SAN JUAN 21

1Afe mei Tiberias jorai fuédamo Jesús ie llófuegamacùmo meine càobicaide. Bie izói càocaide. 2Ie llófuegamacù dáanomo itíaùoù. Dùnó ite Simón Pedro, Tomás nàùmùe jùáùfodo mameina Guarámùe, Galilea jofue Caná ímùe Natanael, Zebedeo jitó íaillùnoù, jùáù mena llófuegamùe dùga. 3Simón Pedro íaùoùna daùde: Fácuaidùcue, daùde. Jira daùdíaùoù: Mai nana caù fácuaillù, daùdíaùoù. Iemo nocáe eromo caifo jáidiaùoù. Afe naùo chámunùaùna oñédiaùoù. 4Jítùramo monáiacademo, Jesús ja jorai fuédamo náidaide. Mei íadù “Jesús” daùíñediaùoù, llófuegamacù íena íaùoù onóñena jira. 5Iemo Jesús daùde: Omoù, ¿chamuna oñédùomoù? daùde. Uai otíaùoù: Jùù, oñédùcaù, daùdíaùoù. 6Jira Jesús afémacùna daùde: Nocáe nabézimo llóiji omoù dota, afe llóijimo jíiteza, daùde. Jira daùí fùnódiaùoù. Ie fànuamona llóijina jáùnoimona caifo zonónidiaùoù, ùere aillo chámunùaù íllaza. 7Iemo Jesús izíruiga llófuegamùe Pédrona daùde: ¡Baie caù Ocuíraùma! daùde. Simón Pedro, Jesús ite dáùnana cacáillano, ie jínofecuiro jùtade, naui duiñoca jira. Jàtanona jóraimo tícacaide Jesumo jaillena. 8Jùáù llófuegamacù chámuna oruítaga llóijina oni zocana nocaedo uitíaùoù. Afe mei afémacù jorai fuédamo dúcùdiaùoù, naù are íaùoù iñena jira. Afémacù cien metros dùnó baù itíaùoù. 9Enùemo dúcùillano, chamu pan dùga iraimo ruícana cùódiaùoù. 10Jesús íaùoùna daùde: Ja omoù oga chámunùaùmona atùri, daùde. 11Simón Pedro nocaemo jaillano, afe llóijina arù guamáemo zote. Ja ciento cincuenta y tres jéerie chámunùaùna oruítaga, mei íadù afe llóiji cuáiñede, nùù aillo chámunùaù illa íadù. 12Iemo Jesús íaùoùna daùde: Mai omoù güizáùbiri, daùde. Llófuegamacùmona buna ¿Búdùo? daùínide. Afémùe Ocuíraùmana onódiaùoùza. 13Ie mei Jesús áùnozillano afe pan llàùnota íaùoùmo fecade. Daje izói chámuna fecade. 14Daùí Jesús tàillanomona meine abùdo cáadùmùena jáillamona dacaiñoámani ie llófuegamacùmo càocaide. 15Güilla méifodo, Jesús Pédromo jùcánote: Jonás jitó, Simón, ¿baimacù baùmo cuena izíruitùo? daùde. Pedro uai ote: Jùù, Ocuíraùma, ona cue gáùnana onódùo, daùde. Jesús íena daùde: Mei jira cue ovéjatiruaù o ecari, daùde. 16Jesús meine dáanomo íemo jùcánote: Jonás jitó Simón, ¿cuena izíruitùo? daùde. Pedro uai ote: Jùù, Ocuíraùma, ona cue gáùnana onódùo, daùde. Jesús daùde: Mei jira cue ovéjaùaù uíñori, daùde. 17Ja dacaiñoámani Jesús meine abùdo íemo jùcánote: Jonás jitó Simón, ¿cuena gáùdùo? daùde. Pedro jae zúucaide, Jesús bie íiraùcaiño íena gáùnana jùcánua jira. Jira íena daùde: Ocuíraùma, o nana onódùoza. Ona cue gáùnana onódùo, daùde. Jesús íena daùde: Mei jira cue ovéjaùaù o ecari. 18Uáfuena ona dáùitùcue, ùere o jitócomena llezica, jaca o comecù jítaina izói ùníroina jàtafùredùo. Daje izói nana o jáiacananomo jáifùredùo. Mei íadù o eímaille llezica o onoù oni zàtaitùo, jùáùmùe o ùnícuiro jùtátallena, daje izói jùáùmùe o uíllena o jáiacañenanomo, daùde. 19Afe dáùnado Pedro nùe izói tàitena Jesús daùí onótate. Afe ie tàilledo Juzíñamuimo ñue ebírenafue nítaite. Ie méifodo íena daùde: Cuedo biri, daùde. 20Pedro gàrecaillano Jesús ùere izíruiga llófuegamùe Juaana cùode. Afémùe óodana bíllana cùode. Afémùe naui íiraùcaiño güilláruido Jesús abùmo ráùidùmùe. Afémùe, ”Ocuíraùma, ¿bu o fecalle?” daùdàmùe. 21Pedro Juaana cùona llezica Jesumo jùcánote: Ocuíraùma, ¿báimùe nùe izói iite? daùde. 22Jira Jesús uai ote: Afémùe cue billàruimo caadù cue óiacania ¿ómona mei nùbai? O cuedo bi, daùde. 23Jira Jesús jaùnáidùnori taùno daùnáfuena fùdàbicaidiaùoù. Afefue daùde, “Bie llófuegamùe tàiñeite.” Mei íadù Jesús afémùe tàiñeiteza daùíñede. Fia dáùdeza, “Afémùe cue billàruimo caadù cue óiacaia ¿ómona mei nùbai?” 24Bímùe llófuegamacùmona aféfuiaù uáfuena llotàmùe. Aféfuiaù cuetàmùe. Afémùe daùna uai uáfuena onódùcaùza. 25Jesús jùáùe fùnócafuiaù naù aillo ite. Nana aféfuiaù dámùerie cúeiadù jamánomo aillo rabénicuaùna zúite. Ua nùbaù afe rabénicuaù jóonellùno nánùena báiñeite. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\