SAN JUAN 5

1Ie meífomo judíuaù rafue ite; jira Jesús meine Jerusalemo jaide. 2Afe jófuemo, ovejaùaù naze áùnori jaùnoi ofíllano ite. Afeno hebreo imacù uaido mameca Betzata. Nane dùnomo jubekuiro dùga gaùrírano ite. 3Bie gaùrira macáranuiaùmo aillo ùráredùmacù bàiede: uínidùmùiaù, aùdáimùiaù, tàzitaitùmùiaù dùga. Bimacù jaùnoi bagua úiñotiaùoù. 4Daùí úiñotiaùoù mei dáruinarie Juzíñamui abù ímùe ana billano jaùnoi bagótafùredeza. Bagota mei nanoide come jáùnoimo ana jáidùmùe, ie ùrárenamona ja jíllobicaifùrede. 5Dùnomo ùráredùmùe ite. Ua treinta y ocho dùga fùmona ùrárede. 6Jesús billano ie bàinana cùode. Afémùe are jaiai nùnómona daùí dùnomo íllana onóillano, Jesús íena daùde: ¿Jíllobicaiacadùo? daùde. 7ùráredùmùe uai ote: Ocuíraùma, cue cánoitùmùe iñede, jaùnoi bagua meífomo jáùnoimo cuena ñuitállena. Nágarui cue jáiacana llezica jùáùmùe nano fueñe jáùnoimo dúcùde, daùde. 8Jesús íena daùde: Caifo náidacai. O bàirallu llùùno. Mai maca, daùde. 9Afe llezica afémùe jíllobicaide. Iemo ie bàirallu llàùnuano macáoicaide. Aferui ocózinaillarui. 10Jira judíuaù jíllotagamùena daùde: Birui ja ocózinaillarui. O bàirallu rocánollena omo rairuírede, daùdíaùoù. 11Afémùe uai ote: Cue jíllotatùmùe cuena daùde: “O bàirallu llùùno; mai maca,” daùde. 12Iemo íena jùcánotiaùoù: ¿Bu ona “o bàirallu llùùno, mai maca” daùna? daùdíaùoù. 13Mei íadù afémùe ie jíllotatùmùena onóñede, aillo comùnù dùnomo íllaza. Ua Jesús jae jáideza. 14Afe mei Jesús gaùríraco eromo íena baizájillano daùde: Mai eroi. Birui ja jíllodùo. Meine fùénidùfue fùnóñeno iri, jamánomo fùgóñede raa omo jíriñeillena, daùde. 15Iemo afémùe judíuaùmo Jesús íena jíllotatùmùe lluájide. 16Ie jira judíuaù Jesuna duere fùnóllena racádiaùoù; íena fáiacadiaùoù, ocózinaillaruimo aféfuiaù fànua jírari. 17Mei Jesús íaùoùna daùde: Cue Moo Juzíñamui jaca nanómona biruimo táùjùde, jira cue nane táùjùdùcue, daùde. 18Iemona judíuaù jamánomo íena fáiacadiaùoù; nùbaù ocózinaillarui ocuícafue afémùe jáanote. Ie emódomo afémùe Juzíñamui izóidùmùena dama fùnótate, “Juzíñamui cue Moo” ie daùna jira. 19Ie mei Jesús íaùoùna daùde: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, mei Juzíñamui Jitódùcueza, dama cue jítaina izói mùnàcana fùnónidùcue. Dama cue Moo Juzíñamui fùnócafue cue cùona izói birui fùnódùcue. Nana cue Moo fùnócafue afe izói nana fànoredùcue; ie Jitódùcueza. 20Ua Moo Juzíñamui nana ie fànuafue ie Jitomo ácatate, Moo ie Jitó izíruilla jira. Ie emódomo jamánomo áillue fùnóllùfue íemo ácataite, omoù fáùgacaillena. 21Mei Moo Juzíñamui tàidùno cáadùnona itátateza, ua cáallùnona íaùoùmo ite; daje izói ie Jitó nana afémùe oíacaiganomo cáallùnona ite. 22Moo Juzíñamui buna jùcánoñede íena duere fùnótallena, mei íadù nana afe jùcánolle ràino ie Jitomo iga. 23Daùí nana comùnù Moo ñue jacàruilla izói, afe izói ie Jitona ñue jacàruitiaùoù. 24Uáfuena ómoùna dáùitùcue: cue uaina cacádùmùemo, dáanomo cuena orédùmùena àùnotùmùemo ja ziiño cáatatùnona ite. Afémùe duere fùnóbiñeite, tàillanomona ja baù fùnona jira; ja cáananomo dúcùde. 25Uáfuena ómoùna dáùitùcue: tàidùno meine cáaillùrui áùnozioicaide. Aferui birui. Ua tàidùno Juzíñamui Jitó úrillana cácaitiaùoù; íemona nana áfena náfuefùredùno cáaitiaùoù. 26Mei Moo Juzíñamuimo cáatalle ràino íteza, daje izói afe cáatalle ràino ie Jitomo afémùe itátate. 27Dáanomo comùnù duere fùnóllena jùcánua ràino íemo iga, afémùe Nanoide ùima Jitona jira. Afe Jitódùcue. 28Afemo fáùgacaiñeno iri. Nana tàidùno cue úrillana cacáillùruimo dúcùiteza. 29Aféruido raùáfuaùmona jino bíitiaùoù. Ñúefue fùnódùmacù meine cáadùnona íitiaùoù zíiñona íaùoù íllena; mei íadù fùénidùfue fùnódùmacù meine cáadùnona íitiaùoù, duere íaùoù fùnóbillena. 30Dama cue comecù izói mùnàcana fùnónidùcue. Moo cue ocuilla izói comùnù fànuafuiaù rùire jùcánotùcue. Cue jùcánuafue jaàcùna ñue joide; cue jitaina izói jùcánoñedùcueza, mei íadù cue orédùmùe, cue Moo jitaina izói jùcánotùcue, afe izói fùnóllena. 31Dama cueri uai cue nabáiadù, cue dáùnana fùgo uáfuena daùíñede. 32Mei íadù jùáùmùe cueri uai nabáiraùma ite. Afémùe cueri daùnafue ñue uáfuena facátate. Afena onódùcue. 33Juanmo jùcánuaidùomoù. Afémùe ie uai úana jaca uafue. 34Mei íadù ùímamona cueri uai nabáillana jùcáñedùcue. Daa bíena dáùitùcue omoù jíllobicaillena. 35Juan egáiñora izóidùmùe. Afe egáiñora bóocabillamona egáiñofùrede. Ie egáiñuanomo nano íanori íllamona ióbicaidùomoù. 36Mei íadù jùáùe cueri uáfuena facátafue ite. Afefue Juan cueri daùnafue baùmo ite. Afe uáfuena facátafue cue fùnócafuiaù. Aféfuiaù cue Moo cue fùnóllena ocuícafuiaù daje izói jóoideza. Afe jira afe cue fùnócafuiaù Moo orécacue uáfuena facátate. 37Ie dáanomo Moo, cue orédùmùe cueri uai nabaide, mei íadù omoù ie uaina jaca cacáñedùomoù; ie abù càocaillana jaca cùóñedùomoù. 38Ie uaillaù omoù ùfócùmo déiñede, afe Moo orécamùena omoù àùnoñena jira. 39Juzíñamui Cuegáuaillaù izire jenoda facádotùomoù; dùnomo “Zíiñona illùno báiitùcaù” comécùmo facáoidùomoùza. Uafue, Cuegáuaillaù cueri ñue úritiaùoù, 40mei íadù cuemo bíacañedùomoù afe ómoùmo zíiñona íllena. 41Comùnù cuemo nitáacaga jalléinafuiaù náfueñedùcue. 42Mei íadù ómoùna onódùcue. Juzíñamuina izíruiñedùomoù onódùcueza. 43Cue Moo cue ória jira bitùcue, íadù cuena llàùnoñedùomoù. Jùáùmùe dama ie ória izói bíadù afe ùímana ñue llàùnoitùomoù. 44¿Omoù nùe izói àùnotùomoù? Danù ómoùmona cáùmadua uaillaù llàùnofùredùomoù; mei íadù daade Juzíñamuimona bitàuai, ie cáùmadua uai jenóñedùomoù. Jira àùnonidùomoù. 45Cue Moo uiécori ómoùmo fùénidùfue cue nitalle comécùdo facáoiñeno iri. Uáfuena Moisés ómoùmo fùénidùfue nítaite, nùù omoù úiñogamùe. 46Moisés daùnáuai omoù àùnoiadù daje izói cuemo àùnoitùomoù, mei Moisés cueri ñue cúeteza. 47Mei íadù afémùe cuegáuai omoù àùnoñeniadù ¿nùe izói ómoùna cue daùnáfuena àùnoitùomoù? ¡ùùnoñeitùomoù! .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\