SAN LUCAS 17

1Jesús ie llófuegamacùna daùde: Jaca nágarui comùnù fùénidùfuemo baùítafue íteza. Jùáùmana fùénidùfuemo baùítatùmùe ¡nùù dúerena! 2Trigo llaiéra áillue nofàcùna afémùe cùmoùmo àcoùnota monáillaimo dotácana baùmo ñuera; úrue izói como àùnotùnomona dáamùe fùénidùfuemo báùitañelleza. 3Afe izóidùnomona abà omoù rairuiri. O ama omo fùénidùfue fùnóadù, afémùena lletari. Afemona afémùe illafue ie méidoia, caùmare íena uáidori. 4Mei dáaruido afémùe jubekuiro iemo mena dàgacaiño o fùeni fùnóadù, íemo jubekuiro iemo mena dàgacaiño ona “Ja daùí omo íñeitùcue” afémùe daùízaùbiadù, jaca nùnomo íena caùmare uáidoitùo, daùde. 5Jesús orécano íaùoù Ocuíraùmana daùde: Jamánomo caù àùnotari, daùde. 6Mei jira afe Ocuíraùma íaùoùna daùde: Due uáfuena o àùnoiadù rùírede raana fùnóredùo. O àùnogafue dùójùna eroide mostaza íjùaù jéenina izoide íadù, bie sicómoro daùna aménana bie izói daùíredùo: ”Caifo áijicaillano monáillajimo zójozai,” daùdàonia afe amena o uaina àùnoite. 7Omoùmona daa cómemo ie táùjùtagamùe íadù, afe táùjùtagamùe jacáfaùmona táùjùano meine bíadù ¿Meita “Mai ráùizaùbi, o écaitùcue” dáùitùo? 8Daùínide. Mei jùáùfodo afémùena ñue dáùitùo: “Mai cue güille fùnori. Güillano cue jirolle llezica nana cue jitailla raa dùga baù atàllena, mamériri. Afe méifomo güillano jíroitùoza.” 9¿Meita nana afémùemo ocuíllana fànuana ocuídùmùe íena ”Fùgora” daùírede? Daùíñede. 10Afe daje izói, nana Juzíñamui ómoùmo ocuica omoù fànua fuilla mei, bie izói daùíredùomoù: “Ñue táùjùraùmacùñedùcaù. `Ùere fàgomacù' caùna daùínide. Mei danù caùmo duide raa fùnódùcaùza. Baùmo jùáùe fùnóñedùcaù.” 11Jesús Jerusalemo jailla llezica, Galilea énùe fuédamo ite duera jófuemo dúcùde. Afe jofue daje izói Samaria énùe fuédamo ite. 12Afe jófuemo dúcùacana llezica, nagakuiro dùga chíinaitùno jino baù Jesús dùné bitíaùoù. Mei íadù afémacù Jesúmona baù jùca fùébidiaùoù. 13Afénomona rùire íena daùdíaùoù: Llófueraùma Jesús, caùmo dúecai, daùdíaùoù. 14Jesús afémacùna càoillano daùde: Batà lletáriraùnùmo omoù abù ácataji, daùde. Afénomo íaùoù jailla llezica íaùoùmo ite duícuaù jacáibicaide. 15Iemo afémacùmona dáamùe ie abùmo ite duico jacáillana càoillano, Jesús dùné abùdo bite. Billa llezica Juzíñamuimo rùire cáùmadote. 16Jesumo dúcùillano afémùe ana énùemo fueco dùné bàjùcaide, Jesuna fùgora daùíllena. Afe bie izói daùdàmùe Samaria ímùe. 17Jira Jesús daùde: ¿Afe duícomona jíllotaga nagafekuiro dàgamùeñede? ¿Néemei jùáùe jubekuiro iemo fùgoamarie dàgamùe? 18¿Meita dama bie jùcánemùena Juzíñajumuina abùdo cáùmaduaùbilla? daùde. 19Iemona Jesús afe ùímana daùde: Náidacaillano mai jai. O àùnuamona o duícomona ja jíllodùoza, daùde. 20Fariséuaù Jesumo jùcánotiaùoù, “¿Nùùrui Juzíñamui illáùmana illùrui biite?” Afémùe uai ote: Juzíñamui illáùmana billùrui jaca càoñena. 21Afena “Ba nùùe” daùínide. Daje izói “Baù batà ite” daùínide. Mei Juzíñamui illáùmana illùno omoù càgùmo ite, daùde. 22Afe mei ie llófuegamacùna daùde: Uire jùáùruido daa birui cue illa izóidùruina cùóacaitùomoù, mei íadù càoñeitùomoù. 23Jùáùmacù ómoùna dáùitiaùoù, “Be nùùe,” íemo nùbaù “Batà ite” dáùitiaùoù. Mei íadù afénomo jáiñeno iri. Daje izói afémacùdo jáiñeno iri. 24Mei ameo llairilla mona enéfemona jùca jùáùnomo càoina izói, Nanoide Ùima Jitó billùrui afe izói càocaizaùbite. 25Mei íadù aferui naù dúcùñeille llezica, afémùe fueñe jamánomo duere zéfuite. Daje izói bigàmaùaù íena ruifíruitiaùoù. 26Noé illágùmamo comùnù ùere fùeni illa izói, afe izói cue billàruimo comùnù fùeni íitiaùoù. 27Noé ie fùnoca áillue nocaemo jáiñena llezica, nana comùnù ie lloga uaina náfueñeno fia güíoidiaùoù. Güillano jirófùrediaùoù. Afe llezica íaùoù fùeni illafue méidoñeno áùreoidiaùoù; íemo íaùoù jízanùaù ùníreitaoidiaùoù. Jaca daùí itíaùoù abùna Noé jofo áillue nocaemo jaide. Iemo aillo nocù bùide. Jamánomo bàillamona nana afémacù coróbaitiaùoù. 28Iemo Lot illágùmamo afe izói ite. Juzíñamuimo comécùñeno güíoidiaùoù. Güillano jirófùrediaùoù; àbajano fécafùrediaùoù. Jacáfaùaùna ritíaùoù, íemo jofónùaùna níoicaidiaùoù. 29Mei íadù afe Lot Sodoma jófuemona jino bítemo, monámona réùcùaù nocù bùilla izói cocùde. Afe llezica ùere uzire boode `azufre' daùna raa cócùa. Afemona nana tùidùmacù. 30Cue Nanoide Ùima Jitódùcueza, cue càocaizaùbillùrui afe izoite. 31Aféruimo daa come ie jofo caifófecomo íadù, ie jofo eromo ite ráanùaùna jofo jaillano báùruainide, afénomona botádeza. Daje izói dáamùe jino jacáfaùmo íadù, abùdo ie jofomo bínide. 32Lot aùmo omoù uíbicairi. 33Ie caana rairuíacadùmùe áfena afémùemona féite. Mei íadù ie cáanana lloñédùmùemona afe féiraiñeno, áfena baùmo ziiño illànona máiñoite. 34Iemo nane ómoùna dáùitùcue, cue dúcùille naùo, mena come dájena ànùa llezica, íaillùnoùmona dáamùe oni uille. Jùáùmùe fùébicaite. 35Daje izói mena rùngo daane trigo lláia llezica, íaùnguaùmona dango oni uille, jùáùngo fùébicaite. 36Daje izói mena ùima jino jacáfaùmo táùjùna llezica, íaillùnoùmona dáamùe oni uille jùáùmùe fùébicaite, daùde. 37Daùí ie dáùnana cacáillano, ie llófuegamacù íemo jùcánotiaùoù: Caù Ocuíraùma, ¿mei nùnomo? Jira afémùe uai ote: Ùnónùaù dáanomo gaùrízaifùrenamona, rùlle rùfáillanona ñue onódùomoù. Afe izói fùeni fùnódùno oni íaùoù úillemona danù íaùoù duere fùnóllùnona uáfuena onóigaza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\