SAN LUCAS 6

1Daa ocózinaillaruido Jesús naa ie llófuegamacù jacáfaùaù càgùdo íaùoù maca llezica, ie llófuegamacù trigo iàmoùaù dàcoùano otíaùoù. Uano íaùoù ónoùdo lléguano aféjùaùna güitíaùoù. 2Mei jira fariséuaùmona dáamùerie jùcánotiaùoù: ¿Nùbái mei ocózinaillaruimo raíruicamo táùjùdùomoù? daùdíaùoù. 3Jira Jesús íaùoù uai ote: ¿Omoù jaiai illaùma David fùnócafue cúeinana facádoñedùomoù? Afémùe naa ie nabáiñùaùri jufínaitiaùoù. 4Afe llezica Juzíñamui jofomo jofo jaillano rairuica pánùaù ote. Uano güite. Afe mei afémùedo jáidùnomo fecade. Mei íadù afe pan danù lletáriraùnù güiga. Abù dùne jamai comùnù güínide. 5Nane dáanomo íaùoùna daùde: Nanoide Ùima Jitódùcueza, ocózinaillarui, cue ocuille ràino ite, daùde. 6Nane jùáùe ocózinaillaruimo Jesús Juzíñamui uai llorácomo jofo jaide. Jaillano llófuete. Afécomo onoù nabézina jofo naùllídùmùe ite. 7Afe llezica ocuica uai llófuetùno naa fariséuaùri Jesumo báinino éroiediaùoù, ocózinaillaruido afe ónoùna jofo naùllídùmùe jíllotajana càoillena. Afémùe jíllotaia áfedo fùénidùfue íemo jàtaitùcaù, comecù anado daùdíaùoù. 8Mei íadù Jesús íaùoù comecù fácajana onode; jira ónoùna jofo naùllídùmùena daùde: Náidacaillano baù caù càgùmo bi, daùde. Iemona afémùe náidacaillano baù náidazaide. 9Afe mei Jesús jùáùmacùna daùde: Omoùmo dafue jùcánoitùcue. ¿Ocózinaillaruimo nùùe táùjùna rairuínina? ¿Caù fùnoca fùénidùfue, mei nùbaù caù fùnoca ñúefue? ¿Cómena jíllotaitùcaù, mei nùbaù méineitùcaù? daùde. 10Iemona Jesús nana ie onífenedo gaùride comànùmo eroide. Afemacù ie uai oñena jira, ónoùna jofo naùllídùmùena daùde: O onoù jino zuita, daùde. Jira afémùe zuitade. Zuitádemo ñue jíllode. 11Mei íadù áfemona afe jùáùmacù jamánomo ràicaidiaùoù. Danù jofo conímamo jùcánotiaùoù, ¿Mei nùùe izói baie Jesús uáitaredùcaù? 12Aféruillaùdo Jesús caifónedumo Moo Juzíñamuimo úrizaide. Afénomo afémùe Juzíñamuimo úritemo monaide. 13Ja monáidemo nana ie llófuegamacù jàùrite. Jàùrillano afémacùmona nagakuiro iemo mena dàgamùe nùzede. “Oni oréllùno” íaùoùna mamede. 14Afe be nàùmacù: Simón, afémùe jùáùe mámecù jàtaina Pedro, íemo Simón ama Andrés, íemo Santiago, íemo Juan, íemo Felipe, íemo Bartolomé, 15íemo Mateo, íemo Tomás, íemo Alfeo jitó Santiago, íemo Ùere Járidotùmacùmo jaùnáidùmùe Simón, 16íemo Santiago ama Judas, íemo uire Jesús fécaitùmùe Judas Iscariote. 17Jesús caifónedumona naa afémacùri ana bitíaùoù. Billano ñúenomo nano íanori naidáiediaùoù. Afénomo aillo jùcánemacù Judea énùemona bitùno gaùrídiaùoù. Daje llezica Jerusalémona, íemo jùáù Tiro, Sidón dùga jùca itànùemona bitíaùoù. Bimacù nana Jesús úrillamo cacáreizaùbitiaùoù. Daje izói afémacù íaùoùmo ite dúicomona Jesús jíllotallena bitíaùoù. 18Daje izói fùénide jóriaù uícaigano jíllotagaiaùoù. 19Afe llezica nana comùnù Jesuna jetáacadiaùoù, mei afémùe íemo ite ràinodo nana íaùoùna jíllotateza. 20Iemona Jesús ie llófuegamacùmo érocaillano íaùoùna daùde: ”Comecù dùnena dúeredùcaù,” dáùifùredùno omoù íadù, dúerede íadù ióbidùomoù; mei ómoùmo Juzíñamui illáùmana illano dúideza. 21Júbiena méinegamùe ùere güícana izói, Juzíñamui comecù jítaina izói ùere íacadùno omoù íadù, caùmare ióbidùomoù, mei Juzíñamui afe omoù íacana izói omoù íllena ómoùna cánoiteza. Birui duere éedùomoù íadù caùmare itàomoù, mei uire zádaitùomoù. 22Nanoide Ùima Jitódùcueza cue àcoùnia comùnù ómoùna éoina llezica caùmare íitùomoù. Daje izói cue àcoùnia ómoùna jino íaùoù jiúadù ióbitùomoù. Iemo jùáù cue àcoùnia ómoùna ùáùre íaùoù daùíadù, daje izói o mámecùna ùáùrede raa izói íaùoù jámairuia, ióbitùomoù. 23Aféruido ùere omoù ióbiocairi. Jamánomo caùmare omoù iri, monamo áillue omoù jùrídolle raa íteza. Mei afe izói bimacù nánoidùgùma Juzíñamui uai llóraùnùna ùere duere fùnódiaùoù. 24Mei jùáùfodo omoù ráanaitùno nùù dúerena, mei omoù caùmátailla raana ja otàomoùza. 25Daje izói omoù jeàrede izói itùno nùù dúerena, mei uire ùere jufíruitùomoùza. Afe izói birui ómoùmona zadáidùno nùù dúerena, mei uire dúerenari éeitùomoùza. 26Daje izói nana comùnù ómoùdo ñue íaùoù úrilla llezica, nùù omoù dúerena. Mei afe izói afémacù jaiáigùma taùno uai llóraùnùmo caùmare úritiaùoùza. 27Mei íadù cue úrillamo cacáreidùomoùna dáùitùcue: Omoù bacáuai imacù izóidùno, nùù omoù dùga icàritùnona mai omoù izíruiri. Daje izói omoù éoidùnona mai ñue omoù fùnori. 28Omoù faidódùnona mai omoù cáùmadori. Daje izói ómoùna fùeni fùnóacadùno, ñue íaùoù ílleza, mai Juzíñamuimo omoù jùcari. 29Daa come o uiéco putáadù, daje llezica enéfenena ie fállena mai o fecari. Daje izói dáamùe táùnona omo jàtajano, o emódoidùroi baùróadù, daje llezica o caifóferoina mai o uitátari. 30Nùnó dáamùe raana omo jùcáadù mai afémùemo jeruíñeno o fecari. Omona baùroca raana abùdo jùcánoñeno o iri. 31Jira jùáùmacùmo uícodo bie izói fùnóredùomoù. Jùáùma omo fùnóllena o óiacana dùeze, áfeze afémùemo mai o fùnori. 32Daa ómoùna izíruitùnona omoù izíruia, ¿Mei nùùe ñúefue fùnódùomoù? Mei fùénidùno afe izói fànuaza. 33Daje izói daa omoùna ñue fùnódùno ñue omoù fùnóadù, ¿néemei omoù fùnoca ñúefue? Mei fùénide comùnù afe izói fànuaza. 34Afe izói daa “meine abùdo cue méidolle cue comécùillamùemo” o fecáadù, ¿néemei o fùnoca ñúefue? Mei afe izói, fùénidùno jùáùe fùénidùnomo méidollena fecádiaùoùza. 35Mei íadù ómoùna éoidùnona izíruiredùomoù. Abùdo méidollemo comécùñeno, fia fecáredùomoù, afémacùmo ñue fùnóllena. Afe izói omoù íllemona áillue ñúefuiaù máiñoitùomoù. Afe llezica caifoide Juzíñamui jitótùaùna jáitùomoù. Mei afémùe daje izói jeruífùnidùmùe. Fùgora daùífùnidùnomo, daje izói fùénidùnomo afémùe jeruíñeno dájerize fecade. 36Omoù Moo comànùmo dúecaifùredeza, afe dùeze jùáùmacùmo mai omoù dúecaifùreiri. 37Jùáùma jánana mai fùeni úriñeno omoù iri, áfemona Juzíñamui rùire ómoùmo jùcánoiza. Mai jùáùmana duere fùnótañeno omoù iri, afe izói Juzíñamui duere omoù fànoiza. Jùáùma ómoùmo fùnoca fùénidùfue mai omoù féitari, afe izói Juzíñamui omoù fùénidùfue féitaiteza. 38Jùáùmamo mai omoù ífùreiri, íemona Juzíñamui ómoùmo ífùreiteza. Afémùe raa omoù ofítara cùràgaùmo ùere ñue fácajano afégaùmo jóoneite. Afémùe afégaùna ñue rùire jàlloicùiteza. Iemo jùáù afégaùna caifo jùca ebena óruitaite. Afémùe afegaù jamánomo oruítajamona ana abùdo cócùite. Jùáùmamo caù facáfùrena izói Juzíñamui caùmo fácaite. 39Jesús bie onótatùfue afémacùmo llote: ¿Meita uínidùmùe jùáùe uínidùmùe iodo ùfórede? Nùbaù afe íaillùnoù jáidiaillùnoùna ¿meita dáafomo báùitiaillùnoù? 40Llófuegamacùmona dáamùe ie llófuetùmùe baùmo onóñede. Mei íadù ie llófueina fuilla mei ie llófuetùmùe illa izói iite. 41¿Mei nùùe izói o ama uimo ite jéenide ráaruaùna eróiredùo, mei íadù dama o uimo ite jéerie rarúnguaùna náfueñedùo? (Afena daùíacade: Aillo fùénidùfue omo illa llezica; ¿nùùe izói due jiza oni nùbéfodo baùídùmùe jánana úriredùo? Urinidùo.) 42Mei o uimo ite jéerie rarúnguaùna o náfueñenia, nùùe izói o ámana “o uimo ite jéenide ráaruaùna cue otata,” dáùitùo? Daùínidùo. ¡Comecù dùne ùáùrena mei jínofene ñue càoidùmùedùo! Fueñe o uimo ite áillue rarúnguaù mai o oíri; afe mei o ama uimo ite jéenide ráaruaù óllena ñue càoitùoza. 43Ñuera amena fùénide ráajùaùna llùzínide. Daje izói fùénide amena ñuera ráajùaùna llùzínide. 44Mei naga amena ie llùzíllajùdo onoiga. Jaca jíirede monáigùmona jíficollùna jofo óñenaza. Daje izói “zarza” daùna íanoride rarócùmona jàrùcue jofo óñega. 45Ñuera come ñúefuedo úrite, mei ie comécùmo ñúefue íllaza. Daje izói fùénidùmùe fùeni úrite, mei ie comécùmo fùénidùfue íllaza. Mei uáfueza o comécùmo aillo jebuide raa o fuedo úrillaza. 46Cue dáùnana àùnoñedùomoù ia ¿nùbái mei, “caù Ocuíraùma, caù Ocuíraùma” daùdàomoù? 47Cuemo cacáreizaùbitùmùe, íemo cue daùna fùnófùredùmùe illa izói ómoùmo llóitùcue. 48Afémùe jofo níllana baitádùmùe izoide. Afe ñue nífùredùmùe fueñe ana jùca jíaùlliraùna raùte; ana maùrídùnomo jóonete. Afe mei ille renailla llezica afécomo jaùnoi rùire dúcùde. Mei íadù afe jofona jaùnóñede, mei afeco mozíoidùlliraù maùrídùnomo jóideza. 49Mei jùáùfodo, cuemo cacárezaùbitùmùe mei íadù cue dáùnana fùnóñedùmùe, bie jùáùfodo jofo nitàmùe izoide. Bímùe rùire llàùiñede énùemo jofo nite. Afe mei ille renailla llezica afécomo jaùnoi rùire dúcùde. Afemona afeco jaùnode. Iemona afeco due fùébiñeno nùne táùnocaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\