SAN LUCAS 4

1Jesús dùga Ñuera Joreño uaido íllamona imani Jordámona oni jaide. Afe llezica Ñuera Joreño táùzicùmo ie uite. 2Afénomo afémùe cuarenta dàgarui ite. Afe dùnomo Taùfe íena fùeni facátate. Aféruillaùdo Jesús jaca due jiza güiñede. Afe mei ùere jamánomo jufínaite. 3Mei jira Taùfe íena daùde: Ua Juzíñamui Jitona o íadù, bie nofàcùaù güíllena fùno, daùde. 4Jira Jesús uai ote: Juzíñamui Cuegáuai daùde: “Fia güílledo come ínide, mei jùáùfodo nana Juzíñamui lloga uaido írede,” daùde. 5Afe mei Taùfe caifónedumo ie uite. Dùnómona nana énùemo ite náùraùaù dáaruido íena ácatate. 6Iemo Taùfe íena daùde: Nana bie náùraùaù ràino naa ie ebíredùnuiaùri omo íitùcue. Mei nana bie cúeùeza. Iemona cue fecáacana dùeze jùáùmamo íredùcueza. 7Cue anamo o dújuillano cuemo o caùmátaia nana bie óùeiteza. 8Mei jira Jesús uai ote: Taùfe, mai cúemona oni jai, mei Juzíñamui Cuegáuai dáùdeza: “Dama Ocuide Juzíñamuimo caùmátairena. Dama afémùe ocuífùregamùena o iri,” daùde. 9Nane afe mei Taùfe Jerusalén jófuemo Jesús uite. Afénomo ite gaùríraco emódomo caifo jùca uite. Uillano íena daùde: Ua Juzíñamui Jitona o íadù, mai benómona ana batà ticai, 10mei Juzíñamui Cuegáuai bie izói dáùdeza: Juzíñamui ie abù imácùna ona uíñotaite. 11Iaùoù ónoùdo ona mozíñoitiaùoù, o eùba nofàcùaùmo íziñeillena. 12Jira Jesús uai ote: Juzíñamui Cuegáuai nane daùde: “O ocuide Juzíñamui mai facátañeno, “ daùde. 13Ja Taùfe Jesuna jùáùe facátaja raana baiñénamona nano íanori afémùemona fáùcanocaillano oni jaide. 14Jesús Galilea énùemo abùdo bite. Juzíñamui Ñuera Joreño afémùena ñue úicade. Nana afe énùe fuédado afémùedo úritiaùoù. 15Nágagobiaùmo ite Juzíñamui uai llorácuaùdo Jesús llófuecaide. Iemona nana comùnù ñúefuiaù afémùemo mamédiaùoù. 16Mei íemo Jesús ie móonailla Nazaret jófuemo abùdo mácajide. Iemo ocózinaillaruimo Juzíñamui uai llorácomo ie fànofùrena izói, jofo jaide. Jaillano Juzíñamui Cuegáuai facádollena caifo naidaide. 17Iemona jaiai uai llóraùma Isaías Cuegáuai illabe Jesumo itíaùoù. Afémùe afénico túiñuano afe bie uai illano baite. Afe be nàùuai: 18Caù ocuide Juzíñamui Ñuera Joreño cue dùga jáicade. Mei dúeredùnomo ñúefue cue llóllena cuena ñue mamédeza. Comécùna dúeredùnona cue jíllotallena ocuícacue. Daje izói llavécanona zuitalle uai llóllena orécacue. Iemo jùáù uina càoiñedùno uina càoitallena orécacue. Iemo duere fùnócanona zuitállena orécacue. 19Daje izói Juzíñamui caùmo jamánomo caùmare érocaillùrui llóllena orécacue.” 20Iemona Jesús afénico ùbáillano, Juzíñamui uai lloraco ero canófùredùmùemo abùdo ite. Afe mei Jesús ana ráùnade. Iemo nana afe llorácomo itùno Jesumo rùire eróidiaùoù. 21Iemona Jesús íaùoùna daùde: Ja birui omoù eróicana bie Cuegáuai ñue àcoùmo fuite, daùde. 22Nana Jesudo ñue úritiaùoù. Afémùe íaùoùmo lloga ebírede uáillaùri caùmare fáùgacaidiaùoù. Mei jira jùcánotiaùoù: ¿Mei bie afe José jitóiñede? daùdíaùoù. 23Jira Jesús íaùoùna daùde: Uáfueza bie omoù daùífùrena uai cuemo mámeitùomoù: ”¡Ùráredùnona manóriacadùmùe, fueñe dama o abù jíllota!” (Comùnù Jesús Juzíñamui oreca ua Crístona íaùoù daùíñenamona, Jesús bie izói daùde. Mei afémùe fia José jitó íadù, jùáùmana jíllotanideza.) Daje izói nùbaù cuena dáùitùomoù: ”Naui caù cacana Capernaumo ebire o fùnócafue mai birui dama bie o jófuemo fùnori.” 24Iemo Jesús ie úrillana mozíñoñeno naù jùáù uai llote: Mei uáfuena ómoùna daùdùcue, naga uai jino llóraùma dama ie comùnù càgùri jaca fùgo àùnoñega. 25Omoùmo jino uáfodo llóitùcue, naui Elías illáruillaùdo Israel naùraù càgùmo dùga fecàngotùaù ite. Aféruillaùdo daámani fùmona átuedo nocù bùíñede. Afemona afeno naùraù jamánomo júbietaidiaùoù. 26Mei íadù Elías Israelmo ite aillo fecàngotùaùmona daùngo mameda óreñega. Mei jùáùfodo jùca Sarepta jófuemo ite fecùngo mameda Elías oreca daùngo canóllena. Afe Sarepta jofue Sidón jofue áùnori ite. 27Daje izói uai llóraùma Eliseo illáruillaùdo Israel náùraùmo aillo chíinaitùnuiaù ite. Mei íadù afémacùmona dáamùe jaca jíllotañega. Mei jùáùfodo jùca Siria énùe ímùe Naamán jíllotaina, daùde. 28Afe uaina cacáillano nana llorácomo itùno afe Jesumo ùere ràicaidiaùoù. 29Náidacaillano afe jófuemona jino ie jiúdiaùoù. Afe mei afe jofue idu àcoùmo íena uitíaùoù, afénomona ana ie dotállena. 30Mei íadù Jesús afedu àcoùmona gàrecaillano íaùoù càgùdo abùdo jaide. 31Afe mei Jesús Galilea énùemo ite Capernaum jófuemo jaide. Afénomo ocózinaillaruimo nane como comùnù llófuiaide. 32Rùire ocuilla uaido ie íaùoù llófuiari caùmare fáùgacaidiaùoù. 33Afe Juzíñamui uai llófueraco eromo fùénide jóriaù úicaigamùe ite. Afémùe Jesuna cùóillanona rùire caillùde: 34Caù fáùcanocai. Nazaret ímùe Jesús, ¿nùbái mei caùmo jíricaidùo? ¿Caùna nùné táùnocaitaùbitùo? Ona ónodùcue Juzíñamui ñúefuiaùdo jacàruiregamùedùo, daùde. 35Jira Jesús fùénide jóriaù uai ote: ¡Uriñeno! ¡Bímùe fáùcanocai! daùde. Mei áfemona afe ùímana fùénide jóriaù comùnù eróicana ana énùemo dotade. Daùí fànuano afe jóriaù afe ùímana ízitañeno oni jáidiaùoù. 36Aferi nana jacànaillano jofo conímaùaùna daùdíaùoù: ¡Bímùe uaillaù nùù mei ràinorena! Afe bímùe rùírede uaido fùénide jóriaùna orede. Iemo afémacù áfemona jáidiaùoù, daùdíaùoù. 37Afe énùe comùnù nágagobiaùdo Jesudo úritiaùoù. 38Afe mei Jesús Juzíñamui uai llófueracomona jino billano, Simón jofomo jaide. Afénomo Simón jùfaiño ie abù cuaríllari ùere ùrárede. Jira afengo jíllotallena Jesumo izire jùcádiaùoù. 39Iemo Jesús aféngomo ana áùnozillano ie onoù llàùnote. Afe llezica ie abù cuarilla llàùcaide. Iemona afengo jíllobicaide. Daùí daùna llezica afengo náidacaillano afémacù jitaica raa baù atùde. 40Ja jitoma jímaùcaidemo, dùga jùáùforiede duico ogánuiaùna Jesumo atàdiaùoù. Afémacùmona illa dàgamùemo Jesús ie onoù bùtade. Bàtajamona afémacù jíllozùtiaùoù. 41Iaùoù atùca ùráredùnuiaùmona dùga fùénide jóriaù jino jaide. Jaillano afémacù rùire caillàoidiaùoù: O Juzíñamui Jitódùo, daùdíaùoù. Mei íadù, como úrizaidiaùoùmo Jesús íaùoùna úritañede. Mei afémacù afémùe Crístona íllana onódiaùoùza. 42Afe jítùramo Jesús jofue baùmo buna iñénanomo jaide. Mei íadù comùnù íena jenódiaùoù; ie illánona baizájidiaùoù. Afémacù afémùena ùere jeruídiaùoù oni jùáùnomo afémùe jáiñeillena. 43Jira Jesús íaùoùna daùde: Jùáùe jófuiaùmo Juzíñamui illáùmana illàruimo ja áùnozideza áfena lluájiredùcue, mei afe jira orécacueza, daùde. 44Afemona daùí Jesús Galilea énùemo ite Juzíñamui uai llorácomo llófuecana uite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\