SAN JUAN 4

1Fariséuaù Jesús Juan baùmo aillo comùnù jáillana fùdàdiaùoù. Daje izói Jesús Juan baùmo ùfo jokofùrenana fùdàdiaùoù. 2Mei íadù Jesús ùfona jokoñede ; dama ie llófuegamacù ùfo jokua . 3Afena Jesús fùdàillanona Judéamona meine abùdo Galilea énùemo jaide. 4Jesús jailla llezica Samaria énùe càgùdo jáirede. 5Ie mei Samaria jófuemo dúcùde. Afe jofue mámecù Sicar. Sicar áùnori Jacob fecù énùe ite. Afe énùena ie jitó Josemo maiñótate. 6Dáanori Jacob jaùnoi orano ite. Jesús iodo mácajamona zegónaite. Ie jira jaùnoi orano abùmo ráùnade ocózinaillena. Jae jaàcùri íacademo. 7- 8Ie llófuegamacù jófuemo güille jae àbajidiaùoù. Iemo Samaria rùngo dúcùde. Jaùnoi uáùbite. Iena Jesús daùde: Jáùnoina cue jírota, daùde. 9Ie jira Samaria rùngo Jesuna daùde: ¿Nùbái mei jaùnoi cuemo jùcádùo? Odù judíodùo. Cue Samaria ingódùcue, daùde. (Ua jaiai dùnómona judíuaù samaritánuaùmo nabáiriraùnide.) 10Ie jira Jesús uai ote: Juzíñamui fia fecallù raa o onóadù, ua áfena raùre cuemo jàcaitùo. Daje izói omo jaùnoi jùcádùmùena, o onóadù ua raùre cuemo jàcaitùo; íemona ua cáadùjina o íitùcue, daùde. 11Afengo afémùena daùde: ùima, o jaùnoi olle raa iñede. Jaùnoi orano afórede. ¿Nùnómona cáadùjina cue íitùo? 12Caù jaiáigùmùe Jacob bie jaùnoi orano caùmo iga. Benómona afémùe jíruaùde ie úruiaù dùga. Ua dájemona afémùe tóùnùaù jíruaùde. ¿O ùere afémùe báùmoidùo? daùde. 13Jesús uai ote: Nana bie jáùnoimona jiródùmacù nane meine abùdo jiróacaitiaùoù. 14Mei íadù cue jirótagano jaca meine abùdo jiróacañeitiaùoù. Omo cue ille jaùnoi ua zíiñona íitùji. Nágarui caùmare o itátaite. Illánona fúiñeitùnona omo íficaitaite, daùde. 15Ie mei rùngo afémùena daùde: ùima, jadíe jáùnoina cue ine; ja cue jíroacañeilleza, ua nane meine bie jaùnoi oránomo cue bíñeilleza, daùde. 16Jesús aféngona daùde: O ùni jàùrizairi ie mei bené bi, daùde. 17Rùngo uai ote: ùnínidùcue, daùde. Ie jira Jesús aféngona daùde: Uáfuena daùdùo. ùnínidùo. 18Ja jubekuiro dàgacaiño ùníreidùo; birui o illámùe o ùníñede, daùde. 19Afena cacáillano rùngo afémùena daùde: ùima, Juzíñamui uai llóraùmùedùo ja onódùcueza. 20Caù jáiaimacù Samaritánuiaù bie ídumo Juzíñamui ióbitadiaùoù; ñúefuedo íemo úrizaùbitiaùoù. Mei íadù o íemo naa judíuaùri jùáùfodo daùdàomoù. Jerusalemo caù gaùríllano Juzíñamui caù ióbitallena daùdàomoù, daùí afengo daùde. 21Jesús uai ote: Rùngo, cuena ùùno. Jùáùruimo ja dúcùizaide. Aféruimo bídumo biñeno, Juzíñamuina ióbitaitùomoù. Daje izói Jerusalemo jáiñeno, Juzíñamuina ióbitaitùomoù. 22Omoù ióbitagamùena onóñedùomoù. Iadù caù ióbitagamùena onódùcaù, nùbaù jíllonafue judíuaùmona bíteza. 23Ja como cue llogáruimo dúcùde. Ja birui aferui. Naga Moo Juzíñamuina uáfuena ióbitaacadùmùe afe o joréñodo uáfuena afémùena ióbitaite. Daùí Moo Juzíñamui caù íena ióbitallena jítaide; ua nana afémùena ióbitaacadùno daùí bíllana Moo jitaide. 24Juzíñamui ua Joreño. Afémùena ióbitadùno íaùoù joréñodo uáfuena ióbitaitiaùoù, daùde. 25Iemona afengo íena daùde: Cue onódùcueza Mesías biite. Afe Mesías daùna Cristo. Afémùe bia nana ñue rafue caùmo jino llóite, daùde. 26Jesús daùde: Nàùmùedùcue, ori úrilla, daùde. 27Iemo ie llófuegamacù dúcùde. Dúcùillano Jesús rùngomo úrillari fáùgacaidiaùoù. Mei íadù buna jùcánoñena áfena. Ua afémùemo afengo jitáillana jùcánoñediaùoù; “¿Mùnàcafuedo úritùomùcoù?” íena daùíñediaùoù. 28Ie mei afengo ùcùru fùénocaillano, jófuemo jaide. Dùnomo comànùmo lluájide: 29Nana cue fùnócafue jino llotàmùemo omoù éroizaùbi. ¿Bie afe Crístoñede? daùde. 30Ie jira jófuemona Jesús illánomo jáidiaùoù. 31Afémacù bitíaùoùmo ie llófuegamacù afémùena jùcade: Llófueraùma, due güi, daùdíaùoù. 32Ie jira afémùe daùde: Cuemo ite güíllena omoù onóñedùomoù, daùde. 33Ie jira ie llófuegamacù como fueñe conímamo jùcánotiaùoù: ¿Jùáùe come afémùe écaùbite? daùdíaùoù. 34Ie jira Jesús afémacùna daùde: Cue orédùmùe comecù jítaina izói cue fùnóadù, bie cue güíllena. Daje izói ie táùjùna cue fuitáadù, güítùcue izoide. 35Omoù llua: “Naù riga raa ollàruimo fùgoamarie dùga fùui ite” daùdàomoù. Mei íadù dáùitùcue: Erocai. Ja rigánuemo eroi. Ja jéiaruimo áùnozide. 36Ollemo táùjùdùmùe ùba llàùnote. Afe oga llàzienùaù jaca nùnomo fùébite; ua fúiñeite illánomo fùébite. Ua ríjiraùma óraùma dùga dáanomo caùmátaillena daùí ite. 37Omoù jaiai daùna uáfuena llote: “Ríjiraùmùe dámùe íadù otàmùe jùáùmùe.” 38Ja omoù ríñeganomo ómoùna orédùcue. Jùáùmacù táùjùdiaùoù íemo íaùoù táùjùna caùmare àùnotùomoù, daùde. 39Aillo Samaria jofue imacù Jesumo àùnotiaùoù. Ua uafue rùngo llogáuaido Jesuna àùnotiaùoù. Afengo daùnáuai, be nùùe: “Nana cue fùnócafuena cuemo llote.” 40Ie jira Samaritánuaù Jesumo billano jùcádiaùoù: Caù dùga iri, daùdíaùoù. Ie jira Jesús ménarui íaùoù dùga ite. 41Afémùe dáùnana cacáillano aillo jùáùmacù àùnotiaùoù. 42Ie jira aféngona daùdíaùoù: Naui dama o dáùnado jabo àùnotùcaù, mei íadù birui ja caù danù afémùena cacáillano áfedo como ñue àùnotùcaù. Ja onódùcaù bie ua Cristo, nana naùraù jíllotaraùmaza, daùdíaùoù. 43Ménarui íllamona Jesús Samáriamona jáizaide Galilea énùe iodo jáillena. 44Jae dama Jesús llote: Juzíñamui uai jino lloraùma dama ie énùemo jaca jámairuiga, daùde. 45Galiléamo dúcùdemo afénomo itùno íena ñue llàùnotiaùoù. Ua caùmare íena llàùnotiaùoù, nùbaù pascua ráfuemo Jerusalemo naui Jesús illa llezica jáidiaùoù. Iemo aféfuemo nana ie fùnócafuiaùna cùódiaùoùza. 46Ie mei Jesús meine Caná jófuemo, Galilea énùemo jaide. Ua jaùnoi vínona meíduanomo jaide. Afe llezica Capernaum jófuemo gobierno illaùma táùjùraùma jitó ùere ùrárede. 47Afe táùjùraùma Jesús Judéamona Galiléamo dúcùana fàdùano, afémùemo éroizaide. Ua ie jitó jíllotaùbillena jàcajide; mei ja ie jitó tàizaide. 48Iemo Jesús íena daùde: Onótate ráanùaù íemo càofùnina fùnócafuiaù dùga omoù cùóñeniadù àùnoñedùomoù, daùde. 49Iadù gobierno táùjùraùma Jesuna daùde: Ocuíraùma, raùre bi cue jitó naù tàiñena llezica, daùde. 50Ie mei Jesús íena daùde: Meine o jofomo jai. O jitó jílloiteza, daùde. Afémùe Jesús íena daùna uaina àùnote, jira jaide. 51Ie jofomo dúcùzaidemo ie jaùénizaù jino íemo bitíaùoù. Dúcùillano daùdíaùoù: O jitó jae jíllode, daùdíaùoù. 52Iemo, ¿Nùe hóramo jíllode? íaùoùmo jùcánote. Jira daùdíaùoù: Nauiri jaàcùri illa mei ie abù bóua llàùcaide, daùdíaùoù. 53Iedo moo bie daje hora Jesús íena daùna hora uíbicaide. Ua “O jitó jílloite” daùna hóramo afeza jíllode. Iemona afémùe Jesumo àùnote, naa ie comùnù dùga. 54Daùí Jesús Judéamona Galiléamo billano mena onótate raa fùnode. Bie jíllotafue ua ie meífodo fùnoca càofùninafue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\