SAN LUCAS 11

1Afe mei jùáùruido Jesús baù táùnomo Juzíñamuimo úrite. Juzíñamuimo ie úrilla llàùcaillamona ie llófuegamacùmona dáamùe daùde: Naui Juan ie llófuegamacùmo ie llua izói, Juzíñamuimo caù úrillena caù llofue, daùde. 2Jira Jesús íaùoùna daùde: Juzíñamuimo omoù úria bie izói daùíri: Caù Moo Juzíñamui, monamo itùo; o mámecùdo ñúefue nitácaza. O illáùmana illùrui raùre bíiteza. Dùnomo monamo o comecù jitáillafue íaùoù fànua izói, afe izói bie énùemo fùnótaùbiteza. 3Caù nágarui jitailla güíllenùaù, birui caùmo fecari. 4Caù fùnoca fùénidùfue ùba caùmo oñeno iri, mei afe izói jùáùmacù fùeni caùmo fùnódiaùoù íadù, afémacùmo ùbana oñédùcaù. Ùaùfuemo caù báùiñellena caùna úiñori. Iemo afe llezica nana fùénidùfuiaùmona caùna jíllotari. 5Iemo nane Jesús daùde: Bie fia cue daùille ráfuemo omoù comécùiri. Omoùmona dáamùe ie onóigamùe ite. Afe o onóigamùe dáaferui o jofomo jaillano ona daùde: “Daámani páanùaù fia cuemo feca, 6mei cue onóigamùe aillù cue jofomo dúcùdeza. Mei íadù afémùe cue ecállena iñede,” daùde. 7Ie jira nùbaù jofona bie izói uai óredùo. “Cue úrue dùga ùnàdùcueza, cuena áùfedoñeno iri. Naze ùbáicaza, o jùcaca raa omo fecállena jino bínidùcue.” 8Mei íadù ómoùna dáùitùcue, afe jàcaùbitùmùe o nabaina jira fécañeitùo, mei íadù afémùe are ona áùfedoñeillena nana ie jitaica ráanùaùna jeruíñeno fécaitùo. 9Afe jira ómoùna dáùitùcue: Juzíñamuimo jùcari, afémùe fécaiteza. Jenori, báitùoza. Nazémona jàùriri, íemona afémùe tuizáùbiteza. 10Mei uáfueza, jùcádùmùe jaca llàùnote; jenódùmùe jaca baite; nazémona uáidotùmùemo naze tuiñoca. 11Omoùmona úrueredùmùe ie jitó güíllena jùcáadù ¿meita nofàcùna iga? Jaca íñega. Daje izói chamu jùcáadù, ¿meita jaiona iga? Iñega. 12Iemo jùáù jùgù jùcáadù ¿meita acáidona iga? Iñega. 13Mei fùénidùomoù íadù, ñuera ráanùaùna omoù úruiaùmo fécajana onódùomoù. Mei íadù afe baùmo monamo ite omoù Moo afémùe Ñuera Joréñona jàcaitùnomo fécaite, daùde. 14Afe mei Jesús uáinidùmùemo ite fùénide jóriaù jino orede. Afe jáillamona afe uáinidùmùe ja ñue úrite. Aferi comùnù caùmare fáùgacaidiaùoù. 15Mei íadù dáarie daùdíaùoù: Bímùe Beelzebú daùna fùénide jóriaù illaùma ràinodo, afe fùénide jóriaùna jino orede, daùdíaùoù. 16Jùáùmacù ie facátallena, “Monámona uai dáùnamona comuide cùóraùnina raa fùno,” daùdíaùoù. 17Mei íadù Jesús afémacù comecù úrillana onóillano daùde: Nùnó daje náùraùna ite comùnù bozíetaillano conima dùga fuiríadù, afe naùraù nùné táùnocaite. Daje izói daaco ero comùnù bozíetaia, afémacù daje izói are iñeno nùné táùnocaitiaùoù. 18Afe izói, mei Satanás dama íemo jaùnáidùnona, danù abùna uáitaiadù, ¿mei nùùe izói ie ócuifùrena ràino are ite? Bie ómoùmo llóitùcue, mei cuena “Fùénide jóriaùna Beelzebú ràinodo jino orédùo,” daùdàomoùza. 19Mei íadù daùítadena, jùáùuaina ómoùmo jùcánotùcue, Omoùdo jáidùnomo ite fùénide jóriaù orelle ràino, ¿bu mei fecaca? Ie jira danù afémacù ñue onóñeno taùno omoù llua jino càotatiaùoù. 20Mei jùáùfodo uáfueza, Juzíñamui ràinodo fùénide jóriaùna jino oréfùredùcue. Iemo bifue bie izói ómoùna dáùiacade: Juzíñamui illáùmana illùrui ja ómoùmo dúcùde. 21Mei daa maùride cómemo ie ñue fuirira raa ia, ie jofona ñue úiñofùrede. Afedo ie uíñuamona buna ie raana baùrónide. 22Mei afémùe baùmo rùíredùmùe bíadù, nùbaù íena anáfenoite. Anáfenuano ie àùnoga abù ràidua raa báùroite. Afe mei afe báùruaùbitùmùe nana íemo ite ráanùaùna úite. 23Cuena ruifíruitùmùe cuena uáitate. Daje izói cue dùga dájena táùjùñedùmùe, cue ráaùe oni jutádùmùe izoide, mei afémùe jùáùmacù cuemo àùnotañedeza, daùde Jesús. 24Jesús naù llàùcaiñeno úrite: Fùénide jóriaù cómemona jino jáiadù, táùzicùaùdo uái ie illùno jenócana uite. Uái ie illùno baiñénamona bie izói comecù facade. “Meine abùdo cue billa cómemo jáitùcue,” daùde. 25Afe jóriaù meine afe cómemo bítemo, ñue rafoda fùnócaco izói baizáùbite. 26Iemona afémùe baùmo jubekuiro iemo mena dùga jamánomo fùénide jóriaù uájide. Afémacù nana afe cómemo jofo jaillano itíaùoù. Afemona afe come naui ie fùénina baùmo birui jamánomo fùénide, daùde. 27Mei Jesús naù bífuiaùdo úrioina llezica, comànùmona daa rùngo fùcùre Jesudo úrite: O jocódùngo nùù caùmare érocaillangona. Daje izói o comuítatùngo nùù caùmare ióbillangona, daùde. 28Mei jira Jesús jùáùfodo daùde: Juzíñamui llógamo cacáfùredùno, daje izói áfena ñue àùnotùno o daùnango baùmo jamánomo caùmare itíaùoù, daùde. 29Comùnù Jesús onífenedo ofídiaùoù. Jesús íaùoùna daùde: Biruimo ite comùnù ùere fùénidùno. Afémacù cùóraùnina raa fùnóllena jùcáfùrediaùoù, mei íadù naui Juzíñamui uai llóraùma Jonás onótagafue baùmo jùáùfuena llóñeilliaùoù. 30Mei Nínive jófuemo ite comànùmo Jonás Juzíñamui orécamùena iáùoù onóillena afémùe jóonega raa izóidùmùe. Afémùe illa izói, biruíllaùdo ite comànùmo Nanoide Ùima Jitó Cristo afe bie comùnù onóillena jóonellùmùena íite. 31Iiraùruimo bigàmaùaù izire jùcánolle llezica sur dùbénemo jùca ite naùraù illaùngo bigàmaùaùmo fùénidùfuiaù nítaite. Mei afengo jùca énùe fuédamona Salomón comecù onóigafuemo cacáreizaùbiteza. Mei íadù birui benomo Salomón baùmo baitádùmùe illa. 32Daje izói bigàmaùaùmo íiraùruimo izire jùcánolle llezica, Nínivemo ite comùnù bimácùmo fùénidùfuiaù nítaite. Mei Nínivemo ite comùnù Jonás Juzíñamui uai íaùoùmo llua llezica, íaùoù comecù itàfuena méidotiaùoù. Mei íadù birui benomo Jonás baùmo jamánomoidùmùe ite. 33Uneca mechera bu báinino jóoneñede. Daje izói cajón anamo buna mechera retáidoñena. Mei jùáùfodo uneda caifo jùca raùnaca, jofo eromo jáitùno ñue càoillena. 34Ñúefuemo o comécùilla omo ñue egáiñote raa izoide. Jira mechera egáioinamona o uído cùónana o ióbitaja izói, afe izói ñúefuiaù o jítaigana o comecù ífuena caùmare itátaite. Iemona ñúefuemo o comécùillado nana o illafue jaàcùna ñue joide. Mei íadù ñúefuemo o comécùñeniadù, jítùfodo mácaja izói itùo; nana o comecù ifue zuure íteza. 35Mei jira omo ite mechera egáioina izoide raa, dúide izói meídoñellena ñue rairuiri. 36Mei nágarui ñúefuiaùmo féitañeno o comécùia, mechera egáiñuamo uáfori càoina izói, nana o illáfuena ñue uáfodo càoitùo, dùnori Jesús úrite. 37Jesús ie úrilla llàùcaillamona daa fariseo ímùe ie dùga güizájillena Jesumo llote. Jesús jofo jaillano güiránomo ráùnazaide. 38Afémùe afémacù fànofùrena izói fùnóñede, mei afémùe àaùfue múiñua joreño onoù jócua, fùnóñeno güíteza. Aferi afe Jesús uitàmùe fáùgacaide. 39Mei íadù Ocuíraùma Jesús íena daùde: Omoù fariséuaù jiróraco naa plato dùga jócua izói jinófene ñue jocódùomoù, mei íadù jofo erófenena jocóñedùomoù. Afe izói nana omoù jinófenena ñue rairuídùomoù, mei íadù jofo comecù dùnena, meràrillado omoù oga raa ite; daje izói fùeni omoù íllado omoù oga raa ite. 40¡Comécùna úriñedùnodùomoù! ¿Onóñedùomoùza comùnù jinófene fùnódùmùe, íemo íaùoù ero dùné comecù fùnódùmùe dáamùe? 41Ñúefuiaù comécùdo omoù onónamona ómoùmo ite raana jeruíñeno dúeredùnomo fia fecari. Afemona nana ráanùaù ja ómoùmo ùáùnino íitiaùoù. 42Fariséuaù, ¡nùù omoù dúerena! Omoù riga ráamona nagakuiro dàgademona daa Juzíñamuimo dúide raana afémùemo ñue fecáfùredùomoù. Omoùmo ite “menta” daùna rarócùmona afémùemo fecáfùredùomoù. Daje izói “ruda” daùna rarócùmona daa fecáfùredùomoù. Iemo jùáù omoù porótocoduaùmona due Juzíñamui íena mámefùredùomoù. Mei íadù comécùna jaàcùna jóidùfuemo naa Juzíñamuina izíruillana náfueñedùomoù. Aquíe izói íredùomoù. Afe llezica omoù jùáùe fùnóacaigafuena féitañeno fùnori. 43Fariséuaù, ¡nùù omoù dúerena! Juzíñamui uai lloraco eromo jamánomo ñue ráùiranùaùna jùcáfùredùomoù. Daje izói jofue càgùdo macáraodo omoù jáia, comùnù jacàrede illaùma uáidua izói omoù íaùoù uáidollena ùere gáùdùomoù. 44Ocuica uai llófuefùredùno naa fariséuaùri, ¡nùù omoù dúerena! Jínofene dùne ñue càoina mei jofona comecù dùne ráataitùomoù. Cùóñena énùe anamo tàidùno ráùgano izóidùomoù. Comùnù afe acónido ónonino macádiaùoù. 45Iemona ocuica uai llófuefùredùnomona dáamùe afe uai ote: Llófueraùma, jadíe izói o daùna nane caùna ràicaitade, daùde. 46Jira Jesús daùde: Ocuica uai llófuetùno, daje izói ¡nùù jamánomo omoù dúerena! Mei ocuínide méerede raa izoide jùáùmamo jaca llonódacaifùredùomoùza. Aféfuiaùna buna ocuínide. Afe omoù rùire ocuícanona canófùnidùomoù. 47¡Nùù omoù dúerena! Mei jaiai omoù nánoragùma faga Juzíñamui uai llóraùnù raùafo izoide tàidùmùe jóoniacona ébirerie fùnódùomoùza. 48Daùí omoù fànuado jaiai afémacù fùnócafuena jiéruitùomoù. Mei afémacù afe uai llóraùnù tùtádiaùoù, íemo birui afémacù raùafo izoide jóoniacona meine abùdo nitátatùomoù. 49Ie jira Juzíñamui nana ráfuiaù onóillano, bie izói daùde: “Afémacùmo cue uai llóraùnùna óreitùcue. Daje izói jùáùe cue nùzécano íaùoùmo óreitùcue. Afémacùmona dáarie tàtaitiaùoù. Jùáùmacùna duere fùnóllena rácaitiaùoù,” daùde. 50Mei uáfueza, birui itànomo, nana jaiai faga uai llóraùnù ùbana óite. Uafue, énùe fànuamona biruimo nana tàidùno ùbana óite. 51Faga Abel igàmamona Zacarías tàillaruimo ùba óite. Afe Zacaríasna Juzíñamui gaùríraco eromo ite altar áùnori fatíaùoù. Jira ómoùna dáùitùcue, biruimo itànomo Juzíñamui afe tùtácano ùbana óite. 52Ocuica uai llófuetùno, ¡nùù omoù dúerena! Mei naui Juzíñamui ómoùmo fecaca ie ñue báitaja uai ie illáùmana illánomo jofo omoù jáillena, áfena ñue náfueñedùomoùza. Iemo afe llezica onóiacadùnomona áfena rairuídùomoùza, dùnori Jesús úrite. 53Jesús bie izói íaùoùna daùna llezica, ocuica uai llófuetùno naa fariséuaùri afémùemo jamánomo ràicaidiaùoù. Iemona dùga jùcánoiacaga uáillaùdo afémùena áùfedodiaùoù. 54Irebai izóidena afémùe óllena jùfánodoùdiaùoù. Daùí fùnódiaùoù, ie daùna uáillaùdo fùénidùfuiaù afémùemo nitállena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\