SAN LUCAS 9

1Jesús nagakuiro iemo mena dàgade ie llófuegamacùna dáanomo gaùrítate. Gaùrítanona afémùemo ite ràino íaùoùmo fecade, nana jùáùforiede fùénide jóriaù jino oréllena. Daje izói nana ùráredùno jíllotallena ràino afémacùmo fecade. 2Iemo Juzíñamui illáùmana illarui rafue íaùoùna oni lluájitade. Daje izói ùráredùnona jíllotate. 3Iaùoùna daùde: Omoù jaille llezica mùnàcana uiñeno, fia omoù jairi. Macara jùgüida uiñeno iri, daje izói cùràticoù, íemo güíllena, íemo úcubena uiñeno iri. Mena caifóferoi uiñeno, daa uiri. 4Nùnó daa jofomo omoù dúcùa, afécomo uái iri, afénomona oni omoù jáiñeille dùno. 5Nùùe jofue comùnù ómoùna llàùnoacañenia afénomona oni omoù jairi. Omoù jaille llezica, omoù eùba ùáùe afémacùmo teténocairi. Afedo íaùoù comécùmo ite àaùfue naù íaùoùmo íllana onótaitùomoù. 6Afemona ja oni nana dúegobiaùdo jáidiaùoù. Jaillano ñuera jíllona uai llocana uitíaùoù. Daje izói ùráredùnona jíllotacana uitíaùoù. 7Ocuídùllaùma Herodes nana Jesús fùnócafuiaùna fùdùde. Iemona Herodes comecù uibíllùuai iñede, mei dáarie “Juan tùide meine abùdo cáadùmùena jaide,” daùdíaùoù. 8Jùáùmacù, “Juzíñamui uai llóraùma Elías meine càocaizaùbilla,” daùdíaùoù. Iemo jùáùmacù, “Jaiai nùnomo tùide jùáùe Juzíñamui uai llóraùma meine abùdo cáadùmùena jailla,” daùí llotíaùoù. 9Mei jira Herodes daùde: Naui cue Juan ùfocù jaitátatùcue. Iemona ¿mei bie nàùmùe? Afémùedo dùga ráfuiaù cacáfùredùcue, daùde. Afe llezica Herodes ùere Jesuna cùóacade. 10Ie orécano abùdo dúcùna mei, nana íaùoù fùnócafuiaù Jesumo llotíaùoù. Afe mei Jesús afémacùna oni eneno Betsaida jofue áùnomo uite. 11Mei íadù áfena fùdàillano comùnù afénomo jáidiaùoù. Afénomo Jesús caùmare afémacù llàùnote. Juzíñamui illáùmana illùrui rafue íaùoùmo llote. Daje izói afénomo ùráredùnona jíllotate. 12Iemo ja nauízailla llezica, nagakuiro iemo mena dàgamùe orécano Jesumo billano daùdíaùoù: Mai, comùnù íaùoù ocózinaillena oni ore, áùnori ite jófuiaùdo güille íaùoù jenólleza. Mei benomo caù illánomo güille iñédeza, daùdíaùoù. 13Mei jùáùfodo Jesús íaùoùna daùde: Afémacù omoù eca, daùde. Jira ie uai otíaùoù: Benomo caùmo jubekuiro pánùaù íemo mena chamu ite. Afe baùmo iñédeza. ¿Meita nana bie comùnù ecállena àbajiredùcaù? daùdíaùoù. 14Mei afénomo cinco mil dàga comùnù gaùrídiaùoùza. Mei íadù Jesús llófuegamacùna daùde: Nana bie comùnù cincuenta dàgamùerie ana raùzùri, daùde. 15Daùí fànua méifodo nana ana raùzàdaitiaùoù. 16Afe llezica Jesús jubekuiro dàgade pánùaù, íemo mena chamu llàùnote. Llàùnuano monamo eróillanona Juzíñamuina afe güílleri “Ùere fùgora,” daùde. Daùí daùna méifodo, afe dùtada, ie llófuegamacùmo fecade, afémacù comànùmo fecállena. 17Iemona nana áferi ñue jeàrediaùoù. Afe mei llófuegamacù güígamona fùébidùno nagakuiro iemo mena cùrùgaù oruítatiaùoù. 18Afe mei jùáùruido Jesús oni eneno Juzíñamuimo úrizaide. Afénomo ie llófuegamacùri ite. Afémacùmo afémùe jùcánote: ¿Comùnù nàùe izói cuena daùdíaùoù? 19Jira uai otíaùoù: Dáamùerie “Bie Juan Bautista,” daùdíaùoù, jùáùmacù ”Bie Elías” daùdíaùoù, íemo naù jùáùmacù “Jaiai Juzíñamui uai lloraùma meine abùdo cáailla” daùdíaùoù 20Jira Jesús jùcánote: ¿Omoù nàùe izói cuena daùdàomoù? Jira Pedro daùde: Juzíñamui nùzeca Cristo daùnámùedùo, daùde. 21Iemo afe Pedro llógana afémùe jùáùe comànùmo ùere rairuíllano ie llófuegamacùna áfena bumo llotátañede. 22Iaùoùna daùde: Nanoide Ùíma Jitó Crístodùcueza, ùere duere fùnóllùcue. Ocuide éinamacù cuena ruifíruitiaùoù. Daje izói lletáriraùnù illaùnù cuena ruifíruitiaùoù, íemo jùáù ocuica uai llófuefùredùno cuena ùáùruitiaùoù. Cuena tàtaitiaùoù, mei íadù daaruiámani íllemona meine abùdo cáaitùcue, daùde. 23Afe méifodo nana afémacùna daùde: Nùnó dáamùe cuedo jáiacania dama ie comecù jitáillana féitarede. Féitano cuedo jáirede. Afémùe cuedo jailla àcoùnia tàidena afémùe áfena izire ónide. 24Mei ie caana rairuíacadùmùe áfena táùnomo fáùfitaite. Mei jùáùfodo cue àcoùnia ie caana táùnomo fáùfitùmùe afe fáùfidena baùmo ziiño illànona máiñoite. 25Mei daa come nana bínùe ráanùaù aillo náamataadù, mei íadù afe llezica dama ie comecù afémùe táùnocaitaiadù, nana ie maiñoca ráanùaù afémùena jíllotañeite. 26Nùnó daa come cuena meáiruia, daje izói cue uaina meáiruia, afe ùbana uire illáùmana ana cue billàruimo afémùena meáiruitùcue. Nanoide Ùima Jitódùcueza, aféruimo Moo Juzíñamui ebírededo bíitùcue naa nàùfuenide Juzíñamui abù imácùri. 27Uáfuena ómoùna dáùitùcue: Birui benó itànomona, dáarie naù íaùoù tàiñena llezica Juzíñamui illáùmana illarui càoitiaùoù, daùde. 28Daùí daùna mei jubekuiro iemo daámani dàgarui jailla mei, Jesús Juzíñamuimo úrillena caifónedumo jaide. Afémùe Pedro, Santiago, Juan dàgamùe uite. 29Naù Juzíñamuimo Jesús úrioina llezica, afémùe uiéco jùáùfodo méidoficaide. Daje llezica ie ùnícuiro jamánomo úzere quenire jaide. 30Afe llezica mena come ie abùmo càocaide. Afe íaillùnoù afémùe dùga úrite. Afe bíaillùnoù Moisés Elías dùga. 31Daje llezica ñue ebire quenire càoide raa afe íaillùnoù onífenedo férùcaide. Afe íaillùnoù Jesús Jerusalemo duere zefuíllano tàillùfuedo úritiaùoù. 32Afe llezica Pedro naa ie nabáiñùaùri ùere ànùe méinegaiaùoù ia, ocuídiaùoù. Afémacù Jesumo ite ebire càoidena cùódiaùoù; daje izói afémùe dùga itíaillùnoùna cùódiaùoù. 33Afe íaillùnoù Jesúmona oni jáioicailla llezica, Pedro daùde: Llófueraùma, ¡nùù benomo caùmare caù illa! Mai daámani jofóchupina caù nii. Daaco óùe, jùáùco Moisés ie, íemo jùáùco Elías ie, daùde. Mei íadù Pedro ie daùíacanana ónoñede. Jira comecù facáñeno ebena daùí daùde. 34Naù ie úrioina llezica, mona ero uíllùe íaùoùna ferànocaide. Mona ero uíllùe eromo íaùoù íficailla llezica ùere jacànaitiaùoù. 35Afe llezica afe uíllùemona daa uaina cacádiaùoù: Bie ùere cue izíruiga Jitoza, afémùemo omoù cacáreiri, daùde. 36Daùí daùna méifodo Jesumo érocaidiaùoùmo, ja dama ite. Afe mei afémacù afe íaùoù cùónana bumo lloñédiaùoù. 37Afe jùáùruido afe ídumona ana íaùoù billa llezica, aillo comùnù io anamo Jesús úiñotiaùoù. 38Iemona comànùmona dáamùe fùcùre lléjecaide: Llófueraùma, dúecaillano daade cue jitomo érocai. 39Fùénide jóriaù rùire íena uícade. Afe jóriaù íena caillàtacaide, afémùena nano íanori tùtáfùrede. Afe llezica ie fuémona múllecùaù bífùrede. Iena duere fùnode; afémùena fáùcanocaiñede. 40O llófuegamacùmo afe jóriaù jino oréllena izire jùcádùcue, mei íadù orénidiaùoù, daùde. 41Jira Jesús uai ote: ¡Nùù jamánomo àùnofùnidùomoù! Iemo daje izói ñúefuena ùere uáitafùredùomoù. ¿Nùùe dùnó omoù càgùmo íredùcue omoù cue ràidollena? O jitó benomo atù, daùde. 42Mei íadù afe jitócome Jesumo áùnozilla llezica, fùénide jóriaù afémùe ana énùemo dotade. Afe llezica afe jitócome íanori tùtade. Mei íadù Jesús afe fùénide jóriaùna rùire daùnano oni orede. Afemona Jesús afe jitócome jíllotate. Iemona jíllotano ie moomo abùdo ite. 43Iemona nana comùnù Juzíñamuimo ite áillue ràinori caùmare fáùgacaidiaùoù. Nana comùnù Jesús fùnócari caùmare fáùgacailla llezica, afémùe ie llófuegamacùna daùde: 44Bíemo ñue omoù cácarei. Afena omoù féitañeno iri. Nanoide Ùima Jitódùcueza, duere cue íaùoù fùnóllena comànùmo fécallùcue, daùde. 45Mei íadù ie llófuegamacù afe ie dáùnana ñue onóñediaùoù. Mei afefue afémacùmona rairuica. Iemo afe llezica afefue afémùemo jùcánuana jacàruitiaùoù. 46Afe méifomo ie llofúegamacù danù jofo eróicana conímana ”cáùmona nàùmùe ùere jamánomoina” daùna júfidotiaùoù. 47Mei íadù Jesús íaùoù comecù úrillana onode. Iemona daa úrue uáidota ie abùmo naidánete. 48Daùí naidániano afémacùna daùde: Bie úrue cue mámecùdo llàùnotùmùe cuena llàùnote. Iemo cuena llàùnotùmùe, ana cue orédùmùena llàùnote. Mei uafue, omoù càgùri jabóidùmùe Juzíñamui eróicana ùere jamánomoidùmùe, daùde Jesús. 49Ie jira Juan Jesuna daùde: Llófueraùma naui o mámecùdo fùénide jóriaù orédùmùena cùódùcaù. Afémùe caù dùga macáñena jira afémùena rairuídùcaù, daùde. 50Mei jira Jesús íena daùde: Afe izói fùnódùmùe rairuíñeno iri. Mei caùna uáitañedùmùe caù dùbénemo íteza, daùde. 51Jesús monamo jáiacanarui áùnozilla llezica, afémùe Jerusalemo jáillena rùire mamérite. 52Daùí mamérillano uícodo raùre uai llóitùno orede. Afémacù Samaria énùemo ite duera jófuemo jáidiaùoù íaùoù dúcùillùco raùre báillena. 53Mei íadù afeno itàmacù Jesús naa uícodo orécanori Jerusalén dùné íaùoù jáiacana jira, íaùoùna llàùnoacañediaùoù. 54Ie llofúegamacùmona Santiago, Juan dùga áfena cùóillano Jesuna daùde: Ocuíraùma, jaiai uai llóraùma Elías fànua izói, bimacù fúilleza monámona iraina caù jàùriredùcaù ¿meita jitáidùo? daùde. 55Iemona Jesús íaillùnoùmo éroillano llétajano daùde: Omùcoù jaùnaina joréñona onóñedùomùcoù. 56Mei uafue, Nanoide Ùima Jitódùcueza comùnù nùné táùnocaitallena biñédùcue, mei jùáùfodo comànùna jíllotaùbitùcue, daùde. Iemona oni jùáùgobiaùmo jáidiaùoù. 57Iodo íaùoù jailla llezica dáamùe Jesuna daùde: Ocuíraùma, o jáiacana dùné o dùga jáiacadùcue, daùde. 58Jira Jesús afémùena daùde: Nana jazicù ràllenùaù uái ífùreillùno ite. Daje izói caifodo féedùnuiaù uái íaùoù ráùillùno ite. Mei íadù Nanoide Ùima Jitódùcueza dáanori uái cue illùno iñede, daùde. 59Jesús jùáùmùena daùde: Mai cuedo bi, daùde. Mei íadù afémùe daùde: Fueñe cue moo tàilla ráùaitùcueza cue ore, daùde. 60Jira Jesús ie uai ote: Juzíñamuina jiéruiñedùno tàide izóidùno; mai mei afémacù jádie ua tàitùmùena ráùlleza, mei o cuedo bi, billano Juzíñamui illáùmana illùrui lluájiri, daùde. 61Afe mei jùáùmùe Jesuna daùde: Ocuíraùma, odo bíacadùcue, mei íadù fueñe cue jofo ero comùnù jáillena facáduaitùcueza cue ore, daùde. 62Jira Jesús íena daùde: Daa come ie táùjùna ja táùnia mei, jùáùnomo comecù fácaja fùénide. Ie jira bie izóidùmùe Juzíñamui illáùmana illàruimo táùjùllena ráifiñede, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\