SAN LUCAS 12

1Afe dáaruido dùga náùraùaù dáanomo ùere gaùrídiaùoù. Gaùríllamona conímaùaùna zaizàdiaùoù. Iemo Jesús ie llófuegamacùna nano fueñe daùde: Fariséuaùmona dùga comùnù comécùna ùáùrena mei abùna ñue càoidùno ite. Afémacù daùí íllamona abà omoù rairuiri, mei afe íaùoùmo ite àaùfue pan fáitara ”levadura” izóideza. Due jiza jóonega ia, nana afe erona maiñode. 2Nana báinino daùna uai jino uáfodo càozite. Daje izói nana báinino retáidoga raa uáfomo báifite. 3Mei íemona, nana jítùfomo omoù báinino úrilla uaillaù jino úzefomo cacaille. Daje izói jofo eromo báinino omoù daùna uai comùnù dáanomo uáidota afémacù cacáicana fùcùre llolle. 4Omoù cue nabáiñùaùdùomoù, jira bie izói ómoùna dáùitùcue. Fia abù àeizù tùtáfùrede comànùna jacàruiñeno iri. Afe mei afémacù ómoùmo íaùoù fùnolle jùáùfuena iñede. 5Mei jùáùfodo omoù jacàruillùmùe llóitùcue. Abù àeizù tàtaja méifomo boode jóraimo comecù dotáfùredùmùena omoù jacàruiri. 6Onódùomoùza, jubekuiro dùga ófocuiño mena úcubetuni ùbárede. Mei íadù afémacùmona Juzíñamui dáamùena féitañede. 7Iemo jùáù ómoùmo ite ùfótùraù illa dàgatùraù facádoga. Daùítadeza jacàruiñeno iri. Mei omoù, aillo ófocuizaù baùmo ráifidùomoùza. 8Omoùna dáùitùcue: Nanoide Ùima Jitódùcueza, comùnù eróicana nana cuena jiéruitùnona afe izói Juzíñamui abù imacù eróicana jiéruitùcue. 9Iemo daje izói comùnù eróicana cuena jáanoitùnona, afe izói Juzíñamui abù imacù eróicana jáanoitùcue. 10Iemo nane jùáùfue, nùnó daa come Nanoide Ùima Jitona ùaùre dáùia, afémùe daùna àaùfue dórede. Mei íadù nùnó dáamùe Ñuera Joréñona àaùre dáùia, afe jaca dónide. 11Iemo nùnó jùáùruido Juzíñamui uai llorácomo afémacù omoù uíadù áfemo comecù llícùtaiñeno iri. Daje izói izire jùcánofùredùnomo, naa ocuídùllaùnù dùga, afémacùmo omoù íaùoù uia, omoù daùíacana uaimo comecù llícùtaiñeno iri. 12Mei omoù úriacanamo dúcùille llezica, Juzíñamui Ñuera Joreño omoù daùíllùfuena ómoùmo llóiteza, daùde. 13Comànùmona dáamùe Jesuna daùde: Llófueraùma, cócomo fùébide fecù ráamona, cuemo dúina dùeze cue ama cuemo ílleza, o lloiri, daùde. 14Jira Jesús afémùena daùde: Ebe, omoù càgùmo izire jùcánofùreitùmùena, daje izói fécarifùreitùmùena ¿bu cue jóonia? Jóoneñegacue, daùde. 15Jesús nane dáanomo daùde: Nana úradoillafuiaùmona caade come izói, abà omoù rairuiri. Mei come ñue illafue, aillo ráarenamona óñega. 16Afe mei bie jino onótate raafue llote: Naui ùere ráaredùmùe ite. Afémùe jacáfaùaù ùere áillamona jofo olle llàzie ùere ite. 17Afemona ùere ráaredùmùe comecù facade: “¿Mei nùùe izói íitùcue? Afe áillue llàzie éenollùno iñede.” 18Nane dáanomo comecù facade: “Cue fùnóllemo ja uíbicaidùcue. Cuemo ite éenoracuaù júdaùano jamánomo áillocuaùna nitátaitùcue. Afécuaùmo nana jofo cue olle llàziena éenoitùcue. Daje izói nana cuemo ite raana afécuaùmo jóoneitùcue. 19Afe mei dama cue abùna dáùitùcue, `Ja aillo raa jofo ofítatùcue; áfedo dùga fùmona cáaitùcue. Nágarui táùjùñeno fia güítùcue. Iemona fia uái íitùcue. Aillo vino jíruano, áferi caùmare ífùreitùcue,'” daùde. 20Mei íadù Juzíñamui íena daùde: “Comécùna onóñedùmùedùo. Fui naùo tàitùo. Afe mei o ofítaga ráanùaù ¿bu náamatalle?” daùde. 21Mei dama ie abù íena aillo raana ofítaitùmùe daùí íteza, mei daùí afémùe ofítaja llezica, Juzíñamui jítainamo comécùñede. Comécùñeno, afémùe Juzíñamui eróicana ùere dúeredùmùena jaide, Jesús daùde. 22Afe méifomo Jesús ie llófuegamacùna daùde: Jira ómoùna dáùitùcue, omoù güíacaga güíllemo comecù omoù llícùtaiñeno iri. Daje izói omoù jùtáacaga ùnícuiromo comecù llícùtaiñeno iri. 23Caù ñue illafue caù güille baùmo ráifide. Iemo jùáù caù abù caù ùnícuiro baùmo ráifide. 24Mai “cuervo” daùna cháafona eróidemo comécùiri. Afémacù jaca riñédiaùoù; daje izói llùzíllanùaù jofo oñédiaùoù. Daje izói afémacù güille éenoraco iñede, naa íaùoù ofítaranori. Mei íadù Juzíñamui afémacùna ecade. Ie mei omoù afe ófocuizaù baùmo jamánomo ráifidùomoù. 25Omoùmona, comecù ùere llícùamona, ¿mei bu ie zairilla dùnori baùmo mediio metro zairírena? 26Mei duera raana fùnónidùomoù ia, ¿nùbái mei jùáùe raa fànuamo ùere comécùidùomoù? 27Rarocù záfia zeríllamo omoù comécùiri. Afémacù táùjùñediaùoù; daje izói raana niñédiaùoù. Mei íadù jùáùfodo ómoùna dáùitùcue, jaiai illaùma Salomón ñue càoide raana jamánomo ráarede íadù, bie záfia ebírena izói, ebíredùroina jùtáñede. 28Mei Juzíñamui daùí rarocù ebire càotaiadù, afémùe jeruíñeno ómoùna ùníroina jàtaite, jabo àùnotùnodùomoù íadù. 29Afe jira benómona o güíacaga raa, o jirolle dùga zuure jenóñeno iri; daa áfemo comecù llícùtaiñeno iri. 30Mei bínùe comùnù daa afe izóidemo járitaidiaùoù. Mei íadù omoù Móoredùomoù. Afe omoù Moo Juzíñamui nana afe ráanùaùna omoù jitáillana onódeza. 31Iemona Juzíñamui illáùmana illáruimo dúide raamo raùre áfemo omoù comécùoiri. Iemo afémùe nana bie raana ómoùmo fécaiteza. 32Cue izíruiga ovejaùaù izóidùomoùza, jacàruiñeno iri. Dúemacùdùomoù íadù, o Moo ie illaàmana illano ómoùena maméacade. 33Omoùmo ite raa fecari. Fécajano raana jitáidùnomo ine. Daùí omoù fùnóadù, Moo Juzíñamui comecù jítainana fànoitùomoù. Iemona monamo ie illánomo ñúefuiaù ofítaitùomoù. Daje izói jaca nùnomo fúiñeite ñúefuiaù ómoùena monamo ómoùmo íite. Afénomo meràrifùredùmùe jaca jáinide. Daje izói afénomo ícuaù güíñeite. 34Mei uáfueza, omoù ofítaga raa illánomo, afénomo jùáù o comecù íite. 35Benómona jaca nágarui ñue omoù fùnóbifùreiri. Nauíllamona comùnù mechera unéfùrena izói, abà omoù rairuiri. 36Jofo naama ocuífùregano, áùrena ráfuemona meine ie dúcùacana uícomo íaùoù afémùemo ocuírina izói, afe izói cue billàruimo omoù ocuíriri. Afémacù ñue ocuíridiaùoù, afe jofo naama nazémona uáidoia raùre íemo túiñuaùbillena. 37Afe izoide ocuífùregano jaca ùnàñeno íaùoù naama bíllemo ñue ocuíridiaùoù. Daùí íaùoù illa afémùe càoizaùbilla llezica, afémacù ja ñue íaùoù fùnóbillari ióbicaidiaùoù. Uáfuena ómoùna dáùitùcue: Afe íaùoù naama afémacùna güiránomo ráùnaite. Raùna mei dama afémùe íaùoù güíllena baù ráùzùite. 38Mei nùbaù dáaferui llezica afémùe dúcùadù, nùbaù monáiacademo afémùe dúcùa, afémacù uícomo ùnàñeno ocuíridiaùoù. Iemona afémacù ióbicaitiaùoù. 39Iemo jùáùfue dùbénedo bie izói omoù onoiri: jofo naama meràrizaùbitùmùe bille monana onóia, afémùe ùnàñeno ocuírite. Iemona jofo naama meràrizaùbitùnona ie jofona tuíñotañeite, ie raa íaùoù mérùñeillena. 40Afe izói ñue omoù mamériri, mei Nanoide Ùima Jitó comùnù comécùñeillùruimo ónonino déizaùbite, daùde Jesús. 41Mei jira Pedro Jesumo jùcánote: Ocuíraùma, bífuena, ¿nùùe comànùmo llotùo? ¿Danù caùmo, nùbaù nana comùnù íena llotùo? daùde. 42Jira Ocuíraùma daùde: Mei daa jofo naama ie ocuífùrega jabóidùllaùma eneno mamede. Jofo naama jùca jáiacana uícomo, ie jofo ero raa afe jabóidùllaùmamo llonódacaide. Afe llezica nana jofo ero táùjùdùno ecállena afémùemo jóonenocaide. Daùí jóonega jabóidùllaùma jaca nágarui ñue àùnofùregamùena írede. Daje izói afémùe ñue onódùmùena írede. 43Afe izóidùmùe nana íemo llonódacaiga raa nágarui ñue fùnófùrede. Ie jira jofo naama meine bille llezica, daùí ie íllana càoizaùbite. Iemona afe jabóidùllaùma ùere cáùmacaite, mei nana ie ocuica raana ñue àcoùmo fuitádeza. 44Uáfuena ómoùna daùdùcue, jofo naama afe àùnofùrega ocuífùregamùemo nana íemo ite raa, llonódacaite. 45Mei jùáùfodo, afe jabóidùllaùma jofo naamana are bíñeite daùnano, jùáùe jofo eromo táùjùdùnona duere fùnóadù, afe jabóidùllaùma ùere cacáfùnidùmùena jaide. Mei afe llezica afémùe jofo ero táùjùtatùngo fùeni fùnódeza. Iemo aillo güíteza, aillo jiródeza. Jírua mei jùfáitateza. 46Daùí ie illa llezica, afémùe due jiza comécùñeitemo jofo naama dénuaùbite. Onóñeillùruimo dúcùite. Dúcùillano afe jabóidùllaùmana jofo naama jamánomo duere fànoite. Nana jùáùe àùnofùnidùno duere zefuilla izói, afémùe íena duere fùnótaite. 47Nùnó daa ocuífùregamùe ie naama comecù jitailla táùjùnana onode íadù, áfemo jaca ñue fùnóbiñede, daje izói áfemo cacáreacañede, afe ocuífùregamùe duere fùnoda ùere izi cácatalle. 48Mei jùáùe ocuífùregamùe ie naama jítaillana onóñede íadù, dama fùeni ia, afémùe jabo izi cácatalle. Bie jùáùe uaimo omoù cácarei. Aillo igámùemona aillo jàcaitiaùoù. Daje izói ñue àùnogamùemo dùga ñúefue jóonefùrediaùoù. Ie jira afe aillo jóonefùregamùemona aillo ócuitiaùoù. 49Cue bie énùemo irai izói bónuaùbitùcue. Aferai raùre bóollena ùere oíacadùcue. 50Ja ùfo jokua izoide, izi cácanafuedo facátallùcue. Afénomo naù dúcùñedemo raùre uícomo aferui dúcùñenari duere zéfuifùredùcue. 51¿Nùbaù bínùemo caùmare dájena uái illùfue atàdùo, cuena daùdàomoù? Omoùna dáùitùcue, afe izói biñédùcueza; comùnù énenorie ráùnuaùbitùcue. 52Mei benómona dáacomo ite jubekuiro dàgadùmùe cue àcoùnia eneno ráùdoùzitiaùoù. Afémacùmona daámani cuemo àùnoitiaùoù; íemo jadíe enéfenemo ménade àùnoñedùmacù ráùdoùzillanona conima dùga fúiritiaùoù. 53Cuemo àùnuamona da jitó ie moo dùnena ruifíruille. Daje izói jitó ie moo cuemo àùnua jira dájena uái iñeno íena ruifíruillano éoite. Iemo jùáù, ei jiza cuemo àùnuamona ei dùnena ruifíruille. Dájena uái íñeitiaùnguaù. Daje izói jùfaiño cuemo àùnua jira mio dùnena ruifíruille. Afe ùbana mio ie jùfaiño dùga dájena uái íñeitiaùnguaù, daùde Jesús. 54Afe mei nane comànùna Jesús daùde: Fuirùna naùríadù “nocù bàite” daùdàomoù. Afe mei ua bàide. 55Daje izói ñue mona monáillado “fùmona baizájilla” daùdàomoù. Iemona jaca fùmónana jaide. 56¡Omoù comécùna ùáùrena mei abùna ñue càodùnodùomoù! Nocù bùíllana onódùomoù, íemo fùmona baizájillana onódùomoù, mei íadù birui omoù càgùmo cue fùnoca onótaitùfuiaùna onóñedùomoù. 57'¿Nùbái mei comecù jaàcùna jóina izói, danù conímamo jùcánoñedùomoù? 58Daa come o llógùdoiacania, ràimacùmo ómùcoù úrizailla llezica, naù ómùcoù dúcùñena llezica io anamo afefue ñue o záitari, rùire jùcánoraùmamo o ie izájiñeillena. Izire jùcánoraùmamo o ie izájiadù, afe izire jùcánoraùma fùénidùno llaùtáfùredùnomo o izájite. Iemo afémacù ona llavéracomo àbaitiaùoù. 59Uafuena ona dáùitùcue o llavétatùmùe jùcaca úcube ie jàcaja dùeze o àbaiñenia afécomona jaca jino bíñeitùo, Jesús dùnori daùde. .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\