SAN LUCAS 13

1Aféruillaùdo comànùmona dáarie Jesumo Pilato jùáùmacù fùeni faaja lluáùbitiaùoù. Naui Galilea imácùmona dáarie Juzíñamui ióbillena faga rùlle fécajilla llezica, Pilato afémacùna fate. Fáajano íaùoù dùe íaùoù fecaca rùlle dùe dùga Pilato tamede. Daùí ie fànuana ¡nùù àaùre càoina! 2Jira Jesús daùde: Omoù bie Galilea comànùmo ¿nùùe izói comécùidùomoù? ¿Meita afémacù jùáùe Galilea comùnù baùmo fùénidùno, jira afémacù raamo jíridiaùoù? 3Afe izóiñede, ómoùna dáùitùcue. Mei jira omoù comecù ifue omoù méidoñenia, nana daje izói nùné táùnocaitùomoù. 4Iemo jùáùfuemo omoù comécùiri. Naui Jerusalemo ùere caifo jùca caifóidùco ite. Afe ùere caifóidùco, Siloéna mámecùrede. Afeco dàillamona dieciocho dùga comùnù jíitafidiaùoù. ¿Meita afémacù Jerusalemo ite jùáùmacù baùmo fùénidùno? ¿Meita jira daùí zefuídiaùoù? 5Omoùna daùdàcueza, afe izóiñede. Mei jira omoù comecù ifue omoù méidoñenia nana omoù nùné táùnocaitùomoù, daùde. 6Afe mei Jesús bie jùáùe íaùoù onóigafue afémacùmo llote: Da come higuera daùna amena ie jacáfaùmo rite. Afe mei afena llùzíadù daùí eróizaide. Eróizaidemo jaca llùzíñede. 7Ie jira afémùe jacafaù uíñotùmùena daùde: “Ero, daámani fùmona bie amena llùzíadù daùí eróizaùbifùredùcuemo jaca llùzíñede. Llùzíñedeza, mai o tùeri. Fia cue jacafaù llótaidoteza.” 8Jira afe jacafaù úiñotùmùe uai ote: “Naama, bie fùmónamo mai naù caù tàeñeillù. Afe amena moi ñue fànuano júnaitùcue. 9Nùbaù áfemona llàziteza. Mei íadù áfemona llàziñenia tùelle,” daùde. 10Jùáùe ocózinaillaruimo Jesús Juzíñamui uai llorácomo llófuete. 11Afe llezica afénomo dieciocho fùmónamo abùna ana jàicaillari ùráredùngo illa. Naui fùénide jóriaù aféngo daùí fùnoca. Afengo caifo jaàcùna jaca náidacainide. 12Jesús aféngona càoillano ie jàùrite. Daùde: Rùngo, o ùrárenamona ja jílloitùo, daùde. 13Daùí daùnano Jesús ie onoù aféngomo bùtade. Bùta llezica afengo ñue jaàcùna náidacaide. Afe dáaruido afengo ñúefue Juzíñamuimo llote. 14Mei íadù áferi Juzíñamui uai lloraco illaùma ràicaide, ocózinaillaruimo Jesús afengo jíllotaja jira. Afémùe comànùna daùde: Dabekuiro iemo dá dùga mona táùjùredùcaù, aféruillaùdo omoù jílloillena bíredùomoù. Mei íadù ocózinaillaruimo omoù abùna jíllotaùbiñeno omoù iri, daùde. 15Jira Jesús ie uai ote: Comécùna ùáùrena mei abùna ñue càoidùnodùomoù. Omoù cuinaca burro, íemo juráreto ocózinaillaruido ¿meita jaùnoi ie jíruaillena zuitáñedùomoù? ¡Zuitáfùredùomoù! 16Afe izói bie Abrahámona comuídùngo ie ùrárenamona ¿meita ocózinaillaruimo zuitánidùcue? Mei aféngona Taùfe dieciocho dùga fùmona ja cuinaca izói duere fùnódeza, daùde. 17Jesús daùí daùna cacáillano, ie éoidùno méaicaidiaùoù. Mei íadù nana comùnù afe Jesús fùnoca áillue ñúefuiaùri ióbidiaùoù. 18Iemona Jesús daùde: Juzíñamui illáùmana illáruina omoù ónoillena ¿mei nùùe izói jino càotaitùcue? ¿Nùùe izói afénona mámeitùcue? 19Afe illarui mostaza daùna rarocù jéenide íjùaù izoide. Daa come aféjùaùna ie jacáfaùmo rite. Afe jéenide íjùaù ríllamona afe jéejùnide zàcua caifo amena dùnori aillo zairide. Afe ícairuaùmo feede ófocuizaù jùllaùna nitíaùoù. 20Nane Jesús daùde: ¿Nùùe izói Juzíñamui illáùmana illáruina mámeitùcue? 21Afe illáruina “levadura” daùna pan aillo fáitate raa izoide. Daa rùngo daámani julleco harínana oruítajano áfemo due jiza fáitarana tamede. Iemona nana afe iféllana mulleda oni aillo móonaitade, daùde. 22Jesús Jerusalemo jailla llezica, áfeomo ite jofue comànùna llófuete, naa jéenidùgobiaùmo. 23Afénomo dáamùe Jesumo jùcánote: Ocuíraùma, ¿meita jílloitùno dúemacù, ero ua? daùde. Jira Jesús afémùe uai ote: 24Juzíñamui illáùmana illánomo jofo jáirao rùllírede naze izoide. Afe rùllírede naze izóidedo jofo omoù jáillena rùire omoù mamériri. Mei ómoùna dáùitùcueza, aillo comùnù afénomo jofo jáiacaitiaùoù, mei íadù jáinitiaùoùza. 25Mei jofo naama náidacaillano naze ùbaille mei, omoù ja jinófenemo fùébitùomoù. Afe llezica nazémona jàùjùùritùomoù: ”Ocuíraùma, naze caùmo tuiño” dáùitùomoù. Afe llezica afémùe jofona uai óite: “Omoù nùnó comànùdùomoùza, ómoùna onóñedùcue,” dáùite. 26Iemona omoù bie izói dáùitùomoù: “Caù, o dùga güitùcaù, daje izói o dùga jiródùcaù. Caù jofue cùgù iomo caùna llófuefùredùo,” dáùitùomoù. 27Mei íadù nane afémùe uai óite: “Jae ómoùna daùdùcue, nùnó comànùdùomoùza ómoùna onóñedùcue. Omoù nana fùénidùfue fùnófùredùomoùza cúemona oni jai,” dáùite. 28Iemona afénomo jino éenaitùomoù. Daje izói zúurenamona murímuritùomoù. Mei Juzíñamui illáùmana illánomo Abraham, íemo Isaac, íemo Jacob jofo jáillana càoitùomoùza, naa Juzíñamui uai jino llóraùnùri. Mei íadù afe llezica omoù ja jino dotállùomoùza. 29Mei uáfueza, nágafeniaùmona billano, dùga àùnotùno Juzíñamui illáùmana illánomo jofo jáillano güizáùbitiaùoù. 30Mei afe llezica dámùerie óodaficaidùno uícoficaitiaùoù. Daje izói dáarie uícoficaidùno óodaficaitiaùoù, daùde Jesús 31Aféruido fariséuaùmona dámùerie dúcùillano Jesuna daùdíaùoù: Herodes o fáiacadeza, benómona oni jairi, daùdíaùoù. 32Jira Jesús uai ote: Mai afe ùere abù ráiruide egaù izoide Herodes omoù lluájiri: “Cacai. Bímonado íemo daje izói uire jitù, fùénide jóriaùaùna jino óreitùcue. Daje izói ùráredùnona jíllotaitùcue. Iemo baù ie uire áfemo cue táùjùna fúitaitùcueza,” daùí omoù lluájiri. 33Mei íadù birui bie cue bíllaodo naù jáiredùcue. Daje izói uire jitù naù jáiredùcue, íemo baù ie uire naù jáiredùcue. Mei Juzíñamui uai llóraùmadùcueza, Jerusalén jinomo oni jùca tàinidùcueza, . daùde. 34Iemo Jesús éecana daùde: “¡Jerusalén comùnù! ¡Nùù íaùoù dúerena! Juzíñamui uai llóraùnùna fáfùrediaùoù. Daje izói Juzíñamui íaùoùmo oreca uai lluájitùno nófùena níjùfùrediaùoù. ¡Dùga icaiño íaùoùna átava ie átavachùngo iaico anamo bàcua izói, íaùoùna cue anamo bùcóacadùcue! Mei íadù áfena jiéruiñediaùoù. 35Ie jira omoù cacarei, uire jùáùruido omoù jofue zóofegacona mámeite. Omoùna daùdùcue, afénomona are cuena càoñeitùomoù. Mei cuena “Juzíñamui mámecùdo bitàmùe caùmare ióbidùmùe” omoù dáùiñelle dùnó cuena càoñeitùomoù, dùnori Jesús daùde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\