SAN JUAN 8

1Mei íadù Jesús Olivo daùna ídumo jaide. 2Ie jítùramo monáillamona, abùdo gaùríracomo bite. Nana comùnù íemo áùnozidiaùoù. Afémùe ráùnaillano íaùoùna llófuiaùde. 3Ie mei ocuícafue llófueraùnù fariséuaù dùga jùruíredùngo Jesumo atàdiaùoù. Daùí ñécade afengo baitíaùoù. Afe gaùríracomo itàmacù càgùmo aféngona jóonetiaùoù. 4Jóoniano Jesuna daùdíaùoù: Llófueraùma, bie rùngo afe jùruírenafue fùnócade baitùcaù. 5Afe izoide rùngona Moisés ocuícafue caù ocuide nofàcùaùdo fállena. ¿O nùe izói daùdùo? daùdíaùoù. 6Daùí daùdíaùoù Jesús facátallena. Bie facátamona fùénidùfue íemo nitáacadiaùoù. Iemona Jesús jàjùcaillano énùemo onócaùdo cuete. 7Mei íadù dùga icaiño jùcánotiaùoùmo Jesús meine jaàcùna raùnade. Ráùnaillanona daùde: Omoùmona dáamùe fùénidùfuena iñédùmùe, mai nanoide nofùcù aféngomo nita, daùde. 8Dáanomo nane jàjùcaillano énùemo cuete. 9Mei íadù aféfuena cacáillano, nana íaùoù comecù úrilla uaido méaicaidiaùoù. Méaicaillano oni nana dáarie jáioidiaùoù. Ua ùere éicomedùmùe uícodo oni jailla. Nana ja íaùoù jailla mei, Jesús dama dùnó fùébide afe atàcango dùga. 10Iemo Jesús jaàcùna meine raùnade. Afe rùngo baùmo buna cùóñenano aféngona daùde: Rùngo, ¿nùnomo omo fùénidùfue jùtádùno ite? ¿Buna omo nofàcùna nitáñena? daùde. 11Jira afengo daùde: Ocuíraùma, ua buna nitáñede, daùde. Mei jira Jesús daùde: Cue ona daùí nítañeitùcue. Mai o jairi. Fùeni meine abùdo daùí ñeñeno iri, daùde. 12Jesús dáanomo nane comànùmo úrite; daùde: Cue bínùe comùnù egáiñoraùmadùcue; cuedo jáitùmùemo cáataite egáiñua iite. Jaca nùno jítùfodo mácañeite, daùde. 13Ie jira fariséuaù íena daùdíaùoù: Dama o uai nabáidùo. Afe uai ráifiñede, daùde. 14Jira Jesús uai ote: Cue daùna uáfuena ráifide, afe dama cuemo uai nabáidùcue íadù. Cue nùnómona bitùcue, daje izói cue jáillùnona onódùcueza. Mei íadù nùnómona bitàcueza onóñedùomoù, cue jáillùnona dùga. 15Bie énùe facárado jenócana facádùomoù; cue buna jenócana facáñedùcue. 16Mei íadù cue facáadù, cue facállùfue jaàcùna ñue jóide. Dama facáñedùcueza. Moo, cue orédùmùe dùga dáanomo jenoda facádùcoco. 17Omoù ocuica cuegáuai daùde: “Mena uai nabáiraùma dáanomo daùíadù, aféfuena àùnoitùomoù.” 18Cue dama cueri uai nabáiraùmadùcue. Cue Moo, cue orédùmùe jùáùe cueri uai nabáiraùma, daùde. 19Jira jùcánotiaùoù: ¿Nùnomo mei o Moo ite? daùdíaùoù. Jira Jesús uai ote: Omoù cuena onóñedùomoù. Daje izói cue Moona onóñedùomoù. Cuena onódùomoùnia, daje izói cue Moona onódùomoùza, daùde. 20Gaùríracomo llófuia llezica, afe bíuai daùde; ua fia fecaca úcube jóoneraco illánomo dùnomo llófuete. Mei íadù buna íena lláviano uiñede, ie llaùtáillùruimo naù dúcùñena jira. 21Jesús nane dáanomo íaùoùna daùde: Cue jáitùcue. Cuena jénoitùomoù, íadù omoù fùénidùfue naù doñégamo tàitùomoù. Mei jùù cue jáillùnomo omoù jáinidùomoùza, daùde. 22Jira judíuaù danù conímana daùdíaùoù: ¿Mei nùbaù afémùe dama abù tàtaite, mei “Cue jáillùnomo jáinidùomoù” afémùe caùna dáùdeza? daùdíaùoù. 23Jira Jesús íaùoùna daùde: Omoù ana bebeco iédùomoù, mei íadù cue caifófeco ímùedùcue. Omoù bie énùe iédùomoù, mei íadù cue bie énùe ímùeñedùcue. 24Ie jira omoù fùénidùfue naù doñégamo tàitùomoù daùdùcue. Cue daùna izói itàmùedùcuena omoù àùnoñeniadù, omoù fùénidùfue naù doñégamo tàitùomoù, daùde. 25Jira jùcánotiaùoù: Mei ¿o búdùo? daùdíaùoù. Jira Jesús uai ote: Jaiai nanómona ómoùmo llotùcue. 26Cuemo aillo ómoùna cue daùíllùfuiaù ite. Daje izói aillo ómoùna cue jenoda facállùfuiaù ite. Cue orédùmùe uáfuena daùde. Afémùemona cue cacana izói bie énùe comànùna áfedo daùdùcue, daùde. 27Mei íadù Moodo íaùoùmo Jesús úrillana fùgo cacáñediaùoù. 28Jira Jesús íaùoùna daùde: Enùe acónimo cuena caifo omoù raiñóadù cue daùna izói itàmùena ónoitùomoù, mei Nanoide ùima Jitódùcueza. Afe llezica dama cue comecù izói fùnófùnidùcueza ónoitùomoù. Dama cue Moo cuemo llogáfuiaù daùdùcue. 29Cue orédùmùe jaca cue dùga ite. Cue Moo dama cuena fùéñede, afémùe ióbitadùfuiaùna fànofùredùcueza, daùde. 30Jesús daùí dáùnamona, aillo íena àùnotiaùoù. 31Afemona judíuaùmona íena àùnotùnona Jesús daùde: Cue ómoùna dáùnana omoù jaàcùna jeire oíadù, cue llófuegamacùna uáfuena jáitùomoù. 32Ie mei uáfuena ónoitùomoù. Afe uáfuedo jéruiñegamacùna íitùomoù, daùde. 33Afémacù ie uai otíaùoù: Abraham izíedùcaù. Jaca nùnomo buna jéruiñegamacùdùcaù. ¿Nùe izói, jéruiñegamacùna íitùcaù, daùdùo? daùdíaùoù. 34Jira Jesús daùde: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, nana fùénidùfue fùnódùmacù fùénidùfuedo jeruícamacù. 35Jeruícamùe ie naama izíe dùga jaca ínide. Mei íadù naama jitó aféziemo jaca jaùnaide. 36Daùí mei Juzíñamui Jitó jeruíñenafue ómoùmo fecáadù, uáfuena jéruiñellùomoù. 37Abraham izíe dùomoù ja onódùcue; mei íadù cuena fáiacadùomoù, ómoùna cue daùnáfuena omoù llàùnoñena jira. 38Cue Moo cuemo ácataga raado úritùcue. Omoù moo daùna izói fùnófùredùomoù, daùde. 39Jira uai otíaùoù: Caù moo Abraham, daùdíaùoù. Mei íadù Jesús daùde: Uáfuena Abraham jitónùaùna omoù íadù, afémùe fànua izói fànoitùomoù. 40Mei íadù Moo Juzíñamui cuemo lloga uáfuena ómoùna cue daùna íadù, naù cuena fáiacadùomoù. Abraham jaca daùí fùnóñede. 41Omoù moo fànua izói fùnódùomoù, daùde. Jira afémacù daùdíaùoù: Jaca jùruírenamona jócoñegacaù. Caùmo daade moo illa, Juzíñamui, daùdíaùoù. 42Jira mei Jesús daùde: Juzíñamui uáfuena omoù móodenia, cuena izíruitùomoù, mei Juzíñamuimona cue billa jira. Ua ie jira benó itùcue. Dama cue comecù izói biñédùcue, mei íadù Juzíñamui orécacue. 43¿Nùbái mei cue dáùnana cacánidùomoù? Cue úrilla uaina cacáacañedùomoù, jira onóñedùomoù. 44Omoù moo Taùfe. Ie jira afémùe iédùomoù. Afémùe jitaina izói fùnóacadùomoù. Taùfe jaca nanómona fáfùredùmùe. Jaca uáfuemo jaùnáiñede. Jaca uafue daùíñede. Táùnofuiaù afémùe lloíadù, ie illa izói úrite. Afémùe táùnofuiaùrede, ua táùnofuiaù moo. 45Mei íadù uafue daùdàcuemo cuena àùnoñedùomoù. 46¿Omoùmona bu cue fùénidùfue jino due càotarede? Uáfuena cue daùíadù ¿nùbái mei cuena àùnoñedùomoù? 47Juzíñamui iédùmùe Juzíñamui uáillaùna cácafùrede. Mei íadù Juzíñamui íeñedùomoù, ie jira íena cacáacañedùomoù, daùde. 48Jira judíuaù íena daùdíaùoù: Omo fùénide joreño íllana onódùcaùza; íemo Samaria ímùena o íllana, onódùcaùza, daùdíaùoù. 49Jesús uai ote: Cuemo fùénide joreño jaca iñede. Cue fùnócafue cue Moomo ñúefuena nitade. Omoù cuemo ñúefuena nitáñedùomoù. 50Cuemo ñúefuena nitállena jenóñedùcue, íadù jùáùmùe ite cuemo ñúefuena nitállena. Afémùe jenoda facade. 51Uáfuena ómoùna dáùitùcue, cue daùnáfuena jeire otàmùe jaca nùnomo tàiñeite, daùde. 52Jira judíuaù uai otíaùoù: Fùénide jóriaù omo íllana ja uáfuena onódùcaù. Abraham jaiai tàide naa uai llóraùnù dùga, iadù jùáùfodo daùdùo: “Cue dáùnana jeire otàmùe jaca nùnomo tàiñeite.” 53¿Uáfuena caù moo Abraham baùmo jáidùo? Afémùe tàide. Ua uai llóraùnù daje izói tàidiaùoù. ¿O comécùmo bu o íllana facádùo? daùdíaùoù. 54Jesús dùnena íaùoùmo uai ote: Dama cuemo ñúefuena cue nitáadù, cue ñúefuena mùnàcana ráifiñede. Mei íadù ñúefuena cuemo nitádùmùe cue Moo. Dáamùena omoù Juzíñamui daùdàomoù. 55Mei íadù íena onóñedùomoù. Cue íena ua onódùcue. Afémùena onóñedùcue cue daùíadù, omoù izói táùnofuiaùredùmùena íitùcue. Mei íadù íena uáfuena onódùcue. Ie dáùnana jeire otùcue. 56O jaiáidùgùma Abraham cue illàruina cùóacade áfemona ióbillena; áfena cùóillano afémùe ùere ióbicaide, daùde. 57Jira judíuaù Jesuna daùdíaùoù: Naù cincuenta fùmona iñédùo, ¿Nùe izói “Abraham cuena cùode” daùdùo? daùdíaùoù. 58Jesús uai ote: Uáfuena ómoùna dáùitùcue: Abraham naù íñeniadù cue itùcue, daùde. 59Iemona nofàcùaù llàùnota Jesumo nitáacadiaùoù. Mei íadù afémùe retáirillano gaùríracomona jino jaide. Afémacù càgùdo jaillano fànocaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\