SAN LUCAS 14

1Ie mei jùáùe ocózinaillaruimo Jesús fariséuaù illaùma dùne güizájide. Afe llezica jùáùe fariséuaù Jesumo janónaioicana eróidiaùoù. 2Afénomo Jesús uiécori daa abùna fáillari duere zefuídùmùe illa. 3Mei jira Jesús ocuica uai llófuefùredùnomo jùcánote naa fariséuaùri. Ocózinaillaruido ¿meita ùráredùmùe jíllotarede? ¿Nùbaù jíllotanide? daùde. 4Mei íadù afémacù uai oñeno tùù daùí itíaùoù. Iemona afe ùráredùmùe baù uáidota jíllotate. Jíllotajano, “Mai o jairi,” daùde. 5Afe mei Jesús fariséuaùna daùde: Omoùmona bu ocózinaillaruimo íemo ite burro, nùbaù juráreto, ifomo baùía ¿meita raùre naado óñega? ¡Ocózinaillarui íadù jaca raùre caifo ófùredùomoù! daùde. 6Afemona afe uaina jaca ónidiaùoù. 7Afe güilláfuemo bite lloga comùnù illáùcomùnù ráùira izóidùno ráùillena izire jenódiaùoù. Nana uícoficaiacadiaùoù. Jesús áfena càoillano bie izói íaùoùna llófuete: 8Nùnó dáamùe áùrenafuemo omoù uáidoia, illaùma ráùiranomo ráùiñeno iri. Mei o baùmo jamánomoidùmùe nùbaù dúcùiteza. 9Iemona omoù uáidote rafue naama omo lluáùbite. “O ráùirano mai bímùemo ine,” ona dáùite. Afemona íiraùe ráùiranomo meáire ráùizaitùo. 10Mei jùáùfodo nùnó dáamùe ùráùzillena o jàùria, baù àcoùmo ite ráùiranomo o ráùiri. Afe mei o uáidote rafue naama billa llezica, afémùe ona dáùite: “Cue onóigamùe, baù bene ñuera ráùiranomo bi,” dáùite. Afe daùí nana güiránomo o dùga ráùiedùno eróicana afe rafue naama ñúefue omo jóoneiteza. 11Mei jira naga come dama ie abùna jamánomoidena fànoitùmùe, jamáimùena óreite. Daje izói “Jùba cómedùcue” daùdàmùe, jamánomoidùmùena jáitaite, daùde. 12Afe dáaruido, Jesús ie uáidotùmùena daùde: Güilla rafue o fùnua o onóigamacù uáidoñeno iri, naa o ámatùaùri. Daje izói o comùnù uáidoñeno iri, naa o áùnori ite ráanaitùmacùri. Mei afe ùbana ona uáidoitiaùoù. Afe daùí àbaja izói máiñoitùo. 13Mei jùáùfodo güilla rafue o fùnoa dúeredùno uáidori naa aùdáimacùri. Daje izói júbene àdaùnidùno uáidori naa uina càoñedùnori. 14Afemona ùere caùmare íitùoza. Mei afémacù afe ùbana omo fùnónidiaùoù. Mei íadù tàide comécùna jaàcùna jóidùno nàfuenidùno meine abùdo cáaillùruimo o àbaja ízoide raa máiñoitùoza. 15Afe güilla ráfuemo Jesús dùga ráùiedùnomona bífuena cacáillano dáamùe Jesuna daùde: Juzíñamui illáùmana illàruimo nabáiritùmùe caùmare ite, daùde. 16Mei jira Jesús íena daùde: Daa come áillue güilla rafue fùnode. Afe ráfuemo gaùríllena aillo comùnù jàùritade. 17Ja rafue mámiaruimo táùjùna ñue fuilla llezica, ie ocuífùregamùe ie uáidoganomo lluájitate, bie izói daùíllena: “Ja nana raa ñue fùnócaza, mai omoù biri.” 18Mei íadù afe llezica illa dàgamùe: “Ùere cue jétalle íllaza, bínidùcue,” daùde. Nanóidùmùe daùde: “Como cue ùbaca cue jacafaù méiñuaiacadùcueza; bínidùcueza. Cuena icàñeno iri,” daùde. 19Iemo jùáùmùe daùde: “Ja jubekuiro dùga juráreto naa íaùoù nabai dùga ùbádùcueza. Aféretuaù fueñe fácajiacadùcueza. Bínidùcueza, cuena icàñeno iri,” daùde. 20Iemo nane jùáùmùe daùde: “Como fueñe rùngo otàcueza, bínidùcue. Eróiñeno iri.” 21Iemona afe ocuífùregamùe meine jofomo jaillano ie orédùmùemo bie izói íaùoù daùízùa lluájide. Aferi rafue naama ùere ràicaide. Afe jira ie ocuífùregamùena daùde: “Jofue càgùmo ite áillue macáraodo naa duera iodo mai raùre jai. Aféuaùmona dúeredùno naa aùdáimacù dùga bené atùri. Daje llezica júbene àdaùnidùno naa uínidùnori benomo atùri,” daùde. 22Afe méifodo íanori íllamona afe ocuífùregamùe billano daùde: “Cue naama, o ocuilla izói ja fùnódùcueza. Mei íadù naù ñue oruíñede. Naù ráùillùnona ite,” daùde. 23Iemona afe naama ocuífùregamùena daùde: “Mai jofue jinómona joide íuaùdo, áillue iodo naa dúeodo o jairi. Aféuaùmona cue jofo íaùoù oruítaùbilleza rùire oreri. 24Mei uáfuena ómoùna dáùitùcue: Cue dùga güizáùbillena fueñe cue uáidogamona buna cue fùnoca güíllena güíñeitiaùoù,” daùde. 25Aféruillaùdo dùga comùnù Jesudo jáidiaùoù. Afe llezica afémùe meine gàrecaillano íedo jáidùnona daùde: 26Dáamùe cuedo jáiacana llezica, ie móotùaùna cue baùmo izíruiadù cue llófuegamùena ínide. Daje izói dáamùe ie aùna, ie úruiaùna, ie ámatùaùna, daje izói dama ie abùna cue baùmo izíruia, afémùe cuedo bínide. 27Daje izói dáamùe cuedo jailla àcoùnia ie tàilla izire oía afémùe cue llófuegamùena ínide. 28Bífuemo comecù facari: ómoùmona dáamùe jofo níacana uícodo, fueñe comecù facade. Daùí comecùna facárede ie ofítaga raa ñue níllana fuite dáùnana onóillena. 29Dáamùe daùí comecù fácañenia, jofo jíaùlliraù ie naidánia mei, fùgo ofíñena jira ñue fuitáñeno zoofeite. Iemona afe mei áfena càoitùno afémùena zánoitiaùoù. 30“Bímùe jofo níacade íadù fuitánide,” dáùitiaùoù. 31Daje izói daa illaùma jóbairiacana uícodo fueñe comecù ñue facárede. “¿Meita cuemo ite diez mil fuiríraùnù, baie caù dùga fuirízaùbite veinte mil fuiríraùnùna, nùbaù anáfenoredùcaù? ¿Nùbaù naù anáfenonidùcaù?” daùí comecù raùre uícodo facárede. 32Afémùe ñue comecù fácano: “Baie bitùno anáfenonidùcaù” daùíadù, afémùe afe fuirízaùbitùno naù dúcùñena llezica, manánaillena lluájitùnona óreite, icàriñeno dájena illùfue jùcánollena. 33Afe izói ómoùmona nùnó dáamùe nana íemo ite raana zóofeacañenia, cue llófuegamùena jáinide. 34Sal jaca ñuera, mei íadù ie ràino íñenia jaca jùáùe raamo jóonenide. 35Jacafaù énùemo jóonegana canóñede. Daje izói riga raa junáillena fùénide. Jaca éenoñeno oni dotárede. Aquíe izóideza cacáacadùno mai omoù cacai, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\