SAN LUCAS 23

1Iemona nana náidacaillano Jesús Pilátomo uitíaùoù. 2Afénomo dùga fùénidùfuiaù íemo jóonetiaùoù. Daùdíaùoù: Bímùe caù comànùmo icàrafue comuítajana cùódùcaù. Iemona comùnù áferi faùllíñaicaidiaùoù. Afémùe “Romano jamánomoidùllaùma ùbátaga úcube ùbánidùcaù,” daùde. Afe llezica afémùe “Illaùma Crístodùcue” daùífùrede, daùdíaùoù. 3Jira Pilato afémùemo jùcánote: ¿Meita o judíuaù Illáùmana? daùde. Jira Jesús uai ote: O daùna izói, jùù nàùmùedùcue, daùde. 4Iemona Pilato lletáriraùnù illáùnùna, naa comànùri daùde: Bie cómemo fùénidùfuena baiñédùcue, daùde. 5Mei íadù dáanomo rùire daùdíaùoù: Nana Judea comànùmo ie llófueinafuiaùdo icàrafue íaùoùmo comuítate. Fueñe Galilea énùemo daùí fùnode, íemo birui caù énùemo nágagobiaùdo daje izói fùnode, daùdíaùoù. 6Jesús naui Galiléamo llófueoinafuena Pilato cacáillano, jùcánote: ¿Bie ùima Galilea ímùe? daùde. 7Comùnù daùí daùdíaùoùmo, Heródesmo íena orede, mei afémùe Galilea illáùmana. Aféruillaùdo Herodes Jerusalemo ite. 8Herodes Jesuna cùóillano ùere ióbicaide. Jaiai nùnomo íena cùóiacade. Comùnù Jesudo dáùnana Herodes cacáfùrede. Iemona Jesús daa cùóraùnina raa fànuana Herodes cùóacade. 9Iemo Herodes dùga icaiño dùga ráfuiaù íemo jùcájùcanode. Mei íadù Jesús jaca uaina oñede. 10Dáanomo lletáriraùnù illaùnù ocúicafue llófueraùnùri itíaùoù. Bimacù Jesumo fùénidùfuiaù rùire jóonetiaùoù. 11Iemona Herodes ie fuiríraùnù dùga Jesuna ja jámairuitiaùoù; ùere íena áùfedotiaùoù. Afe mei ebírede illaùma ùníroina íemo jùtádiaùoù; jàtamona daùí afémùe jùfánodoùdiaùoù. Afe meí Herodes dáanomo Jesuna Pilátomo orede. 12Aféruido Pilato Herodes dùga daje nabaina mameide. Jaiai uícodo are conímana éoidiaillùnoù. 13Afe jira Pilato lletáriraùnù illaùnù, íemo ràimacù naa comùnù dáanomo gaùrítano daùde: 14Bie omoù lloga comànùmo icàrafue comuítatùmùe. Mei íadù omoù cacáicana izire íena jùcánotùcue. Jùcánuamona ie fùeni fùnócafuena baiñédùcue. Afena cacádùomoù. Daje izói afémùemo omoù nitaca fùénidùfuiaù cùóñedùcue. 15Daje izói Herodes nàùfuena cùóñenano afémùe abùdo cuemo orede. Ja cùódùomoùza, bímùe tùtállena iñede. 16Afémùena zechétaitùcue. Afe mei afémùena zuitada jino óreitùcue, daùde. 17Afe rafue ana comùnù cáùmacaitallena, Pilato daa llavécamùena zuitáfùrede. 18Mei íadù nana comùnù dájena rùire daùdíaùoù: Jadie Cristojino feneno . Barrabás caùmo zuitari, daùdíaùoù. 19Naui afe Barrabás llavéracomo llavédiaùoù, mei afémùe jofue comùnù uáitajano jùáùe illaùma jóoneacade. Afe llezica afémùe jùáùmana ie tùta àcoùnia llavédiaùoù. 20Pilato Jesuna zuitáacade. Iemona dane dáanomo íaùoùmo úrite. 21Mei íadù afémacù rùire daùdíaùoù: ¡Cruzmo ie coraù! ¡Cruzmo ie coraù! daùdíaùoù. 22Ja dacaiñoámani Pilato íaùoùna daùde: ¿Nùbái mei ie tàtaitùcue? ¿Afémùe nùùé fùénidùfue fùnode? Ie cue tùtalle fùénidùfuena íemo baiñédùcue. Afémùena zechétaitùcue. Afe mei afémùena zuitada jino óreitùcue, daùde. 23Mei íadù afémacù Jesús coráùllena ràirerie jùcádiaùoù. Jamánomo ràirerie íaùoù jàcajamona, íaùoù jitaica otíaùoù. 24Iaùoù jàcajana are illa àcoùnia Pilato faùríote. 25Afe jira nana llavécanuiaùmona afe nùzeca Barrabás Pilato zuitade. Afe Barrabás illaùma uáitano jùáùllaùma jóoneacana àcoùnia íena llavédiaùoù. Afe izói jùáùma ie tùta àcoùnia, llavédiaùoù. Mei íadù Pilato afe comùnù jitailla izói Jesuna fecade. 26Jesús íaùoù coráùailla llezica Cirene énùe ímùe Simon na llaùtádiaùoù; Jesús uiga cruz íena uitátatiaùoù. Afémùe jino jacáfaùmona jófuemo bite. Jira Jesús rocaca cruz Jesús óodana uitátatiaùoù. 27Afe llezica dùga comùnù afémùe óodana jáidiaùoù. Daje izói dùga rùngónùaù afémùeri zúucaillano éecana jáidiaùoù. 28Mei íadù Jesús aféngotùaùmo érocaillano daùde: Jerusalén rùngónùaù, mai cueri éeñeno iri. Mei jùáùfodo danù omoù abùri eeri. Daje izói danù omoù úruiaùmo eeri. 29Mei jamánomo zúuredùruillaùmo dúcùitiaùoùza. Aféruimo bie izói dáùitiaùoù: “Uruena comuítañedùngotùaù, ¡nùù caùmare illa! Daje izói úruenidùngotùaù, ¡nùù caùmare illa! Afe izói úrue mónoùna jirótañedùngotùaù, nùù caùmare itíaùoù.” 30Aféruimo comùnù caifóneduaùna dáùitiaùoù: “Caù emódomo jaùíri,” dáùitiaùoù. Afe izói duera íduaùna dáùitiaùoù: “Caù retáidori” dáùitiaùoù. 31Mei birui nàfuenidùmùedùcue ia bie izói duere cuena fùnódiaùoù. Iemona jùáùruido fùénidùno cue duere zefuilla baùmo duere fùnólliaùoù, daùde. 32Afe llezica mena come, comùnù fáfùredùno Jesús dùga daane coráùllena uitíaùoù. 33Calavera na maméidùnomo dúcùillano Jesús coráùdiaùoù. Daje llezica afe mena fùénidùmùe íaillùnoù, dáamùe Jesús nabézimo, jùáùmùe ie jaràfezimo coráùdiaùoù. 34Ie íaùoù coraùna llezica Jesús daùde: Moo, íaùoù fùeni fùnócafue ùba oñeno iri; abùna onóñediaùoù daùí ñíaza, daùde. Afe mei fuiríraùnù onótarajù dotádiaùoù Jesús ùniroi áfedo danù íaùoù maiñóllena. 35Afénomo ite comùnù acáritiaùoù. Afémacù naa naùraù imacù illáùcomùnùri afémùe áùfeduano daùdíaùoù: Jùáùmana jíllotafùredùoza, ua o Cristo o íadù, daje izói Juzíñamui nùzécamùena o íadù, daje izói Juzíñamui mai o abù jíllota, daùdíaùoù. 36Daje izói fuiríraùnù íena áùfedodiaùoù. Aùnozillano rochíredùjina, fùgóñede vino íena jirótatiaùoù. 37Jirótano daùdíaùoù: Judíuaù Illaùmana o íadù o abù jíllota, daùdíaùoù. 38Ie ùfo acónimo cuegábùcù jae jóonega. Afébùcù dazieámani uai cúeina: griego, íemo latín, íemo hebreo dùga. Afébùcùmo daùde: “Bímùe Judíuaù Illaùma.” 39Coraùca fùénide íaillùnoùmona dáamùe Jesús uáitano daùde: Crístona o íadù, mai o abù jíllota coco dùga, daùde. 40Mei íadù jùáùmùe ie nabáimùe llétajano daùde: ¿Nùbái mei Juzíñamuina o jacàruiñedùo? Daje duere fùnóinafue anamo itàoza. 41Coco aillo fùnócafue ite. Jira dúere fùnóbidùcoco. Coco fùnoca fùénidùfue ùba ua otíaùoù. Mei íadù bie ùima fùénidùfuena fùnóñede. 42Jira uáitañedùmùe Jesuna daùde: Jesús, o illáùmana illàruimo o dúcùadù cuemo uíbicairi, daùde. 43Jira Jesús uai ote: Uáfuena ona dáùitùcue, ja birui cue dùga ñue ebíredùnomo íitùo, daùde. 44Ja jitoma jaàcùri illa llezica nánùena nauíbicaide. Afe nauilla are ite. Ua jitoma aràfemona ana ítemo llàùcaide. 45Afe llezica jitoma ui duide. Jítùreficaide. Daje llezica gaùríracomo fetácaroi caifona ana eróicana dáafenedo daùngo cúajicaide. 46Afe mei Jesús fùcùre caillùde: Moo, cue joreño omo cue ígaza, daùde. Daùí daùnano tàide. 47Romano illaùma afe íficaidùfue cùóillanona Juzíñamuimo caùmátaide. Daùde: Uáfueza. Bímùe jaca nàùfuenidùmùe, daùde. 48Daje izói nana afénomo ite comùnù bie íficaidùfuena cùóillano afénomona íaùoù jófuemo jamánomo zuure jáidiaùoù. 49Mei íadù nana Jesús onóigamacù aféfuiaùmo jùcana acáritiaùoù. Daje izói Galiléamona Jesudo jaide rùngónùaù jùcana acáritiaùoù. 50Judea énùemo ite Arimatea jofue ímùe José afénomo ite. Afémùe ñue comecù jaàcùna jóidùmùe. Afe José judíuaù ocuide illáùcomùnùmo jaùnaide. 51Afe bie José Juzíñamui illáùmana illàruimo ocuírifùrede. Afe jira afémùe jùáùe judíuaù ocuide illáùcomùnù fùnócana jiéruiñede. 52Ie jira afémùe Jesús abù Pilátomo jàcajide. 53Afémùe Jesús abù crúzmona ana uano áillue ùníroina junide. Junilla mei, idu anamo nofàcùmo fùnócacojùmo afémùe Jesús raùte. Aféfomo naù buna ráùñena. 54Nana bífuiaù viernes nauife dùbénedo zuíde. Jaca uícodo viérnemo ocózinaillaruimo jitaica raana fànofùrediaùoù. 55Afe Galiléamona Jesudo bite rùngónùaù Jesús ráùnano éroizaidiaùoù. Afe llezica ie abù tàide bàinana cùódiaùoù. 56Aféngotùaù meine jofomo jaillano, zióredùji, naa abù bàranùaùri fùnódiaùoù. Afe mei ocózinaillaruimo ocuica uai daùna izói ocózinaidiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\