SAN JUAN 19

1Ie mei Pilato Jesús llàùnuano zechétatade. 2Iemo fuiríraùnù ùfo icuifoù eegù níinacuifoù Jesumo jùtádiaùoù. Afe llezica ráifide illaùma ùníroina íemo jùtádiaùoù. 3Daùí ñiano íemo áùnozillano, báiñuano daùdíaùoù: ¡Judíuaù illaùma, are ii! daùdíaùoù. Iemona ie uiéco fácoùdiaùoù. 4Pilato meine jino billano daùde: ¡Bímùemo eroi! Afémùemo nàfuena baiñédùcue. Ie jira jino bené cue ógaza, aféfuena omoù onóillena, daùde. 5Jesús eegù icuifoù ùfomo jàinari jino bite. Ráifide illaùma ùníroina jùtaca naari jino bite. Jira Pilato daùde: ¡Benó afe ùima ite! daùde. 6Afémùe cùóillano, lletáriraùnù illaùnù, llaùzàraùnù dùga caillàoidiaùoù: ¡Ie coraù! ¡Ie coraù! daùdíaùoù. Iemo Pilato daùde: Mai, íena uillánona omoù coraù, mei íadù afémùemo fùénidùfuena baiñédùcueza, daùde. 7Mei ie jira judíuaù uai otíaùoù: Caùmo ite daa ocuica uai. Afedo afémùe tàillena jitáirede, dama “Juzíñamui Jitódùcue” ie daùna jira, daùdíaùoù. 8Afena cacáillano Pilato jamánomo jacànaificaide. 9Aillocomo nane jofo jaillano Jesumo jùcánote: ¿O nùnó ímùedùo? daùde. Mei íadù Jesús jaca uaina oñede. 10Jira Pilato daùde: ¿Cue uaina faùríoñedùo? ¿Cuemo ite o tàille ràino, onóñedùo? ¿Cuemo ite o zuitaille ràino, onóñedùo? daùde. 11Jira Jesús uai ote: Juzíñamui omo iñénia, o cue ocuille ràino iñede. Ie jira omo cue fecádùno o jinomo afémacù àaùfueredùno, daùde. 12Afe llezícamona Pilato, “Nùe izói Jesús cue zuitalle” daùnano, áfena jenode; mei íadù judíuaù caillàoidiaùoù: Afémùe o zuitáadù, romano jamánomoidùllaùmamo nábairiñeitùo. Naga illáùmana íacadùmùe caifóidùllaùma dùbénedo éoidùmùena jáite, daùdíaùoù. 13Mei jira áfena cacáillano, Pilato Jesuna otátate. Ie mei comùnù rùire jùcánoranomo Pilato ráùnazaide. Afeno hebreo imacù uaido Gabátana mameide. Jùáùmacù daùna Empedrado, mei nófùaù ie fùnoina macáranona íllaza. 14Jae pascua uícodùrui jaàcùri ítemo. Jira Pilato judíuaùna daùde: ¡Beno omoù illaùma ite! daùde. 15Mei íadù afémacù caillàoidiaùoù: ¡Dama tàideza, oni ui! ¡Iena coraù! daùdíaùoù. Jira Pilato íaùoùna daùde: ¿Omoù illáùmana córaùtùcue? daùde. Jira lletáriraùnù illáùcomùnù uai otíaùoù: Jùáùe illáùmana caùmo iñede; dama romano jamánomoidùllaùma, daùdíaùoù. 16Afemona Pilato íena íaùoùmo ite, afémùena coráùllena. Mei jira íena uitíaùoù. 17Iemo Jesús jino jaide. Ie coráùllùbùcù rocáoicaide Calavéramo; afe daùíacade come ùfócoraù. Hebreo imacù uaido daùna Gólgota. 18Afénomo íena coráùdiaùoù. Afe llezica nágafene jùáùmùe íaillùnoù coráùdiaùoù; Jesuna càgùide. 19Pilato afémùe mámecù ibàcùmo cuetá ie coráùnabùcùmo jóonetade. Afébùcùmo cuega daùde: “Jesús Nazaret Imùe, Judíuaù Illaùma.” 20Aillo judíuaù afe cuegábùcù facádotiaùoù, Jesús coráùnano jofue áùnori illa jira. Afébùcù daámani comùnù uáillaùdo cuega, hebreo, griego, latín dùga. 21Ie jira judíuaù lletáriraùnù illaùnù Pilátona daùde: Judíuaù illaùma daùí cueñeno. Mei íadù “Judíuaù illáùmadùcue daùdàmùe” daùí cúeiri, daùdíaùoù. 22Jira Pilato uai ote: Jae cue cuegáuai, dama daùí ite, daùde. 23Fuiríraùnù Jesús coraùa mei, ie ùnícuiro llàùnuano naga ámarie fùdù tùzáruanona fecádiaùoù. Afe izói ie caifóferoi llàùnuanona “ùere ñúeraroi,” daùdíaùoù. Ua aferoi dájena tùfoca, zotáinanona iñede. Caifona aná fuizájide. 24Jira fuiríraùnù conímana daùdíaùoù: Dama ite, cúatañeitùcaù. Baù ñue onótarajù caù dotalle bumo jíiteza, daùdíaùoù. Daùí Cuegáuai daùna fuitátatiaùoù. Aféuai daùde: “Cue ùnícuiro danù fecádiaùoù. Afemo onótarajù dotádiaùoù.” Jira mei fuiríraùnù daùí fùnódiaùoù. 25Jesús coráùnabùcù áùnomo ie ei ite afengo ebuiño dùga. Dáanomo Cleofas aù, María ite, María Magdalena ingo dùga. 26Jesús ie eina cùóillano, ùere izíruiga llófuegamùe dùga, ie eina daùde: Ei, batà o jitona como maméidùmùe ite. 27Iemo afe llófuegamùena ùbana daùde: Afénomo o eina como maméidùngo ite, daùde. Mei aféruillaùdo afe llófuegamùe afengo ie jofomo ñue llàùnote. 28Afe mei Jesús naga rafue fuitáinana fùdùde. Fàdùano Cuegáuai fuitállena daùde: Jiróacadùcue. 29Afe dùnomo ùcùru rochírede vínona oruítaga raùnaca. Ie jira jaùnoi fíillùcùde raa afe rochíredùjina rùáitatiaùoù. Iemo razù àcoùmo jóoniano ie fuemo dutádiaùoù. 30Jesús afe rochíredùi jirode. Jíruano daùde: Nana ja fuite, daùde. Daùna mei, ùfo ana jàjùcailla llezica tàide. 31Ja pascua uícodùrui. Judíuaù ocózinaillaruimo coráùcano íaùoù abù coráùnabùcùmo fùébillana jítaiñediaùoù. Bie ocózinaillarui ùere áillue. Ie jira Pilátomo jùcádiaùoù coráùcano ùdaù dùtátallena. Iemona íaùoù abù dùnómona oni óllena jùcádiaùoù. 32Jira fuiríraùnù jaillano nánoramùe ùdaù dùtádiaùoù. Jùáùmùe, Jesús dùga coráùcamùe daje izói íena fùnódiaùoù. 33Ie mei Jesumo áùnozillano jae tùídena cùódiaùoù. Ie jira ie àdaùna dùtáñediaùoù. 34Mei íadù fuiríraùnùmona dáamùe ducàrirado ie cùraigù faùtade. Iemona jaùnoi dùe dùga tóide. 35Bifue llotàmùe áfena cùódùmùe. Uáfuena daùde. Afe uáfuemo uai nabaide, omoù daje izói àùnollena. 36Aféfuiaù daùí íficaide Cuegáuai daùna ñue fuitállena. Afe uai daùde: “Bu ie ícuruna dàtañeite.” 37Jùáùnomo Cuegáuai daùde: “Iaùoù bofécamùemo éroitiaùoù.” 38Afe meífodo José, Arimatea jofue ímùe, Jesús abù uíllena Pilátomo jùcade. Afe José Jesudo jáicadùmacùmona, mei íadù judíuaùna jacàruillano báinino jaide. Iemo Pilato faùríote; íemona José jaillano Jesús abù uite. 39Daje llezica naui Jesumo naùóna úrizaùbitùmùe, Nicodemo dúcùde. Afémùe treinta kilos dùeze mérede zíochoma atùde. Aféchoma mena zióredena ùmuica. 40Daùí José Nicodemo dùga Jesús abù uillano, áreroi ùníroido ie abù junide. Aferoi ziórena, mei dùga zióredena fáùgaza. Daùí tàidùno judíuaù ráùfùrediaùoù. 41Jesús coraùa áùnori ocózinairabùrù ite. Dùnomo daa comue raùafo, come naù ráùiñenafo ite. 42Aféfomo Jesuna joniaidiaillùnoù, áùnori illa jira. Ua dùnomo íena jóonetiaillùnoù, judíuaù ocózinaillarui taùnéacana jira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\