SAN LUCAS 16

1Jesús nane ie llófuegamacùna daùde: Daa aillo ráaredùmùe ite. Afémùemo ie táùjùraùnùna ócuifùrede jabóidùllaùma ite. Jùáùmacù afe ráaredùmùena lluáùbitiaùoù: “O jabóidùllaùma omo ite ñuera ráanùaùna táùnomo dotádeza. Afémùe fùgo ocuíñede,” daùdíaùoù. 2Ie jira ráaredùmùe jabóidùllaùma uáiduano daùde: ”O fùnócafuena cue cacana ¿nùùe izói joide? Omo cue iga cue jofo rafue rábiaù cuemo izáùbiri, mei cue jabóidùllaùmana íñeitùoza. Nana omo cue jóonegafue o záitalleza. 3Iemona afe jabóidùllaùma comecù facade: “Cue ocuídùmùe ja oni cue dotádeza ¿nùùe izói fànoitùcue? Maùríñedùcueza, jacafaù tùédùmùena ínidùcue. Comànùmo úcube fia jàcana meáiruitùcue. 4Cue táùjùna fuille mei jùáùe comùnù cue íaùoù llàùnollena, cue fùnóllùfue ja onódùcue.” 5Ie jira nana ie ocuídùmùemo ùbáredena itàmùiaù dámùerie dáanomo jàùrillano daùde: “O ùbáredena cue ocuídùmùemo ¿nùeze ite?” fuéñeidùmùemo jùcánote. 6Afémùe uai ote: “Cien dùga látanùaù cáùredùji afémùemo cue ùballe ite,” daùde. Iemo jabóidùllaùma daùde: “Benó o ùbállùbe ite. Mai benó raùre ráùillano, cincuéntana llotàbena cúeiri,” daùde. 7Afe mei jùáùma uáiduano jùcánote: “O ùbállena ¿nùeze ite?” daùde. Jira afémùe íena daùde: “Cien dùga costales trigo afémùemo cue ùbáredena ite,” daùde.Ie Jira jabóidùllaùma íena daùde: “Benó o ùbállùbe ite. Cómobemo ochenta dùga costales cúeiri,” daùde. 8Ocuídùmùe áfena fùdàillano, afe ùbállùbe táùnona méidotùmùemo ùere báitafue nitade. Iemona ja onóigaza, bínùe comùnù danù íaùoù nàcùdogafuiaùna Juzíñamuimo àùnotùno baùmo ùere baitádiaùoù. 9Bie izói omoù íllena llóitùcue. Bie fùénide énùe ráanùaùdo, mai omoù nabáiñùaùna maiñori, ráanùaù fuilla méifodo ómoùna jofo íaùoù llàùnolleza. Mei ómoùmo ite ráanùaù ñue omoù uíñuado omoù ñue àùnofùrenana jino comànùmo ácataitùomoùza. Afe izói Juzíñamuimo omoù ñue àùnofùrenamona Juzíñamui ie zíiñona illánomo ómoùna llàùnoiteza. 10Due jiza ite raana ñue úiñotùmùe daje izói aillo raa íemo íadù áfena afémùe ñue úiñoite. Mei jùáùfodo due jiza ite raana fùgo úiñoñedùmùe daje izói aillo raa íemo íadù afémùe áfenùaù fùgo úiñoñeite. 11Ie jira bie fùénide énùemo ite ráanùaù fùgo omoù úiñoñenia, ¿bu mei zíiñona ráifide ráanùaù ómoùmo fecalle? 12Daje izói jùáùmacùmo jaùnaide raana fùgo omoù úiñoñenia, ¿bu mei ómoùmo dúide raa ómoùmo fecalle? 13Dáaruido buna mena ocuídùmùemo jaùnáinide. Iaillùnoùmo o jaùnáiadù dáamùena éoitùo, jùáùmana izíruitùo. Daje izói dáamùe ñue àùnoitùo, jùáùmana jámairuitùo. Mei jira onóigaza: Juzíñamui o náamataja llezica úcubemo abù náamatanidùo, dùnó Jesús úrite. Daùí Jesús úrilla llezica fariséuaù ímùiaù cacáreidiaùoù. 14Afe fariséuaù úcubena gáùdùno Jesús úrillana cacáillano uáitano íeri zadáidiaùoù. 15Mei jira Jesús daùde: Comùnù eróicana ñúemacùna abù mamédùomoù, mei íadù omoù comecù ífuena Juzíñamui ñue onode. Mei jùù, comùnù mameca jamánomoidùmùiaùna Juzíñamui éoide. 16Jaiáimona Juan Bautista illágùmamo, comùnù Moisés ocuica uaimo dúidiaùoù. Daje izói Juzíñamui uai jino llóraùnù llógamo dúidiaùoù. Iemo aféruimona bené Juzíñamui illáùmana illarui ñuera uai llócaiga. Iemo afénomo jofo íaùoù jáillena izire nàcùdotiaùoù. 17Mei bínùe naa mona dùga nùné táùnocaiadù, illa dùga ocuica uaillaù táùnomo faùñeno ñue àcoùmo fuitárede. 18Daa come ie aù dotáadù, íemo dótano jùáùe rùngo óiadù, afémùe ja jùruifue fùnode. Daje izói afe dotácango aùna otàmùe ja jùruífuemo baùíde. 19Daa ùere ráaredùmùe ite. Afémùe ùere ñúecuiruaù jùrófùrede; illaùma jùtáoigaroillaù jùtáfùrede. Afémùe nágarui ñue fùnóbilla rafue fùnófùrede. 20Daje llezica afénomo dúeredùmùe Lázarona mámecùredùmùe ite. Afémùe abù mallízaùna oruide. Ráaredùmùe naze fuemo ráùizaifùrede. 21Bie dúeredùmùe ráaredùmùe güirábanimona dótafùrega güille alla güífùrede. Ie ráùina llezica, jùcónùaù ie mállie miáùbifùrede. 22Afe mei dùga irui íllamona dúeredùmùe tàide. Afémùe Juzíñamui abù imacù monamo ite paraiso daùna ñúenomo uiga. Afeno afémùe Abraham abùmo ite. Afe mei jùáù, ráaredùmùe tàilla raùtíaùoù. 23Ráaredùmùe comùnù duere fùnóllùraimo duere zefuilla llezica, caifo érocaide. Erocaide íadù Lázaro Abraham dùga ráùinana jùcana cùode. 24Iemona afe ráaredùmùe caillùde: “Caù jaiai Moo Abraham, cuemo dúecai. Lázaro bené ore, ùere due jiza jáùnoina cue jirótaùbilleza, cue iùfe manánaitallena. Mei bie iraimo ùere duere zefuídùcueza,” daùde. 25Mei íadù Abraham íena daùde: “Naui o illáfuemo comecù faca. Aféruillaùdo ùere ñue itùo. Mei íadù aféruido bie Lázaro ùere duere ite. Mei jùáùfodo birui afémùe benó ùere caùmare ite. Afe llezica o duere zefuídùo. 26Bie baùmo, coco càgùri jùáùe ùere afóredùno ite, jira benó itùno jáiacade ia, jáinide. Daje izói o illánomo itùno caifo benó bíacadiaùoù ia, bínidiaùoù.” 27Mei jira ráaredùmùe íena daùde: “Caù jaiai Moo Abraham, Lázaro batà cue moo jofomo o oréllena izire jùcádùcue. 28Cue jubekuiro dàgade ama benomo bie duere zefuíllanomo íaùoù bíñeillena llotátari,” daùde. 29Mei íadù Abraham íena daùde: “Afémacùmo Moisés naa Juzíñamui uai llóraùnù dùga cúegana ite. Afe uáillaùmo náfueitiaùoùza,” daùde. 30Jira afe ráaredùmùe uai ote: “Caù jaiai Moo Abraham, jùù, mei íadù tàidùnomona dáamùe íaùoùmo lluájiadù, íaùoù comecù ífuena méidoitiaùoù,” daùde. 31Mei íadù Abraham íena daùde, “Afémacù Moisés naa Juzíñamui uai llóraùnù uaina náfueñenia, daje izói tàidùnomona jáidùno uaina àùnoñeitiaùoù,” .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\