SAN JUAN 3

1Daa Judíuaù illaùma mámecù Nicodemo. Afémùe fariseo. 2Afe bie Nicodemo naùo Jesumo úrizaùbite. Jesuna daùde: Llófueraùma, Juzíñamui orécao caù llófuellena onódùcaù. Juzíñamui cómemo íñeniadù bu bie ràirede cùófùnina fànuana ácatanide. Ua o fànua izói buna fùnónide, daùde. 3Ie jira Jesús íena daùde: Uáfuena dáùitùcue: meine nane jéicùñegamùe jaca Juzíñamui illáùmana illánona càoñeite, daùde. 4Jira Nicodemo jùcánote: ¡Jae éicomedùcaù! ¿Nùe izói meine jocóllùcaù? ¿Meine nane ei eromo come jáirede, dáanomo abùdo jéicùllena? daùde. 5Ie jira Jesús uai ote: Uáfuena dáùitùcue: meine nane jáùnoina jéicùñegamùe, Moo Joréñomona jéicùñegamùe dùga, ua Juzíñamui illáùmana illánomo jofo jáinide. 6Come móomona jéicùgamùe jaca come. Iadù Juzíñamui Joréñomona jéicùgamùe jaca joreño. 7Cue ona daùnáfueri jacànaiñeno iri. Uáfuena nágamùe comue jéicùafue, ua caifona jéicùafue jaca jitáirede. 8Jairifo náganomo ebena jaiñófùrede. Ie jáiñuana cacádùo, mei íadù nùnena bite, nùné jaide, onóñedùo. Daje izói nana Juzíñamui Joréñomona jéicùgano, afe jairifo izói itíaùoù, daùde. 9Jira meine nane Nicodemo jùcánote: ¿Nùe izói bie iite? daùde. 10Jesús uai ote: ¿Nùbái mei jùcánotùo? O ùere aillo Israel llófueraùmadùo íadù ¿bie ráfuena onóñedùo? 11Uáfuena dáùitùcue: caù onóigafuedo úritùcaù. Caù cùónafuena féinino llotùcaù. Mei íadù caù ómoùmo llogáfuena àùnoñedùomoù. 12Bie énùe raado ómoùmo cue úriadù naù àùnoñeniadù, ¿nùe izói cuena àùnoitùo mona ero ráfuedo cue úriadù? 13Buna mona eromo jáiñede. Dama monámona ana bitàmùe, Nanoide ùima Jitó, monamo jáirena; mei naui monamo itàmùeza. Dáamùedùcue. 14jaiai Moisés jofue iñénazicùmo jaio caifo ráiñua izói ua afe izói caifo ráiñobicaitùcue. Nanoide ùima Jitódùcueza. 15Ua afe cue ráiñua jitáirede nana cuemo àùnotùno fùénidùfuemo báùiñeillena. Mei íadù àùnotùno zíiñona íitiaùoù. 16Jesús naù úrillano daùde: Juzíñamui nana comànùna ùere izíruite. Afe ùere izíruillamona Juzíñamui ie daade Jitó caùmo ite. Ua, afémùe ie caùmo ite, nana afémùemo àùnotùno jaca nùnomo féiraiñeillena; mei jùáùfodo ñue zíiñona íaùoù íllena. 17Comùnù fùénidùfue ùba otátaraùmana Juzíñamui ie Jitona oréñede, mei íadù ie Jitona orede afémùedo comùnù jíllobicaillena. 18Juzíñamui Jitomo ñue àùnotùmùe duere fùnóbiñede. ùùnoñedùmùe ja duere fùnóbide, Juzíñamui daade Jitomo àùnoñena jira. 19ùùnoñedùno ja duere fùnóbidiaùoù. Mei ua ñue egáiñotùmùe ana bie énùemo bítemo, jítùnona jamánomo gáùdiaùoùza, fùénidùfue fùnódùnona íaùoù illa jira. 20Nana fùénidùfue fùnóraùnù úzefona éoidiaùoù. Jaca úzefomo áùnoziñede. Ua íemo áùnoziñediaùoù íaùoù fùeni fùnócafuena ónoñellena. 21Uáfuemo comecù facádùno úzefomo áùnozifùrediaùoù. Iaùoù fùnócafue jaca Juzíñamuimo cacádùnona íaùoù illa izói fùnódiaùoù. Uzefo íaùoù fùnócafue jaca daùí ñue càoitate, daùde Jesús. 22Ie meífomo Jesús Judea énùemo jaide, ie llófuegamacù dùga. Dùnó dùga irui itíaùoù. Dùnomo comùnù ùfue jokode . 23Daje llezica Juan, Enón énùemo ùfo jokode . Enón Salim áùnomo ite. Dùnomo ùfo jokode, aillo jaùnoi illa jira. Iemona comùnù ùfo jokotaùbitiaoù . 24Bifue fùnódiaùoù Juan naù llavéracomo úiñenia. 25Juan llófuegamacùmona dáarie judíuaùmo úrizaide. Comùnù àaùfue oni dollànodo úritiaùoù. 26Juaana daùízaùbitiaùoù: Llófueraùma, naui o dùga itàmùe, Jordán ruicáfellemo itàmùe, caùmo o llogámùe, ja comùnù ùfo jokode . Nana comùnù afémùe dùné jáidiaùoù, daùdíaùoù. 27Iemo Juan afémacùna daùde: Juzíñamui cómemo ifue fécañenia, bumo ráfuena íñeite. 28Cue naui uáfuedo daùnafue danù cacádùomoù. “Crístoñedùcue” daùdùcue. Afémùe uícodo orécamùedùcue. 29Aùrenafuemo rùngo otàmùe ua rùngo óite. Otàmùe nabai afe dùnó itàmùe ie úrillana cacade. Cacáillanona íeri ùere ióbite. Daje izói biruido cue ióbidùcue. 30Nágarui afémùe jamánomo illáùmana jáizaide. Ie llezica cue jabómùeitùcue. Daùí jitáirede, daùde. 31Juan naù úrite; daùde: Caifona bitàmùe nana caù jaùnáinamùe. Bie énùe ímùe ja bínùemo jaùnaide. Enùe ífuena úrite. Mei íadù monámona bitàmùe nana caù baùmo jamánomoidùmùe. 32Afémùe cacánafuedo úrite ie cùónafue dùga. Iadù afémùe dáùnana buna àùnoñena. 33Da come ie dáùnana àùnoiadù daùí Juzíñamuimo faùríote. Ua daùí Juzíñamui uáfuena daùnafue uáfuetaite. 34Juzíñamui orécamùe Juzíñamui uáillaùdo úrite, mei Juzíñamui ie Joreño afe orécamùemo facáñeno nana íteza. 35Moo ie Jitona izíruite. Naga itànuiaùna afémùemo fecade. 36Iemo ie Jitona àùnotùmùemo fúiñeite illánona íemo ite. Mei íadù Jitona àùnoiacañedùmùemo afe fuiñédùnona íñeite. Juzíñamui afémùena ùere duere fànoite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\