SAN LUCAS 7

1Jesús comànùmo úrilla fuilla mei Capernaumo jaide. 2Afénomo daa romano illaùma ite. Afémùe ie ocuífùregamùena ùere izíruite, mei íadù afe ocuífùregamùe ùere ùrárede, tàillanomo dúcùde. 3Afe illaùma comùnù Jesudo úrillana cacáillano, judíuaùmona ocuífùrede éicomùnù orede, Jesumo izire jùcállena, ie ocuífùregamùe jíllotaùbillena. 4Afémacù Jesumo dúcùillano ùere izire jùcádiaùoù: Baie illaùma ùere canórede, 5mei afémùe caù náùraùmo caùmare comécùifùrede. Daa afémùe caù Juzíñamui uai lloraco nitátate, daùdíaùoù. 6Iemona Jesús afémacùri jaide. Mei íadù ja afe jofomo áùnozilla llezica afe illaùma dáarie ónoigamùiaù Jesumo orede. Illaùma daùna izói Jesuna daùdíaùoù: Ocuíraùma, ona áùfedoacañedùcue. Cue jofomo o bíllena dúiñede, mei jamáimùedùcue. 7Ie jira dama omo úrizaùbiñedùcue. Jùcana o uaido o daùíri, áfemona cue ocuífùregamùe jílloiteza. 8Mei cue jùáùe illaùma uai anamo itùcue. Afe izói cue úiñoga fuiríraùnù cue uai anamo ite. Afémacùmona dáamùena ”Mai jai” cue daùíadù, afémùe jaide. Iemo jùáùmùena ”Bi” cue daùíadù, afémùe bite. Cue ocuífùregamùena ”Bíemo o táùjùiri” cue daùíadù, afémùe áfena fùnode, daùde. 9Jesús áfena cacáillano, afémùe dáùnari caùmare fáùgacaide. Iemo Jesús afémùedo jáidùnomo érocaillano daùde: Uáfuena ómoùna dáùitùcue: Nana Israel náùraùmo bie izói àùnote comena jaca baiñédùcue, daùde. 10Afe orécano meine jofomo jáidiaùoùmo, afe ùrárede ocuífùregamùe ja jíllodena càoizaidiaùoù. 11Bie méifomo Jesús Naína daùna jófuemo jaide. Ie llófuegamacù naa aillo jùáùmacùri iedo jáidiaùoù. 12Afe jófuemo ja áùnozidiaùoùmo, Jesús tàidùmùe íaùoù raùájillana cùode. Afe tàidùmùe ie éimona daade jitó. Afe llezica afengo jae fecùngo. Aféruido afe jofue comànùmona aillo aféngona nabáidiaùoù. 13Ocuíraùma Jesús aféngona càoillano íemo dúecaide. Dúecaillano daùde: Mai éeñeno, daùde. 14Afe llezica Jesús “ataúd” daùna tàidùmùe illácojùmo áùnozillano afécojù jetade. Jira afécojù uitùno mozíñotiaùoù. Iemona Jesús tàidùmùena daùde: Jitócome, mai náidacai ona daùdùcue, daùde. 15Mei daùí daùna llezica, afe tàidùmùe raùnáicaillano úrite. Afe mei Jesús ie eina daùde, “Be, o jitó; mai ómùcoù jai; uái ómùcoù iri,” daùde. 16Nana comùnù áfena càoillano jacànaitiaùoù. Juzíñamuimo aillo ñúefue jóoniano daùdíaùoù: Birui caù càgùri jamánomoide uai llóraùma càocailla, daùdíaùoù. Nane jùáùfodo daùdíaùoù: Juzíñamui ie naùraù cánuaùbilla, daùdíaùoù. 17Iemona afe bie Jesús fùnócafue jùca jalleide; ua nana Judea énùemo naa afe onífenemo itàgobiaùdo jalleide. 18Juan nana afe Jesús fùnócano fùdùde, mei íedo jáidùno afémùemo llógaza. 19Mei íemona afémacùmona ménamùe uáidota Jesús dùne orede. Oriano, bie meita ua bite Cristo dáùnana ónoillena jùcánotade. Daje izói, meita nùbaù naù jùáùe bíitùmùe uíñoitùcaù, afémùe daùí jùcánotade. 20Afemona Juan orécano Jesumo dúcùillano íena daùdíaiyùnoù: O meita ua bite Cristo daùnámùedùo áfena ñue onóillena Juan caù jùcánotade. Daje izói meita nùbaù naù jùáùe bíitùmùe uíñoitùcaù dáùnana ónoillena caù jùcánotade, daùdíaillùnoù. 21Afe íaillùnoù dúcùna llezica, Jesús dùga comùnù íaùoù àranùaùmona jíllotate; daje izói dáaruido íaùoù ote duícuaùmona jíllotate. Daje izói fùénide jóriaù úicaigamacùna jíllotate. Iemo jùáù dùga uínidùnuiaù uina càoitate. 22Afe llezica Jesús íaillùnoùna daùde: Omùcoù cùónafue, naa ómùcoù cacánafue dùga mai Juaamo lluájiri. Bie izói afémùemo lluájiri: Uínidùno ui ja càoide, íemo macáñedùno ja macádeza, íemo chíinaitùno ja ñúemacùna jaide, íemo jefona cacáiñedùno ja ñue cacádiaùoù, íemo dáarie tàidùno meine abùdo cáadiaùoù, íemo dúeredùnomo jíllona uai llógaza. Nana bífuiaù mai afémùemo lluájiri. 23Cuemo àùnoñeillùuaina baiñédùmùe ióbite. 24Juan orécano meine abùdo jailla mei, Jesús Juaado comànùmo úrite; daùde: ¿Mei táùzicùmo mùnàcana càoizaidùomoù? Nùbaù dáamùe ie daùna uaina méidofùredùmùena càoizaidùomoù. 25Afe izóidena omoù càoizaiñenia, ¿mei mùnàcana càoizaidùomoù? ¿Meita nùbaù ñue cùoide ráifide ùniroi jùtáoidùmùena càoizaidùomoù? Onódùomoùza, ñúecuiroi jùtáoifùredùno illaùnù jofomo ífùrediaùoù naa danù íaùoù comecù jitaina izói itànori. 26Mei íiraùnomo, ¿mùnàcana càoizaidùomoù? ¿Nùbaù Juzíñamui uai jino llóraùmana càoizaidùomoù? Jùù, ua, Juzíñamui uai llóraùma baùmo jamánomoidùmùena càoizaidùomoù. 27Juan baie Cuegáuai daùnámùe. Jaiai úicodo naù cue biñena llezica, afe uaimo Juzíñamui afémùe dùbenedo cuena daùde: O bille io ñue fùnóllena izói, comùnù íaùoù comécùdo ñue omo jiéruillena cue lluájitùmùe o uícodo óreitùcue. 28Nana comànùmona ite Juzíñamui uai llóraùnùmona Juan Bautista baùmo jamánomoidùmùena iñede. Mei jùáùfodo, Juzíñamui illáùmana illánomona jabóidùmùe Juan baùmo jamánomoide. 29Afena cacáillano, Juan ùfo jokoka gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùnù, naa jùáùe ùfo jokuaiganori, “Juzíñamui nàùfuenidena fùnódùmùe,” daùdíaùoù. 30Mei jùáùfodo Juan ùfona jokoñega fariséuaù naa ùfona jokoñega ocuica uai llófuetùnori Juzíñamui íaùoùena mameca ñúefuiaù jámairuillano táùnomo fáùfitatiaùoù. 31Iemo Ocuíraùma Jesús daùde: Bie monado itànona ¿nùùe izói íaùoùna mámeitùcue? ¿Mei nùùe izói càoitiaùoù? 32Jofue cùgù ibàrùmo jùfánote úrue izóidiaùoù. Afémacù conímamo ebírede rúado caùmátaiacadiaùoù, mei íadù áfena faùríoñediaùoù. Daje izói conímana zúurede rúado fàraacadiaùoù, mei íadù daje izói áfemo cacáreacañediaùoù. Afémacù jaca caùmátaitanidiaùoù. 33Afe bie izói ómoùmo ite. Mei Juan Bautista billa llezica afémùe fàmairillano güíllenùaù fùgo güiñede, daje izói vínona jiróñede. Iemona “fùénide jóriaù uícaigamùedùo” íena daùdàomoù. 34Afe mei cue, afe Nanoide Ùima Jitó daùnámùedùcue bitùcue. Billano, jùáùmacù izói güitùcue, íemo jiródùcue. Afemona bie izói nane cuena daùdàomoù: “Bímùe ùere güilláredùmùe; jéerie jirófùredùmùe. Fùénidùfuiaùredùno nabáidùmùe; daje izói gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùnù nabáifùredùmùe,” cuena dáùifùredùomoù. 35Comùnù Juzíñamui orécanona fùeni daùdíaùoù íadù, Juzíñamui baitaca rafue jiéruitùnodo jino comànùmo ñue càotaga. 36Fariséuaùmona dáamùe Jesús güizájillena llote. Iemona Jesús afécomo güizájide. Jaillano afeco eromo güirábanimo ráùnazaide. 37Afe llezica, afe jófuemo ite fùénide rùngo, fariseo Simón Jesús güízaùbillana fùdàillano afécomo bite. Afengo ”alabastro” daùna nofùcù fùnoina duera ùcùru atùde. Aferu ziore cáùredùjina oruide. 38Eebicaillano Jesús ùdaù abùmo ráùnazaide. Afe llezica ie ui jémedo Jesús ùdaù jocode. Afe mei ie ùfótùido dote. Duano ñùtade; ñàtajano ie uiga ziore cáùredùjina afémùe àdaùmo totade. 39Afe Jesús güíllena uáidote fariseo, afengo fùnócafuena càoillano, comécùdo daùde: “Bímùe ua uai llóraùmania, bie rùngo fùénidena ónoite. Afémùe abùna nùbaù aféngona jétatañeite. Mei afengo fùénidùngo íllaza afémùe aféngomona abà ráiruite,” daùí comecù facade. 40Afe jira Jesús fariséona daùde: Simón, cue daa uai omo llóiacadùcue, daùde. Mei jira fariseo uai ote: Llófueraùma, mei daùni, daùde. 41Jira Jesús daùde: Mena come uícomo íaillùnoùmo iga úcube daje izói meine fecádùmùemo írediaillùnoù. Dáamùe quinientos dùeze meine írede, íemo jùáùmùe cincuenta dùeze meine írede. 42Mei íadù nágaillùnoù afe úcube fecádùmùemo íaillùnoù méidolle iñena jira, afe fecádùmùe afe íaillùnoù abùdo írede úcubena féitate. Mei birui cuena daùni, mei bíaillùnoùmona ¿nàùmùe fecádùmùena jamánomo izíruirena? daùde. 43Jira Simón uai ote: Cúemona, jamánomo aillo illano féitagamùe aillo izíruilla, daùde. Jira Jesús íena daùde: Ñue onódùo, daùde. 44Afe mei, Jesús rùngomo érocaillano Simona daùde: ¿Bingona cùódùo? O jofomo cue billa llezica, cue àdaùna jocóñedùo, mei jùáùfodo bie rùngo ie ui jémedo cue àdaùna jocode. Jócuano ie ùfótùido zafénaitade. 45Iemo o jofomo bitùcue íadù cuena ñùtáñedùo, mei íadù afengo jofo cue billa llezica cue ùdaù ñàtajana jaca fáùcanocaiñede. 46Daje izói o jofomo cue dúcùna mei cue ùfomo cáùredùjina totáñedùo, mei jùáùfodo afengo ziore cáùredùjina cue àdaùmo totade. 47Ie jira ona daùdùcue, bie rùngo aillo cuena izíruillamona, afengo fùnoca aillo fùénidùfue dóinana ácatate. Mei jùáùfodo jabo cuena izíruitùmùe íemo ite àaùfue jabo doga. 48Mei afe mei Jesús aféngona daùde: O fùnoca fùénidùfue jae dófideza, daùde. 49Afénomo afémùe dùga ráùide daane güíllena uáidogano danù conímana daùdíaùoù: Mei bie ¿nùùe come; comànùmo ite fùénidùfuiaùna dóteza? daùdíaùoù. 50Afe mei Jesús afe rùngona daùde: Mei daùngo o àùnuado ja jíllodùo; mai uái daùí o jairi, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\