SAN LUCAS 18

1Afe mei Jesús ie llófuegamacùmo daa rafue mamede, nágaruillaù fáùcanocaiñeno Juzíñamuimo íaùoù jàcafùreillena. 2Iaùoùna daùde: Jófuemo daa Juzíñamuina náfuefùnide comànùmo rùire jùcánoraùma ite. Daje izói jùáùmacùna lloñede. 3Afe daje jófuemo daa fecùngo ite. Afengo afe jùcánoraùmamo úrizaùbite. “Cue dùga icàriacadùmùena mai ñue jaàcùna jùcánori,” daùde. 4Dùga ícaiño afengo afémùemo jáidemo, afémùe afengo uai jeire oñede. Mei íadù méifomo afémùe comecù facade: ”Juzíñamuina jacàruiñedùcuenia, daje izói comùnù uaina náfueñedùcuenia, 5mei íadù bie fecùngo dùga ícaiño cuemo zefuire bíbideza, aféngona ràidoitùcue. Afemona afengo cue dùne bíñeilleza. Daùí afengo are cue zéfuinaitañeilleza,” daùí comecù facade. 6Jira Ocuíraùma daùde: Daùí bie fùénide comànùmo rùire jùcánoraùma daùde. 7¿Meita Juzíñamui ie nùzécanona, afe ie mona naùo dùga íemo izire jùcádùnona ràidoñeite? ¡Raùre íaùoùna ràidoiteza! ¿Meita “Fui ómoùmo llóitùcue” íaùoùna dáùite? Dáùiñeite. 8Omoùna daùdùcue, afémùe juare dùbáùñeno raùre íaùoùna ràidoite. Mei íadù Nanoide Ùima Jitódùcueza meine cue bíadù, ¿meita cuemo àùnotùno íite? ¿Meita íñeite? 9Jesús nane jùáùfue llote, abù àùnuana jùáùmacù jámairuitùnona ñue llófuellena. Daùde: 10Mena ùima íaillùnoù Juzíñamui jofomo Juzíñamuimo úrizaide. Dáamùe fariseo ímùe; jùáùma gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùma. 11Fariseo ímùe naidáicana bie izói Juzíñamuimo úrite. ”Moo Juzíñamui, ona fùgora daùdùcue, mei cue bie jùáùe fùénidùno izóiñedùcueza. Jaca meràrifùnidùcue, jùáùmacùna jàfuefùnidùcue, daje izói jùruínidùcue. Afe baùmo bie gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùma izóiñedùcue. 12Naga semánamo ménacaiño güiñeno ífùredùcue Juzíñamui ióbitallena. Nágarui cue oga úcubemona, Juzíñamuimo dúide raamo afémùemo fecáfùredùcue,” daùde. 13`Mei íadù afe gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùma monamo érocaiñeno oni jùca fùébite. Dùnó ie illa llezica, ùere dúeredùcue, daùnano ie abù ùere zuure fùnode. Fànuano daùde: “Aùù, Juzíñamui mai cuemo dúecai. ¡Ùere fùénidùfuiaùredùmùedùcueza!” daùde. 14Omoùna dáùitùcue, afe úcube llàùnoraùma Juzíñamui anamo ñue illano jofomo jaide, mei íadù afe fariseo ímùe ñue fànoñega jailla. Mei uáfueza, abù àùnota jamánomoiacadùmùe anáfeficaide. Mei íadù abà àùnoñeno comécùna mánaùdùmùe daùdàmùe jamánomoidùmùena jailla, daùde. 15Afe llezica comùnù íaùoù jézaùnidùno Jesumo atàdiaùoù, afémacùmo onoù bùtállena. Mei íadù áfena ie llófuegamacù càoillano afe atàdùnona rairuídiaùoù. 16Mei jùáùfodo Jesús ie llófuegamacù uáiduano daùde: Afe úruiaù dama cue dùné bitíaùoùza. Afémacùna rairuíñeno iri. Mei Juzíñamui illáùmana illàruimo jáitùno bie úruiaù izóidiaùoù. 17Uáfuena ómoùna dáùitùcue, fia comécùna mánaùde úrue izóiñedùmùe Juzíñamui illáùmana illàruimo jaca jofo jáiñeite, daùde. 18Illáùcomùnùmona dáamùe Jesumo jùcánote: Ñuera Llófueraùma, zíiñona cue íllena ¿nùe izói íredùcue? daùde. 19Jesús íena daùde: ¿Nùbái mei cuena “Fàgomùedùo” daùdùo? Abù dùne jùáùe ñúemùena iñede. Dama Juzíñamui ñuena. 20Caù ocuíina uáillaùna cacádùoza: “Jùruífuena fùnóñeno iri, jùáùmana fañeno iri, meràriñeno iri, jùáùmamo taùno lloñeno iri, o moo o ei dùga ñue jacàruiri,” daùde. 21Jira afémùe Jesuna daùde: Bíuaillaùna cue dúemùeniadù jaca naù biruido jeire ófùredùcue, daùde. 22Afena cacáillano Jesús daùde: Mei íadù omo naù daafue fùébide. Nana omo ite ráanùaù fécano, afe ùba dúeredùnomo ine. Afemona monamo ite zíiñona ráifide raa óùena íteza. Afe o ráanùaù fecalle mei, mai cuedo bi, daùde. 23Mei íadù áfena cacáillano ùere zúucaide, mei afémùe ùere ráaredeza. 24Jesús ie zúucaillana càoillano daùde: Ùere ráaredùmùe mei íadù ie ráanùaù cue baùmo afémùe izíruiadù, Juzíñamui illáùmana illàruimo jofo jáillena ¡nùù juárena! 25Camello mámecùrede áillue rùlle eedo uífodo enéfenemo jailla juánide, mei jùáùfodo ùere ráaredùmùe Juzíñamui illáùmana illàruimo jaille ùere juárede, daùde. 26Aféfuena cacádùno íena daùdíaùoù: Iemona ¿nàùmùe jílloille? daùdíaùoù. 27Jira Jesús íaùoùna daùde: Comànùmona fùnónide raa Juzíñamui fùnórede, daùde. 28Afe mei Pedro íena daùde: Ocuíraùma, odo bíllena caùmo ite raana fùénocaidùcaù, daùde. 29Jira afémùe uai ote: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, Juzíñamui illáùmana illano àcoùnia jofo fùénocaitùmùe, daje izói ie móotùaù naa ie ámatùaùri fùénocaitùmùe, daje izói ie aù naa úruiaùri fùénocaitùmùe 30naù bínùemo ie illa llezica aillo baùmo llàùnoite. Afe mei monamo zíiñona illùno máiñoite, daùde. 31Jesús oni eneno nagakuiro iemo mena dàgade ie llófuegamacù uillano daùde: Ja birui Jerusalemo jáitùcaùza. Afénomo nana jaiai Juzíñamui uai llóraùnù Nanoide Ùima Jitó cuega uai jino zúilleza. Nanoide Ùima Jitódùcueza. 32Afenomo jùcánemacùmo cue fécaitiaùoù, íemo cuena jùfánodoùitiaùoù, íemo cuena báiñoitiaùoù, íemo cuena túallaùtiaùoù. 33Iemo cuena rázùdo fáitiaùoù. Afe mei cuena tàtaitiaùoù. Mei íadù daaruiámani íllemona tàidùnomona meine abùdo cáadùmùena íitùcue. 34Afe bífuiaùna afémacù jaca onóñediaùoù. Daje izói nàmùedo úriteza onóñediaùoù, mei aféfuiaù afémacù baitánide. 35Jesús Jericó jófuemo áùnozilla llezica daa uínidùmùe io fuemo ráùide. Afémùe fia úcube jùcáfùrede. 36Aillo comànùaù jáillana cacáillano afémùe, “¿Nàùfue comuilla?” daùde. 37Jira afémùemo llotíaùoù, “Nazaret ímùe bíedo jailla,” daùdíaùoù. 38Jira afémùe jàùrioicaide: Davidmona comuídùmùe Jesús, Mesía daùnámùe mai cuemo dúecai, daùde. 39Uícodo jáidùno afémùena “Uriñeno llùùcai,” daùdíaùoù. Mei íadù afémùe naù rùire caillùde: Davidmona comuídùmùe, Mesía ímùe mai cuemo dúecai, daùde. 40Iemona Jesús náidade. “Afémùe cue dùné omoù uaji,” daùde. Afémùe dúcùzaùbilla llezica Jesús jùcánote: 41¿Mùnàcana jítaidùo, omo cue fùnólleza? Jira uínidùmùe uai ote: Ocuíraùma, meine uído cùóacadùcue, daùde. 42Jira Jesús íena daùde: Mai érocai. O àùnua àcoùnia ja jíllodùo, daùde. 43Daùí daùna llezica, uínidùmùe ñue cùode. Afe mei afémùe Juzíñamuimo caùmátaicana Jesudo jaide. Daje izói nana afe uínidùmùe jíllonana cùódùno Juzíñamuimo caùmátaoidiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\