SAN LUCAS 24

1Semana nanóidùruido afe rùngónùaù raùre jítùramo Jesús raùafo éroizaidiaùoù. Iaùoù fùnoca zióredùjillaù uitíaùoù. Iemo jùáùe rùngónùaù íaùoùna nabáidiaùoù. 2Afe rùngónùaù afénomo dúcùdiaùoùmo, raùafo ùbailla nofùcù nano illa izói iñede. Oni eneno jóonega. 3Aféfomo jofo jáidiaùoù, mei íadù jofo jáidiaùoùmo caù Ocuíraùma Jesús abù cùóñediaùoù. 4Afemona ùere jacànaitiaùoù. “¿Nùùe izói íitùcaù?” daùdíaùoù. Daùí íaùoù daùna llezica mena ùima aféngotùaù áùnori naidáinana cùódiaùoù. Afe íaillùnoù quenírede ùniroi jùtádiaillùnoù. 5Afe íaillùnoùna càoillano, ùere jacànaitiaùoù. Jacànaillamona ana énùemo bàjùcaidiaùoù. Iaùoù bàjùcailla llezica afe íaillùnoù aféngotùaùna daùde: ¿Nùbái mei cáadùmùe tàidùno càgùdo jenódùomoù? 6Afémùe ja benómo iñede. Ja meine cáadùmùena jáideza. Naui Galiléamo ie illa llezica, ómoùna ie daùna uaimo uíbicairi. 7Afénomo afémùe bie izói ómoùna daùde: “Nanoide Ùima Jitó Cristo fùénide comànùmo fecalle. Afémùena cruzmo córaùtiaùoù. Iemo daruiámani íllemona meine abùdo cáadùmùena jáite,” daùdíaillùnoù. 8Afemona aféngotùaù Jesús íaùoùna daùífùrena uaimo uíbicaidiaùoù. 9Afe mei raùáfomona meine bitíaùoù. Billano nana bífuiaù nagakuiro iemo da dàgade llófuegamacùmo llotíaùoù. Daje izói jùáùmacùmo llotíaùoù. 10Bífuiaù llocana uitàngotùaù mámecùaù be nùùe: Magdalena énùe ingo María, íemo Juana, íemo Santiago ei María, naa jùáie rùngónùaùri. 11Mei íadù aféngotùaù íaùoùna dáùnana uáùritaidùno úrilla izói cacaide. Jira aféngotùaù llógana àùnoñediaùoù. 12Iemo Pedro àùnoñede íadù, Jesús raùáfomo aizàcana jaide. Jofo eromo érocaidemo dama ie juníllaroi dùnomo jóidena càoizaide. Afe mei Pedro afénomo íficaidemo fáùgacaillano meine jofomo jaide. 13Aféruido afémacùmona ménamùe Emaús jofue iodo jaide. Afe jofue Jerusalémona nagakuiro iemo da kilómetros dùnó jino ite. 14Afeodo jailla llezica, nana aféruillaùdo itàfuiaù júfidocana jáidiaillùnoù. 15Iaillùnoù úrilla llezica Jesús íaillùnoùmo áùnozide. Dúcùillano afe íaillùnoù dùga jaide. 16Afémùena cùódiaillùnoù mei íadù afémùena onóñediaillùnoù. 17Jira Jesús afe íaillùnoùmo jùcánote: Ùodo ómùcoù jailla llezica, ¿nùfue júfidotùomoùcoù? ¿Nùbái mei ùere zuure itàomùcoù? daùde. 18Afe íaillùnoùmona, Cleofas mámecùredùmùe uai ote: Nana comùnù biruíllaùdo Jerusalemo fùnócafuiaùna fùdàdiaùoù. Afeno ímùedùo íadù ¿meita aféfuiaùna jaca naù fùdàñedùo? daùde. 19Iemona afémùe íaillùnoùna daùde: ¿Nùfue fùnódiaùoù? Jira íena daùdíaillùnoù: Nazaret ímùe, Jesús ñue rùire uai llóraùma aillo ebírede raana uaido fùnode. Afena Juzíñamui eróicana fùnode, daje izói nana comùnù ui càoicana fùnode. 20Mei íadù lletáriraùnù illaùnù naa caù ocuídùllaùnù dùga afémùena coráùano tùtállena fecádiaùoù. 21Afe llezica íemo ocuíridùcaù, ua Israel Naùraù anáfenodùnomona caù jíllotallena. Ja afefue záillamona ja daruiámani íteza. 22Ie emódomo cáùmona rùngónùaù ja caùna jacànaitade. Aféngotùaù raùáfomo naù jítùredemo jaillano íaùoù cùónana meine caùmo lluáùbitiaùoù. 23Ie abùna cùóñediaùoù. Mei íadù Juzíñamui abù imacù ángeles daùnámacùna jae cùódiaùoù, daùdíaùoù. Afe ángeles rùngónùaùna daùde: “Jesús caade.” 24Iemona cáùmona raùáfomo jáidiaùoù. Dùnomo rùngónaùaù llua izói baitíaùoù. Mei íadù Jesuna cùóñediaùoù. 25Jira Jesús daùde: ¡Ùere féitafùredùomoù! Nana uai llóraùnù daùnáuaina ùere rairuíoicana àùnotùomoù. 26¿Uáfueñede Cristo ie ebíredùnomo naù jáiñena llezica, afémùemo bie duere fùnóbillafue jitáirede? 27Ie mei nana Cuegáuaimo afémùedo dáùnana ñue jino llote. Moisés cuegánicuaùmo ite afémùedo úrilla uai ñue jino llote. Daje izói nana jùáùe uai jino llóraùnù llogánicomo itùno jino ñue llote. 28Jófuemo dúcùdiaùoùmo, Jesús iodo naù jáiacadena éroide. 29Mei íadù afémùena jeruídiaillùnoù. Daùdíaillùnoù: Ja nauízaideza, mai benó coco dùga fùebi, mei ua jítùreoicaideza, daùde. Jira Jesús jofo jaide íaillùnoù dùga íllena. 30Jae íaùoùri jofo güirábanimo ráùillano pan llàùnote. Llàùnuano Juzíñamuina: Ùere fùgora, daùde. Daùí daùnano dàtajano íaillùnoùmo ite. 31Afe llezica íaillùnoù ui túijicaillamona íena onódiaillùnoù. Afe mei afémùe cùóbicaiñena. 32Conímana daùdíaillùnoù: ¿Uáfueñede iodo caù úricana jailla llezica, afémùe caùmo Cuegáuai jino llua llezica, coco comecù náùcaitade? ¡Afe uáfueza! 33Iemo afénori are iñeno meine Jerusalemo abùdo jáizaidiaillùnoù. Dùnomo nagakuiro iemo da orécamacù naa íaùoù nabáiñùaùri dáanomo gaùride baizájidiaillùnoù. 34Afénomo itùno íaillùnoùna daùde: Uáfueza caù Ocuíraùma ja meine abùdo caade, Simón Pedro ja íena cùode. 35Iemo afe íaillùnoù afémacùmo nana iomo íaùoù úrillafuena llotíaillùnoù. Afemona Jesús pan dùtada íllamona afémùena íaillùnoù onónana gaùrídùnomo llotíaillùnoù. 36Afe íaillùnoù dáùnamo úritiaùoùmo, Jesús íaùoù càgùmo náidazaide. Náidacaillano íaùoù uáidote; daùde: Jacàruiñeno, uái omoù iri, daùde. 37Afémùena càoillano, “¡Come joreño caùmo billa!” daùnano ùere jacànaitiaùoù; cuidàridiaùoù. 38Mei íadù Jesús íaùoùna daùde: ¿Nùbái mei jacànaitùomoù? ¿Nùbái jùzíreoicana cuemo àùnotùomoù? 39Bené cue ónoùmo érocai. Daje izói cue àdaùmo eroi. Nàùmùedùcue. Cue abù jeta. Cómedùcueza ónoi. Ja cue abùna cùódùomoùza. ¡Mùnùca joreño ícurunideza; àeizùnide! daùde. 40Daùí daùna llezica ie onoù ie ùdaù dùga afémacùmo ácatate. 41Mei íadù afémacù ióbidiaùoù ia, ùere uáinificaidiaùoù. Ie jira afémùe uáfuena íllana naù fùgo àùnoñediaùoù. Jira Jesús íaùoùna daùde: ¿Benó ómoùmo due güíllena ite? daùde. 42Ie jira ruica chamu íemo itíaùoù, naa due cùifo iji dùga. 43Afe llàùnota íaùoù eróicana güite. 44Afe mei íaùoùna daùde: Nana naui cuemo íficaidùfuiaù, naui omoù càgùmo cue illa llezica, ómoùna cue daùna be nùùe. Nana cue dùbénedo uícodo cuegáuai daùna ñue àcoùmo fuitárede: Moisés cuegánicomo cue dùbénedo úrite; daje izói jaiai uai jino llóraùnù cue dùbénedo úrite; íemo jùáù Salmos cuetàmùe cue dùbénedo úrite. Nana afémacù cue dùbénedo úrilla uai ñue àcoùmo fuitárede, daùde. 45Iemona Juzíñamui Cuegáuaimo dáùnana Jesús afémacùna ñue onótate. 46Iaùoùna daùde: Cuegáuaimo daùna izói Cristo jaca tàirede. Daje izói daruiámani íllamona afémùe tàillanomona meine cáadùmùena jáirede. 47Daje izói Jerusalémona oni nana jùáùe náraùaùmo comùnù comecù ífuiaù íaùoù méidollena cue mámecùdo llórede. Daje izói comecù íaùoù méiduamona íaùoùmo ite fùénidùfue múiñua cue mámecùdo llórede. 48Nana bie cuemo comuídùfuiaù uai nabáiraùnùdùomoù. 49Ie jira cácarei, cue Moo uícodo lloga fecáacaga Ñuera Joreño ómoùmo óreitùcue. Afe caifona bille ràino omoù naù llàùnoñeille dùno, benó Jerusalén jófuemo omoù iri, daùde. 50Afe mei Jesús afémacùna jofue jinomo uite. Betania áùnomo jáidiaùoù. Afénomo Jesús onoù caifo ñúitajano íaùoù ñue íllena llote. 51Daùí ie daùna llezica afémacùmona oni jàrecaillano afémùe ja caifo monamo uiga. 52Afémùemo íaùoù caùmátailla mei, abùdo Jerusalemo ùere ióbicana jáidiaùoù. 53Afemona afémacù Juzíñamuimo gaùríracomo ífùrediaùoù. Afe llezica aillo ñúefuiaù Juzíñamuimo nitáfùrediaùoù. Daùítadeza. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\