SAN MARCOS 4

1Meine dáanomo jorai fuédamo Jesús llófuete. Ie illánomo aillo naùraù gaùrídiaùoù. Jamánomo aillo comùnù illa jira, Jesús jóraimo ite nocaemo ráùizaide. Nana comùnù guamáemo fùébicaidiaùoù. 2Iemo dùga ráfuiaù íaùoùmo llófuete. Ua íaùoù onóigafuiaùdo llote. Ie llogáuai daùde: 3Bíemo cácarei: Ríjiraùma ríjizaide. 4Ricana jailla llezica dáarie rillájùaù iodo cocùde. Iemo ófocuizaù áfena güizáùbitiaùoù. 5Jùáùe rillájùaù nofàcùaùmo énùe iñénanomo cocùde. Afe rigájùaù raùre zocade, mei afe énùe fùgo iñédeza. 6Mei íadù jitoma billa llezica uzídiaùoù. Jáinao iñénamona dúidiaùoù. 7Jùáùe rillájùaù éegùaù càgùmo cocùde. Afe éegùaù zoca anamo itábicaidiaùoù. Meita jaca llùzíñediaùoù. 8Mei íadù jùáùe rillájùaù ñuera énùemo baùíde. Zocádiaùoù; ie mei ñue comuídiaùoù. Mei ñue llùzídiaùoù. Dajù rígamona zocano aillo llùzide; jùáùjùaù afe baùmo llùzide; jùáùjùaù ie baùmo ua aillo jamánomo llùzide. 9Ie mei íaùoùna daùde: Omoùmona cacáacadùno cacai, daùde. 10Afe mei Jesús dama fùébilla llezica, afémùe áùnori itùno ie nagakuiro iemo mena llófuegamacù dùga íemo jùcánotiaùoù: Bie onóigafue ¿nùe izói daùíacade? daùdíaùoù. 11Jira íaùoùna daùde: Juzíñamui ie uáfodo onóñega illáùmana illùrui rafue ómoùmo llóiacade. Afedo ja llollàomoù. Mei íadù jino ite íemo jaùnáiñedùno jaca íaùoù onóigafuiaùdo llogáiaùoù. 12Daùí cue llófuegaiaùoù, íaùoù cùóillano naù uina cùóñedùmacù izói íaùoù fùébicaillena. Afe izói cácaitiaùoù íadù ónoñeitiaùoù. Daùí llófuegaiaùoù íaùoù comecù ifue méidoñeillena; íemo jùáù íaùoù comecù fùénidùfuiaù dóficaiñeillena. 13Dáanomo Jesús jùcánote: ¿Omoù bie onóigafue onóñedùomoù? ¿Nùe izói daùí mei jùáùena ónoitùomoù? 14Afe riraùma Juzíñamui ñuefue lloraùma izóidùmùe. 15Dáarie comùnù afe iodo cocùde rigájùaù izóidiaùoù. Afémacù afe cue llogáfuemo cacáreidiaùoù. Mei íadù áfena cacáillanona, Taùfe íaùoù comécùmo lloga ráfuena raùre báùruaùbite. 16Jùáùe comùnù afe nofàcùaùmo énùe iñénanomo cocùde rigájùaù izóidiaùoù. Afe cue lloga uaina cacáillano raùre caùmare llàùnotiaùoù. 17Mei íadù fùgo jáinaonide rigájùaù izóidiaùoùza, dama íanori íllado ñue itíaùoù. Afe mei lloga uai àcoùnia facátafuiaù bíadù, nùbaù duere íaùoù zefuíadù, íaùoù àùnoñenamona íaùoùmo lloga uaina raùre meine abùdo zóofetiaùoù. 18Jùáùe comùnù afe éegùaù càgùri cocùde rigájùaù izóidiaùoù. Lloga uaina cacádiaùoù, 19mei íadù bie énùemo ite raamo comécùillano aféfuiaùmo ùere járitaitiaùoù. Bínùe raa íaùoùna jàfuete. Iemona jamánomo aillo ráanùaùna óiacadiaùoù. Nana bie jofo comecù óiacaigafue íaùoùmo lloga uaina nùné féitate. Ja mei féitagaza; ja ie comécùmo llùzilla izói iñede. 20Mei íadù dámùerie lloga uaina cacáillano áfena ñue jeire otíaùoù. Afémacù ñuera énùemo cocùde rigájùaù izóidiaùoù. Afe izói íaùoù íllamona, ñúefuiaùna ñue aite izói fùnódiaùoù. Afémacùmona dáarie afe dajù rígamona zocano aillo llùzilla izóidiaùoù. Iaùoùmona jùáùmacù afe baùmo llùzilla izóidiaùoù. Jùáùmacù afe ie baùmo aillo jamánomo llùzilla izóidiaùoù. 21Jesús naù úrite; íaùoùna daùde: ¿Nogo anamo jóonellena mechera meita atùca? ¡Atùñega! ¿Daje izói ùnàrabani anamo raùnállena mechera atàca? ¡Atùñega! Naga mechera caifo jùca raùnáfùrega, ñue egáiñollena. 22Mei ja nana báinino ite raa jino uáfodo càocaitade. Daje izói nana jáanoga rafue ñue onóigafuena jáite. 23Omoùmona cacáacadùno cácarei. 24Afe emódomo íaùoùna daùde: Omoù cacánafuena ñue omoù onoiri. Naga raa omoù faca izói, afe izói Juzíñamui ùbana ómoùmo fácaiteza. Ie mei afe baùmo afémùe jamánomo aillo ómoùmo íite, mei ñue cacádùomoùza. 25Mei iéredùmùemo jùáùena ille; mei íadù iénidùmùemona, íemo due ite raa meine baùrolle. 26Nane dáanomo daùde Jesús: Juzíñamui illáùmana illùrui bie izoide. Daa ùima énùemo rigájùaù júdaùa izoide. 27Rillano afémùe abùna ànùaide. Ie mei cazide. Naùo mona dùga jaide. Afe llezica rigájùaù zocade; zócano ñue zairide, mei íadù nùe izói comuídeza afémùe onóñede. 28Mei ñuera énùemo rigájùaù énùe zocátaga. Nano fueñe ie ina jino billa, ie mei llùzíllachecoù comuide, ie mei afe llùzíllachecoù íjùaùna oruide. 29Ja ie jeia llezica, riraùma afe llùzíllajùaùna uájide. Mei afe jofo uáruimo ja dúcùdeza. 30Jesús nane daùde: Juzíñamui illáùmana illarui, ¿nùé izoide? ¿Nùùe onóigafuedo daje izói fácaitùcaù? 31Juzíñamui illáùmana illarui mostaza llùzíllajùaù rilla izoide. Afe íjùaù nana énùe llùzíllajùaùmona da jaca ùere jéjùnide. 32Mei íadù rígamona, nana rarócùaù ie baùmo áillo nana jaide. Ie ícairuaù áarie. Iemona féedùno ófocuizaù ie ícairuaùmo ráùnazaidiaùoù. Afe jánamo uái ráùiediaùoù, daùí Jesús daùde. 33Daùí Jesús ie jino llóiacagafuiaù aillo bie izói onóigafuiaùdo jóonecana uite. Iaùoù onóillùnomo daùí llócaide. 34Onóigafue llóñeniadù, afémacùna llófueñede. Mei íadù Jesús ie llófuegamacù dùga oni eneno danù íaùoù illa llezica nana áfena jino íaùoùmo llote. 35Aferui nauídemo Jesús ie llófuegamacùna daùde: Jorai ruícafenemo mai caù jai, daùde. 36Ie mei comùnù fàiano, Jesús uitíaùoù. Afémùe illácaedo jáidiaùoù. Daje llezica jùáùcaeiaùdo afémùedo jáidiaùoù. 37Iemo ùere rùírede jairifo náidacaide. Iemona jorai bagua nocáe eromo cocùde. Uafue, nocáe jáùnoina oruíbicaide. 38Afe llezica Jesús moífecaemo ùfo jobéracadamo bàicana ùnùde. Afémùe cazítajano íena daùdíaùoù: ¡Llófueraùma! ¿O caùna ráiruiñedùo? ¡Buízaidùcaù! daùdíaùoù. 39Iemo Jesús náidacaillano jairifo lletade. Llétajano jóraina daùde: ¡Llàùcai! ¡Uái ii! daùde. Iemona jairifo llàùcaide. Nana ñue jáfuericaide. 40Ie mei ie llófuegamacùna daùde: ¿Nùbái mei ùere jacàruitùomoù? ¿Nùbaù naù Juzíñamuimo àùnoñedùomoù? daùde. 41Iadù jairifo ie llàùcaitari ùere jacànaitiaùoù. Danù conímamo úritiaùoù: ¿Bie nàùmùe? ¡Jairifo jorai dùga, afémùe uaina jeire ote! .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\