SAN LUCAS 1

1Cue ama izóidùmùe Teófilomo cuetùcue. Dùga comùnù caùmo comuide ráfuiaù ñue jaàcùna cúellena facádiaùoù. 2Afe comuídùfuiaù táùniamona, áfena cùódùno caùmo llua izói, cuetíaùoù. Afenùaùna cùódùno ñúefuiaù jino llóllena canódiaùoù. 3Afe izói nana bífuiaùna ñue jùcánofùredùcue. Uáfueza, bífuiaù táùniana ùere jùcánofùredùcue. Ie jira omo cuetùcue. Iemona bífuiaù jaàcùna omo cue cúellena cuedo ñue jaide, mei ñúefuiaùredùmùe Teófilodùoza. 4Bífuiaù omo cúeiacadùcue, afémacù omo llogafue uáfueza o onóillena. 5Herodes Judea énùemo illáùmana illa llezica, afénomo Zacaríasna mámecùredùmùe ite. Afémùe Juzíñamuimo comùnù dùbénedo úriraùma. Afe Zacarías jaiai ímùe Aarón jitó, Abías izíemo dúidùmùe. Ie aù mámecù Elisabet. Afengo daje izói Aarón izíemona comuídùngo. Afe Aarón nánora Juzíñamuimo úriraùma. 6Afe íaillùnoù Juzíñamui eróicana ñue jaàcùna itíaillùnoù. Juzíñamui ocuica uai jeire ófùrediaillùnoù. Ie jira afe íaillùnoùmo buna fùénidena jùtánidiaùoù. 7Mei íadù úruenidiaillùnoù, mei Elisabet úruerenide. Iemo jùáù jae ùere jíonaitiaillùnoù. 8Iemo daarui Abías izíe táùjùnaruillaùmo dúcùna llezica, Zacarías Juzíñamuimo úriraùmana íllena afémùemo dúcùde. 9Iemo afémacù fànofùrena izói, íaùoù nàziamona, ugucù uillàtallena Zacaríasmo baite. Ie jira afémùe Juzíñamuimo gaùríraco rairuíredùnomo jofo jaide, afénomo ugucù uillàtallena. 10Afémùe uillàtaa llezica, nana comùnù jinófenemo Juzíñamuimo úritiaùoù. 11Iemo Juzíñamui abù ímùe, ángel daùnámùe Zacaríasmo càocaide. Afémùe uillàtarano nabéfenemo càocaide. 12Juzíñamui abù ímùe càoillano Zacarías ùere jacànaillano ie fùnóacaigana onóñede. 13Iemo Juzíñamui abù ímùe íena daùde: Zacarías, jacàruiñeno iri, mei Juzíñamuimo o jàcafùrenana afémùe cacádeza. O aù Elisabet jitóreite. Afémùe mámecù Juaana o jùtalle. 14O ióbitùo, daje izói aillo comùnù o úrue jocólleri ióbitùmacùza, 15mei o jitó Juzíñamui uiécomo ùere uai àùnotùmùena mámeiteza. O jitó comùnù jùfáitaraji vino dùga jaca jíroñeite. Afémùe naù jócoñenia Juzíñamui Ñuera Joreño úicaite. 16Afémùe Israel náùraùmona dùga comùnù comecù ífuiaù méidotaite, afémacù ócuifùrede Juzíñamui uaimo meine ñue íaùoù jiéruillena. 17Bie Juan Ocuíraùma Cristo uiécodo biite. Afémùe jaiai Juzíñamui uai lloraùma Elías comécùifùrena izói comécùite. Daje izói Elías rùire ocuilla izói rùire ócuite, ie uaido móotùaù íaùoù úruiaù dùga caùmare íaùoù itátallena. Daje izói uaina náfueñedùno afémùe afe uaina jeire otátaite. Bie izói afémùe comùnù ñúemacùna íaùoù fànoite, Ocuíraùma Jesús ñue llàùnollena. 18Juzíñamui abù ímùe úrilla llàùcailla mei Zacarías jùcánote: ¿Nùe izói bífuena uáfuena onóredùcue? mei ja ùere jíonaitùcue, cue aù dùga. 19Juzíñamui abù ímùe uai ote: Gabriéldùcue. Juzíñamui ócuifùregamùedùcue. Ie orécamùedùcue omo úrillena, bie ñúefuiaù omo llóllena. 20Mei íadù birui omo cue dáùnana o àùnoñenamona uáinitùo. Benómona úriñeitùo o jitó jocóllùnomo. Bie Juzíñamui mamécaruimo zúite. 21Afe llezica comùnù jino itíaùoù; Zacarías úiñotiaùoù. Afémùe are jino gaùríracomona biñena jira jacànaioidiaùoù. 22Iemo Zacarías jino bítemo ja úrinide. Afemona afémùe gaùríraco eromo rairuícanomo nùcáùrilla izói nùbaù cùode daùdíaùoù. Afémùe onoù níraùdua izói afémacùmo úrite, mei afémùe úrinideza. 23Juzíñamui gaùríracomo Zacarías táùjùnaruillaù fúillamona, ie jofomo jaide. 24Bie mei ie aù Elisabet ja úruereacade. Afengo jofómona jubekuiro dùga fùui uáfori jino cùóñede. Afengo comécùdo daùde: 25“Juzíñamui ja bie izói cuena úrueretade, íemona comùnù cuena jámairuiñeitiaùoù,” daùde. 26Ja jubekuiro iemo da dùga fùui Juan comuíllamona, Juzíñamui ie abù ímùe Gabriel, Galilea énùemo ite Nazaret mámecùrede jófuemo orede, daa rùngo méiñollena. 27Afengo naù ùnínide jitaùngo. Ie mámecù María. Afengo ja jùcánogango Josemo ùníreillena. Afe José illaùma David izíemona comuídùmùe. 28Juzíñamui abù ímùe afengo illánomo jofo jaillano daùde: ¡Ona uáidotùcue, Juzíñamui ñue fùnócangodùo! Ocuifùrede Juzíñamui o dùga ite. Nana rùngónùaù baùmo Juzíñamui caùmare omo eroide, daùde. 29Mei íadù afengo Juzíñamui abù ímùena cùóillano, afe ie uáimona ùere fáùgacaide. Iemo afengo comecù anado jùcánote, ”¿Nùbái cuena daùí uáidote?” 30Ie jira Juzíñamui abù ímùe íena daùde: María, jacàruiñeno, mei Juzíñamui caùmare omo eroide. 31Benómona úruereitùo, íemona o jitó jócoitùo. Afémùe mámecù Jesus jàtaitùo. 32Afémùe ñúefuena ùere jálleite. Afémùe caifo monamo ite Juzíñamui Jitóite. Naui Juzíñamui bínùe jaiáidùgùma David illáùmana ória izói, bie Jesuna Juzíñamui illáùmana óreite, 33jaca nùnomo Israel náùraùmo illáùmana íllena. Ie illáùmana íllana jaca nùnomo fúiñeite, daùde. 34Ie jira María Juzíñamui abù ímùemo jùcánote: ¿Nùe izói bie mei ite, mei cue ùima dùga iñédùcueza? daùde. 35Juzíñamui abù ímùe uai ote: Juzíñamui Ñuera Joreño omo itábicaite. Iemo caifo monamo ite Juzíñamui ie ràinodo ona ráiruite. Ie jira o jocolle jitó jaca Juzíñamui mamécamùena ite. Iemona comùnù íena Juzíñamui Jitó dáùitiaùoù. 36`Iemo jùáù o onógango Elisabet úruereite, jamánomo ei rùngo íadù. Ie jira úruenitùngo íaùoù daùnango íadù, jubekuiro iemo da dùga fùui íllamona ja úruereacade. 37Juzíñamuimona jaca fùnónide raana iñede, daùde. 38Ie jira María daùde: Juzíñamui ócuifùregangodùcue. Mai mei Juzíñamui cuena ie daùna izói cuemo fànoiteza, daùde. Afemona Juzíñamui abù ímùe oni jaide. 39Aféruillaùdo María Judea íduaù càgùri ite jófuemo raùre jaide. 40Dúcùillano Zacarías jofomo jaide. Daùí ñeta Elisabet uáidote. 41Elisabet daùí uáidua cacáillano eromo ite úrue niráùricaide. Afe llezica afengo Juzíñamui Ñuera Joréñodo úicaitaga. 42Ie jira ùere fùcàrede uaido úrite: Nana jùáùngotùaù baùmo Juzíñamui ùere caùmare omo eroide, ñúefue omo fùnóllena. Daje izói o jitomo ùere caùmare eroide. 43Ùere jamáingodùcue, mei íadù cue Ocuíraùma ei cue eróizaùbite. 44Mei ua, o cue uáidua cacáillano cue eromo ite jitó ùere ióbillano niráùricaide. 45Juzíñamui ona daùna o àùnuado ùere ióbinangodùo, mei Juzíñamui ona daùna ñue zúiteza. 46Ie jira María daùde: Cue joréñodo caù Ocuíraùmamo ñúefue llotùcue. 47Cue Jíllotaraùma Juzíñamuimo cue comecù ióbicaide. 48Mei Juzíñamui ie dúerede ocuícaùngona uibíoicaideza. Biruímona nana uire íite comùnù “Ùere Juzíñamui ióbitagangodùo” cuena dáùitiaùoù. 49Mei jamánomo ràinorede Juzíñamui ùere ñúefuiaù cuemo fùnódeza. Afémùe mámecù ñúefuiaùdo jacàruiregacù. 50Nana íena ñue jacàruitùnona afémùe jaca dúecaite. 51Fùnónide ráfuiaù afémùe fùnode. Fùénidena abù àùnotùnona afémùe ja anáfenode. 52Ràillaùnùna jamáimacùna Juzíñamui fùnode. Mei jùáùfodo comécùna mánaùdùno illáùnùna orede. 53Jufíruitùnona afémùe ñúefuiaùdo imacùna jeàritade. Mei jùáùfodo ráaredùnona fia duere imácùna orede. 54Ie ócuifùregamacù Israel naùraù afémùe canode. Iaùoùna duéruillena féitañede. 55Naui caù móotùaùna daùna izói jaca duéruifùreite. Ua, Abrahana ie daùna izói, íemo ie náùraùna daùna izói afémùe jaca caùna duéruite. Bie izói María úrilla fuite. 56María daámani dùga fùui Elisabet dùga ite. Afe mei meine ie jofomo jaide. 57Afe mei Elisabet úrue jocóllùruimo dúcùnamo, jitó jocode. 58Juzíñamui ñue aféngomo érocaillano fùdàillano, afengo abù imacù naa onógamacùri afengo uáiduaidiaùoù. 59Jubekuiro iemo daámani dàgarui íllamona, judíuaù fànofùrena izói, gaùríracomo jáidiaùoù úrue bacano ùcoù quetátallena. Afe llezica ie moo mámecùna Zacaríasna jùtáacadiaùoù. 60Mei íadù ie ei daùde: Ùeñeite. Afémùe mámecù Juaana jùtalle, daùde. 61Aféngona daùdíaùoù: ¿Nùbái mei? O comànùmo afe bie mámecù iñede, daùdíaùoù. 62Ie jira onoù níraùduado úrue moomo jùcánotiaùoù, nùe izói mámecù jóoneacade. 63Ie jira afémùe daa cuerábùcù jùcade áfemo cúellena. Llàùnuano cuete: “Ie mámecù Juan.” Aferi nana comùnù jacànaitiaùoù. 64Afe cuia llezica Zacarías meine nane úrirede. Jira raùre Juzíñamuimo ñúefuiaù llote. 65Bíeri nana abù imacù jacànaioidiaùoù. Iemo nana Judea íduaù énùemo bifue llócadiaùoù. 66Nana áfena fùdàdùno áfemo ùere comécùidiaùoù. Danù íaùoù nabáitùaù jùcánotiaùoù. ¿Bie úrue mùnàcamùena jáite? Mei uafue, Juzíñamui afémùemo ùere caùmare eróideza, daùdíaùoù. 67Iemo ie moo Zacarías Juzíñamui Ñuera Joreño úicaillamona úrite; Juzíñamui íemo lloga uaido afémùe daùde: 68Israel naùraù caù ócuifùrede Juzíñamuimo ñúefue nitárede, mei afémùe caùmo éroizaùbiteza. Ja ie comànùdùcaù, íemo afémùe ja caù jíllotaùbiteza. 69Jaiai ie ocuífùregamùe David izíemona, daa ràinorede caù Jíllotaraùma caùmo orede. 70Jaiai ñúefuiaùrede ie uai llóraùnùdo uícodo ie daùna izói afémùe caù Jíllotaraùmana orede. 71Afémùe caù faùríconùmona caùna jíllotaite. Daje izói caù éoidùmacùmona caù jíllotaite. 72Caù nánoramacùna duéruite, afe izói ie íaùoùna ñúefuiaùrede daùna uai féitañede. 73Jaiai caù uzuma Abrahana uícodo daùna uai Juzíñamui uáfuena daùna. Afe uai bie izói daùde: 74Juzíñamui caù faùríconùmona caùna báùroite, jacàruiñeno ie ócuifùregamacùna caù maméillena, 75Iemo jùáù ñúefuiaùdo ie jaàcùnaidùmacùna caù íllena, íemo daje izói nana caù illáruillaùdo afémùemo ñue caù jaùnáillena. 76Ie mei cue duera jitó, caifo monamo ite Juzíñamui uai llóraùmana o mámeitiaùoù, mei Ocuíraùma uícodo jáitùoza, ñuera uai llocana uíllena, comùnù íemo àùnollena. 77Daje izói afémùe bíllado ie comùnù àaùfuiaù féitallena fùdàtaitùo. Afémacù fùénidùfuiaù féitalledo afémacù jílloitiaùoù. 78Mei ua, caù Juzíñamui caùna izíruillano caùmo dúecaide. Dúecaillano cáùmacù jùáùmacù íemo àùnollùrui caùmo ite. 79Afedo tàiacade jítùnodo macádùno Juzíñamuina onóitiaùoù. Daje izói comecù uái illáfuiaùmo joide io afémùe caù àfoite. Benomo Zacarías úrilla fuite. 80Iemo afe úrue móonaicana jaide. Afe llezica joreño dùbénedo onóicana jaide. Comùnù iñénanomo ífùrede. Israel náùraùmo abà ie onónanomo afémùe dùnomo fùébide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\