SAN MARCOS 10

1Jesús ja Capernaúmona oni Judea énùemo jaide. Ua Jordán ruicáfellemo ite énùemo jaide. Iemo aillo comùnù ie illano dùnó meine abùdo gaùrízaùbitiaùoù. Iemona Jesús ie ífùrena izói íaùoùna llófuete. 2Iemo fariséuaùmona dáarie Jesuna fùeni facátaùbitiaùoù. Jesumo jùcánotiaùoù: ¿Mei nùbaù dáamùe ie aùna oni dótajana rairuírede, nùbaù ráiruiñega? daùdíaùoù. 3Iemona Jesús uai ote: ¿Nùùe izói Moisés ómoùna ocuide? daùde. 4Jira íena daùdíaùoù: Moisés llote, dáamùe ie aùna oni dotáacanamona, afémùe dùnena aféngona “jae aù oni dotaina rabe” cúerede. Ie mei daùí oni dotárede, daùdíaùoù. 5Iemo Jesús íaùoùna daùde: Moisés afe uaina ómoùmo llote, mei omoù comecù ifue ùere rùíredeza. 6Mei íadù nano fueñe, Juzíñamui nana ráanùaùna comuítaja llezica, “afémùe ùima rùngo dùga íaillùnoùna comuítate.” 7“Ie jira naga ùima, ie aù úamona, ie moo ei dùga fùénocaillano, oni dáanomo íitiaillùnoù. 8Daùí ie aù onónamona afe íaillùnoù daa come izóidena jáitiaillùnoù.” Ja mena cómeñediaillùnoù, dama daa cómedeza. 9Ie jira Juzíñamui dáanomo jóonegaiaillùnoù, comùnù oni dotánide, dùnori Jesús daùde. 10Ja jofomo Jesús naa ie llófuegamacùri dúcùnamo, ie llófuegamacù aféfuena Jesumo meine abùdo jùcánotiaùoù. 11Jesús íaùoùna daùde: Afe aù oni dotádùmùe jùáùe aù óllena, dotaca rùngo dùbénemo afémùe jùruifue fùnode. 12Daje izói ùni oni dotádùngo jùáùmùemo ùníreillena, afengo jùruifue fùnode. 13Ie mei Jesumo úruiaù atàdiaùoù, íaùoùmo ie onoù bùtállena. Mei íadù llófuegamacù atàdùnona rairuide, íaùoù átùñeillena. 14Jesús áfena cùóillano ràicaide; jira íaùoùna daùde: Rairuíñeno iri. Fáùnocai úruiaù cuemo bílleza. Iaùoùna llótaidoñeno iri. Juzíñamuimo jaùnáidùno ua afe bie úruiaù izói itíaùoùza. 15Uáfuena ómoùna daùdùcue, Juzíñamui illáùmana íllana jiéruiredùcaù. Uruiaù áfe jiéruilla izói jiéruiredùcaù. Mei íadù nana afe izói jiéruiñedùnona Juzíñamui ie caùmare illànomo jofo óreñeite. 16Iemo úruiaùna llirànuano, ie onoù íaùoùmo bàtano íaùoùna ñue fùnode. 17Jesús meine abùdo jáizaidemo, dáamùe aizàcana Jesús anamo dújuzaùbite. Dújuillano jùcánote: Ñue Llófueraùma, ¿nùe izói íitùcue zíiñona cue illùno cue óllena? daùde. 18Jira Jesús daùde: ¿Nùbái mei cuena fàgomùe daùdùo? Ùímamona buna fàgomùena iñede. Dama Juzíñamui fàgomùena. 19Ocuícafuiaùna onódùo: “Jùáùma aù dùga iñeno iri;” come fañeno iri; “ meràriñeno iri; bumo taùno lloñeno iri; jùáùma jàfueñeno iri; o moo, o ei dùga ñue cacáreiri,” Jesús daùde. 20Afémùe uai ote: Llófueraùma, nana aféfuiaùna cue jitócomenamona jeire ófùredùcue. 21Jesús afémùemo éroicaillano íena izíruite; daùde: O dafue naù jeire oñédùo. Mai nana omo ite raa fécajiri. Fécajano afe ùba dúeredùmacùmo ine. Iemona jamánomo jùrídolle izoide raa monamo omo iite. Daùí o fùnolle mei, cuedo bii. Mei cuedo o bíllamona o tàiadù, áfena náfueñeno benó biri. Coco jai, daùde. 22Mei íadù áfena cacáillano, afe ùima zúucaide. Ua zuure oni jaide, aillo ie ráanùaù illa jira. 23Ie mei Jesús abùdo comànùmo éroicaillano, ie llófuegamacùna daùde: ¡Nùù féirena ráaredùmùe Juzíñamui illáùmana illáruimo jofo jáillena! daùde. 24Jira llófuegamacù aféuairi ùere fáùgacaidiaùoù. Jesús meine nane daùde: ¡Uruiaù, nùù féirena úcubena àùnotùno Juzíñamui illáùmana illáruimo jofo jáillena! 25Camello eedo uífodo jailla jamánomo juánide, mei íadù ráaredùmùe Juzíñamui illáùmana illáruimo jailla ùere juárede, daùde. 26Afena cacáillano, jacànaificaidiaùoù. Danù conímamo jùcánotiaùoù: ¿Mei bu jílloille? daùdíaùoù. 27Jesús íaùoùmo eróillano daùde: Afena comànùmo fùnónide; mei íadù Juzíñamuimo fùnórede. Juzíñamuimo fùnónide raana iñede, daùde. 28Jira Pedro íena daùde: Ocuíraùma, nana caùmo ite raana fùénocaidùcaù o dùga caù jáillena, daùde. 29- 30Jira Jesús uai ote: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, naga come cue àcoùnia íemo cue lloga jíllonafue àcoùnia dùga, ie jofo, ie ámatùaù, ie mirànguaù, ie moo, ie ei, ie jitótùaù, ie jacáfaùaù dùeze afémùe fùénocaiadù, uáfuena meine llàùnoite. Ja bie énùemo cien dàgacaiño afe baùmo jofue, ámatùaù, mirànguaù, éitùaù, jitótùaù, jacáfaùaù llàùnoite. Uafue, dùeze llàùnoite duere zefuíllafue dùga íadù. Ie mei monamo zíiñona illùno llàùnoite. 31Aillo biruíllaùdo nánoramacù uire ódaidùmacùna jáitiaùoù. Daje izói aillo biruíllaùdo ódaidùmacù uire nánoramacùna jáitiaùoù, daùde. 32Ja Jerusalén iodo jáizaidiaùoù. Jesús ie llófuegamacù uícodo jaide. Comecù ùere facábicaidiaùoù. Jùáùe íedo jáidùno jacàruioicana afémùedo jáidiaùoù. Jira Jesús nagakuiro iemo mena dùga llófuegamacù eneno uáidote. Ianori íllamona íemo fùnóllùfuena abùdo íaùoùmo llote. 33Daùde: Mai omoù cacarei. Nanoide Ùima Jitódùcueza. Jerusalemo jáizaidùcaù. Mei íadù dùnomo lletáriraùnù illáùnùaùmo izájillùcue. Daje llezica ocuica uai llófueraùnùmo izájillùcue. Iemo afémacù cue tùtállena ócuitiaùoù. Onínemacùmo cuena izájitiaùoù. 34Cue jùfánodoùitiaùoù. Cuena tucoùtiaùoù. Cuena túallaùtiaùoù. Cue tàtaitiaùoù. Mei íadù daruiámani íllamona tàillanomona meine abùdo cáadùmùena íitùcue, daùde. 35Afe mei Zebedeo jitó íaillùnoù Santiago Juan dùga, Jesumo jàcajidiaillùnoù; daùdíaillùnoù: Llófueraùma, coco jùcalle jítaigafuena cócomo lloiri, daùdíaillùnoù. 36Iemona Jesús íaillùnoùna daùde: ¿Mùnùca mei ómùcoùmo cue fùnóllena jitáidùomùcoù? daùde. 37Iemo íena daùdíaillùnoù: Uire o ebírede illáùmana illàruido, cócomona dáamùe o nabézimo, jùáùmùe o jaràfezimo cócona o ráùnatari, daùdíaillùnoù. 38Iemona Jesús íaillùnoùna daùde: Daùí jùcádùomùcoù íadù abùna onóñedùomùcoù. Cue duere zéfuillùfue izói, ua eràrede jirolle jírua izói, ¿zéfuiredùomùcoù? Daje izói cue izire tàizaillùfue izói, ¿tàizairedùomùcoù? daùde. 39Iemo uai otíaillùnoù: ¡Ie mei! Afena ocuíredùcoco, daùdíaillùnoù. Jira Jesús íaillùnoùna daùde: Uáfuena dáùitùcue, cue duere zefuíllùfue izói, duere zéfuitùomùcoù. Cue izire tàille izói, tàitùomùcoù. 40Mei íadù cue nabéfenemo, cue jaràfenemo ómùcoù ráùnallena, cúemona llónide. Afe ráùnallùno dama Juzíñamui maméinamacùmo dúide, daùde. 41Jùáùe nagakuiro dùga llófuegamacù afefue cacáillano, Santiago Juan dàgamo icàritiaùoù. 42Iemo Jesús íaùoùna jàùrillano, íaùoùna daùde: Onódùomoùza, náùraùaùmo illáùmaifùredùno rùire ocuídùllaùnù danù jáidiaùoù, comànùna náamatallena. Aféllaùnù càgùri ite ràimacù, íaùoù ràinona izire comànùmo cácatatiaùoù. 43Mei íadù omoù càgùri afe daùí íñeitùomoù. Mei jùáùfodo omoù dùbénemo illáùmana íacadùmùe, omoù canófùredùmùena jáirede. 44Daje izói ómoùmona ocuíacadùmùena íacadùmùe, nana jùáùmacù anamo íaùoù táùjùtagamùena írede. 45Mei jùù, Juzíñamui oreca Nanoide Ùima Jitódùcueza. Mei íadù jùáùmacù cuena canóllena biñédùcue. Mei jùáùfodo nana comànùna cánuaùbitùcue. Uafue áillomacù íaùoù fùénidùfuemona zuitalle izói, íaùoùna cue jíllotallena tàizaùbitùcue, dùnori Jesús llote. 46Ja Jericomo dúcùdiaùoù. Afe jófuemona Jesús jino jáidemo ie llófuegamacù dùga, naa aillo comànùri, uínidùmùe io fuemo ráùide. Afémùe Timeo jitó, Bartimeo. Dùno afémùe úcube jùcáfùrede. 47Nazaret ímùe Jesús áùnozillano fùdàillano, uínidùmùe jàùrioicaide: ¡Jesús, jaiai illaùma David Jitó, cuemo dúecai! daùde. 48Aillo comùnù íena rairuídiaùoù ie llàùcaillena; íadù jaca naù jamánomo jàùrioide: ¡David Jitó, cuemo dúecai! daùde. 49Ie jira Jesús uái náidaillano daùde: Afémùe uaido, daùde. Jira uínidùmùe uáiduano íena daùdíaùoù: Abù mame. Náidacai. O uáidoteza, daùdíaùoù. 50Jira ie emódodùroi duíñuano ùere raùre náidacaillano Jesumo bite. 51Jira Jesús íemo jùcánote: ¿Mùnùca omo cue fùnóllena jitáidùo? daùde. Jira uínidùmùe uai ote: Llófueraùma, cue uíreacadùcue, cue eróillena, daùde. 52Jesús íena daùde: Mai o jairi. O àùnuamona jae jíllodùoza, daùde. Afe llezica uínidùmùe cùode. Iemona Jesús jáillado afémùe jaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\