SAN LUCAS 21

1Jesús Juzíñamuimo gaùríracomo illa llezica, aillo ráaredùno Juzíñamuimo dúide úcube jóoneranomo úcube dótana cùode. 2Afe llezica dúerede fecùngo cobre fùnoina mena úcubetuni dótajana Jesús cùode. 3Càoillano daùde: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, bie dúerede fecùngo nana jùáùmacù baùmo dotade. 4Mei nana afémacù íaùoùmo fùébide úcubemona dotádiaùoù. Mei íadù bie fecùngo dúerede íadù nana aféngomo ite güille ùballe úcube dotade, daùde. 5Comànùmona dáarie Juzíñamuimo gaùríraco ero ebire càoina llotíaùoù. Daje izói afécomo ite nofàcùaù fùnoina ebire càoina llotíaùoù. Afe izói afécomo fia fecaca ebírede ráanùaù llotíaùoù. Afe jira Jesús daùde: 6Nana bie omoù cùona ebire eróidùnuiaù uire dáaruido nùné táùnoficaite. Bico ero ñuera nofàtofiaù illa dàgatofiaù oni eneno júdaùzite, daùde. 7Jira Jesumo jùcánotiaùoù: Llófueraùma, o lloga bífuiaù ¿nùùruído íite? Bifue zúille uícodo caù onoille raa, ¿nùe izói íite? daùdíaùoù. 8Jira Jesús daùde: Omoù jàfuefiza abà omoù rairuiri. Mei afe llezica dùga “Cue bie Crístodùcue” dáùitùno bíitiaùoùza. Afe izói “Ja birui aferui” dáùitiaùoù. Mei íadù afémacù llógamo àùnoñeno iri. 9Comùnù jóbairillana omoù cacáiadù áferi jacànaiñeno iri. Daje izói jùáùe comùnù íaùoù illaùma uáitano jùáùmùena méidoiacanari jacànaiñeno iri. Mei uícodo daùí íredeza, mei íadù íiraùrui naù dúcùñedeza. 10Iemo Jesús naù úrioicaide: Daa naùraù jùáùe naùraù dùga fúiritiaùoù. Daje izói daa zie jùáùzie dùga jóbairitiaùoù. 11Afe llezica dùga ígobiaùdo énùe ùere rùire docáirite. Daje izói aillo naùraù júbietaitiaùoù, íemo jùáù aillo comùnù dáagoberiedo duícotaitiaùoù. Aféruido monamo aillo caù jacànaitaite raa càocaite, naa énùe fuille joréñuaùri. 12Mei íadù nana bífuiaù jino déiacana uícodo, fùeni fùnóllena ómoùna lláùtaitiaùoù. Daje izói ómoùna rácaitiaùoù. Iemo Juzíñamui uai llorácomo ómoùna uillano rùire jùcánodoùitiaùoù. Iemo ómoùna llavéracomo àbaitiaùoù. Afe llezica cuemo omoù jaùnaina jira, jamánomoidùllaùnù naa jabóidùllaùnù uícomo ómoùna úitiaùoù. 13Daùí omoù íaùoù uilla llezica cuedo afémacùmo ñue úritùomoù. 14Abà omoù ràidolle uaimo uícodo omoù comécùillena rùire mamériñeno iri; 15mei aféruimo afémacù uaillaù omoù olle uaina ómoùmo llóitùcueza. Afe llezica ómoùna ráfuena ñue baitátaitùcue. Afemona omoù éoidùno ómoùna jaca uáitanidiaùoù. 16Mei íadù aféruimo omoù onóigamacù Crístomo omoù àùnua jira ómoùna duere fùnóllena jùáùmacùmo izájitiaùoù. Daje izói omoù ámatùaù Crístomo omoù àùnua jira ómoùna fécaitiaùoù, íemo omoù móotùaù dáafuedo ómoùna fécaitiaùoù, daje izói jùáù omoù nabáiñùaù dáafuedo ómoùna fécaitiaùoù. Omoùmona dáarie tàtaitiaùoù. 17Aféruido nana naùraù cue àcoùniadù ómoùna éoitiaùoù. 18Mei íadù omoù ùfótùraùaùmona, daa táùnomo báùiñeite. 19Iemo fáùcanocaiñeno omoù àùnoiadù, zíiñona cáallùnona máiñoitùomoù. 20Jerusalén jofue fuiríraùnù nágafene afeno cùrànoia, áfena càoillano, áfedo raùre táùnocaillena ónoitùomoù. 21Afe jira afe llezica Judea énùemo itànuiaù caifóneduaùmo botárediaùoù. Daje llezica Jerusalemo itànuiaù afénomona oni jùca jáirediaùoù. Iemo jacáfaùmo itùno meine abùdo afe jófuemo jáinidiaùoù. 22Mei afe comùnù duere fùnóllùruimo ja dúcùdeza. Aféruillaùdo nana jaiai Juzíñamui Cuegáuai àcoùmo ñue fuitárede. 23Afe llezica namócùredùngotùaù ¡Nùù dúerena! Daje izói monoù jirode úruena llàùidùngotùaùna ¡Nùù dúerena! Mei aféruillaùdo afénomo aillo izi cácaitiaùoù. Afe énùe comùnù jamánomo duere fùnólliaùoù. 24Afémacùmona jùáùmacù jóbairillanomo tàitiaùoù. Iemo jùáùmacù nana naùraù illánomo íaùoùna llavétaitiaùoù. Juzíñamui mamécaruillaù dùeze, jùcánemacù Jerusalén anáfenuano júdaùtiaùoù. Afe mamécaruillaù fuille dùno afe jófuena fùeni fànoitiaùoù. 25Afe mei jitómamo, fùuimo, naa úcuaùri jacàrede raa jánanùaù càocaite. Afe llezica náùraùaù comecù faca mamérilla uaillaù nùné féite. Iemo monáillaji fùcùre báguari jacànaitiaùoù. 26Bínùemo comuízaide raamo comécùillano ùere jacànaitiaùoù. Ie jacànaillamona tàidùno izói íficaitiaùoù. Mei afe llezica nana monamo itànuiaù rùire mozíoide ráanùaù niráùricaiteza. 27Afe mei Nanoide Ùima Jitó Crístona càoitiaùoù. Afémùe íemo ite ràino naa dama íemo ite ebíredùfuiaùri uíllùedo ana bite. 28Bífuiaù jino zuílle llezica, ñue omoù mamériri; íocùre omoù érocairi. Mei íanori íllamona omoù jíllotallùomoù, daùde. 29Daje izói nane bie aménamo mamécafue Jesús íaùoùmo llote: Higuera daùna aménamo comecù omoù facari. Daje izói nana jùáùe aménamo omoù comécùiri. 30Iaùoù íbiaù fùruíllana omoù cùónia, “Ja fùmona áùnozide” daùífùredùomoù. 31Afe izói bífuiaù zuíllana omoù cùónamona, “Juzíñamui illáùmana billùrui ja áùnozide,” daùíredùomoù. 32Uáfuena ómoùna dáùitùcue, bigàmaùaù naù tàiñeille llezica nana bie raa jino zúite. 33Mona énùe dùga fúite, mei íadù cue uaillaù jaca fúiñeite. Cue lloga raa nana zúite. 34Omoù comecù rùírelleza abà omoù rairuiri. Mei ùere aillo güíacanamona come comecù rùire jáite, daje izói jùfáifùrenamona. Daje izói danù omoù abù ifue nàcùduamona come comecù rùire jáite. Jira cue billàruimo omoù jácùnaiñelleza áfena abà omoù rairuiri. 35Mei rùlle jíitafùrena raa ónonino jíitaja izói, afe izói aferui nana énùe comànùna jíitaiteza. 36Jùca ia mai ñue omoù fùnóbiri. Jaca fáùcanocaiñeno Juzíñamuimo omoù úrifùreiri, afe nana bie zúitùfuiaùmona omoù jílloillena. Daje izói Nanoide Ùima Jitó uícomo meáiruiñeno omoù náidaillena, jaca Juzíñamuimo úrifùreillano, jùca ia ñue omoù fùnóbiri, daùde. 37Jesús monari Juzíñamuimo gaùríracomo llófuefùrede. Afe mei naùo, Olivos daùna ídumo ànùaifùrede. 38Nana comùnù afémùe llófuiana cacáreillena nágarui raùre jítùramo bífùrediaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\