SAN LUCAS 22

1Fáitañeno pan güífùrena rafue ja áùnozide. Afe rafue jùáùfodo mameina pascua rafue. 2Iemo lletáriraùnù illaùnù naa ocuica uai llófuetùnori Jesús fállena jenódiaùoù, mei afe llezica comànùna jacàruitiaùoùza. 3Iemo aféruido Taùfe Judas Iscariótemo jofo jaide. Afe Judas nagakuiro iemo mena dàgade Jesús orécamacùmona dáamùe. 4Afe bímùe lletáriraùnù illáùnùmo naa gaùríraco ocuídùnomo Jesús íaùoùmo fecállena lluájide. 5Afena cacáillano ióbidiaùoù. Iemona, “Ucubena o àbaitùcaù” daùdíaùoù. 6Iemona ie íaùoù àbaja úcube llàùnote. Iemo Judas aféruimona comùnù fùgo iñena llezica Jesús íaùoùmo izájillena jenode. 7Ja fáitañega pan güilláruimo dúcùde. Afe llezica aféruimo pascua íena ovejaù fáfùrega. 8Jira Jesús Pedro, Juan íaillùnoùna ocuide; daùde: ~ Mai pascuamo güífùrena izói uícomo ómùcoù fùnori, daùde. 9Jira afémùemo jùcánotiaillùnoù: Afena ¿nùnomo fànuaitùcoco? ¿Nùnomo áfena güíacadùo? daùde. 10Jesús íaillùnoùna daùde: Batà jófuemo ómùcoù jaille llezica, ùcàrudo jaùnoi uitàmùena càoitùomùcoù. Afémùedo jairi. Afe mei afémùe jofo jáillùcomo jofo ómùcoù jai. 11Afénomo afe jofo náamana ómùcoù daùíri, “Caù Ocuíraùma ona daùde: Cue güillùco ¿nùnomo ite? Afécomo cue llófuegamacùri páscuamo güífùrena izói güítùcue.” 12Afe mei afémùe caifóidùbanimo ite áillocona ácatate. Afeco ero ja ñue fùnóbide, afécomo caù güille fùnori,” daùde. 13Iemona afe íaillùnoù jaillano, nana Jesús íaillùnoùna daùna càoizaidiaillùnoù. Iemona afénomo pascua rafue ana güífùrena izói, güillena fùnódiaillùnoù. 14Ja nauízaidemo güizájilla llezica Jesús naa ie oréllùnori dáanomo ráùizùtiaùoù. 15Afe llezica Jesús íaùoùna daùde: Naù cue tàiñena llezica bie pascua ana güífùrena izói omoù dùga ùere güíacadùcue. 16Mei ómoùna dáùitùcue, bie ie rafue dáanomo meine güíñeitùcue. Bie rafue Juzíñamui illáùmana illàruimo bíñeille dùno güíñeitùcue, daùde. 17Daùí daùna mei jiróraco llàùnota Juzíñamuina “Ùere fùgora” daùde. Afe mei íaùoùna daùde: Bie llàùnota, conímamo omoù fecari, 18mei ómoùna dáùitùcue, Juzíñamui illáùmana illùrui naù dúcùñena dùno, nane dáanomo jùrùkue íjina jaca jíroñeitùcue, daùde. 19Afe mei pan llàùnota, Juzíñamuina “Ùere fùgora” daùde. Daùí daùnano afe pan dùtade. Pan dàtano afémacùdo fecade. Afe llezica daùde: Bie cue abùza. Tàillùnomo fecállùcue omoù ñue íllena. Cuemo omoù uíbicaifùreillena bie izói omoù fùnófùreiri. 20Daje izói güilla fuilla mei jiróraco llàùnota, íaùoùmo fécajano daùde: Bie jiróraco eromo ite iji Juzíñamui ómoùena mameca cómue uai ómoùna onótaite. Afe ie mameca cómue uai, uafue daùíllena cue dùe totálleza, mei cue dùe omoù ñue íllena totálleza. 21Mei íadù cue fécaitùmùe birui benó cue dùga güite. 22Mei jùù, Nanoide Ùima Jitó Crístodùcueza, jaiai uícodo cuemo mameca iodo jáitùcue. Mei íadù cue fécaitùmùe, ¡nùù dúerena! daùde. 23Afe jira conímana daùdíaùoù: ¿Cáùmona bu mei ie fecalle? daùdíaùoù. 24Afe mei danù afémacù càgùmona nàùmùe jamánomoidùmùena daùna júfidotiaùoù. 25Mei íadù Jesús íaùoùna daùde: Naùraù illaùnù íaùoù anamo itànona rùire ocuífùrediaùoù. Daje izói íaùoù ocuídùnona, jùáùmacù “Omoù ñue fùnódùno” daùífùrediaùoù. 26Mei íadù omoù afe izói iñeno iri. Mei jùáùfodo omoù càgùmo ite jamánomoidùmùe, afémùe jùáùmacù baùmo jamáimùena írede. Daje izói ómoùmona ocuífùredùmùe jùáùmacùna canófùredùmùena írede. 27Bífuemo omoù comécùiri. Dáamùe güirábanimo güíllena ráùina llezica, jùáùmùe güille baù atàfùrede. Afe íaillùnoùmona ¿bu mei ùere jamánomoina? Mei uáfueza, güirábanimo ráùidùmùe jamánomoina. Mei íadù cue omoù càgùri ocuífùrega táùjùfùredùmùe izói itùcue. 28Comùnù fùeni cue facátafùrena llezica jaca cue dùga ífùredùomoù. 29Ie jira cue Moo illáùmana illánona cuemo illa izói, afe izói ómoùmo íitùcue. 30Afena ómoùmo íitùcue, cue illáùmana illánomo cue dùga omoù güíllena. Daje izói afe llezica afénomo illaùma ráùiranomo ómoùna ráùnaitùcue, nagafekuiro iemo mena dàgade Israel náùraùmo izire omoù jùcánollena, daùde. 31Ocuíraùma Jesús nane daùde: Simón cácarei. Taùfe ona facátaiacade. Comùnù magaù izilla izói ona izíacade. 32Mei íadù Juzíñamuimo ja jùcádùcue Juzíñamuimo o àùnua féitañeillena. Iemo afe facátainamona abùdo o bille méifodo, o ámatùaù canori, íaùoù àùnogafuena íaùoù fáùcanocaiñeillena, daùde. 33Iemona Simón Jesuna daùde: Cue Ocuíraùma, llavéracomo o dùga cue jáillena ja fùnóbidùcue. Daje izói afénomo o dùga cue tàillena ja maméritùcue, daùde. 34Jira Jesús íena daùde: Pedro, birui ona dáùitùcue, ùitava naù úriñena llezica daacaiñoámani, cuena jáanoitùo, daùde. 35Afe mei Jesús ie llófuegamacùmo jùcánote: Naui ómoùna cue ória llezica, ipécona uiñeno, daje izói úcubena uiñeno, íemo jùáù eùba icona uiñeno, fia omoù jairi, daùdùcue. Aféruimo ¿mùnùca ómoùmo naù iñena? daùde. Jira afémacù daùdíaùoù: Aféruimo ja nana ñue ite, daùdíaùoù. 36Iemona Jesús íaùoùna daùde: Mei birui jùáùfodo daùdùcue. Ipécoredùmùe mai áfena ui. Daje izói úcuberedùmùe úcubena ui. Iemo jùáù lloéfainidùmùe íemo ite ùniroi fécajano afe àbado lloefai oíri. 37Mei Juzíñamui Cuegáuaimo lloga cuemo ñue àcoùmo fuitáredeza. Be nàùuai: “Fùénidùmacù càgùmo cuena mamédiaùoù.” Mei uáfueza, nana cue dùbénedo cúegana ñue àcoùmo fuitárede, daùde. 38Iemona afémacù daùdíaùoù: Caù Ocuíraùma, caùmo mena lloefai ite, daùdíaùoù. Afémùe uai ote: Jadie ja fùgo baite, daùde. 39Afe mei Jesús oni jaide. Ie jáifùrena izói Olivos ídumo jaide. Afe llezica ie llófuegamacù afémùe dùga jáidiaùoù. 40Ie jáillanomo dúcùillano daùde: Fùénidùfuemo omoù báùiñeilleza Juzíñamuimo úrifùreiri, daùde. 41Afe mei Jesús comùnù nofùcù baù nitáfùrena dùno afémacùmona oni jaide. Afénomo Juzíñamuimo jùcállena ana dújude. 42Daùde: Moo, o comecù jitáiadù, bie duere cue zefuíllùfuemona cue jíllotari. Mei íadù cue comecù jítaina izói fùnóñeno iri, mei jùáùfodo o comecù daùna izói fùnori, daùde. 43Afe llezica Juzíñamui abù ímùe monámona Jesumo càocaide; afémùe Jesuna maùrítaùbite. 44Iemo Jesús ie comecù jamánomo zúurena llezica, afémùe Juzíñamuimo ùere rùire jùcade. Afemona ùere uzínailla izói ie abù úllie ùere jino bite. Afe jino bite úllie ie dùe izoide. Afeji ana énùemo llocode. 45Juzíñamuimo ie jàcaja fuilla mei, afémùe ie llófuegamacù dùné jaide. Ùnàdiaùoùna càoizaùbite, mei zuufue ùnàtagaiaùoù. 46Jira íaùoùna daùde: ¿Nùbái mei ùnàdùomoù? Fùénidùfuemo omoù báùiñelleza cazíllano Juzíñamuimo úrifùreiri, daùde. 47Jesús naù úrioidemo aillo comùnù dúcùdiaùoù. Afe nagakuiro iemo mena dàgadùnomona Júdasna mámecùredùmùe bitùno ùfode. Aùnozillano afémùe Jesús ñùtade. 48Jira Jesús afémùena daùde: Judas, ¿Nanoide Ùima Jitó o ñàtafuedo fécaùbitùo? daùde. 49Jesús abùmo itùno áfena cùóillano jùcánotiaùoù: Caù Ocuíraùma, ¿bimacù dùga lloéfaido fúiritùcaù? daùde. 50Afe llezica afémacùmona dáamùe lletáriraùnù caifóidùllaùma ocuífùregamùe bofede. Ie jefo nabefo ñetade. 51Jira Jesús daùde: Dama íteza. Mai fáùcanocai, daùde. Iemona Jesús afe jefona ñetácamùe jefo jetánote. Afena afémùe jacáitate. 52Afe mei Jesús lletáriraùnù illaùnù naa gaùríraco ocuídùno, naa ie lláùtaùbite éinamacùna daùde: ¿Mei nùbái meràrifùredùmùedùcue izói lloéfaillaùri, naa bùgànùaùri cue lláùtaùbitùomoù? 53Naui nágaruillaùdo Juzíñamuimo gaùríracomo omoù cue llófuefùrena llezica, jaca cuena jetáñedùomoù. Mei íadù birui omoù jitaica raa fùnóllùrui. Naùo comùnù ùbailla izói, ja birui Taùfe bínùe náamatade, daùde. 54Iemona Jesús llaùtada, lletáriraùnù caifóidùllaùma jofomo uitíaùoù. Afe llezica Pedro baù jùcado jaide. 55Afénomo afeco cùgù ibàrùmo irai bonódiaùoù. Aféraimo agáidiaùoù. Iemo Pedro afémacù càgùmo agáizaide. 56Iemo afénomo ite ócuifùregango irai fuemo Pedro ráùinana cùode. Afe mei afengo daùde: Bímùe jaca Jesús dùga ífùrede, daùde. 57Mei íadù Pedro jáanuano daùde: Afémùena onóñedùcue, daùde. 58Afe mei íanori íllamona jùáùmùe íena cùóillano daùde: O bie afémacù iédùo, daùde. Mei íadù Pedro daùde: Ùeñede; cue bie afémacù ímùeñedùcue, daùde. 59Afe mei jabo are íllamona da hora fùdù jùáùmùe rùire daùde: Uáfueza. Bímùe afémùe dùga ífùrede mei afémùe daje izói Galilea ímùeza, daùde. 60Jira Pedro daùde: O úrillana onóñedùcue. ¿Mùnùca llotùo? daùde. Ja Pedro úrioidemo átava úrite. 61Iemona Jesús Pédromo érocaide. Afe llezica Pedro afémùena daùnáfuemo uíbicaide. Be nàùuai: “ùitava naù úriñena llezica dacaiñoámani cuena jáanoitùo.” 62Afemona Pedro jino jaillano zuure eede. 63Jesús llaùtada úiñotùno afémùena jùfánodoùano razùdo íena fatíaùoù. 64Daje llezica ie ui ùbáillano, ie uiéco fátano daùdíaùoù: ¿Bu o faaja? ¡Onóillano jino llone! daùdíaùoù. 65Afe llezica dùga jùáùfuiaùdo íena báiñotiaùoù. 66Ja mona monáidemo judíuaù éicomùnù, naa lletáriraùnù illaùnù, naa ocuica uai llófuetùnori dáanomo gaùrídiaùoù. Afe gaùrítaga illáùcomùnù “Junta Suprema” daùnámacù. Afénomo Jesús uillano, jùcánotiaùoù: 67Caùmo llone, ¿o meita Crístodùo? daùdíaùoù. Jira afémùe uai ote: Afena jùù daùdàcuenia, cuemo àùnoñeitùomoù. 68Daje izói jùáùfue ómoùmo cue jùcánoia, ùbana uai óñeitùomoù. Afe izói cuena zúitañeitùomoù. 69Mei íadù benómona Nanoide Ùima Jitó Cristo jamánomo ràinorede Juzíñamui nabézimo ráùnaite, daùde. 70Afe mei nane afémùemo jùcánotiaùoù: ¿Meita o Juzíñamui Jitódùo? daùdíaùoù. Jira Jesús íaùoù uai ote: Jùù, danù omoù daùna izói nàùmùedùcue, daùde. 71Iemona afémacù daùdíaùoù: Ja jùáùe uai nábaitùnona jitáiñedùcaù. Caù bie dama ie fuémona ie fùeni úrillana cacádùcaù, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\