SAN MARCOS 13

1Jesús gaùríracomona jino billa llezica, ie llófuegamacùmona dáamùe íena daùde: Llófueraùma, ¡bie ùere ñuera nófùemo eroi! ¡Daje izói bie jofo áilluemo eroi! daùde. 2Iemo Jesús uai ote: Mai bie áillue jófuemo ñue omoù eroi. Benomo daje emódomo nófùena fàebiñeite. Nana oni júdaùlle, daùde. 3Afe mei Olívona mameide ídumo jáidiaùoù. Gaùríraco uiéco dùbénemo ite. Afénomo Jesús ráùidemo, Pedro, Jacobo, Juan, íemo Andrés báinino íena daùdíaùoù: 4Nana bífuiaù o daùna júdaùlle zuíllaruina onóiacadùcaù. Mai caùmo llone. Nana bífuiaù fúiacana ¿nùe izói caùna onótaite? daùdíaùoù. 5Jesús uai ote: Bu omoù jàfueñeillena, ñue abà omoù rairuiri. 6Aillo cue mámecùdo imacù abù jàtano bíitiaùoù. “Crístodùcue” daùnano bíitiaùoù. Afémacù aillo comànùna jàfueitiaùoù. 7`Mei íadù aillo áùnori ite fuiríllafuena, íemo jùca ite fuiríllafue dùga omoù fùdàiadù, omoù jacànaiñeno iri, mei afe daùí íredeza. Mei íadù naù íiraùruiñedeza. 8Mei aféruimo daa naùraù jùáù náùraùmo fuirízaite. Afe llezica dáazie jùáùziemo jobáirizaite. Aféruillaùdo dùga illánomo énùe rùire dócaite. Dáaruido aillo júbie dùga énùiaùdo iite. Be aféfuiaù comùnù duere zefuille táùnia raa. 9`Mei jira abà ñue omoù rairuiri, mei rùire ocuídùmacù gaùríllanomo omoù uítiaùoùza; Juzíñamui uai llófueriracomo ómoùna fázùitiaùoù. Cue àcoùnia ràillaùnù uícomo ómoùna óreitiaùoù, jamánomo ràiredùllaùnù dùga. Afe daùí cue dùbénedo íaùoùmo úritùomoù. 10Mei íiraùrui naù dúcùñena llezica, caù jíllonafue uai nana náùraùmo jino llóredeza. 11Ràiredùllaùnùmo omoù oreille llezica, omoù úrillùfuemo raùre uícomo comécùdo facáñeno omoù iri. Daje izói omoù comécùillùfuemo raùre uícomo uibíñoñeno iri. Aféruimo Juzíñamui omoù ùfomo úrilla izói, mai omoù daùíri, mei danù omoù úriñeitùomoù; omoù comécùmona Juzíñamui ie Ñuera Joreño úrite. 12Afe llezica dámùe nahí ie ámamo fùénidùfue nítano jùáùmùena ie fatátaite. Daje izói móotùaù nahí ie jitótùaùna fùénidùfuedo izájitaitiaùoù, íaùoù tùtállena. Afe ùbana íaùoù jitótùaù, nahí ie móotùaùmo fùénidùfue nítano íaùoù fáite tùtállena. 13Cue àcoùnia, nana comùnù ómoùna éoillano ùere ùáùruitiaùoù. Mei íadù íiraùruimo jaàcùna Juzíñamuimo ùere féitañeno àùnotùmùe jíllobicaite. 14`Jaiai Juzíñamui uai jino llóraùma Daniel daa ùere ùáùruiga raa dùbénedo cuete. Afe ùáùruitaite raa nabene jofue júdaùtaite. Afe fùénidùfuena oruide raa Juzíñamuimo gaùríracomo ite jeruícacomo jóonia llezica, Judea énùemo itùno, árera íduaùmo botárediaùoù. (Bibe facádùmùe mai ñue onoiri.) 15Aféruimo o jofo jinófene idamo omoù íadù, jofo eromo ite ráanùaùna omoù uájiñeno iri; raùre botari. 16Jacáfaùmo táùjùdùmùe abùdo jofomo biñeno iri, ie ùnícuiruaù óllena. 17Aféruimo ite rùngónùaù namócùredùno ùere duere zéfuitiaùoù, aizànidiaùoùza. Daje izói monoù jirode duera úrue llàùidùngotùaù duere zéfuitiaùoù. 18Ie jira Juzíñamuimo omoù jùcari, “Nócù illáruillaùdo caùna botátañeno iri.” 19Bie izói duere zefuíllùruina jaca jaiai ífùnide. Ua, Juzíñamui bínùe fànuamona benomo afe izóidena iñede. Aféruillaù méifomo afe izói íñeite. 20Juzíñamui afe zúuredùrui are jóoneiadù buna jílloñeille. Mei íadù afémùe nùzécanona izíruillano íanori afe zúuredùruina afémùe jóoneite. Are íñeite. 21`Iemona aféruimo dámùe ómoùna daùíadù: “¡Erocai, benomo ite Cristo!” íemo àùnoñeno iri. Daje izói jùáùmùe daùíadù: “Eroi, batànomo ite Cristo,” áfena àùnoñeno iri. 22Mei uafue, aféruido aillo jàfueritùno bíitiaùoù. ”Crístodùcue” dáùitiaùoù. Daje izói “Juzíñamui dùbénedo úritùcaù” daùnano comànùna jàfueitiaùoù. Afémacù cùóraùnina ráanùaù fànoitiaùoù, jùáùe jacàredùfuiaù dùga, comùnù jàfuellena. Uafue, daje izói dama Juzíñamui nùzécanona jàfueacadiaùoù, afémacù daùí jàfuetareniadù. 23Mei íadù mai ñue omoù comecù facáoiri; mei nana bífuiaùna jae uícodo ómoùmo llotàcueza. 24`Ie mei aféruillaùdo, zúuredùruillaù méifomo, jitoma duíbicaite. Fùui égaiñoñeite. 25Monamo ite úcuaù cócùtiaùoù. Afe llezica mona eromo ite ràino mozídùno, maùríñeno jaillano dócaitiaùoù. 26Iemo naui monámona bite Nanoide Ùima Jitó Cristo meine abùdo càocaite. Uíllùe càgùdo biite; aillo ràino dùga. Jamánomo ebírenafuedo biite. 27Afe mei ie abù imácù óreite, nana ie nùzécamacù nana mona fuédamona gaùrítallena. Ua jamánomo jùca ite ígobiaù imácùmona nùzécano nana dáanomo atùlle. Daje izói énùe fueda imácùmona nùzécano nana dáanomo atàlliaùoù. Naù ie llófuegamacùmo llófuiano, íaùoùna daùde: 28`Mai bie higuera amena rafue omoù onoiri. Afe higuera íbiaù fùruilla llezica fùmona áùnozillana onódùomoùza. 29Daje izói nana bie zúuredùruillaù zuíllana omoù cùóiadù, íiraùrui áùnozillana onóitùomoù. Jae ùere íanori ite. 30Uáfuena ómoùna dáùitùcue, afe illáruido itùno comùnù naù tàiñenia, nana bifue zúite. 31Nana mona énùe dùga fúite, mei íadù cue daùna uai jaca nùnomo méidonide. Cue llua izói zúite. 32`Mei íadù afe illàruina buna onóñena. Daje izói Juzíñamui abù imacù onóñediaùoù. Ua afe izói Juzíñamui Jitó aféruina onóñede. Dama caù Moo Juzíñamui onoiga. 33`Ie jira, aferui dúcùnana onóñedùomoùza, mai ñue fùgo abùna omoù onoiri. Afe llezica mai ñue omoù uíñori. Daje izói Juzíñamuimo úrifùreiri. 34Cue meine billùfue dámùe jùca jailla izoide. Afémùe naù jáiñenia íemo táùjùdùnona ie jofo úiñotade. Illa dàgamùe dáarie táùjùllena igáiaùoù. Iemo naze uíñoraùma jóoniano, íena rùire ocuide, jofo uíñollena. 35Afe izói mai omoù abù onóicana uíñori, mei jofo naama billùrui ónoñegaza. Nùbaù nauíoilla llezica biite, nùbaù dáaferuimo, ónoñega. Nùbaù ùitava úrilla llezica, nùbaù jítùramo afémùe biite; ónoñega. 36Mai abù omoù onoiri, afémùe raùre bíadù, omoù ùnàllena ie càoñeillena. 37Omoùna cue daùna izói nana comànùna daùdùcue: Cue bíllemo abù omoù onoiri, daùde Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\