SAN JUAN 13

1Jae pascua rafue uícodùrui. Jesús bie énùena ie fùénocaillana, ie Moo dùne jáillùrui áùnozillana fùdùde. Ieùena énùemo itànona izíruite. Ua jaca fáùcanocaiñeno íaùoùna izíruite. 2- 4Taùfe jae Judas Iscariote comécùmo Jesús fecállena llote. Judas Simón jitó. Afe llezica Jesús Juzíñamuimona bitàmùena fùdùde. Daje izói Juzíñamuimo meine jáillana fùdùde. Juzíñamui nana ràinona íemo fécajana Jesús onode. Ie mei güillano, güirábanimona náidacaillano jinóidùcuiro duiñode. Dúiñuano daa abù doraroi cùráigùmo maùtade. 5Ie mei jaùnoi icáifemo tótajano, ie llófuegamacù ùdaù jócuaide. Daùí ñiano, afe cùraigù maùtaca abù dorároido íaùoù ùdaù zafénaitade. 6Simón Pedro ùdaù ie jócuailla llezica afémùe Jesuna daùde: Ocuíraùma, ¿cue àdaùna jócoitùo? 7Jira Jesús uai ote: Birui cue fùnócafuena onóñedùo, mei íadù fui ónoitùo, daùde. 8Mei ie jira Pedro daùde: Jaca nùnomo cue àdaùna jócoñeitùo, daùde. Jira Jesús íena daùde: Ona cue jocóñeniadù, cuemo jáùnaiñeitùo, daùde. 9Jira Simón Pedro íena daùde: Mai mei, Ocuíraùma, daa cue ùdaù jocóñeno, mei cue onoù, cue ùfo dùga jocori, daùde. 10Jira Jesús daùde: Como nóidùmùe daa ie ùdaù jócuana dúide, abù nana dóina jira. Ja dogáomoù, mei íadù nánañede, daùde. 11Iena fécaitùmùena onona jira, Jesús jae daùde “Nana dóñegaomoù.” 12Iaùoù ùdaù jócua méifodo, Jesús ie jinóidùcuiro meine jùtade. Güirábani abùmo ráùnaillanona daùde: ¿Omoùmo cue fùnócafuena onódùomoù? 13Omoù ja Llófueraùmana, Ocuíraùmana cue mamédùomoù. Daùí ñue daùdàomoù, nàùmùedùcueza. 14Ja omoù Llófueraùmadùcue; ja omoù Ocuíraùmadùcue mei íadù omoù ùdaù jocódùcue. Afe izói danù conima ùdaù omoù jocolle jitáirede. 15Ja ómoùna fùnócafuena onótatùcue, cue fànua izói omoù fùnóllena. 16Uáfuena dáùitùcue: Táùjùtatùmùe baùmo jaide jaùénicùna iñede. Daje izói orédùmùe baùmo jaide orécamùena iñede. 17Aféfuiaù omoù onóadù, íemona afe izói ñiano, ióbificaitùomoù. 18Omoùri nana úriñedùcue. Cue nùzécamacùna onódùcue. Mei íadù Cuegáuai daùna ñue fuitállena jitáirede. Cuegáuai daùde: “Cue dùga güitàmùe ja cue ícùdote.” 19Afefue uícomo ómoùmo llotùcue afe íficaillùruimo Crístodùcue cuemo omoù àùnollena. 20Uáfuena ómoùna dáùitùcue, cue orécamùena llàùnotùmùe afe izói cuena llàùnote. Cuena llàùnotùmùe afe izói cue orédùmùena llàùnote, daùde. 21Daùí daùna méifodo, Jesús jamánomo comecù zúucaide. Uáfodo jino llote: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, ómoùmona dáamùe cue fécaite, daùde. 22Ie jira llófuegamacù jùáùmamo eróricaidiaùoù, onóñegaza budo úrite. 23Llófuegamacùmona dáamùe Jesús ùere izíruigamùe. Afe güilláruido Jesús abùmo ráùide. 24Simón Pedro íemo onócaùdo llote: Mai Jesumo jàcano, ¿budo úrite? daùde. 25Jira jofo áùnozillano Jesumo jùcánote: Ocuíraùma, ¿bu llotùo? daùde. 26Jira Jesús uai ote: Daa pánllùcùna cue rùáitano afémùemo íitùcue. Afe nàùmùe, daùde. Iemona pánllùcùna rùáitano Judas Iscariote, Simón jitomo fecade. 27Afe pan Judas llàùnuamona, Taùfe ie comécùmo jofo jaide. Mei jira Jesús daùde: O fùnóllùfuena raùre fùno, daùde. 28Júdasna daùí daùnáfuena güirábanimo güitànomona buna aféfuena onóñena. 29Ucubellu Judas uícaiga jira dáamùerie comecù facádiaùoù: Jesús daùíacade ráfuemo jitailla raana àbajitade. Jùáùmacù comecù facádiaùoù, nùbaù duéredùno úcube afémùe íllena. 30Afe pan güilla méifomo Judas jino jaide. Ja naùona. 31Judas jino jailla méifomo, Jesús daùde: Jabe Nanoide ùima Jitó ebírenafue ácatalle. Afe daùnámùedùcue. Iemo jùáù jabe Juzíñamui ebírenafue iedo ácatalle. 32Nanoide ùima Jitó Juzíñamui ebírenafuena ácataiadù, ùbana ie Jitó ebírenafue Juzíñamui ácataite. Afena raùre fànoite. 33Cue izíruigamacù, omoù dùga ja are íñeitùcue. Cuena jénoitùomoù. Mei íadù naui judíuaùna cue daùna izói birui ómoùna dáùitùcue: cue jáillùnomo jáinidùomoù. 34Bie comue ocuícafue ómoùmo llotùcue: conímana omoù izíruiri. Cue omoù izíruilla izói afe izói conímana omoù izíruillana jitáirede. 35Nana conímana omoù izíruia, nana comùnù cue llófuegamacùdùomoù fàdùitiaùoù, daùde. 36Ie mei Simón Pedro Jesuna jùcánote: Ocuíraùma, ¿nùné jáidùo? daùde. Jira Jesús uai ote: Cue jáillùnomo birui bínidùo; mei íadù méifoidùruido cuedo bíitùo, daùde. 37Mei ie jira Pedro daùde: Ocuíraùma, ¿nùbái mei birui odo bínidùcue? Ja fùnóbidùcue o dùga cue tàillena, daùde. 38Jira Jesús uai ote: ¿Uáfuena meita fùnóbidùo cue dùga o tàillena? Uáfuena ona dáùitùcue: naù ùitava úriñeniadù, dacaiñoámani cuena jáanoitùo, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\