JUDAS 1

1Jesucristo táùjùtagamùe Júdadùcue. Santiago ámadùcue. Bibe Juzíñamui mamécanomo cuetùcue. Ua caù Moo Juzíñamui uáidoganodùomoù, íeùena ñue fùnoda maiñócanomo omoù íllena. Jesucrístomo omoù jaùnáinamona ñue eneno rairuícanodùomoù. 2Mei Juzíñamui jamánomo aillo caùmo ie dúecaillafue, íemo jùáù ñue uái omoù illùfue, íemo jùáù ñue izíruillafue, dàgafue ómoùmo llóiteza. 3Izíruiga ámatùaù, caù comecù jílloillùfuedo izire ómoùmo cúeiacadùcue; mei afe jílloillena Juzíñamuimo cue àùnua izói, afe izói ùere àùnotùomoùza. Mei íadù ómoùna jùáùfuedo rabedo llóredùcue. Táùnofuiaù lluáùbitùno omoù jeire ogáfuena féitaiacadiaùoùza; ie jira izire ómoùna daùdùcue: Rùire abà omoù mameri. Iaùoù dùga fuirilla izói omoù iri, omoù àùnogafue íaùoù féitañeilleza. Afefue naui nana Juzíñamuimo jaùnáidùnomo dácaiño iga. 4Mei omoù càgùmo nùnena dámùerie táùnofue lluáùbitiaùoù. Afémacùna Juzíñamui Cuegáuaillaù jaiai uícodo íaùoù olle duere fùnóllùfuena llote. Afémacù ùáùbanùaù. Afe ùíñùaù daùde: “Juzíñamui ñúefuena jeire óitùcaù;” mei íadù afe dáùnado rairuíñeno fùénidùfuena ùere nàcùdotiaùoù. Afémacù daade caù Naama Juzíñamuina ruifíruitiaùoù. Daje izói caù Ocuíraùma Jesucristo llogáuaina uáitatiaùoù. 5Mei ja onódùomoù íadù, como cue daùíacanafuemo ómoùna uibíoitaacadùcue. Juzíñamui Israel comànùna Egipto énùemona oni orede. Oni uano daùí nana íaùoùna ñue jíllotate. Mei íadù, íaùoù càgùmona dáarie àùnoñena jírari, Juzíñamui afe àùnoñedùnona jùáùruido nùné táùnocaitate. 6Afe izói Juzíñamui abù imácùmona dáarie Juzíñamui anamo ñue íaùoù illáfuena fáùcanocaiacadiaùoù. Afe mei danù íaùoù illánona fáùcanocaillano oni jùáùnomo jáidiaùoù. Ie jira Juzíñamui íaùoùna ùco izire íiraùcaiño ùere jùcánollùruimo íaùoùna maùtá ja ùbaica. Afémacù ja jítùnomo ùere zábiñede llójeona maùgáiaùoù. 7Daje izói Juzíñamui Sodoma jofue íemo Gomorra jofue dùga bóotate, naa afe áùnori ite jófuenùaùri. Mei afécuaù comùnù Juzíñamui abù imácùmona fùénina jira dáarie llavécamacù izóidiaùoù. Afe bimacù jamánomo danù jofo conímari ébecotaifùrediaùoù. Naga Juzíñamui comànùmo mameca ñue illáfuena jùruíreillena uáitafùrediaùoù. Daùí íaùoù íllamona ziiño iraimo duere fùnócaiaùoù. Afe bifue, afémacù izói caù íñeillena, caùmo càotaga. 8Afe emódomo bie taùno lluáùbitùno íaùoù táùnomo comécùillafuiaùdo danù íaùoù abùna bácadiaùoù. Daje llezica caù Ocuíraùma ràinona uáitatiaùoù. Caifo monamo ite jóriaù izoide ràinoredùnona ùáùre dáùifùrediaùoù. 9Mei íadù Juzíñamui abù imácùmona illaùma Miguel, Taùfe dùga fuirízailla llezica ñúefodo úrite. Tàide Moisés abùna júfidotiaillùnoù. “¿Buna náamareite?” daùdíaillùnoù. Aféruimo Miguel ùáùrede uaido íena faidóñede, mei íadù fia íena daùde: “Ocuíraùma Juzíñamui ona izire llétaiteza,” daùde. 10Mei bie táùnodo llotànuiaù íaùoù ónoñega ráfuedo fùeni úritiaùoù. Mei íadù comécùna onóñede ràllenùaù izói itíaùoù. Fia íaùoù abù jítaina ráfuemo comécùoidiaùoù. Daùí comécùillano áfeodo jáillamona danù íaùoù nùné táùnocaitalliaùoù. 11¡Nùù íaùoùna dúerena! Caín dùbéfuedo jáidiaùoù. Aillo úcube óiacanamona Balaam izói oni àaùfuemo baùízaidiaùoù. Daje izói jaiai ite Corena mámecùredùmùe, Moisés dotáacanamona nùné táùnocaite naa íemo jaùnáidùnori. Afe izói birui omoù càgùri ite fùénidùfuiaù llotùno llàùcaitiaùoù. 12Omoù fùnoca conímana izíruilla ráfuiaù càgùri meáire fùnódùnona itíaùoù. Juzíñamuina jacàruiñeno omoù càgùri caùmare güillano jùfáizaùbitiaùoù. Jùáùmacùna ñue úiñoñeno danù íaùoù abù úiñotiaùoù. Jairifo oni nùné ñaùtaca mona úillùe izóidiaùoù. Ríanùaùmona daana llùzíllaruimo dúcùde íadù llùzíñede zena izóidiaùoù. Afe izói bie comùnù itíaùoù. Afe amena are llùzíñenia dúilla llezica aiñoda dotácaza. (Daje izói bimacù ráifiñenamona táùnocaitiaùoù.) 13Monáillai jacùre bagua izói itíaùoù. Iaùoùmo ite meáire fùénidùfuiaù bagua mulle izói, comùnù eróicana jino càotafùrediaùoù. Daje izói úcuaù íaùoù iómona oni jùáùomo féirailla izói itíaùoù. Jamánomo jítùrede jítùnomo zíiñona íllena rùire mamécaiaùoù, dùnomo duere zefuíllena. 14Ua bimácùri jaiáidùgùma Enoc úrite. Adán jitó dùnómona ie jitó, dùnómona nane ie jitó, jabekuiro iemo mena dàgafue daùí illa emódomo, bie Enoc mámecùredùmùe jocoina. Afémùe bie taùno llófuetùnodo uícodo úrite. Juzíñamui Joréñodo úrillano daùde: “Caù Ocuíraùma jamánomo aillo ie abù náùraùri bíllana cùódùcue. 15Afémùe nana fùénide comànùmo ite fùénidùfuiaù ùere rùire jùcánuaùbite. Daje izói nana íaùoù ùáùre illáfuiaù ùere jùcánuanona duere íaùoùna fùnótaite. Fùénidùno rùire daùnáuaido caù Ocuíraùma uáitaoidiaùoù; bífuemona daje izói duere zéfuitalliaùoù.” Daùí Enoc bie fùénidùmacùdo úrite. 16Afémacù ùere fùeni cáillùrediaùoù; ñue caùmátaiñediaùoù. Danù íaùoù comecù fùeni jitáinafuiaù jino denólledo úritiaùoù. Urillano aféfuiaùna uáfuena fùnódiaùoù. Danù abù íaùoù àùnua uáillaùdo fùcùre úritiaùoù, “Aillo jácùmacùdùcaù,”daùíllena. Daje izói caùmare comànùmo úritiaùoù, íaùoùna bífuellena. 17Cue izíruiga ámatùaù, caù Ocuíraùma Jesucristo orécamacù ómoùna daùnáfuemo omoù comécùiri. 18Afémacù ómoùna daùde: “Ùco íiraùruillaùdo ñúefuiaùna zánoitùnona íiteza. Iaùoù comecù ùáùre óiacanafuiaùdo íitiaùoùza.” 19Bimacù dáanomo ñue itànomona oni eneno bózietaidiaùoù. Danù íaùoù abù óiacanafue jeire otíaùoù. Mei afémacù Juzíñamui Joreño úicaiñegaiaùoùza. 20Mei íadù izíruiga ámatùaù, omoù jeire Juzíñamuimona ogáfuemo rùire omoù jaùnáicairi. Daje izói Ñuera Joreño ràinodo Juzíñamuimo omoù úrifùreiri. 21Juzíñamui omoù izíruillafue dùbéfuemo omoù iri. Caù Ocuíraùma Jesucristo caùmo dúecaillano zíiñona caù illàruimo omoù úiñoiri. 22Naù jabóicana jùzire àùnotùnona jaàcùna llóiri, ñúefuena jeire íaùoù ólleza. 23Iráimona baùroca izói íaùoùna jíllotari. Jùáùmacùmo omoù dúecairi; mei íadù íaùoùmo ite àaùfuemo jíricaiñeno omoù iri. Afe fùénidùfue ùáùrede ùniroi izoide. Iaùoù abùmo jàideza; áfemona ùere abà omoù rairuiri. 24- 25Caù daade Juzíñamui jamánomo nágafuiaù baitádùmùe. Afémùe Jesucrístodo caù Jíllotaraùma. Iemona caù fùénidùfuemo báùiñelle rairuilla ràino íemo ite. Daje izói afémùe caùna àaùfuenino caùmare dama ie ebírede uiécomo caùna izájirede. Afe Juzíñamuimo ebire ñúefuiaù íteza. Jamánomo ñuera ébifue íemo íteza. Daje izói nana ñuera ràino íemo íteza. Daje izói nana rùire ocuíllafuiaù íemo íteza. Nana bífuiaùna caù Ocuíraùma Jesucrístodo naui, íemo birui, íemo jùáù uire daùí jaca nùnomo, Juzíñamuimo dúicaiteza. Mai. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\