SAN JUAN 9

1Afénodo jaillano, Jesús uina càoñede jocócamùena cùode. 2Ie llófuegamacù íemo jùcánote: Llófueraùma, ¿nùbái mei bie ùima uina càoiñede jococa? Nùbaù ie moo fùénidùfuiaù àcoùnia daùí jococa. Nùbaù dama ie fùénidùfue fànua àcoùnia daùà jococa. ¿Bífuiaùmona nùfue uáfuena? daùdíaùoù. 3Jira Jesús daùde: Dama ie àcoùniañedeza, jùáù ie moo àcoùniañedeza. Mei íadù afémùemo Juzíñamui fùnóllùfue ñue jino ácatallena, daùí íficaide. 4Naù monana llezica cue orédùmùe táùjùnafue cue fànua jitáiredeza. Ja nauilla llezica buna táùjùnide. 5Naù bie énùemo cue illa llezica, énùe comùnù egáiñotùmùedùcueza, . daùde 6Afe daùna méifodo, Jesús énùemo tuánote. Tuánogamona ja énùe àdùaùde. Afe tuánua àdùaùdemona ota, uina càoiñedùmùe uimo bùtade. 7Ie mei íena daùde: Siloé jaùnoi ofíllanomo jócuai, daùde. Afe Siloé mámecù jino dobáiñua dùbénedo “Orécanona” mameide. Iemona uina càoiñedùmùe ui jócuaide. Meine bítemo ja càoide. 8Iemo ie abù comùnù, daje izói naui uina ie càoiñenana cùódùno dùga daùdíaùoù: ¿Bímùeñede, nùù ráùicana úcube jàcafùredùmùñede? 9Dáarie daùdíaùoù: Jùù, nàùmùe. Jùáùmacù dùnena daùde: ùeñede, mei íadù afémùena eroide, daùdíaùoù. Mei íadù afémùe dùnena dama daùí daùde: Jùù, nàùmùedùcue, daùde. 10Jira íemo jùcánotiaùoù: ¿Nùe izói ja cùódùo? daùdíaùoù. 11Jira afémùe uai ote: Afe ùima, Jesuna mámecùredùmùe, àdùaùdùno fànuano cue uimo bùtade. Bàtanona daùde: “Siloé jaùnoi ofíllanomo o ui jócuai.” Jócuaidùcue. Iemona cue jócuaillamona cùódùcue, daùde. 12Jira íemo jùcánotiaùoù: ¿Nùnomo afe ùima ite? daùdíaùoù. Iaùoùna daùde: ùco mei, daùde. 13Iemo fariséuaùmo naui uina càoiñedùmùena uitíaùoù. 14Jesús àdùaùdùno fànuarui, afe ocózinaillarui. Aféruimo Jesús uina càoiñedùmùe jíllotate. 15Fariséuaù afe ùímana nùe izói afémùe ui càoinafue meine abùdo jùcánotiaùoù. Iemo afémùe íaùoùna daùde: Cue ui àdùaùdùnona bùtade. Jira jócuaidùcue. Iemona ja cùódùcue, daùde. 16Jira fariséuaùmona dáarie íena daùdíaùoù: Afefue fùnódùmùe, Juzíñamui ímùeñede, ocózinaillaruina àùnoñena jira. Mei íadù jùáùmùiaù daùde: Afémùe fùénidùfue fùnóraùma íadù, ¿nùe izói bie càofùnina fùnócafue fànoite? daùdíaùoù. Comùnù bózietaillamona 17meine naui uina càoiñedùmùemo jùcánuaidiaùoù: ¿O afémùena nùe izói daùdùo, o ui càoitatùmùena? daùdíaùoù. Jira afémùe daùde: Afémùena uai llóraùma daùdùcue, daùde. 18Mei íadù judíuaù afe uina càoiñedùmùemo fùnócafuena àùnoiacañediaùoù. Ie ja càonafuena àùnoiacañediaùoù. Ie jira jíllotagamùe móotùaùna uáidotiaùoù. 19Iemo jùcánotiaùoù: ¿Afe nùù be o jitó uina càoiñede jocócamùe ómùcoù daùna? ¿Nùe izói mei birui cùode? daùdíaùoù. 20Ie móotùaù uai ote: Onódùcaùza bie caù jitó; uina càoiñede jococa. 21Mei íadù nùe izói afémùe como cùóna onóñedùcaù. Daje izói bu ie ui jíllotana onóñedùcaù. Afémùemo jàcano. Jae eicómeza. Aféfuena onódeza. Afemona uai óite, daùdíaillùnoù. 22Ie móotùaù daùí úritiaillùnoù judíuaù jacànaillamona. Judíuaù jae nana comùnù onótatiaùoù. Daùdíaùoù: Nágamùiaù Jesús ua Cristo daùnámùena mámeitùmùe Juzíñamui uai llófueriracomona jino jíuitùcaù, daùdíaùoù. 23Iemona móotùaù daùdíaùoù, “Afémùemo jàcano. Jae eicómeza.” 24Ie mei judíuaù meine naui uina càoiñedùmùena uáiduano daùdíaùoù: Juzíñamui uiécomo uáfuena caùna daùíri. Onódùcaùza, bímùe fùénidùfuiaùredùmùe, daùdíaùoù. 25Afémùe uai ote: Afémùe nùbaù fùgora, nùbaù fùénidùfuiaùredùmùe onóñedùcueza. Daa cue onóigafue. Nano fueñe uina càoiñedùmùedùcue, mei íadù birui cùódùcue, daùde. 26Nane dáanomo íemo jùcánuaidiaùoù: ¿Nùe izói ona ñete? ¿Nùe izói o fùnode o ui càoillena? daùdíaùoù. 27Jira uai ote: Jae omoù llotùcue, íadù cuena àùnoñedùomoù. ¿Nùbái mei dáanomo omoù llóitùcue? ¿Omoù jùáù daje izói iedo jáiacadùomoù? daùde. 28Báiñuano íena daùde: O bímùedo jáidùo, mei íadù Moisedo jáidùcaù. 29Juzíñamui Moisemo úrillana onódùcaù, mei íadù bie Jesús nùnómona bite onóñedùcaù, daùdíaùoù. 30Jira afe ùima uai ote: ¡Bifue nùù cácafùnina raa! Ie billánona onóñedùomoù, íadù cuena ñue càoitate. 31Fùénidùfue fànofùredùmacùmo Juzíñamui cacáñede ñue onódùcaùza. Iemo afémùemo ióbicaitadùnomo cacáfùrede, ie jitáinafue fùnódùmacù dùga. 32Jaca nanómona uina càoiñede jocócamùe jíllotatùmùe dáùnana cacáñena. 33Bímùe Juzíñamuimona biñédeniadù, mùnàcana ñénide, daùde. 34Jira daùdíaùoù: O fùénidùfuiaùmona jocócamùedùo. ¿O caùna llófueacadùo? daùdíaùoù. Ie jira íena jino jiúnotiaùoù. 35Jesús uina càoiñedùmùe jino íaùoù jiúnuana fùdùde. Ie baillano íena daùde: ¿Juzíñamui Jitomo àùnotùo? 36Jira afémùe daùde: Ocuíraùma, cuemo llone bu afémùena íemo cue àùnolleza, daùde. 37Jira Jesús uai ote: Ja cùódùoza. Nàùmùedùcue, o dùga úrilla, daùde. 38Iemona afémùe Jesús anari dújuillanona daùde: Ocuíraùma, àùnotùcue, daùde. 39Ie méifomo Jesús daùde: Bie énùemo bitùcue, jaàcùna jenoda facállena. Ua bitùcue uina càoiñedùmùe eróillena. Dáanomo bitùcue eróidùno uina càoiñellena. 40Ie mei fariséuaùmona, Jesús dùga itànomona, dáamùerie afefue cacáillano íena jùcánotiaùoù: ¿Meita caù uina càoiñedùnodùcaù? daùdíaùoù. 41Jira Jesús uai ote: Omoù uina càoiñeniadù, omoù fùénidùfuiaù ùcoù íiñeite. Mei íadù “Cùódùcaù” daùdàomoù jira omoù fùénidùfuiaù ùcoù ite, mei joreño dùbéfuiaùna onóñedùomoùza, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\