SAN LUCAS 8

1Bie méifodo, Jesús dùga jófuiaùdo macácaide, naa due illánuiaùri. Afénuiaùdo Juzíñamui illáùmana illa rafue jino llocana uite. Afe llezica ie nùzeca nagakuiro iemo mena dàgade oréllùno afémùedo jáidiaùoù. 2Afe dáaruido dáarie duícuaùmona ie jíllotaga rùngónùaù afémùedo jáidiaùoù. Iemo jùáù dáarie íaùoù uícaide fùénide jóriaùmona jíllotaga rùngónùaù iedo jáidiaùoù. Afémacùmona Magdalena énùe ingo Maríana mámecùredùngo ite. Aféngomona jubekuiro iemo mena dàgade fùénide jóriaù naui jino oreca. 3Iemo jùáùe canódùngo Cuza aù Juana. Afe Cuza illaùma Herodes jabóidùllaùma. Iemo jùáùngo Susana. Iemo jùáù aillo jùáùe rùngónùaù, íaùoùmo ite ráanùaùna Jesús canódùngotùaù. 4Afe jófuiaùmona aillo comùnù Jesuna cùóillena bitíaùoù. Aillo comùnù dáanomo ofilla llezica, íaùoù onóigafuedo Jesús jùáùfue íaùoùmo llófuete. Iaùoùna daùde: 5Ríjifùredùmùe ie rillùjù rizájide. Rizájilla llezica, ie rigájùaùmona dáarie iomo baùide. Afe iomo baùídùjùaù zaizàbide; jùáùjùaù ófocuizaù güiga. 6Jùáùe rigájùaù nofàcùaù emódomo baùide. Aféjùaù zàcua llezica jaùnoi iñénari dúizùte. 7Ie mei jùáùjùaù éegùaù càgùmo baùide. Afe éegùaù jéerie zàcuamona aféjùaùna àrataitano tùtade. 8Mei íadù jùáùe rigájùaù ñuera énùemo baùide. Ñue zàcua mei, jamánomo aite. Dáajùdemona cien dàgajù llùzide. Bie izói úrillano, Jesús fùcùre daùde: Cacáacadùmùe cacai, daùde. 9Iemona ie llófuegamacù afémùemo jùcánotiaùoù: Afe llogafue ¿nùùe izói daùíacade? daùdíaùoù. 10Jira afémùe íaùoùna daùde: Juzíñamui ie illáùmana illa rafue ónonidùfuiaù ómoùna onótate. Mei íadù jùáùmacùmo afémacù jánaùllena comùnù onóigado úritùcue. Iemona uina càoiñedùno izói íitiaùoù. Daje izói afe uai afémacù cacana llezica, onóñedùno izói íitiaùoù. 11Ríjifùredùmùedo lloga rafue bie izói daùíacade: Afe rigájùaù daùna Juzíñamui lloga ñuera uai. 12Afe iomo baùídùjùaù daùna ñuera uaina cacádùno. Mei íadù cacana mei, Taùfe billano afe ñuera uaina comùnù íaùoù comécùmona féitate. Afémacù jílloñeillena, Taùfe afémacù afe uaina àùnotañede. 13Afe nofàcùaùmo baùídùjùaù daùna jùáùfodo jóide ñuera uaina cacádùno. Afe uaina cacáillano caùmare otíaùoù. Mei íadù afémacù raùre zùcode raa rùire jaináñena izói, Juzíñamuimo afémacù fùgo jaùnáiñenamona are iñédiaùoù. Nano íanori àùnotiaùoù. Mei íadù izire íaùoù facátallùruimo dúcùna llezica ñúefuena fáùcanocaitiaùoù. 14Iemo afe éegùaù càgùmo baùídùjùaù daùna, jùáùe ñuera uai cacádùno. Mei íadù cacana llezica danù íaùoù comecù jitaina dùné jáiacadiaùoù. Iemona afémacù comecù oni jùáùnomo uilláfuiaùdo, nocáe builla izói féiraitiaùoù. Daje izói ùere íaùoù ráareiacanado, íemo jùáù bínùemo ite caùmare caù itátafuiaùdo anáfenogaiaùoù izóidiaùoù. Iemona fùgo llùzíñede itíaùoù. 15Mei jùáùfodo afe ñuera énùemo baùídùjùaù daùna ñuera uaina cacáreacadùno. Afémacù ñuera comécùdo cacáillano afe uaina ñue náfuetiaùoù. Iemona áfena fáùcanocaiñeno ñue aite izói jáidiaùoù. 16Buna boode mechera retáidoñede. Daje izói buna boode mechera bàira anamo raùnáñede. Mei íadù jùáùfodo boode mechera caifo uáfori càoidùnomo raùnáfùrega, jofo jáidùno ñue càoillena. 17Mei uáfueza, nana retáidoga ráanùaù uáfori jino càotaùbille. Daje izói nana báinide ráfuiaù jino uáfori llócailleza. 18Aquíe izóideza ñue omoù cacáreiri: Ùere Juzíñamuina onóacadùmùemo ie báitaja baùmo jamánomo írede, mei íadù Juzíñamui dùbénedo fùgo onóacañedùmùe, due ie onógafue féitalle. 19Iemona Jesús ei naa ie ámatùaùri ie illánomo dúcùdiaùoù. Afénomo aillo comùnù íllaza, afémùemo áùnozinidiaùoù. 20Jira dáamùe Jesumo lluájide: O ei, naa o ámatùaùri jino benó itíaùoù. O dùga úriacadiaùoù, daùde. 21Jira Jesús comànùna daùde: Juzíñamui lloga uaina cacáillano afe uai jeire otùno cue eina, cue ámatùaùna, daùde. 22Afe mei jùáùruido, Jesús ie llófuegamacùri áillocaemo ana jaillano Jesús daùde: Mai jorai ruícaferaimo caù jai, daùde. Iemona jáidiaùoù. 23Ruica íaùoù jáitaja llezica, Jesús ùnùde. Afe llezica rùírede jairifo jóraimo ónonino raùre bite. Rùire jáiñuamona afe nocáe buíacade. Afécaena jacùre anábaitaacade. 24Mei jira Jesús cazítatiaùoù. Cazítajano íena daùdíaùoù: Llófueraùma, Llófueraùma, ¡ja buízaidùcaù! daùdíaùoù. Iemona Jesús náidacaillano jairifo naa jorai bagua dùga llàùcaitade. Afemona nana llàùcaide; nàùfuenino jorai uái ite. 25Afe mei Jesús ie llófuegamacùna daùde: ¿Ico naù Juzíñamuimo àùnoñedùomoù? daùde. Mei íadù afémacù jacànaitiaùoù. Afémùemo caùmare fáùgacaillano conímamo jùcánotiaùoù: ¿Mei bie nùùe cómeita? Afémùe jairífona ocuide, daje izói jáùnoina ocuide. Iemo afémùe uaina àùnotiaùoù, daùdíaùoù. 26Jailla àcoùmo Gerasa énùemo dúcùdiaùoù. Afénùe Galilea énùe ruícaferaimo ite. . 27Como arù afénùemo jáidiaùoùmo, afe jófuemona dáamùe Jesús dùné bite. Ja dùga fùmónaùaù afémùe fùénide jóriaù uícaiga. Afémùe ùnícuirona jaca jùtáñede. Daje jofomo uái iñede, mei jùáùfodo raùáfuaùna jofórede. 28Jesuna càoillano afémùe anamo dújuzaùbite. Dújuzaùbillano fùcùre daùde: Caifoide Juzíñamui Jitó Jesús, ¿nùbái mei cuemo jíricaidùo? Duere cue o fànoñeillena izire jùcádùcue, daùde. 29Afémùe bie izói daùde, mei Jesús afémùemo ite fùénide jóriaù jino oréllena ocuícaza. Dùga ícaiño afémùena fùénide jóriaù rùire uícade. Afe llezica comùnù afémùe onoù ùdaù dùga llojéodo máùfùrediaùoù. Jùáùmacù fùeni fànoñeillena izire íena rairuídiaùoù. Mei íadù afémùe afe maùa llójejina tùtáfùrede, ie mei afe ie uícaide fùénide jóriaù afémùena táùzicùmo botátafùrede. 30Jira Jesús afémùemo jùcánote: ¿O mámecù bu? daùde. Jira afémùe uai ote: Legiona mámecùredùcue, daùde. Afe “Legiona” daùna uai, aillo comùnù, daùíacana. Afémùe bie izói daùde mei aillo fùénide jóriaùaù íena uícaideza. 31Afe bie fùénide jóriaùaù Jesumo izire jùcádiaùoù duere fùnótalle ùbáirafomo afémacù óreiñellena. 32Mei afe llezica afénomo ite íconùdo aillo merónùaù güícaidiaùoùza, fùénide jóriaù afe merónùaùmo jáillena Jesumo izire jùcádiaùoù. Iemona Jesús áfena faùríote. 33Iemona afe fùénide jóriaùaù ùímamona jino billano merónùaùmo jáidiaùoù. Afe mei afe merónùaù árera íconùdo jabàcana jóraimo cocàzùtiaùoù. Dùnomo coróbaitiaùoù. 34Merónùaù úiñotùno áfena càoillano jacànaitiaùoù. Aferi jacànaillano botádiaùoù. Iemona jófuemo lluájidiaùoù; daje izói oni fuédamo itàcuaùmo llotíaùoù. 35Iemona jofue comùnù afe comuídùfuemo acárizaidiaùoù. Jesús illánomo íaùoù dúcùna llezica fùénide jóriaùna jino orécamùe Jesús anari uái ráùinana càoizaidiaùoù. Afe ùima ja ùniroi jùtáoide; daje izói ie abùna ñue onode. Afena càoillano ùere jacàruitiaùoù. 36Afena cùódùno naui fùénide jóriaù uícaigamùe jíllotaja oni jùáùnomo lluájidiaùoù. 37Mei bíemona nana afe Gerasa énùe comùnù, afénomona Jesús oni jùáùnomo jáillena izire jùcádiaùoù, mei áfena ùere jacàruitiaùoùza. Iemona Jesús ana áillocaemo jáizaide, ruica abùdo jáillena. 38Afe llezica afe fùénide jóriaùna jino orécamùe Jesús dùga jáillena izire jùcade. Mei íadù Jesús áfena faùríoñede; afémùena afénomo fùébitade. Iena daùde: 39Mai meine o jofomo jai. Jaillano nana Juzíñamui omo fùnócafuiaùna jino lloiri, daùde. Iemona afémùe jaillano, nana jofue comànùmo Juzíñamui íemo fùnócafuiaù jino lluájide. 40Jesús meine jorai ruicáfenemona dúcùna llezica, comùnù afémùena ùere caùmare llàùnotiaùoù. Mei nana afémùemo ocuíridiaùoùza. 41Afe llezica Jáirona mámecùredùmùe dúcùde. Afémùe Juzíñamui uai lloraco illaùma. Afémùe Jesús anamo fueco dùne ana bàjùcaide. Bàjùcaillamo izire daùde, 42“Cue jofomo biri; mei daade cue jiza tàizaideza,” daùde. Afengo ja nagakuiro iemo mena fùmona ite. Iemona Jesús afémùedo jaide. Jailla llezica dùga comùnù íedo jaide; ùere rùllire jáidiaùoù. 43Afémacù càgùmo ùráredùngo ite. Afengo nagakuiro iemo mena fùmona dùe dàcotaillari ùrárede. Nana aféngomo ite úcube manófùredùnomo fuite; mei íadù afémacù aféngona jíllotanidiaùoù. 44Afe rùngo jinófene dùnena Jesumo billano ie ùnícuiro fueda jetánote. Ie jetánua llezica afengo dùe llàùcaide. 45Iemona Jesús jùcánote: ¿Mei bu cue ùnícuiro jetánoga? daùde. Iemo nana comùnù jáanuano “Ona bu jetáñena,” daùdíaùoù. Jira Pedro naa ie nabáiñùaùri daùde: Llófueraùma, nana comùnù rùllírenari o ñuitádiaùoù. ¿Nùbái mei, “Bu cue jeta,” daùdùo? 46Mei íadù Jesús daùde: Ja onódùcueza daa come cuena jetade. Mei cue ràino afe come jíllotajana onódùcue, daùde. 47Afe jétaùbitùngo ja ie báillana onóillano cuidàricana Jesús anamo dújuzaùbite. Iemona afengo jino nana comùnù eróicana jáanoñeno ie ùnícuiro jetáacana rafue llote. Iemo jùáù afémùe ùnícuiro jeta llezica ie jíllona llote. 48Mei jira Jesús aféngona daùde: Cue jiza, cuemo o àùnuamona ja jíllodùoza. Jaillano caùmare uái o iri, daùde. 49Jesús naù úrioidemo, daa come Jairo jofómona Jesús dùné bite. Afe Jairo Juzíñamui uai lloraco illaùma. Afe lluáùbitùmùe Jáirona daùde: O jiza ja tàideza. Mai Llófueraùmana úridoùñeno iri, daùde. 50Mei Jesús áfena cacáillano daùde: O jacàruiñeno iri. Dama Juzíñamuimo àùnofùreiri. Afemona o jiza jílloiteza, daùde. 51Afe jofomo íaùoù dúcùna llezica, nana comùnù afe jofo eromo afémùe oréñede. Afe jiza moo, ei dùga, íemo jùáù: Pedro, Santiago, Juan dùga jofo uite. 52Nana comùnù afengo tàillari fàcùrerie éenaitiaùoù. Mei íadù Jesús íaùoùna daùde: Omoù éeñeno. Afengo tàiñedeza, fia ùnùde, daùde. 53Daùí afémùe dáùnari zadáidiaùoù, mei afengo tàillana onódiaùoùza. 54Iemona Jesús afengo onoù llàùnota fùcùre daùde: Jitaùngo, mai náidacai, daùde. 55Afemona afengo meine abùdo caade. Iemo afe daùna llezica caifo náidacaide. Afe mei Jesús, “Mai afengo ecari” daùde. 56Afe llezica ie moo íaillùnoù ùere caùmare fáùgacaidiaillùnoù. Mei íadù Jesús íaillùnoùna afe ie fùnócafue bumo llotátañede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\