaùoù. Afémacù, María àcoùnia bitùno, Jesús fùnócafuena cùódùmacù. 46Mei íadù afémacùmona dáamùerie fariséuaùmo úrizaide. Ua Jesús fùnócafuiaù íaùoùmo lluájide. 47Iemona fariséuaù, lletáriraùnù illaùnù dùga gaùrídiaùoù naa caifóidùllaùnùri. Daùdíaùoù: ¿Nùe izói ñéitùcaù? Bie ùima aillo càofùnina onótalle raana fùnode. 48Fia daùí íena caù fáùcanocaiadù nana íena àùnoitiaùoù. Iemona romano ràimacù caù gaùríraco táùnocaitaitiaùoù naa caù náùraùri, daùdíaùoù. 49Dáamùe íaùoùmona Caifás mámecùredùmùe. Afémùe afe fùmónamo lletáriraùnù illaùma. Afémùe íaùoùna daùde: Omoù mùnàcana onóñedùomoù. 50Daa ùima comànùri tàyia baùmo jamánomo ñuera, nana naùraù tàiñeillena. Afefue naù fùgo fùdàñedùomoù, daùde. 51Mei íadù Caifás afefuena dama ie comécùdo lloñede; mei jùáùfodo afe fùmónamo afémùe lletáriraùnù illáùmana íllamona, Juzíñamui Joreño daùnáfuedo afemùe daùde: “Jesús judío náùraùri tàizaite.” 52Ua danù afe náùraùri tàiñeite, mei íadù nana júdaùzite Juzíñamui jitónùaù dáanomo meine gaùríllena tàizaite. 53Daùí aféruimona judíuaù ràimacù Jesús fállena maméritiaùoù. 54Jira Jesús ja judíuaù càgùdo uáfodo macáñede. Judea énùemona oni jaillano, táùzicù áùnori ite jófuemo jáizaide. Afe jofue mámecù Efraín. Dùnomo ie llófuegamacù dùga fùébide. 55Judíuaù pascua rafue áùnozidemo aillo jofue comùnù Jerusalemo jáidiaùoù, pascua uícomo comecù duáfuiaù fùnóllena. 56Jaillano Jesús jénuaidiaùoù. Gaùríracomo íaùoù illano conímamo jùcánoidiaùoù: ¿O nùe izói daùdùo? ¿Afémùe ráfuemo biite? ¿Nùbaù bíñeite? daùdíaùoù. 57Fariséuaù lletáriraùnù illaùnù dùga jae ocuídiaùoù: ”Daa come Jesús illánona onóiadù lloíri,” ie caù llaùtálleza, daùdíaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\