SAN LUCAS 5

1Afe mei jùáùruido Jesús Genesaret jorai fuédamo ite. (Afe jorai jùáùfodo mameina Galilea.) Afénomo ie illa llezica dùga comànùaù afénomo dúcùna. Afémùena jamánomo rùllíretadiaùoù, mei afémacù Juzíñamui uáillaùmo ùere cacáacadiaùoùza. 2Afe jorai fueda áùnori mena nocáe táùcaena Jesús cùode. Mei afécaemona facóraùnù oni jaillano íaùoù chamu ora llóiji jocódiaùoùza. 3Iemona Jesús Simón icaemo jaide. Afécaemo jáillano íena daùde: Bicae fuédamona baù batà due ñuita, daùde. Afe mei Jesús afécaemo ráùnaillano nane como baù afénomona comùnù llófuete. 4Ie llófuia fúillamo, Simona daùde: Bie nocáe baù batà afóredùnomo ui. Afénomo chamu ólleza omoù llóiji dota, daùde. 5Jira Simón uai ote: Llófueraùma, jae naùo náamonana facódùcaùza, íadù jaca daa oñédùcaù. Mei íadù o daùna izói mei o ocuícaza llóiji dótaitùcue, daùde. 6Daùí dotádemo, jamánomo aillo chámunùaù jíideza, llóijina cuatáacade. 7Afe jira oni jùáùcaemo ite íaùoù nabáitùaù ónoùdo jàùritiaùoù, ie íaùoù cánuaùbillena. Jira afémacù cánuaùbitiaùoù. Afe íaùoù jíitaga chámunùaù íaùoù ménacae áillocaemo oruítatiaùoù. Jamánomo oruíllamona afe ménacae buíacade. 8Afena Simón càoillano Jesús ana dújullano daùde: Cue Ocuíraùma, cúemona oni ii. Cue bie fùénidùfue fùnódùmùedùcueza, daùde. 9Mei ua, afe aillo chamu jíillari Simón naa ie nabáitùaùri jacànaitiaùoù. 10Iemo jùáù Zebedeo jitó íaillùnoù Santiago Juan dùga, Simón nabai daje izói jacànaitiaùoù. Mei íadù Jesús nane Simona daùde: Jacàruiñeno. Benómona chamu fácua izói comànùna jénoitùoza, cuemo íaùoù àùnollena, daùde. 11Iemona afe ménacae oni fuédamo zàtajano, dùnomo nana fàiano Jesudo jáidiaùoù. 12Iemo jùáùruido, Jesús jófuemo illa llezica chíinaitùmùe Jesumo dúcùde. Jesuna càoillano ana dújuillano uiéco dùnena ana énùemo bàjùcaide. Daùí ñiano Jesumo izire jùcade: Cue Ocuíraùma o jitáiadù bie duícona cúemona oréredùo. Cúemona oreri, daùde. 13Iemona Jesús ie ónoùdo jétano daùde: Jùù, ona jíllotaiacadùcue. Benómona ja àaùnitùoza, daùde. Daùí daùna llezica ie ùrárena chiie jacáibicaide. 14Afemona Jesús afémùena “Bie bumo lloñeno iri” daùde. Afe emódomo nane daùde: Mai lletáriraùmamo o abù ácatari. Afe llezica Moisés ocuica o abù ja àaùnide daùítaite raa, mai fecari. Afemona nana comùnù o chiie ja jacáillana ónoitiaùoù, daùde. 15Jesús izire íena rairuide íadù Jesús mámecù jamánomo baù jùca jalléicaide. Iemona aillo comùnù ie uaimo cacáreizaùbitiaùoù. Daje izói íaùoùmo ite duícomona ie jíllotallena aillo bitíaùoù. 16Mei íadù Jesús baù comùnù iñénanomo jaide, afénomo ie Moo Juzíñamuimo úrillena. 17Nane afe jùáùruido Jesús llófuemaritemo, fariséuaùmona dáarie afénomo ráùiede. Afe llezica oni jùcana bite ocuica uai llófueraùnù dáanomo ite. Dáarie Galilea ígobiaùmona bitíaùoù. Daje izói jùáùmacù Judea énùemona, íemo Jerusalén dùnena jùáù bitíaùoù. Aféruimo Juzíñamui ràino aillo ùráredùno jílluamona jino ácataga. 18Afe dáaruido dùga ímùe tàzitaitùmùe naa ie bàiralludo atàdiaùoù. Jofo Jesús uícomo ie uíacadiaùoù. 19Mei íadù ùere comànùna oruídeza jofo íaùoù jáillùno iñede. Ie jira caifo jofo emódomo uitíaùoù. Uillano afeno tuiñódiaùoù. Afeno túiñuano afe ùráredùmùe naa ie bàirallu dùga ana comùnù càgùmo Jesús uícomo agüínetiaùoù. 20Jesús ñue íaùoù àùnuana càoillano, ùráredùmùena daùde: Mùù, nana o fùénidùfuiaù ja muiñócaza, daùde. 21Iemona ocuica uai llófueraùnù naa fariséuaùri, como comecù anado daùdíaùoù: ¿Mei bie bu? baie jùáùmùe fùénidùfuiaù dóficailla dáùnado Juzíñamuina icàritaja. Jaca bu comùnù fùénidùfue muiñóñena; dama Juzíñamui fùénidùfuena múiñua, daùdíaùoù. 22Mei íadù Jesús comecù íaùoù fácajana onóillano daùde: ¿Nùbái mei bie izói comecù facádùomoù? 23Mei daùí daùna ménade uáimona ¿nùe uai ùere llotáinina? Afe ménade uai be nùùe: O fùénidùfue muiñócaza. Iemo jùáùe uai bie izói joide: Mai náidacaillano maca. Iiraùe uai jamánomo llotáirede, mei omoù eróicana íteza. 24Mei jira, Nanoide Ùima Jitódùcueza bínùemo cue illa llezica comànùmo ite fùénidùfue cue muiñolle ràino jino ómoùmo càotaitùcue, daùde. Mei jira Jesús tàzitaitùmùena daùde: Ona dáùitùcue náidacai; náidacaillano o bàirallu llàùnota o jofomo jai, daùde. 25Daùí daùna llezica, afe tàzitaitùmùe comùnù eróicana caifo náidacaide. Náidacaillano, ie bàirallu llàùnota, Juzíñamuimo caùmátaicana ie jofomo jaide. 26Aferi nana comùnù caùmare fáùgacaidiaùoù, íemo Juzíñamuimo caùmátaidiaùoù. Afe mei jacàruioicana daùde: Nùù birui caù ùere ebíredùfuiaùna cùona, daùdíaùoù. 27Nane bie méifomo Jesús jofue càgùdo mácaja llezica, gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùmamo rùire éroicaide. Afémùe mámecù Leví. Afe úcube àbafùrenanomo afémùe ráùide. Jesús íena daùde: Mai cuedo bi, daùde. 28Iemona Leví náidacaillano nana ie táùjùna fáùcanocaillano Jesudo jaide. 29Afe mei Leví áillue rafue ie jofomo Jesús íena fùnode. Afe Leví izoide aillo úcube llàùnoraùnù naa jùáùmacùri güirábanimo ráùizaùbitiaùoù. 30Mei íadù fariséuaù naa ocuica uai llófuetùnori Jesús llófuegamacùmo como meine fùeni úritiaùoù. Iaùoùna daùde: ¿Nùbái mei baie úcube llàùnofùrede fùénidùnori güitàomoù? daùdíaùoù. 31Jira Jesús íaùoù uai ote: Iocùredùmùe mánuamo dúiñede. Ùráredùno manórena. 32Danù ñúemacùna abù mamédùnona uáiduaùbiñedùcue, mei jùáùfodo fùénidùfuiaùredùno comecù ifue méiduaùbitùcue, daùde. 33Iemona afémacù Jesumo jùcánotiaùoù: ¿Nùbái mei Juan dùbénedo jáidùno, íemo jùáù fariséodo jáidùno, dùga ícaiño rùire fàmaifùrediaùoù? Iaùoù fàmairilla llezica Juzíñamuimo jamánomo jùcáfùrediaùoù. Mei jùáùfodo o llófuegamacù jaca güífùrediaùoù, jirófùrediaùoù. ¿Nùbái mei daùí itíaùoù? 34Jira Jesús íaùoù uai ote: Mai cuena omoù daùí: ¿Aùrena rafue llezica áfemo uáidogano meita zúurenari güínidiaùoù? Daùítañede; rùngo otàmùe íaùoù càgùmo illa llezica caùmare güitíaùoù. 35Mei íadù rùngo otàmùe íaùoùmona báùruaùbillùruimo dúcùite. Aféruido comecù zúurenari güíñeitiaùoù. Rùngo otàmùe izói birui cuedo jáicaidùno càgùri itàcueza. 36Ie emódomo jùáùe onótate rafue llote: Jaca nùno dáamùe comue ùníroimona jáitano, jácaroimo nitáñede. Daùí nitáadù cómoroina fùeni càoitate. Iemo jùáù jácaroimo nitaca cómoroi fùgo càoiñede. 37Iemo nane jùáùfue llote. Daje izói comue vino jácara igoraù fùnoina ùcùru izoide raamo totánide. Dáamùe daùí totáadù afe comue vino afe jácara ùcàruna eroide raana cuatade. Afemona afe ùcùru naa vino dùga táùnomo fáùfite. 38Iemona comue vino comue igoraù fùnoina ùcàruna eróidemo jóonerede. Iemona afe naga ñue éenoga. 39Daje izói jácara vino jiródùnomona, buna cómojina jùcáñena. Mei afémùe “Jácaji jamánomo caùmárena,” dáùdeza. (Afe bie dáùnado Jesús ie comue llófueinafue íemo íaùoù jaiai llófuegafue dáanomo àùnonide íaùoùmo llote.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\