SAN MARCOS 15

1Afe jítùramo lletáriraùnù illaùnù íemo eicomànùri gaùrízaidiaùoù, ocuica uai llófueraùnù dùga; ie emódomo naa jùáùe jamánomoidùllaùnùri. Gaùríllano Jesumo íaùoù fùnóllùfueri danù úritiaùoù. Maùga Jesús Pilátomo izájidiaùoù. 2Jira Pilato jùcánote: ¿O meita judíuaù illáùmadùo? daùde. Iemo Jesús uai ote: ¡Ie mei! Daùí jaca o daùna izói, daùde. 3Iemo lletáriraùnù illaùnù aillo fùénidùfuiaù afémùemo nitade. 4Jira Pilato dáanomo jùcánuano daùde: ¿O uai oñédùo? ¡Cacai! Dùga fùénidùuai omo nitádiaùoù, daùde. 5Mei íadù Jesús uaina oñede. Afémùe uai oñénamona Pilato fáùgacaide. 6Afe rafue ana naga fùmónado comànùmona llogámùe llaùtácamùena Pilato zuitáfùrede. 7Come fatàmùe Barrabás jae llavéracomo ite, jùáùe come fatàmacù dùga. Nano jùáùruido illaùma dotátaruimo comùnù fatíaùoù. 8Ja birui comùnù Pilátomo jàcaùbitiaùoù. Billano Pilato íaùoùmo fùnófùrena izói ie fùnóllena jùcádiaùoù. 9Pilato uai ote: ¿Judíuaù Illaùma ómoùmo cue zuitállena jitáidùomoù? daùde. 10Pilato ja lletáriraùnù illaùnù Jesús úradoillafuedo fécajana fùdùde. 11Mei íadù lletáriraùnù illaùnù nana comùnù jeire otàmacù. Iaùoù úamona ùere caillàdùmacù. Iaùoùna llófuetiaùoù: Jesús meifomo mai Barrabás caùmo zuitállena izire omoù jùcari, daùdíaùoù. 12Jira Pilato jùcánote: ¿Nùe izói oíacadùomoù omoù mamécamùe Judío Illaùma cue fùnóllena? daùde. 13Iemo caillàoicana uai otíaùoù: ¡Cruzmo íena coraù! daùdíaùoù. 14Jira Pilato daùde: ¿Nùbái mei? ¿Afémùe nùe fùénidùfue fùnode? daùde. Nane dáanomo baùmo caillàoicana daùdíaùoù: ¡Cruzmo íena coraù! daùdíaùoù. 15Iemona Pilato naùraù uiécomo ñue íacanamona, Barrabás zuitada orede. Iemo Jesús zechétajano llaùzàritùnomo izájide íena coráùllena. 16Ie mei afe onínellaùma áilloco jofo ibàrùmo íena uitíaùoù. Afénomo nana fuiríraùnù gaùrítatiaùoù. 17Iemo ñue jíaùrede ùnícuiro, illaùma íena, afémùemo jùtádiaùoù. Aferoi uállaùma jàtafùregaroi. Afe llezica ùfo icuifoù eegù níinacuifoùna íemo jùtádiaùoù. 18Jàtajano janónaioicana rùire íena uáidotiaùoù; daùdíaùoù: ¡Fùgo o iri, Judíuaù Illaùma! daùdíaùoù. 19Iemo rázùdo dùga icaiño ie ùfo butíaùoù. Ie túallaùtiaùoù. Afémùemo caiñùcù ana dújullano jùfánodoùcana íena ebíruitiaùoù. 20Daùí ie íaùoù áùfedua méifodo, afe illaùma jùtácaroi íemona duiñódiaùoù. Dúiñuano dama íecuirona ie jùtádiaùoù. Ie mei afénomona jino íaùoù uiga íena coráùaillena. 21Jesuna coráùaidiaùoùmo Cirene ímùe Simón jinona jófuemo bite. Afémùe Alejandro iemo Rufo íaillùnoù moo. Bítemo Jesús coráùllùbùcùna rocátatiaùoù. 22Iemo Jesús Gólgota maméidùnomo uitíaùoù. Afe Gólgota jùáùmacù uaido Ùfócoraù Illánona mameide. 23Afénomo vino eràredùji dùga jóonegana Jesús jirótatiaùoù. Mei íadù áfena afémùe jiróñede. 24Afe mei ja Jesuna coráùdiaùoù. Iemo fuiríraùnù onótarajù dotádiaùoù, Jesús ùnícuiro íaùoù máiñuana onóillena. Iemona dájerize illa dàgamùe ie ùnícuiro uite. 25Jae jitoma caifo illa llezica Jesús coráùdiaùoù. 26Jesús coráùabùcùmo jùáùe uai llotàbùcùna netádiaùoù. Afébùcùmo nùe àaùfue ie fànua jira coraùca, daùí íaùoù cuega. Bibàcùmo cuetíaùoù:“Bímùe Judíuaù Illaùma.” 27Afémùe dùga mena meràriraùma íaillùnoù coráùdiaùoù, dámùe ie nabénemo, jùáùmùe ie jaràfenemo. 28Jaiai Cuegáuai daùí ñue ùcoùmo fúite. Aféuai daùde: “Afémùe fùénidùmacùmo jaùnáitaga.” 29Afe iodo jáidùno Jesumo fùeni úritiaùoù. Fuena ùere rùire íena zanódiaùoù. Daùdíaùoù: Mai, cacai. O Juzíñamui gaùríraco ana júdaùtùmùedùoza. Daje izói daruiámani íllado abùdo afeco níitùmùedùoza. 30¡Mai dama o abù jíllota! ¡Crúzmona ana bi! daùdíaùoù. 31Daùí daje izói lletáriraùnù illaùnù, ocuica uai llófueraùnù dùga, Jesuna janónaitiaùoù. Danù conímana daùdíaùoù: Afémùe jùáùmacù jíllotate, íadù afémùe dama ie abùna jíllotanide. 32Mei birui Cristo, Israel Illaùma ana crúzmona bíadù, áfena caù cùónamona afémùe uaina ja uáfuena àùnoitùcaù, daùdíaùoù. Daje izói afémùe dùga coráùca iaillùnoù fùeni Jesumo úritiaùoù. 33Jaàcùri illa llezica nana énùe jítùreficaide. Da hora aámani fùdù monáiñede. 34Afe llezica Jesús rùire cáillùano daùde: Eloí, Eloí, ¿lama sabactani? afe uai dobáiñuana daùde: ¡Cue Moo Juzíñamui, Cue Moo Juzíñamui! ¿Nùbái cue zóofetùo? daùde. 35Dámùerie afénomo itànomona áfena cacáillano daùde: Cacarei, afémùe Juzíñamui uai jino llóraùma Elías jàùrite, daùdíaùoù. 36Iemona afémacùmona dámùe aizùda fíillùcùde raa uájide. Eràrede vínona rùáitano, áfena ragüizù àcoùmo jóonete, áfedo Jesús jirótallena. Daùí ñeta, íemo ñuitade. Afe llezica jùáùmacù íena daùde: Ùna jabe. Mai caù éroi, neca afémùe Elías ana ólleza, daùde. 37Ie mei Jesús rùire caillùda tàide. 38Afe llezica Juzíñamui gaùríracomo zebica jédacùede ùniroi, dáfenedo caifófenemona ana cuáijicaide. 39Jesús anamo romano jabóidùllaùma uiéco dùbénemo naidaide. Ie cáillùana cacade. Ie tàilla izóidena cùode. Càuano daùde: Uafue, bie ùima Juzíñamui Jitó, daùde. 40Dáanomo dáarie rùngónùaù jùcana eróidiaùoù. Iaùoù càgùmo ite Magdalena jofue ingo María, íemo Salomé, íemo jùáùe María. Afengo Santiago iemo José ei. Afe Santiago jofófene ímùena mameide. 41Bie rùngónùaù Jesudo jáicadùno. Naui Galiléamo ie illa llezica, afémacù íena canódiaùoù. Mei íadù bimacù baùmo aillo jùáùngotùaùna, Galilea ingónùaù afémùedo Jerusalemo bitíaùoù. 42Ja nauízaide. Mei aferui ocózinaillarui uícodùrui íllaza, comùnù íaùoù jitaille raa fùnófùrediaùoù. 43Jira José Pilátomo Jesús abù jàcajide. Afe bie José Arimatea jofue ímùe. Afémùe caifóidùllaùmaùaùmo ùere jaùnáideza, ie mámecù jùca jalleide. Afémùe Juzíñamui illáùmana illàruina ñue uíñote. Afémùe abù mámiano jácùcaiñeno Pilato illánomo jaide. Dùnomo Pilátomona Jesús abù jùcade. 44Pilato ja ie raùre tàillari fáùgacaide. Jira jabóidùllaùma uáidote íemo jùcánollena meita uafue daùíllena. 45Jabóidùllaùma “Jùù” dáùnamona Pilato faùríote Jesús abù José uíllena. 46Jira José ùere ñuera ùniroi ùbade. Iemo Jesús abù ana uáno, aféroido junide. Iemona idu ana nofùcù ero raùgácomo ite raùáfomo íena jóoniaide. Jóoniano raùgaco áillue nofàcùna ùbaide. 47Magdalena ingo María, José ei María dùga, afe raùnanona cùódiaùnguaù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\