SAN JUAN 12

1Pascua uícomo jubekuiro iemo dá dàgarui ítemo, Jesús Betániamo jaide, Lázaro illánomo. Lázaro ua tàidùmacùmona Jesús abùdo cáatagamùe. 2Dùnomo nauife güillafue fùnódiaùoù Jesumo ñúefuiaùna nitállena. Marta güille raùzàfùrede. Güirábanimo ráùicana Jesús dùga güitùno, Lázaro afémacùmona dáamùe. 3Iemo María litro átuedo zíoji cáùredena fáùñegaji atùde. Afeji jamánomo ráifide. (Afeji mámecù nardo.) Atùano Jesús eùba emodo jùllaide. Daùí ñiano ùfótùido zafénaitade. Nana afeco ero zíuena oruíbicaide. 4Dùnomo Judas Iscariote ráùide. (Judas Simón jitó Jesús llófuegamacùmona. Afémùe Jesús éoidùmacùmo fécaitùmùe.) Afémùe daùde: 5¿Nùbái mei trescientos dàgabe fùdù bie cáùredùji fécañega, duéredùno caù canoi daùí? daùde. 6Mei íadù duéredùmacù izíruillamona daùí daùíñede. Mei íadù afémùe meràriraùma. Nane íaùoù úcubellu uícaifùrede. Aféllumo jóonega raana meràfùrede. 7Ie jira Jesús íena daùde: Aféngona fáùcanocai. Raùáfomo cue raùllàruimo aféjina afengo éenote. 8Duéredùmacù jaca omoù dùga ífùrede, mei íadù cue jaca omoù dùga are íñeitùcue, daùde. 9Aillo judíuaù Jesús Betániamo íllana fùdàdiaùoù. Jira dùnomo jáidiaùoù dama Jesumo éroiñellena, mei íadù daje izói Lázarona càoillena, tàidùmacùmona Jesús abùdo cáatagamùena jira. 10Iemona lletáriraùnù illaùnù Lázaro fállena mamédiaùoù. 11Ua Lázaro àcoùniadù aillo judíuaù illáùcomùnùmona jàrecaillano Jesuna àùnotiaùoù. 12Pascua ráfuemo aillo comùnù Jerusalemo jáidiaùoù. Ie méidùruido Jesús jófuemo dúcùzaillana fùdàdiaùoù. 13Amena rafóruaù jaitada jino Jesús uáiduaidiaùoù. Caillàcana daùdíaùoù: ¡Juzíñamuina ebífuena daùíri! ¡Juzíñamui mámecùdo bitàmùe caùmare comuiri! ¡Israel Illaùma caùmare comuiri! daùdíaùoù. 14Iemo Jesús burro baillano afe emódomo ráùnade, jaiai Cuegáuai daùna izói; be nàùuai: 15“Sión comùnù omoù jacàruiñeno. Erocai, o Illaùma búrrodo ráùicabite.” 16Nanómona ie llófuegamacù aféfuiaùna cacáñediaùoù. Ie méifodo ebírenafue Moo íemo nitaca mei, ie tàillanomona meine abùdo cáatallùruimo, nana afémùeri Cuegáuaimo uíbicaidiaùoù. Daje izói íemo daùí fùnócafuemo uíbicaidiaùoù. 17Lázaro jino raùáfomona uáiduaruido aillo comùnù Jesúoùri ite. Ua Lázaro tàidùmacùmona abùdo cáanana cùódùno afe íaùoù cùónafuena lluájidiaùoù. 18Ie jira comùnù Jesuna caùmare baizájidiaùoù, afe càofùnina ie fùnócafue íaùoù fùdùna jira. 19Jira fariséuaù danù daùdíaùoù: Ja cùódùomoù, jaca nùe izói ñénide. Erocai, nana comùnù íedo jáidiaùoù, daùdíaùoù. 20Rafue illa dùno acádoillena Jerusalemo bitàmacù càgùmo dáarie griego ímùiaù ite. 21Afémacù Felípemo áùnozidiaùoù. (Felipe Galilea ímùe; Betsaida jofue ímùe.) Aùnozillano íemo izire jùcánotiaùoù: O onógamùe Jesuna cùóiacadùcaù, daùde. 22Jira Felipe Andrena daùízaide. Iemo afe íaillùnoù Jesumo lluájide. 23Ie jira Jesús ie abùna úrillano daùde: Nanoide Iima Jitomo ebírenafuena nitállùruimo ja dúcùde. 24Uáfuena ómoùna dáùitùcue, daa güiga raa ido énùemo ríñenia, tàiñenia, jaca naù dáajùna jóoide; mei íadù afejù ríllamona tàidena eroide zàcuamona aillo aite. 25Daje izói dáamùe ie cáaillùnona dama íeùena rairuíadù, áfena féitaite, mei íadù dámùe ie cáaillùnona bie énùemo jámairuiadù, áfena zíiñona cáaillùnomo éenoite. 26Dámùe cuemo jaùnáiacadùmùe cuedo jáirede. Cue illànomo dáanomo cuemo jaùnáidùmùe iite. Dámùe cuemo jaùnáia, cue Moo afémùemo ñúefuena nítaite, daùde. 27Jesús naù úrillano daùde: Birui cue comecù ùere llícùtaide. ¿Nùe izói cue daùíri? ¿Nùbaù bie izói dáùitùcue: “Moo birui cuemo zuídùfuemona cue jíllota”? Mei íadù cue afe jira bitùcue. 28Moo, o mámecùmo ebírenafuena jóoneri, daùde. Iemona monámona daa uai cácacaide. Daùde: Afena jae ebire íficaitadùcue. Iemo meine dáanomo ebire íficaitaitùcue, daùde. 29Afénomo ite comùnù áfena cacáillano daùdíaùoù: Mona gàrùa, daùdíaùoù. Iemo jùáùmacù: Juzíñamui abù ímùe íemo úrite, daùdíaùoù. 30Mei jira Jesús daùde: Afe uai cuemo cácacaiñede. Omoùmo cácacaide. 31Ja biruimo bie énùe comùnù jenoda facátalliaùoù. Jabe bie énùe ocuídùmùe jino dotácana iite. 32Enùe acónimo tùtállena cue íaùoù raiñolle llezica, nana dama cuemo cue atùlle, daùde. 33Afe dáùnamona, ie tàilla izói onótate. 34Jira comùnù uai otíaùoù: Caù ocuilla uai cuegánicodo caùmo llófuega: “Cristo zíiñona iite.” ¿Nùe izói daùdùo: “Nanoide ùima Jitó tùtállena caifo raiñóbicaite.?” ¿Bu mei bie Nanoide ùima Jitona? daùdíaùoù. 35Jira Jesús daùde: Naù omoù càgùri egáiñotùmùena izói nano íanori itùcue. Bie cue egáiñuana ómoùmo illa dùno, mai cue llua izói omoù macari, jítùredùno raùre omoù éidafiñeillena. Jítùnodo macádùmùe ie jáillana onóñede. 36Uzefomo ùùno, naù ómoùmo illa dùno, egáiñogamacùna daùí omoù jáillena, daùde. Afefue daùna méifodo, Jesús afémacùmona retáirizaide. 37Jesús íaùoùmo eróicana dùga càofùninafuiaùna fùnode. Mei íadù íena àùnoñediaùoù. 38Ua àùnoñediaùoù, jaiai uai llóraùma Isaías Cuegáuai fuitállena. Isaías daùde: “ Ocuíraùma, ¿bu caù úrillafue àùnua? ” ¿Bumo Ocuíraùma ie ràinona ácatate? daùde. 39Daùítana jira àùnonidiaùoù. Ie emódomo jùáùfodo Isaías cuete: 40“Juzíñamui uina càoiñedùmacùna íaùoùna fùnode. Iaùoù ùfocù jáùaùtate. Daùí fùnode uído càoñeillena, daje izói ùfócùdo ónoñeillena. Jira cuemo bínidùmacù, íaùoù cue jíllotallena”. 41Isaías aféfuiaù llote, mei afémùe Jesús ebírenafuena cùódeza. Jira afémùedo úrite. 42Mei íadù aillo judíuaùmona Jesuna àùnotiaùoù, illáùcomùnùmona jùáù dáarie. Mei íadù uáfodo lloñédiaùoù, fariséuaùna jacàruillanona gaùríracomona jino íaùoù óreñeillena. 43Comùnù ñúefuena íaùoùmo nítajana jamánomo gáùdiaùoù. Mei íadù Juzíñamui ñúefuena íaùoùmo nítajana jámairuitiaùoù. 44Jesús aillo uaido daùde: Cuena àùnotùmùe, dama cuena àùnoñede, mei íadù daje izói cue orédùmùena àùnote. Ua cue Moona àùnote. 45Cuena cùódùmùe daje izói cue orédùmùena cùode. 46Cue egáiñotùmùedùcue. Ana bie énùemo bitùcue, cuena àùnotùno jítùredùfomo fùébiñeillena. 47Dámùerie cue uaina cacáadù íadù jeire ie óñeniadù, ie rùire jùcánoraùmana íñeitùcue. Cue bie énùe comànùna duere fànuaùbiñedùcue, mei íadù afémacùna jíllotaùbitùcue. 48Cuena jámairuitùmùe, cue uaina jeire oñédùmùe ja ie duere fànoitùmùe ite. Cue daùna uaillaù íiraùruillaùdo duere íena fùnótaite. 49Dama cue comecù izói úriñedùcue. Moo Juzíñamui, cue orédùmùe cue dáùnana llófuellena ja ocuide. 50Moo cuemo ocuícafue zíiñona itátate. Afena onódùcue. Jira mei, cue daùna, jaca cue Moo ocuilla izói.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\