SAN JUAN 7

1Afe méifodo, Jesús Galilea énùedo macade. Judéamo íacañede, dùnomo judíuaù ie íaùoù fáiacana jira. 2Ja bùzáinillaùmo ùráùzillafue áùnozide. Afefue judíuaù rafue. 3Aùnozillamona ie ámatùaù íena daùde: Benó fùébiñeno. Judéamo o jairi, dùnomo ite odo jáidùno o fùnócafuena càoillena. 4Dáamùe nana comùnù íena íaùoù onóillena jitáiadù, ie raana báinino fùnóñede. Afe áillofuiaù o fùnóadù nana comùnù uícomo fùnori, daùdíaùoù. 5Bie izói daùdíaùoù, mei naù ie ámatùaù íena àùnoñediaùoùza. 6Jira Jesús daùde: Cue ñue illàruimo naù dúcùñede. Mei íadù ómoùmona nano nàgarui ñuera. 7Enùe imacù ómoùna éoinide, mei íadù cuena éoidiaùoù, nùbaù íaùoù fùeni fùnócafuiaù uai nabáiraùmadùcueza. 8Mai ráfuemo omoù jai. Naù jáiñeitùcue, cue ñue illàruimo naù dúcùñede. 9Daùí daùna mei Galiléamo fùébide. 10Ie ámatùaù jailla mei, Jesús daje izói ráfuemo jaide, mei íadù uáfodo jáiñede. Jabo báinino jaide. 11Judíuaù afe rafue ana íena jenódiaùoù. Daùdíaùoù: ¿Nùnomo mei afe ùima ite? daùdíaùoù. 12Comùnù càgùedo aillo afémùeri úritiaùoù. Dáarie, ”Ñúemùe,” daùdíaùoù. Jùáùmacù, “Fùénidùmùe; mei comànùna jàfueteza,” daùdíaùoù. 13Mei íadù judíuaùna jacàruillano buna afémùeri uáfodo úriñede. 14Ja rafue cùgù iruido Jesús Juzíñamui gaùríracomo jofo jaide. Jaillano dùnomo llófuellena taùnede. 15Iemona judíuaù fáùgacaillano daùdíaùoù: ¿Nùe izói bie ùima dùga ráfuiaùna onode, afémùe naù llófueñegamo? daùdíaùoù. 16Jira Jesús uai ote: Cue llófuegauai cúeùeñede; mei íadù cue orédùmùe ie. 17Dámùe Juzíñamui jitailla izói fùnóacania, afémùe cue llófuegauai Juzíñamuimona bitàuaina ónoite. Afe llezica dama cue jitailla izói llófueñedùcuena ónoite. 18Dama ie comecù jitailla izói úritùmùe, comùnù íemo ñúefuena nitállena úrite. Mei íadù íena orédùmùemo ñuera ráfuena nitáacadùmùe uáfuena dáùite. Afémùemo jàfuiafuena iñede. 19¿Omoùmo ocuica uaillaù Moisedo ómoùmo iga? ¿Ero ua? Mei íadù buna ómoùmona aféuai jeire oñena. Aféuai jeire oñédùmùedùcue izói, ¿nùbái mei cue fáiacadùomoù? daùde. 20Jira comùnù uai ote: Omo fùénide jóriaù illa. ¿Bu o fáiacana? daùdíaùoù. 21Jira Jesús daùde: Daa raa ocózinaillaruimo cue fànuari nana fáùgacaidùomoù. 22Mei íadù úrue bacano ùcoù quétajana facátafue Moisés ómoùmo iga. Jira àiza bacano ùcoù quetádùomoù ocózinaillaruido íadù. (Moisés afefue táùneñegaza; jáiairagùmacù taùneca.) 23Mei jira Moisés ocuica uaillaù nana ñue fuizáillena, àiza bacano ùcoù omoù quetáadù ocózinaillarui íadù, ¿nùbái ràicaidùomoù ùima abù námùena cue jíllotaia ocózinaillaruimo? 24Mai jinófene éroillano comùnù ifue nitátañeno. Omoù nitáadù jaàcùna uáfuena nitari. 25Ie mei Jerusalemo dáarie itànomona jùcánuaidiaùoù: ¿Bímùe íaùoù fáiacagamùeñede? 26Mei íadù batànomo comùnù càgùmo úrite íadù buna nùe izói daùíñena. ¿Uáfuena caifóidùmacù bímùe Crístoza àùnotiaùoù? 27Mei íadù caù, afémùe nùnómona ie bíllana onódùcaù. Iadù ùbana Cristo bíadù, buna nùnómona ie bíllana ónoñeite, daùdíaùoù. 28Afena cacáillano Jesús naù gaùríracomo llófuia llezica rùire daùde: ¿Cuena onódùomoùza? ¿Nùnómona bitàcueza onódùomoù? Mei íadù dama cue comecù izói biñédùcue, íadù caade cue orédùmùemona bitùcue. Afémùe jaca itàmùe. Afémùena onóñedùomoù. 29Afémùena onódùcue, afémùemona bitàcueza, ie orécacueza, daùde. 30Iemona íena lláviano úiacadiaùoù. Mei íadù naù buna íena llaùtáñede, naù ie llaùtáillùruimo dúcùñedeza. 31Mei íadù aillo comùnù íemo àùnotiaùoù; daùdíaùoù: Cristo bíadù ¿bímùe fùnoca càofùnina onótafuiaù baùmo fànoite? daùdíaùoù. 32Fariséuaù comùnù Jesuna dáùnana cacádiaùoù. Jira lletáriraùnù illaùnù, gaùríraco jabóidùllaùmaùaù orede Jesús llaùtada úillena. 33Jira Jesús uai ote: Omoù càgùri dama íanori nùé dùno íitùcue. Ie méifodo cue orédùmùe dùné jáitùcue. 34Cuena jénoitùomoù mei íadù cuena báiñeitùomoù, cue illànomo jáinidùomoùza, daùde. 35Ie mei judíuaù danù íaùoùmo jùcánuaidiaùoù: ¿Bímùe nùnomo jáite, íena caù báiñeillena? ¿Judíuaù júdaùcamacù griego énùemo afémùe jáite, griego imacù llófuellena? 36Ie dáùnana, “Cuena jénoitùomoù mei íadù cuena báiñeitùomoù, cue illànomo jáinidùomoùza,” nùe izói daùde? daùdíaùoù. 37Rafue íiraùruimo jamánomoidùrui. Aféruido Jesús naidáillanona como aillo uaido úrite: Nana jiróacadùmùe cuemo bi; jíruaùbi. 38Cuegáuai daùna izói, cuena àùnotùmùe ie comécùmona áillue imani tua izói aillo ñue cáataitùfuiaù biite, daùde. 39Aféfuedo nana afémùena àùnotùno Ñuera Joreño llàùnoitiaùoù daùde. Ua mei, Ñuera Joreño naù biñede, Jesús ie cáùmafue ebíredùfue dùga naù llàùnoñena jira. 40Dáarie comùnù càgùmona aféfuena cacáillano daùde: Uáfuena bímùe uai llóraùma, jaiai nùnomo bíacadùmùe, daùde. 41Jùáùmacù daùdíaùoù: Bie ua Cristo. Mei íadù jùáùmacù daùdíaùoù: ¿Nùe izói Cristo dùno Galilea ímùeite? 42Cuegáuai llote: “Jáiaidùllaùma David, ie izíe ímùena Cristo iite. Ua Belén ímùena iite, afe jófuemo naui David íteza,” daùdíaùoù. 43Daùí nana comùnù Jesús àcoùnia dázierie bózietaidiaùoù. 44Dámùerie Jesús maùáno úiacadiaùoù, mei íadù buna daùí ñeñena. 45Gaùríraco jabóllaùnù abùdo fariséuaù illánomo, daje izói lletáriraùnù illaùnù illánomo bitíaùoù. Afémacù íaùoùmo jùcánote: ¿Nùbái mei íena atàñedùomoù? daùde. 46Jira jabóllaùnù (jùáùfodo mameina llavériraùnù) uai otíaùoù: Jaca nùnomo buna afémùe úrilla izói úriñede, daùdíaùoù. 47Jira fariséuaù daùdíaùoù: ¿Omoù daje izói ja jàfuegamacùdùomoù? 48¿Caù illáùcomùnù dáarie íena ja àùnotiaùoù fariséuaù dùga? ¡Jaca àùnoñediaùoù! 49Mei íadù bie comùnù ocuícafuiaùna onóñediaùoù, ja faidócaiaùoùza, daùdíaùoù. 50Nicodemo, naùo Jesumo eróizaùbitùmùe daa fariseo imácùmona. Iaùoùna daùde: 51Caù ocuícafue daùna izói buna duere fùnónidùcaù, nano fueñe íena caù cácañeniadù, ie fùnócafuena caù ónoillena, daùde. 52Mei jira uai otíaùoù: ¿O jùáù daje izói Galilea ímùedùo? Cuegáuai fácado. Dùnomo càoitùo buna uai llóraùma Galiléamona biñede, daùdíaùoù. 53Mei íemona naga come íaùoù jofomo jaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\