SAN JUAN 18

1Aféfuiaù daùna méifodo, Jesús ie llófuegamacù dùga jino jaillano Cedrón illétue ruica jáidiaùoù. Dùnomo ite ocózinairabùrùmo jofo jáidiaùoù. 2Judas afébùrùna onode, Jesús ie llófuegamacùri, dùga ícaiño afénomo gáùrifùrena jira. 3Jira dùnomo Judas fuiríraùnù dùga dúcùde. Afe llezica dáarie gaùríraco llaùzàraùnù Judas jùcácamacù bitíaùoù. Afémacù fariséuaùmona lletáriraùnù illáùnùmona oreca. Lloéfaillaù dùga jacùre abù mamédiaùoù. Unéraruaùri bitíaùoù, daje izói lámparaùaùri. 4Mei íadù Jesús afémùemo fànuaillùfuena onóillano, jino billano íaùoùmo jùcánote: ¿Bu jenódùomoù? daùde. 5Jira afémacù uai ote: Jesús, Nazaret ímùe jenódùcaù, daùdíaùoù. Jesús uai ote: Nàùmùedùcue, daùde. Afe llezica éoidùmacùmo fecádùmùe, Judas dùnomo afémacùri ite. 6Jesús “Nàùmùedùcue” daùna llezica, jinófecaiñona énùemo baùídiaùoù. 7Ie mei Jesús dáanomo nane jùcánote: ¿Bu jenódùomoù? daùde. Jira afémacù: Nazaret ímùe, Jesús, daùdíaùoù. 8Mei jira Jesús daùde: Ja nàùmùedùcue daùdùcue. Cue omoù jenóadù, bie jùáùmacù fáùcanocai íaùoù jáilleza, daùde. 9Afe daùí daùde Jesús dama ie daùnafue fuitállena. Afe daùnafue llote: “Cue Moo cuemo igámacùmona buna dáamùe féiraiñede.” 10Iemo Simón Pédromo daa lloefai ite. Otá Malco daùnámùe jefo nabefo ñetade. Malco lletáriraùnù illaùma jaùénicù. 11Jira Jesús Pédrona daùde: O lloefai ie icomo abùdo meine joone. ¿Cue Moo cue duere zefuítajana llàùnoñeitùcueza, daùí o comecù facádùo? daùde. 12Ie mei fuiríraùnù íaùoù ocuíraùma dùga Jesuna llaùtádiaùoù. Nana bimacù judíuaù llaùzàraùnù dùga Jesús maùánona oni uitíaùoù. 13Ie meífomo Anás jofomo íena uitíaùoù. Anás Caifás jùfai. Afe fùmona llezica Caifás lletáriraùnù caifóidùllaùma. 14Bie Caifás naui judíuaùna bie izói daùdàmùe: “Daa come nana caù naùraù àcoùnia tàillena caù baùmo ñue jaide.” 15Simón Pedro jùáùe llófuegamùe dùga naù Jesudo jaide. Jùáùe llófuegamùe lletáriraùnù caifóidùllaùma onóigamùe. Jira caifóidùllaùma jofo ibàrùmo afémùe jofo jaide Jesús dùga. 16Mei íadù Pedro jino naze fuemo fùébicaide. Ie jira lletáriraùnù caifóidùllaùma onoiga llófuegamùe jino jaillano, naze úiñoraùmamo jùcánuaide Pedro jofo oréllena. 17Iemo naze úiñoraùma Pédromo jùcánote: ¿O báimùe llófuegamùeñedùo? daùde. Pedro uai ote: Jùù, cúeñede, daùde. 18Aféruido rozírena jira, jaùénizaù llaùzàraùnù dùga irai bonódiaùoù. Dùnomo naidáillano irai fuemo agáidiaùoù. 19Lletáriraùnù caifóidùllaùma Jesumo jùcánuaillano daùde: ¿Nùmacù o llófuegamacùna? ¿Nàfuiaùna llófuetùo? 20Jira Jesús daùde: Cue nana comùnù uícomo uáfodo úritùcue. Juzíñamui uai llófueriracuaùmo jaca llófuefùredùcue. Daje izói Juzíñamuimo gaùríracomo llófuefùredùcue. Jaca afénomo judíuaù gáùrifùrediaùoù. Daùí báinino nàfuena lloñédùcue. 21¿Nùbái mei cuemo jùcánotùomoù? Cue uaimo cacádùnomo jàcano. Afémacùmo cue dáùnana jàcano. Cue íaùoùna dáùnana onódiaùoùza, daùde. 22Jesús daùí daùna llezica, daa dùno ite gaùríraco llaùzàriraùma Jesús uiéco pútanona daùde: ¿Nùbái daùí lletáriraùnù caifóidùllaùma uai otùo? daùde. 23Jira Jesús uai ote: Fùénidùfue cue lloía, áfena cuemo llone; mei íadù cue daùna uai ñuera íadù, ¿nùbái mei cuena putádùo? daùde. 24Iemona Anás Caifamo íena maùtá orede. Caifás lletáriraùnù caifóidùllaùma. 25Due jiza baù jáidemo, Pedro naù náidaillano irai fuemo agaide. Afénomo itùno íena daùdíaùoù: ¿O báimùe llófuegamacù iéñedùo? daùde. Pedro jáanuano daùde: Jùù, iéñedùcue, daùde. 26Dùnomo Pedro jefona jaitácamùe come ite. Afémùe jùáùe lletáriraùnù illaùma jaùénicù. Afe ùima Pédromo jùcánote: ¿Báimùe dùga dùnomo ocózinairabùrùmo ona cùóñedùcue? daùde. 27Pedro dáanomo nane jáanote. Afe llezica ùitava úrite. 28Iemona Caifás jofómona oni romano jabóidùllaùma áillocomo Jesuna uitíaùoù. Ja monáiacademo. Judíuaù jofo afécomo jáiñediaùoù, íaùoù àaùcaiñellena. Mei àaùcaigamacù páscuamo güilláfuena güínidiaùoù. 29Ie jira Pilato jino íaùoùmo úrizaillano daùde: ¿Mùnùca àcoùnia bímùemo nitádùomoù? daùde. 30Jira afémacù uai otíaùoù: Afémùe fùénidùmùeñedena omo izájiñedùcaù, daùdíaùoù. 31Jira Pilato daùde: Ie omoù úi. Omoù ocuícafue izói afémùe omoù rùire jùcánori, daùde. Judíuaù ie uai otíaùoù: Caù judíuaùdùcaù, danù buna tùtánidùcaù, daùdíaùoù. 32Daùí Jesús ie tàizaillùnona daùna izóidùuai fuitade. 33Pilato áillocomo jofo meine jaide. Jaillano Jesús jàùrillano jùcánote: ¿O nùù judíuaù illáùmana? daùde. 34Jira Jesús daùde: ¿Afefuena dama o comecù jítaina izói jùcánotùo? ¿Nùbaù jùáùmacù cueri ona daùna jùcánotùo? daùde. 35Jira Pilato úrite: ¿Cuena judío daùdùo? O náùraùmona lletáriraùnù illaùnù cuemo ona fecádiaùoù. ¿Mùnùca ñetùo? daùde. 36Jira Jesús uai ote: Cue illáùmana illano bie énùe íeñede. Daùí ítenia cuedo jáicadùno nia fuirídiaùoù, cuena judíuaùmo fécañeillena. Mei íadù cue illáùmana illano benó íeñede, daùde. 37Jira Pilato daùde: ¿Jùù, o daùí illáùmadùo? daùde. Jira Jesús uai ote: ùlláùmadùcue, o daùna izói. Cue, bie énùemo jéicùaùbigacue uafue uai llóllena. Nana uáfuemo cacáfùredùno, cue dáùnana cacádiaùoù, daùde. 38Jira Pilato jùcánote: ¿Mùnùca uafue uaina? daùde. Afe jùcánua meífodo, Pilato meine jino judíuaùmo jaillano úrizaide. Iaùoùna daùde: Jaca nàfuena bie ùímamo baiñédùcue. 39Mei íadù ómoùmo cue fànofùregafue ite. Naga pascua ráfuemo ómoùri daa maùgámùe zuítafùredùcue; mei jira ¿judíuaù illáùmana ómoùri cue zuitállena jitáidùomoù? daùde. 40Iemona nana meine caillàoidiaùoù: ¡Afémùena zuitáñeno iri! ¡Barrabás zuitari! daùdíaùoù. Afe Barrabás meràriraùma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\