SAN MARCOS 11

1Jerusalemo áùnozillamona, Jesús mena llófuega íaillùnoù uícomo orede. Jae Betfagé jofue, íemo jùáù Betania jofue dùga áùnomo itíaùoù. Dáanori Olivo daùna ídumo itíaùoù. Iaillùnoù óriano daùde: 2Uícomo ite duera jófuemo ómùcoù jai. Omùcoù dúcùlle llezica cuinaca duera búrrona càoitùomùcoù. Naù áfedo buna ráùiñena. Zúitajano cuemo atù. 3Bu ómùcoùmo jùcánoiadù ¿nùbái ómùcoù zuitaca? íena dáùitùo: “Ocuíraùma Jesús jitailla jira. Ie mei raùre meine omo atùlle,” daùde. 4Afe íaillùnoù jaillano jino naze fue iori cuinaca búrrona baizájidiaillùnoù. Afe zuitádiaillùnoù. 5Dáamùe dùno itànomona íaillùnoùna daùde: ¿Mùnùca ñetàomùcoù? ¿Nùbái burro zuitádùomùcoù? daùde. 6Jira uai otíaillùnoù Jesús íaillùnoùna daùna izói. Ie jira: Jii, mai ui, daùdíaùoù. 7Iemona búrrona Jesumo izájidiaillùnoù. Izájillano íaùoù ùnícuirona burro emodo jobédiaùoù. Ie mei dùnomo Jesús caifo ráùnade. 8Aillo comùnù íaùoù ùniroi iomo jobédiaùoù. Jùáùmacù íbiaùrede amena rábaillaù otá iomo jóonetiaùoù. 9Uícoidùmacù ódaidùmacù dùga jàùrioicaidiaùoù: ¡Ebírede! ¡Juzíñamui mámecùdo bitàmùe caùmáreficairi! 10¡Como íacade illáùmana illùno caùmare comuiri! ¡Ua caù jaiáigùma comuídùmùe David illáùmana illùno ñue móonairi! ¡Juzíñamui ebírede rafue daùíri! daùdíaùoù. 11Ja daùí Jesús Jerusalemo jofo jaide. Jaillano Juzíñamuimo gaùríracomo jaide. Nágafenemo eróirioicaillano jino Betániamo jaide, naa ie nagakuiro iemo mena dùga llófuegamacùri, mei ja nauídeza. 12Afe jùáùruido Betániamona jino abùdo billano, Jesús jufíruite. 13Macádiaùoùmo ñue íbiaùrede higuera aménana Jesús jùcana cùode. Iemona dùnomo jaide afénamona nùbaù ie llùzíllajùaùna óllena. Mei íadù Jesús dúcùillano, hígojùaùna baiñede. Afe amena táùnona fia íbiaùrede, mei aféruimo hígonino naù dúcùñedeza. 14Iemo Jesús afe aménana fáiduano daùde: Jaca benómona buna bie amena llùzíñenamona ie llùzíllajùaùna ràeñeiteza, daùde. Daùí ie dáùnana ie llófuegamacù cacádiaùoù. 15Ie mei Jerusalemo meine dúcùdiaùoù. Juzíñamui gaùríracomo Jesús jofo jaillánona, dùnomo ráaùe fecádùno ùbárioidùno dùga jino jíuaide. Ucube méidoraùnù ibani Jesús caitade, fàùcùrillaù fecádùno ráùiranùaù dùga. 16Afe gaùríracomo buna mùnàcana úiñellena afémùe rairuide. 17Iaùoù llófuete: Juzíñamui Cuegáuai daùde: “Cue jofo ua nana náùraùmo Juzíñamuimo úrille illácona mameide,” mei íadù meràritùno illano jae afénona fùnódùomoù, daùde. 18Lletáriraùnù illaùnù, ocuícafue llófueraùnù dùga afe ie fùnócafuena fùdàdiaùoù. Iemona afémùe fállena jenódiaùoù. Iena jacàruitiaùoù, afémùe llófueinafueri nana naùraù ùere fáùgacaideza. 19Ja nauízaidemo Jesús afe jófuemona jino jaide, naa ie llófuegamacùri. 20Afe jùáùruido, jítùramo meine abùdo Jerusalemo íaùoù billano, naui cùona higúerana abùdo cùódiaùoù, mei íadù birui afe amena nana ie jáinauaùri zaférede duíraùna ja jaide. 21Iemo Pedro comecù uíbicaillano, Jesuna daùde: ¡Llófueraùma, erói! O faidoca higúerana ja duíraùna zaféreficaide, daùde. 22Jesús íaùoùmo uai ote: Juzíñamuimo mai omoù àùnofùreiri. 23Uáfuena ómoùna dáùitùcue, dáamùe jùzíñeno nana ie comécùdo àùnuamona, bie caifóneduna ocuícana daùíadù, ”Benómona oni ii; jóraimo dotábicairi,” afe ie dáùnana ua zúite; afémùe jeire ua llezica, afefue daùí afémùemo íficaite. 24Ie jira ómoùna dáùitùcue, Juzíñamuimo omoù úrillano jùcaca raa, ja nùbaù o llàùnoga, áfena mai o àùnofùreiri. Iemona afe jùcaca raa óitùomoù. 25Nágaruido Juzíñamuimo o úriadù, jùáùmùena o éoiadù, mai íemo o comécùmo ite àaùfue féitari. Daùí o fùnori, monamo ite omoù Moo Juzíñamui ómoùmo ite àaùfuiaù dóllena. 26Iadù o abù ímùe ùba omoù óiadù, monamo ite omoù Moo Juzíñamui, ómoùmo ite àaùfuiaùna dóñeite. . 27Iemo Jerusalemo abùdo bitíaùoù. Jesús gaùríracomo maca llezica, lletáriraùnù illaùnù íemo áùnozidiaùoù. Afe llezica ocuica uai llófuetùno afémùemo gaùrídiaùoù, éicomùnù dùga. 28Nana íemo jùcánotiaùoù: ¿Bífuiaù fànuana, bu o ocuilla? ¿Bu ràinodo bie raa fùnódùo? daùí daùdíaùoù. 29Jesús íaùoù uai ote: Omoùmo daa rafue jùcánoitùcue. Cuemo uafue omoù llóiadù, bífuiaù cue fùnoca ràino ómoùmo llóitùcue. 30¿Bu mei ocuica ùfo jokoyena Juan? ¿Juzíñamui nùbaù ocuica, nùbaù comùnù? Mai fáùrio, daùde Jesús. 31Ie mei afémacù danù júfidotiaùoù; daùdíaùoù: Juzíñamui ocuica caù daùíadù, Jesús caùna faùríoite: “Iemona ¿nùbái mei íemo àùnoñedùomoù?” 32Mei íadù comùnù ocuica, daùínidùcaù, daùdíaùoù. Comànùna jacàruillano daùí úritiaùoù. Ja onódiaùoùza, nana comùnù Juamo ñue comécùidiaùoù: “Ua Juzíñamui uaido Juan úrite,” daùdíaùoù. 33Iemona Jesuna daùdíaùoù: Onóñedùcaù, daùdíaùoù. Ie mei Jesús íaùoùna daùde: Nùe ràinodo bie raa fùnódùcue, daje izói ómoùmo llóñeitùcue, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\