SAN JUAN 6

1Afe meífodo Galilea jorai ruícaferaimo jaide. Afe jorai jùáùfodo mameina: Tiberias. 2Aillo comùnù íedo jáidiaùoù, càofùnina ráanùaù ie fànuana íaùoù cùónamona. Ua ùráredùno jíllotana cùódiaùoù. 3Ie mei Jesús ídumo ráùizaide ie llófuegamacù dùga. 4Ja judíuaù rafue páscuafue áùnozide. 5Jesús érocaillano aillo afémùe óodana bitànona cùode. Jira Felípena daùde: ¿Nùnómona nana bimacù ecállena àbaitùcaù? daùde. 6Afe daùí jùcánote, Felipe uai úana onóillena. Jesús dama ie fùnóllùfuena ñue onode. 7Iemo Felipe uai ote: Doscientos dàgabe fùdù pan dúcùñeite naga come jéenino óllena, daùde. 8Ie jira jùáùe llófuegamùe Andrés, Simón Pedro ama, Jesuna daùde: 9Benó daa dúemùemo jubekuiro dùga pane ite, mena chamu dùga. . Mei íadù ùere duera; aillo comùnù íllaza, daùde. 10Ie mei Jesús daùde: Nana íaùoù ráùilleza afémacùna omoù daùíri, daùde. Afénomo aillo raitùre ite. Iemo cinco mil ùíñùaù raùzàdaitiaùoù. 11Ie mei Jesús pan llàùnota Juzíñamuina “ùere fùgora” daùde. Dáùnamona llófuegamacùmo fecade. Afemona llófuegamacù nana ráùiedùnodo fecade. Jesús daje izói fùnode mena chámuna, ua nana ràiacadùnodo fecade. 12Jae íaùoù jeàrilla mei ie llófuegamacùna daùde: Fùébidùnuiaù nana ùráùri, daa báùiñelleza, daùde. 13Fùébidùnuiaù nagakuiro iemo mena dùga cùrùgaù ùraùca. Ua jubekuiro dùga panes fùébidùnomona dùga cùrùgaù oruítaga. 14Ie mei comùnù bie càofùnina raa Jesús fànua cùónamona daùdíaùoù: Uafue bímùe afe jaiai nanómona lloga ana énùemo bíacade uai lloraùma, daùdíaùoù. 15Mei íadù comùnù íena rùire lláùtano illáùmana jóoneacana Jesús fùdàbicaide. Fùdàillanona Jesús dama meine idu caifónedumo jaide. 16Ja nauídemo Jesús llófuegamacù ana jóraimo jáidiaùoù. 17Dúcùillano nocaemo jaillano, jorai ruícaferaimo Capernaúmo jaitádiaùoù. Jae jítùredemo, mei íadù naù Jesús meine abùdo biñede. 18Iemo aillo jairifo daùngo náidacaide. Iemona bagua móonaioicaide. 19Due baù jáidiaùoùmo Jesús nocaemo áùnozillana cùódiaùoù. Jaùnoi emódodo macade. Iemo jacàruitiaùoù. 20Mei jira íaùoùna daùde: Cueza, omoù jacàruiñeno, daùde. 21Iemona caùmare nocaemo íena llàùnotiaùoù. Iemona íaùoù jáillùnomo nitaca izói jarire dúcùdiaùoù. 22Jùáùrui meífodo jorai enéferaimo fùébidùmacù, llófuegamacù daa ite nocaedo jáillana fùdàdiaùoù. Iadù Jesús afémacùri jáiñede. 23Mei íadù biruícana jùáùe nocáiaù Tiberias jófuemona dúcùzaide. Ua pan güilla áùnori Ocuíraùma Jesús “ùere fùgora” dáùnamona, ua afénomo dúcùzaidiaùoù. 24Daùí Jesús dùnomo iñénana cùóillano ie llófuegamacù dùga, afécaiaùmo jofo jáidiaùoù. Iemona Capernaúmo íena jénuaidiaùoù. 25Jorai ruícaferaimo dúcùillano, Jesús baitíaùoù. Baillano íena jùcánotiaùoù: Llófueraùma ¿nùruido benomo dúcùdùo? daùdíaùoù. 26Jira Jesús daùde: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, güíllena omoù jeàrillamona cuena jénuaùbitùomoù. Cue fùnoca càofùnina raa omoù onónamona cuena jenóñedùomoù. 27Fúifùrede güíllemo táùjùñeno iri. Mei íadù fúiñeite güíllemo táùjùiri. Afe güille ómoùna zíiñona itátaite. Afe bie güille ómoùmo íitùcue mei Nanoide ùima Jitódùcueza. Mei ua, omoù uáfuena àùnogamùena jae Moo Juzíñamui jóonegacueza. 28Jira jùcánotiaùoù: ¿Mùnàcana fànoitùcaù Juzíñamui jitaille raa caù fuitállena? daùdíaùoù. 29Jesús uai ote: Juzíñamui orécamùena omoù àùnollena jitáirede, daùde. 30Iemo jùcánotiaùoù: ¿Mùnùca onótaite raa caùmo ácataredùo, afe cùóillano ona caù àùnollena? ¿Mùnàcafue fànoitùo? 31Caù jaiáidùgùma zaféredùzicùmo maná güitíaùoù; Juzíñamui Cuegáuai daùna izói: “Juzíñamui monámona ana baùítaga güíllenùaù áfena íaùoù güitátate,” daùde. 32Jesús uai ote: Uáfuena dáùitùcue: monámona baùide güíllenùaù fecáraùma Moiséñede. Mei íadù uáfuena monámona baùide güíllenùaù fecáraùma cue Moo. 33Juzíñamui fecaca güíllenùaù, monámona ana bitàmùe. Afémùe cáaille paana maméidùmùe. Afémùe énùemo itàmacùmo zíiñona cáallùnona itátaite, daùde. 34Iemo íena daùdíaùoù: Ocuíraùma, bie güíllenùaù nágarui caù ine, daùdíaùoù. 35Jira Jesús daùde: Cue cáatate güílledùcue. Cuemo bitàmùe jaca júfiruiñeite. Cuemo àùnotùmùe jaca nùnomo jíroacañeite. 36Mei íadù ómoùna cue daùna izói, cuemo àùnoñedùomoù ja cuena cùódùomoù íadù. 37Nana Juzíñamui cuemo fecácamacù cuemo bífùreitiaùoù. Cuemo bífùreitùnona jino dótañeitùcue. 38Uafue, cue comecù jitaina izói fùnóllena, monámona ana biñédùcue, mei íadù cue orédùmùe comecù jitaina izói ana fànuaùbitùcue. 39Cue Moo, ua cue orédùmùe, nana cuemo igánomona buna oni nùnó báùiñeillena jítaide. Ua nana afémacù íiraùruido cáadùnona itátaitùcue. 40Cue orédùmùe nana Juzíñamui Jitona cùódùmacù íena àùnollena jitaide. Daùí íaùoù àùnuamona zíiñona cáaillùnona íaùoùmo íllana cue orédùmùe daje izói jitaide; ie mei íiraùruido cáadùnona íaùoùna itátaitùcue, daùde. 41Iemona judíuaù Jesuri gugúritiaùoù. Ua ie daùnáfueri: “Monámona ana baùíde güíllenùaùna maméidùmùedùcue” íeri gugúritiaùoù. 42Daùdíaùoù: ¿Bímùe José jitó Jesúñede? Ie moona onódùcaù ie ei dùga. ¿Nùe izói “Monámona ana bitàmùedùcue” daùírede? daùdíaùoù. 43Jira Jesús íaùoùna daùde: Gugúriñeno. 44Buna cuemo bínide, cue Moo, cue orédùmùe naù átùñenia. Ie mei íiraùruido afémùena cáadùmùena itátaitùcue. 45Uai lloraùnù cuegánicuaù llote: “Nana afémacù Juzíñamui llófuegamacùza íitiaùoù.” Daùí nana Moomo cacádùno, afémùemona fùbítagamacù cuemo bitíaùoù. 46Bie izói cue daùna dáarie Moo Juzíñamuina cùona daùíacañede. Dama Juzíñamuimona bitàmùe Moona cùona. 47Uáfuena ómoùna dáùitùcue: cuemo àùnotùmùemo zíiñona cáaillùnona ite. 48Cue cáatate güílledùcue. 49Omoù jáiairagùma zaféredùzicùmo maná güitíaùoù, mei íadù nana jae tàidùmacù. 50Iadù cue daùna monámona ana bite güílledùcue güitùno tàiñeitiaùoù. 51Cue dama afe bie monámona ana bite cáatate güílledùcue. Bie güille güitàmùe zíiñona iite. Bie cue ille güille dama cue àeizù. Afena íitùcue nana énùe imacù cáallena, daùde. 52Iemona judíuaù danù íaùoùri júfidotiaùoù. Daùdíaùoù: ¿Nùe izói bímùe dama ie àeizùna caùna écaite? daùdíaùoù. 53Jesús íaùoùna daùde: Uáfuena ómoùna dáùitùcue: Nanoide ùima Jitódùcueza; cue àeizù omoù ràñeniadù, daje izói cue dùe omoù jíroñeniadù naù omoù cáaillùnona iñede, dájena cuemo jaùnáiñena jira. 54Cue àeizù rùtàmùemo, daje izói cue dùe jiródùmùemo comecù zíiñona cáaillùnona ite; ie mei íiraùruido afémùena cáadùmùena itátaitùcue. 55Cue abù ua güille. Cue dùe ua jiróllùi. 56Cue àeizù rùtàmùe, jùáù cue dùe jiródùmùe ja cuemo dájena ite. Daje izói afémùemo dájena itùcue. 57Cue caade Moo orécacue, jira afémùedo cáadùcue; daje izói cue ràitùmùe cuedo cáaite. 58Monámona ana bite güílleri úritùcue. Bie güille omoù jaiáidùgùma güiga maná izóiñede. Nana afémacù tàidùmacù; mei íadù bie güille güitàmùe zíiñona iite, daùde. 59Jesús Capernaúmo ite Juzíñamui uai llófueriracomo nana bífuiaù íaùoùmo llófuete. 60Bie llófuiana cacáillamona, aillo Jesudo jáidùmacù daùdíaùoù: Bie afémùe daùna afe jeire ollàuai ùere féirede. ¿Bu áfena jeire órena? daùdíaùoù. 61Iemona Jesús íaùoù gugúrillana onóbicaide. Onóillano jùcánote: ¿Aféfuiaù ómoùna ùáùruificaitade? 62Ie mei Nanoide ùima Jitó nano ie illánomo caifo ie jáillana omoù cùóiadù, ¿nùùe izói íitùomoù? 63Caù joreño caù cáatate. ùeizù cáatañede. Omoùna cue daùnáuaillaù joreño izoide uafue uaillaù. Cáataitiaùoù. 64Mei íadù ómoùmona dámùerie naù àùnoñediaùoù, daùde. Jesús afe àùnoñedùmacù nanómona onode. Afe llezica íena éoidùmacùmo fécaitùmùena onode. 65Ie mei daùde: ùemona ómoùna dáùitùcue, Moo átùñenia buna cuedo bínide, daùde. 66Aféruimona aillo Jesudo jáidùno íena fùénocaidiaùoù. Ja íedo macáñediaùoù. 67Ie jira ie nagakuiro iemo mena dùga llófuegamacùmo jùcánote: ¿Omoù daje izói jáiacadùomoù? daùde. 68Mei íadù Simón Pedro uai ote: Ocuíraùma, ¿bumo jáiredùcaù? Zíiñona cáatate uaillaù omo ite. 69Ja caù àùnotùcaùza. Onódùcaù caade Juzíñamui Jitódùoza. Crístodùo, daùde. 70Jesús íaùoùna daùde: Ja nagakuiro iemo mena dàgamùe nùzédùcue; mei íadù omoù càgùmona dámùe Taùfe izoide, daùde. 71Afe dáùnado Jesús Júdari úrite. Judas Iscariote Simón jitó. Afémùe Jesuna éoidùmacùmo fécaitùmùe, mei íadù afémùe nagakuiro iemo mena dàgademona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\