SAN MARCOS 14

1Naù ménarui ite pascua ráfuemo. Afe rafue llezica afénomo ite comùnù íaùoù pan fáitara jóoneñeno güífùrediaùoù, mei aféruillaùdo fáitañega pan güífùrenafue. Lletáriraùnù illaùnù ocuícafue llóraùnù dùga Jesús jàfuiado llaùtállena jenódiaùoù, ie tùtállena. 2Iadù daùdíaùoù: Ùráùzie ana íena llaùtánide; áfemo comùnù fùcùre júfidoñeilleza, daùdíaùoù. 3Jesús Betániamo ite. Simón jofomo ite. Afe Simón chíinaitùmùena mameide. Güirácomo íaùoù ráùina llezica, daa rùngo jamánomo ráifide zióredùji Jesumo jùlláizaùbite. Afe zióredùji duera alabastro daùna nofùcù fùnoina ùcàtirumo ite. Afe zióredùji mámecù nardo. Afeji jùáùena fáùñega. Afengo afe ùcàtiru llaillano, Jesús ùfomo áfeji totade. 4Afénomo itànomona dámùerie áferi ràicaidiaùoù. Danù conímana rùire daùdíaùoù: ¿Nùbái mei bie zióredùji táùnomo dotade? 5Afeji trescientos romano úcubetuni baùmo fecárede, duéredùmacùna canóllena, daùdíaùoù. Aféngomo ràicaillano ùáùruitiaùoù. 6Mei íemo Jesús daùde: Mai aféngona fáùcanocai. ¿Nùbái mei aféngona áùfedodùomoù? Bie cuemo afengo fùnócafue ñuera. 7Mei jùù, duéredùno jaca omoù càgùmo íitiaùoù. Omoù jitáiadù afémacùna canóredùomoù. Mei íadù cue omoù càgùmo are íñeitùcue. 8Afengo ñue cuemo fùnórede raa cuemo fànuaùbite. Jùáùmacù cue raùájiñenia cue abùmo zióredùjina afengo cuemo jóoniaùbite. 9Uáfuena ómoùna dáùitùcue, náganomo bie énùemo comùnù jílloille uai jino llóiadù, bie rùngo cuemo fùnócafue jino llóitiaùoùza, áfemona aféngomo uíbicaifùreillena. 10Ie mei Judas Iscariote lletáriraùnù illaùnù dùne úrizaide, Jesús afémacùmo izájillena. Afe Judas, nagakuiro iemo mena dàgamùe Jesús llófuega ímùe. 11Afe illaùnù Judas dáùnana cacáillano, ióbidiaùoù. Afe jira íena daùdíaùoù: “Jesús caùmo o atàadù, úcubena omo àbaitùcaù.” Iemona Judas nùe izói Jesús íaùoùmo fecállena jenode. 12Fáitañega pan rafue nanóidùruimo oveja jiza fáfùrediaùoù, pascua ráfuemo ràllena. Aféruimo jae dúcùde. Aféruido Jesús llófuegamacù íemo jùcánotiaùoù: ¿Nùnomo pascua rafue uícodo caù fànuaillena óiacadùo, afénomo pascua ráfuemo mameide güille caù güíllena? daùdíaùoù. 13Ie jira ie llófuegamacùmona ménaillùnoù óriano daùde: Jófuemo jai. Dùnomo jaùnoi ùcàrudo uítùmùena báitùomùcoù. Iedo jairi. 14Afémùe jofo jáillanomo, afeco náamana daùíri: “Llófueraùma daùde, ?Nùnomo ite cue güillùno cue llófuegamacù dùga? Dùnomo pascua rafue llezica güítùcaù daùde.” 15Jira afécona ómùcoùmo ácatajite, áilloco. Caifóidùcomo iite. Ja fuífide. Dùnomo cáùena fùnori, daùde. 16Jira llófuega íaillùnoù oni jaillano jófuemo dúcùdiaillùnoù. Dúcùillano uícodo Jesús íaillùnoùna daùna izói baizájidiaillùnoù. Pascua rafue ja fùnódiaillùnoù. 17Nauízailla llezica, Jesús nagakuiro iemo mena dùga ie llófuegamacùri dúcùdiaùoù. 18Güirábanimo güitíaùoùmo Jesús íaùoùna daùde: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, daa ómoùmona, cue dùga güitànomona cuena fécaite, daùde. 19Jira afémacù zúucaidiaùoù. Afe llezica dáamùerie Jesumo jùcánotiaùoù: Nùbaù cue? daùde. Jùáùmùe daje izói daùde: ¿Nùbaù cue? daùde. 20Jira Jesús uai ote: Afémùe daa ómoùmona, bie jubekuiro iemo mena dàgamùedemona; ua cue birui dùga dáajemona güitàmacùmona. 21Nanoide Ùima Jitódùcueza Cuegáuai lloga iodo jáidùcue; ua cue tàillùnomo jáidùcue. Mei íadù cue fecádùmùe, ¡nùù ùere dúerena! Afe ùima jócoñegana baùmo ñue jaide, íadù jae comuide, daùde. 22Güitíaùoùmo, Jesús pan llàùnota daùde: Ùere fùgora, daùde. Daùna mei dùtade. Dùtada íaùoùmo fécajano daùde: Mai omoù güi. Bie cue abù, daùde. 23Iemo Jesús jiróracuri llàùnote. Afécuri vínona oruítaga. Ie mei: Ùere fùgora, daùnano íaùoùmo ite. Nana afécurimona áfeji jiródiaùoù. 24Iemo daùde: Bie cue dùe; áfedo comue dájemo llàùnoga uai uáfuena daùíllena. Aillo naùraù jíllollena cue dùe tóite. 25Uáfuena ómoùna daùdùcue, ja biruímona afe jùrùkue rao llùzilla iji jíroñeitùcue. Ua nágaruillaùdo Juzíñamui illáùmana illùrui naù biñena llezica jíroñeitùcue. Aféruimo comóicana áfeji nane meine dáanomo jíroitùcue, daùde. 26Juzíñamui rua íaùoù rua mei, jino Olivo daùnádumo jáidiaùoù. 27Iemo Jesús daùde: Bie naùo, iomo come éùcùtailla izói, méaicaillamona nana omoù cuena zóofeitùomoù. Cuegáuai daùde: “Ovejaùaù úiñoraùmana fáitùcue; fállemona ovejaùaù oni ráùjicaitiaùoù.” 28Mei íadù cáadùmùena meine abùdo cue ille méifodo, omoù uiécomo Galiléamo jáitùcue, daùde. 29Jira Pedro daùde: Nana ona fáùcanocaitiaùoùmo, jaca o fáùcanocaiñeitùcue, daùde. 30Iemo Jesús uai ote: Uáfuena dáùitùcue, bie naùo ùitava ménacaiño naù úriñeniadù dacaiñoámani cuena jáanoitùo, daùde. 31Mei íadù afémùe ùere afe íeñede úricana daùde: O dùga cue tàillena jitáiadù, naù ona jáanoñeitùcue, daùde. Nana daje izói daùdíaùoù. 32Iemo güirácomona jino billano Getsemaní ibàrùmo dúcùdiaùoù. Dùnomo Jesús ie llófuegamacùna daùde: Baù bené Juzíñamuimo cue úrizailla llezica, benómo omoù ráùiri, daùde. 33Iemo Pedro, Santiago, Juan dùga uite. Jesús ja zuure cácacaide; afémùe aillo jacù cácade. 34Jira daùde: Cue joreño ùere zúureficaide; afe zuufue tàilla izói cue orede. Benó omoù fùebiri. Abà omoù onoiri, daùde. 35Iemo Jesús jabo baùfe jaide. Dùnomo énùemo bàjùcaillano Juzíñamuimo jùcade: Nana bie cuemo jíiriacade raa cúemona oni o oréreadù, mai oni oreri, daùde. 36Naù Juzíñamuimo úrioicana daùde: Cue Moo, ómona nana fùnórede. Bie ùere zuurede facállùnomona cue zuitari. Mei íadù cue oíacana izói fùnóñeno iri, mei jùáùfodo o oíacana izói fùnori, daùde. 37Iemo daámani llófuegamacù dùné jaide. Ùnàdiaùoùmo dúcùde. Pédrona daùde: Simón, ¿ja o ùnàdùo? ¿Jaca due jiza abà onóoicana uíñonidùo? 38Abà omoù uíñori. Juzíñamuimo úriri, fùénidùfuemo omoù báùiñeillena. Uáfuena o joreño ùere jiérede, mei íadù o abù náùnide, daùde. 39Iemona dáanomo nane, Juzíñamuimo úrizaide. Daje uáillaùna daùde. 40Ie mei nane bítemo, ie llófuegamacù meine dáanomo ùnàdiaùoù. Daùí afémacù ànùamo, Jesús íaùoùna càoizaùbite, mei íaùoù uíjù ànùe ùbáicaza. Iaùoù uai ollùno iñede. 41Ja dacaiñoámani Juzíñamuimo úrillano bite. Billano íaùoùna daùde: ¿Mei naù birui ùnàdùomoù? ¿Naù ocózinaidùomoù? Jae mai. Nanoide Ùima Jitódùcueza, mei íadù fùénidùmacùmo cue itábicaillaruimo ja dúcùde. 42Náidacai. Mai caù jai. Cue fecádùmùe ja bite. 43Ie llezica Jesús naù úritemo Judas dúcùzaùbite. Afémùe nagakuiro iemo mena dàgadùmacùmona. Afémùeoùri aillo comùnù bitíaùoù. Lloefai bùgànùaù dùga bitíaùoù. Lletáriraùnù illáùnùmona bitíaùoù. Dáarie bie comùnù ocuícafue llófueraùnùmona éicomùnù dùga bitíaùoù. 44Fecádùmùe Judas bimácùmo ónoitara naui lloga. Daùde: Cue ñùtállùmùe nàùmùeite. Ie llaùtari. Ñue maùano, uiri, daùde. 45Iemo Judas billano, Jesumo áùnozillano uáidote: ¡Llófueraùma! ¡Llófueraùma! Daùí daùnano ñùtade. 46Iemo Jesús llaùtada, maùano, bitùno íena uitíaùoù. 47Afe llezica dùnomo itànomona dáamùe lloefai otá daa bitàmùe jefo ñetade. Afe jefona ñetácamùe lletáriraùnù illaùma jaùénicù. 48Iemo Jesús comànùna daùde: ¿Meita meràriraùmadùcue izói lloéfaillaùri bùgànùaù dùga cuena lláùtaùbitùomoù maùano cue uíllena? 49Nágarui ómoùri Juzíñamuimo gaùríracomo llófuecana itùcue; íadù jaca cuena llaùtáñedùomoù. Mei íadù bifue íficaide Cuegáuaillaù fuitállena, daùde. 50Iemona nana llófuegamacù íena fáùcanocaillano botádiaùoù. 51Mei íadù da jitócome dama áillue ùniroi jùtada naù Jesús óodana jáicaide. Ie mei bitùno íena llaùtádiaùoù. 52Mei íadù afémùe jarire duíñuano aferoi íaùoùmo faùnóicaide. Daùí ñeta emuíroma jarire botade. 53Iemo judíuaù lletáriraùnù caifóidùllaùmamo Jesús uitíaùoù. Afe llezica nana lletáriraùnù illaùnù, íemo éicomùnù, íemo ocuica uai llófueraùnù dùga, dáanomo gaùrídiaùoù. 54Pedro, afe jamánomoidùllaùma jofo abù ibàrùmo, óodana jùcado jaide. Dùnomo llaùzàriraùnù dùga ráùide; irai fuemo agaide abù uzíreillena. 55Nana lletáriraùnù illaùnù jamánomo ocuídùmacù dùga Jesumo fùeni íaùoù facátallena uai nabáidùno jenódiaùoù, áfedo íena tùtállena. Mei íadù áfena baiñédiaùoù. 56Aillo íemo taùno llotíaùoù. Iadù íaùoù táùnofuiaù jaàcùna jóobiñede. 57Iemo dáarie caifo náidacaillano, afémùemo taùno fùénidùfue nitádiaùoù. Daùdíaùoù: 58Afémùe dáùnana cacádùcaù: “Bie comùnù fùnoca gaùríraco júdaùtùcue, íemo daruiámani íllemona jùáù gaùríraco comùnù fùnóñegaco abùdo níitùcue,” daùde, daùdíaùoù. 59Mei íadù nane íaùoù lloga uai nabáillafuiaù jaàcùna jóobiñede. 60Iemo lletáriraùnù illaùma íaùoù càgùmona jino náidacaillano Jesumo jùcánote: ¿O uai óñeitùo? ¿Mùnùca bie omo nitádiaùoù? daùde. 61Mei íadù daa uaina oñede. Iemona lletáriraùnù illaùma nane dáanomo jùcánote: ¿O Crístodùo? ¿Afe caù ñúefuena nitaca Juzíñamui Jitódùoza? daùde. 62Jira Jesús daùde: Jùù, ie mei. Nanoide Ùima Jitódùcue. Uire uáfuena cuena càoitùomoù. Ua rùírede Juzíñamui nabézimo dùnomo cue ráùnaillana càoitùomoù. Aféruillaùdo mona ero úillùedo cue bíllana càoitùomoù, daùde. 63Lletáriraùnù illaùma jamánomo ràicaillano icàrillamona ie ùniroi cúatajano daùde: ¿Nùbái mei jùáùe uai nabáiraùma jítaitùcaù? 64Ja Jesús ie uáillaùdo Juzíñamui dùbénemo fùeni úrillana cacádùomoù. ¿Omoù, nùe izói íena daùdàomoù? daùde. Iemona nana íena tùtállena daùdíaùoù. 65Iemo dámùerie afémùemo túallaùtiaùoù. Afe llezica ie uiéco ùníroina ùbáillano, íena fatíaùoù. Fájano daùdíaùoù: ¡Mai bai! ¿Bu o faja? daùdíaùoù. Iemo llaùtádùno ie uiéco túcoùdiaùoù. 66Pedro ana jofo ibàrùmo ite. Iemo daa lletáriraùnù illaùma canóraùngo afénomo dúcùde. 67Pedro irai fue agáillana cùóillano, afengo afémùemo rùire eroide. Iemona daùde: O daje izói Nazaret ímùe Jesús dùga macáfùredùo, daùde. 68Mei íadù Pedro jáanuano daùde: Aféfuena fùdàñedùcue. Mùnàcado úritùo onóñedùcue, daùde. Daùna mei afémùe naze fuemo jino jaide. Iemo ùítava úrite. 69Iemona canóriraùngo íena nane càoillano afénomo itànona daùde: Afe ùima Jesusdo jáidùmacùmona, daùde. 70Mei íadù Pedro meine jáanote. Ja baùdo afénomo itùno Pédrona nane daùdíaùoù: Uáfuena. O Jesús imacù iédùo. Galilea ímùedùo. O úrilla afémacù úrilla izói jóoide, daùdíaùoù. 71Ie jira Pedro : “Uáfuena cue llóñenia Juzíñamui cue fáidoiteza,” daùde. Dáanomo Pedro ie daùna uai nabáillena Juzíñamui mámecùdo rùire mámiano daùde: Afe omoù úrillamùena onóñedùcue, daùde. 72Daùí daùna llezica ùitava dáanomo nane úrite. Iemona Jesús íena daùnáfuemo Pedro uíbicaide. Nano uícomo íena daùde Jesús: “ùitava ménacaiño naù úriñenia dacaiñoámani cuena jáanoitùo.” Afemo comecù fácajano éeiaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\