SAN MARCOS 2

1Ie méifodo nano nàgarui íllamona Jesús meine abùdo Capernaumo jaide. Afémùe jofomo íllana ja fùdàdiaùoù. 2Iemo aillo naùraù ie jofomo gaùrídiaùoù. Jofo comànùna oruíllamona ùere rùllírede; ja naze fuemo íaùoù illùno iñede. Iaùoùmo Juzíñamui úrillafue Jesús jino llote. 3Iemo fùgoamarie dàgamùe tàzitaitùmùe atàdiaùoù. 4Ùere comùnù íllaza, Jesús illánomo dúcùnide. Ie jira jofo emódomo caifo jaillano, Jesús illa llezícamo jofo emodo ùbáicano cúcoùdiaùoù. Cúcoùano aféfodo tàzitaitùmùe ana agüínetiaùoù, naa afémùe bàirallu dùga. 5Afémacù comecù àùnuana càoillano, Jesús tàzitaitùmùena daùde: Jitó, o fùénidùfue jae ñue dófide, daùde. 6Dáarie ocuícafue llófueraùnù, dùnomo ráùidùno, íaùoù comecù facáoidiaùoù: 7“¿Nùbái mei bímùe daùí úrite? Juzíñamuina fùeni úrite. Dama Juzíñamui fùénidùfuena dua. Abù dùne bu Juzíñamui izói fùénidùfuena doñena.” 8Mei íadù dama Jesús ie comécùdo afémacù comecù úrillafuena onode. Jira daùde: ¿Nùbái mei omoù comecù daùí facádùomoù? 9¿Nùùe ùere júanina ùráredùmùena daùíllena: “O fùénidùfue dófite,” nùbaù jùáùfodo daùna: “Náidacai, o bàira llàùnota ui, mai maca”? ¿Nùùe ùere júanina? 10Ie jira jùáùfuena ómoùmo fùdàtaitùcue. Bínùemo comùnù fùénidùfuiaùna oni muiñólle ràino cuemo ite. Nanoide Ùima Jitódùcueza, daùde. Iemo tàzitaitùmùena juare daùnáfuena daùde: 11Ona daùdùcue: Caifo náidacai. O bàirallu llàùnota mai o jofomo jairi, daùde. 12Ja ùráredùmùe raùre náidacaillano ie bàirallu llàùnote. Llàùnuano dùnómona jino jaide. Ie jáillana nana comùnù cùódiaùoù. Jira áferi fáùgacaidiaùoù. Daje llezica Juzíñamuina cáùmadotiaùoù. Daùdíaùoù: Jaca daùítadùfuena cùóraùnidùcaù, Juzíñamui o ùere jamánomoidùomùedùo. Mai Juzíñamuimo caù ióbillù, daùdíaùoù. 13Ie mei Jesús meine abùdo jorai fuédamo jaide. Nana comùnù íemo áùnozidiaùoùmo, afémùe íaùoùna llófuete. 14Jesús mácajilla llezica, Levína cùode. Leví Alfeo jitó. Afémùe gobierno ùbátaga úcube llàùnoranomo ráùide afe úcube llàùnollena. Iemo Jesús íena daùde: Cuedo bi, daùde. Jira Leví náidacaillano afémùedo jaide. 15Afe méifomo Jesús Leví jofomo güizájide. Dùnomo aillo jùáùe gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùmacù Jesús dáanomo güirábanimo ráùiediaùoù naa fùénidùmacùri. Mei ùere áillomacù afe izóidùno afémùedo jáidùno. Afe dáanomo Jesús llófuegamacù ráùidiaùoù. 16Mei íadù dáarie ocuícafue llófueraùnù fariséuaù dùga, Jesús nana afe fùénidùmacù dùga naa ùáùruiga ùbátaga úcube llàùnoraùmacùri dáanomo güíllana cùódiaùoù. Iemona Jesús llófuegamacùna daùdíaùoù: ¿Nùbái mei omoù llófueraùma afe ùáùruiga ùbátaga úcube llàùnoraùmacù dùga güífùrede, jirófùrede? Daje izói, ¿nùbái mei jùáùe fùénidùno dùga güífùrede? daùdíaùoù. 17Aféfuena Jesús cacáillanona duera ráfuedo íaùoùna daùde, nùe àcoùnia mei ùáùruigamacù dùga ie güífùrenana íaùoù onóillena. Be nùùfue: Ùránidùmacù manóriraùmana jitáiñediaùoù; danù duícotaidùno da manóriraùmana jítaina. Mei ñúemacùmo cue uáiduaùbiñedùcue. Fùénidùno uáiduaùbitùcue afémacù jílloillena, daùde. 18Jùáùruido ùfo jokoraùma Juaado jáidùno fariséuaùdo jáidùno dùga nana güiñeno fàmairitiaùoù. Aféruimo dámùerie Jesumo jùcánuaùbitiaùoù: ¿Nùbái mei Juaado jáidùno fariséuaùdo jáidùno dùga nana güiñeno fàmairitiaùoù, mei íadù o llófuegamacù fàmairiñediaùoù?, daùdíaùoù. 19Jesús uai uano ráfuemo mámiano íaùoù llófuete, afémùedo jáidùno fùnócana jùáùmacù féinino onótallena. Daùde: Aùrenafuemo uáidogamacù rùngo otàmùe íaùoùmo illa llezica ¿meita fàmairirediaùoù? ¿Nùbaù fàmairinidiaùoù? Rùngo otàmùe íaùoùmo illa llezica jaca fàmainidiaùoù. 20Mei íadù rùngo otàmùe íaùoùmona baùróbicaillùruimo dúcùite; aféruimo uáfuena fàmairitiaùoù. 21Iemo daje izói ñue onótallena jùáùe ráfuemo mámiano íaùoù llófuete; daùde: Buna jaiáicuiro ùnícuiro cúaidùnomo comue jofo gáùjicaiñede ùniroi nitácapu dájemo jofo jùllíñede, mei comue gáùjicaiñede nitácapu afe jaiáicuirona onífenedo nane ráataitade. Iemona cúaidùno jae ùere aillóite. 22Daje izói comue vino jácara igoraù ie fùnoina botéllamo jóonenide. Jácara botéllamo comue vino jóoneadù, afétella bójicaide. Iemo nana vino táùnomo tójicaide. Daje izói afe igoraù fùnoina botella bójicaillano meine fùnónide. Ie jira comue vino comue igoraù fùnoina botéllamo jóonerede, daùde. 23Daa mona ocózinaillaruimo Jesús ríganùaù càgùdo mácajide ie llófuegamacù dùga. Afénodo jaillano ie llófuegamacù arrozna eroide trigo llùzíllatùcùaù ja tàcoùaidiaùoù. 24Iemo fariséuaù íena daùdíaùoù: ¡Erocai! ¿Nùbái mei o llófuegamacù rairuírede jetádiaùoù? Afena ocózinaillaruimo rairuírede, daùdíaùoù. 25- 26Mei íadù afémùe íaùoùna daùde: ¿Jaca nùbaù David fùnócana facádoñedùomoù? Afémùe naa ie nabáiñùaùri güille iñena llezica, júbietaillano Juzíñamui jofomo jaide. Ua Abiatar lletáriraùnù illáùmana illáruido, David jofo jaide. Afe jofo eromo Juzíñamuimo eneno mameca rairuírede panes ite. Danù Juzíñamui lletáriraùnù áfena güírena; jùáùmacùmona afe rairuírede. Afe panes David uánona güite; ie mei ie nabáiñùaùmo fecade. 27Iemo nane Jesús íaùoùna daùde: Ùima ocózinaillarui íena fànoñega, mei íadù ocózinaillarui ùima íena mameca. 28Jira Nanoide Ùima Jitona cue íllamona, ocózinaillaruina ocuíredùcue. Aferui Náamadùcue, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\