SAN MARCOS 3

1Jesús dáanomo Juzíñamui uai llófueriracomo jofo jaide. Afénomo ónoùna llirídùmùe ite. 2Afénomo itànomona Jesumo ùere eróioidiaùoù, ocózinaillaruimo Jesús bímùena jíllotajana onóillena, áfedo Jesumo fùénidùfue jùtállena. 3Ie jira ónoùna llirídùmùena Jesús daùde: Náidacai; jofo bené càgùmo bi, daùde. 4Dáanomo jùáùmacùmo jùcánote: ¿Mùnàcana ocózinaillaruimo ómoùri fùnóredùcue? ¿Nùbaù fùénidùfue fànoitùcue, nùbaù ñúefue fànoitùcue? ¿Nùbaù omoù jíllotaitùcue, nùbaù omoù tàtaitùcue? daùde Jesús. Mei íadù afémacù ja uaina oñédiaùoù. 5Jira Jesús íaùoùri ràicaide. Daje izói zuure íaùoùmo eroide, mei íaùoù onóiacañena jira. Iemo afe ùímana daùde: Mai, o onoù zúitacai, daùde. Ie jira ie onoù zuitácaide. Iemona ja ie onoù ñuera. 6Afe mei fariséuaù, naa Herodes imacù dùga jino jaillano, Jesús fallùfue raùre mamédiaùoù. 7Jesús ie llófuegamacù dùga, jorai fuédamo jaide. Iemo aillo naùraù Galilea imacù, íedo jáidiaùoù. 8Mei áillue ráfuena, afémùe fùnócafuiaùna, fùdàillano aillo Judea énùe imacù bite, Jerusalen imacù dùga. Daje izói Idumea énùe imacù bite; Jordán imani ruicáfelle imacù bite; Tiro, Sidón dùga áùnori itàmacù bite. Nana dáanomo bitíaùoù; Jesús eróizaùbitiaùoù. 9Ie jira Jesús ie llófuegamacù ocuide nocáe atàllena, aillo naùraù ùere rùllire íemo íñeillena. 10Mei ùere aillo naùraù jíllotate. Iemona nana jùáùe ùráredùno rùllire afémùemo gaùrídiaùoù, ie jetánollena. 11Iemo afénomo itànomona dáarie fùeni jóriaùrediaùoù. Afémùena cùóillanona, afémùe uiécomo ana dújudiaùoù. Dújuillano caillàoicaidiaùoù: O Juzíñamui Jitódùo, daùde. 12Mei íadù Jesús fùénide jóriaùna izire rairuide; daùde: Juzíñamui Jitona cue íllana daùíñeno iri, daùde. 13Ie mei Jesús ídumo caifo jaide. Dùnomo jaillano Jesús comecù óiacagamùe dàgamùe nùzede. Afémùemo bitíaùoù. 14Nagafekuiro iemo mena dàgamùe Jesús nàziano ote. Afémacù ie oréllùmacùna Jesús mamede. Ua íaùoùna ote ie abùmo íllena, ie uai llóitùnona jáillena. 15Dáanomo ràinona igáiaùoù ùráredùno jíllotallena, íemo jùáù fùénide jóriaù jino oréllena. 16Afe nùzécamacù nagakuiro iemo mena dàgamùe. Afémacù mámecùaù: Simón, nàùmùemo Jesús jùáùe mámecùna jùtaca, Pedro; 17ie mei Zebedeo jitó íaillùnoù Santiago ie ama Juan dùga. Afe íaillùnoùmo Jesús jùáùe mámecù jùtade, Boanerges. Afe mámecù daùna: Iocùmùe Iaillùnoù. 18Ie emódomo jùáùe nùzécamacù mámecùaù: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfeo jitó Jacobo, Tadeo, íemo Ùere Járidotùmacùmo jaùnáidùmùe Simón, 19ie mei Judas Iscariote. Afémùe méifodo Jesús ie éoidùnomo fécaitùmùe. Afe méifomo Jesús ie llófuegamacù dùga jofomo jofo jaide. 20Nane dáanomo aillo naùraù gaùrízùtiaùoù. Iemona Cristo ie nùzécano dùga ja güínidiaùoù. 21Afefue fùdàillano ie onoiga nabáiñùaù bitíaùoù ie oni uíllena, mei afémùe uáùritaide daùdíaùoù. 22Daje llezica Jerusalémona bite ocuícafue llófueraùnù, bie izói íeri úritiaùoù; daùdíaùoù: Bímùe Beelzebumo jaùnáidùmùe. Afe Beelzebú fùénide jóriaù illaùma, (jùáùcù ie mámecù Taùfe). Afe Beelzebú ràinodo fùénide jóriaù afémùe jino jiude, daùdíaùoù. 23Ie jira Jesús íaùoù jàùrite. Jàùrilla mei, onoiga ráfuiaù íaùoùmo llote: ¿Nùe izói afe Taùfedo Taùfe jiúrede? ¡Jiúnide! 24Daa naùraù énenorie jùáùziena oni bójicaillano are íñeitiaùoù, mei nágazie conima dùga fuirífùrediaùoùza. 25Daje izói eneno danù jofóredùno íaùoù bójicaiadù, are íñeitiaùoù. 26Mei jira Taùfe dama ie dùga fuiríadù, íemona dama ie bójicaiadù, afémùe are íñeite. Ua áfedo fúibicaite. 27`Máùrimùe jofomo, buna jofo jáinide, ie ráaùe baùróllena. Dama afémùe máùa méifomo jofo jaillano baùrórega. 28`Uáfuena ómoùmo llotùcue. Comùnù fùénidùfuiaù nana dórede, daje izói nana íaùoù fue borefue dùga dórede. 29Mei íadù Juzíñamui Ñuera Joréñodo fùeni úritùmùe ie fùénidùfuiaù jaca ua oni dónide. Dama ie àcoùnia jaca íemo jàite, daùde. 30Daùí daùde, mei afémùe fùénidena jóriaùrede daùdíaùoù. 31Iemo Jesús ei ie ámatùaù dùga dúcùdiaùoù, mei íadù jino fùébidiaùoù. Dùnómona jofo gaùrídùnona daùdíaùoù: Mai ie jàùrizai, daùdíaùoù. 32Jesús abùdo ráùiedùno íena daùdíaùoù: O ei, o ámatùaù dùga jino ite. O jénuaùbitiaùoù, daùdíaùoù. 33Mei afémùe daùde: ¿Buoù cue eina? ¿Buoù cue ámatùaùna? daùde. 34Afe mei ie abùdo ráùiedùnomo eróillano daùde: Be mei cue éitùaù. Be mei cue ámatùaù. 35Mei Juzíñamui ocuícafuena jeire otànona bie cue ama, bie cue mirùngo, bie cue ei, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\