SAN LUCAS 10

1Bie méifodo, Ocuíraùma Jesús nane setenta dàgamùe nùzede. Nàziano ménamùerie ie uícodo orede. Nana ie jáiacanagobiaùmo íaùoùna orede. 2Iaùoùna daùde: Uáfueza, jacáfaùmo ite raa ailla llezica jofo óitùno iñena izói, birui Juzíñamui illáùmana illàruimo jofo órede comùnù aillo ite. Mei íadù afémacù jofo óitùno fùgo iñede. (Afe jofo óitùno jùáùmacùmo ñúefue llóitùno.) Ie jira caù Ocuíraùmamo, jacafaù Naama izóidùmùemo jùáùe ñúefue llóitùmacùna omoù jùcari, afémacùna afémùe oréllena. 3Jira omoù jai. Jaillano bie uaimo omoù comécùiri: illáùrede jazicù jùcónùaù càgùmo ovejaùaù jiza ória izói, ómoùna orédùcue. 4Omoù jailla llezica cùràtico uiñeno iri, daje izói úcubena uiñeno iri. O eùba icona uiñeno iri. Io anamo jùáùmacù dùga are naidáicana úhuriñeno iri. 5Nùnó daa jofomo jofo o jáiadù afeco comànùna fueñe bie izói omoù daùíri: “Caùmare uái illùfue bie jofomo íteza.” 6Afécomo comécùna caùmare uái itùno ia, afe uai afémacù íaùoùeite. Mei íadù afe izoide comùnù afénomo íñenia, omoù daùí uáidua uai abùdo ómoùmo bíiteza. 7Oni omoù jáiñeille dùnó dáacomo uái iri. Omoù íaùoù ecálleze güítùomoùza. Omoù jirótalleze jirori. Mei jùáùmacùna omoù cánua jira, nana áfemo táùjùraùma ie táùjùnado ùbáredeza. Ie jira naga jófuedo güícaiñeno iri. 8Nùnó jófuemo omoù dúcùa caùmare omoù íaùoù llàùnoia, güíllena omoù íaùoù ecaa afe omoù güiri. 9Daje izói afénomo ùráredùnuiaùna omoù jíllotari. Afe llezica afémacùna daùíri, “Juzíñamui illáùmana illarui ómoùmo ja áùnozideza,” daùiri. 10Mei íadù jùáùe jófuemo omoù dúcùa afeno comùnù ómoùna llàùnoiacañeniadù, jino jofue càgùmo ite macáraodo jairi. Jaillano daùíri: 11“Caù eàbamo aùfide omoù jofue àaùe ómoùmo teténoitùcaù. Daùí fùnódùcaù, fùeni caùmo omoù fànuana uáitallena. Mei íadù bíena omoù onoiri: Juzíñamui illáùmana illarui ja ómoùmo áùnozideza.” 12Omoùna dáùitùcue, íiraùcaiño izire jùcánollùruimo bie jofue comùnù Sodoma comùnù duere fùnóbina baùmo duere fùnólliaùoù. 13¡Corazín jofue comùnù, nùù dúerena! ¡Daje izói Betsaida jofue comùnù nùù dúerena! Mei íaùoù càgùri cue fùnoca cùóraùnina raa, áfena Tiro jofue comùnù naa Sidón jofue comùnù càgùmo naui fùnódùcuenia nùbaù jaiai uícodo íaùoù comecù ífuena méidotiaùoù. Uafue íaùoù comecù ífuena méiduamona ja dùga fùmona jailla. Afe llezica zúunaia jùtáfùrega jítùroi jùtáacadiaùoù. Daje izói aféruimo íaùoù zúunailla jino ácatallena jízefo ùfomo jutáacadiaùoù. 14Mei íadù íiraùcaiño izire jùcánollùruimo Tiro Sidón dùga duere fùnóbina baùmo Corazín íemo Betsaida comùnù duere fùnólliaùoù. 15Daje izói Jesús Capernaum jofue comùnù lletade; íaùoù dùbénedo daùde: ¿Meita íaùoù àùnoga jofue monamo uírede? ¿Daùí comecù facádiaùoù, ero ua? Mei jùáùfodo íaùoùna dáùitùcue, tàidùno illánomo ana dotaca izói nùné táùnocaitalliaùoù. 16Iemo ie setenta nùzécamacùna daùde: Omoùna cacáreidùmùe cuemo cacáreide. Iemo jùáù ómoùna ruifíruitùmùe cuena ruifíruite. Daje izói cuena ruifíruitùmùe cue ana orédùmùena ruifíruite, daùde. 17Naui oreca setenta dàgadùno meine abùdo caùmare dúcùdiaùoù. Jesuna daùdíaùoù: Ocuíraùma, nana caù llógamo cacáreidiaùoù, ua daje izói fùénide jóriaù o mámecùdo daùna uaimo cacáreidiaùoù, daùdíaùoù. 18Jira Jesús daùde: Jùù, Satanás monamona ameo izói baùíllana cùódùcue. 19Daje izói jaiónùaù naa acáiduaù ómoùna izi cácatañelle ràino naui ómoùmo cue iga. Daùí nana caù bacáuai izóidùmùe Taùfe ràinona izi cácañeno anáfenodùomoù. 20Mei íadù fùénide jóriaù jino ória ràino ómoùmo íllado fùgo comécùñeno iri. Mei jùáùfodo omoù mámecùaù monamo cúeinari omoù ióbiri, daùde. 21Afe llezica, Ñuera Joreño Jesuna ióbitade. Ióbicaillano Jesús daùde: Cue Moo, mona énùe dùga Ocuíraùmadùo, omo ñúefue mámeitùcue, mei ráfuena baitádùnomona o dùbénedo retáidoga onóigafuiaù onótañedùo. Mei jùáùfodo comécùna nàùfuenide úrue izoide jamai comànùmo aféfuiaùna jino càotatùo. Jùù, Moo, mei o daùí jítaidùoza, daùde. 22Jesús naù úrioide: “Cue Moo, nana ráanùaù cuemo fecádùo. Moo Juzíñamui, o Jitódùcue, mei íadù buna uáfodo cuena ñue ónoñena. O cue Móodùoza, dama o ñue cuena onona. Daje izói buna uáfodo ona ñue ónoñena. Cue, o Jitódùcueza, dama cue ñue ona onona. Iemo jùáù daje izói o Jitó onótaacagano ñue ona ónoitiaùoù, daùde. 23Iemona ie llófuegamacùmo érocaillano, danù íaùoùna daùde: Omoù cùona raana cùónamona ¡nùù ióbiredùomoù! 24Mei ómoùna daùdùcue, dùga Juzíñamui uai llóraùnù naa illáùmaùaùri omoù cùona raana cùóacadiaùoù mei íadù jaca cùóñediaùoù. Daje izói omoù cacana uai cacáacadiaùoù, mei íadù jaca cacáñediaùoù, daùde. 25Afe mei ocuica uai llófuefùredùmùe Jesumo úrizaide, afémùe facátallena. Afémùemo jùcánote: Llófueraùma; zíiñona cue íllena ¿nùùe izói íredùcue? daùde. 26Jira Jesús uai ote: Ocuica uaimo ¿mei nùùe uai cúeina? Afena ¿nùùe izói facádotùo? daùde. 27Jira ocuica uai llófuefùredùmùe uai ote: Afe uai bie izói daùde: Nana o comécùdo o Ocuide Juzíñamuina izíruiri. Daje izói nana o joréñodo, íemo nana o máùriedo, íemo nana o ùfocù úrillado íena izíruiri. Afe llezica dama o abùna o izíruilla izói afe izói o aùno cómena izíruiri, daùde. 28Mei jira Jesús daùde: Ñue faùríotùo. Bie izói o fùnóadù nia are cáaitùo, daùde. 29Mei íadù Ocuica Uai llófuefùredùmùe ie facátalle uai baiñénamona, ñue jùcánotùmùe daùíllena jùáùe uai Jesumo jùcánote: ¿Nùùe come cue abù ímùena jóoneitùcue? daùde. 30Jira Jesús uai ote: Dáamùe Jerusalémona oni Jericomo jaide. Ie jailla llezica meràrifùredùno afémùe fatíaùoù. Fájano ie ráanùaù baùródiaùoù naa ùnícuiruaùmo. Afémùena ùere ízitatiaùoù; jabo ie tàtano íena fùénocaidiaùoù. 31Afe méifodo lletáriraùma ónonino daje llezica afe iodo jaide. Mei íadù fagámùena càoillano onido jaide. 32Afe mei Leví naùraù ímùe afénomo dúcùde. Daje izói afémùemo fia érocaillano onido jaide. 33Afe méifodo Samaria ímùe daje iodo jaide. Fagámùena càoillano afémùemo zúucaillano ùere dúecaide. 34Mei íemona fagámùemo billano, cáùredùji naa vino dùga ie boáfiaù manode. Afe mei afe boáfiaù maùte. Maùa méifomo dama ie búrromo caifo raùnada dúcùracomo uite. Uillano afécomo afémùena uíñote. 35Afe jùáùruido, afe Samaria ímùe ja jáizailla llezica, mena úcube uano afeco naama ùbade. Ùbajano daùde: “Bie ùráredùmùe ñue o uíñori. Bímùemo omo cue iga úcube baùmo o dotáadù, uire meine cue bia omo cue ùbálleza,” daùde. 36Mei íemona birui cuemo llone: Bie daámanidemona ¿nàùmùe ñue fùnoca bie meràrifùredùno fagámùe aùno come fùnófùrena izói? daùde Jesús. 37Jira ocuica uai llófuefùredùmùe daùde: Mei afémùemo dúecaidùmùe fagámùe aùno cómena, daùde. Iemona Jesús íena daùde: Jaillano bímùe fànua izói o fùnori, daùde. 38Jesús iodo jaillano duera jófuemo dúcùde. Afénomo ite Marta daùnango ie jofomo Jesuna caùmare llàùnote. 39Marta ebuño María Jesús anamo ráùizaùbite ie dáùnana ñue cáaillena. 40Mei íadù Marta dùga jetáacaganùaùmo comecù llícùbite. Iemona Jesumo billano daùde: Ocuíraùma, cue ebuño nana táùjùna cuemo fùénocaide, ¿aferi comécùñedùo? Cue dùne ore, afengo cue cánuaùbilleza, daùde. 41Mei jùáùfodo Jesús afengo uai ote: Marta, ùere o jetáacaga raamo o comecù llícùtaitùo. Afe táùjùnamo ùere duere zefuídùo. 42Mei íadù daa jitáirede raana naù omo iñede. Ie mei María afe baùmo ñuera raa jae nùzede. Afengo nùzeda oga raa bu báùroñeite, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\