SAN MARCOS 5

1Jae jorai ruicáfellemo ite Gerasa énùemo dúcùdiaùoù. 2Jesús nocáemona jino jáidemo, raùáfuaù illánomo ífùrede fùénidena jóriaùredùmùe Jesumo bite. 3Afémùe raùáfuaù illánomo ífùrede. Aféruillaùdo afémùe jaca buna llójeodo cuinánide. 4Dùga ícaiño llójeodo ùdaù onoù dùga íena cuinádiaùoù, mei íadù afémùe afe llójeona tùtada jaca jéenino tùtúbite. Jaca buna afémùena anáfenonide. 5Mona naùo dùga afémùe afénomo macáfùrede. Iduaùdo caillàcana jaide naa raùáfuaùdo. Daje llezica nofàcùaùdo ie abù bofécade. 6Iadù Jesuna jùcana cùode; càoillano, aizàcana bite. Billano Jesús anamo afémùe ie caiñàcùdo ana dújude. 7Jesumo rùire lléjecaide: ¿Nùbái cuemo jíricaidùo? O Jesúdùo; jamánomo caifoide Juzíñamui Jitódùo. Juzíñamui mámecùdo omo jùcádùcue duere cue zéfuiñellena, daùde. 8Daùí lléjecaide, mei nano fueñe Jesús íena dáùdeza: ¡Fùénide jóriaù, bie ùímamona oni jai! daùde. 9Jesús íemo jùcánote: ¿O mei búdùo? daùde. Uai ote: Cue mámecù Aillo Dáanomo Ùráùcano, mei áillomacùdùcaùza, daùde. 10Iemo fùénide jóriaù Jesumo izire jùcade, afe énùemona jùca íaùoùna oni óreiñeillena. 11Afe íduaù áùnomo aillo tóùca merónùaù güífùrede. 12Ie jira fùénide jóriaù Jesumo jùcade: Afe merónùaùmo caù oreri, dùnomo caù ílleza, daùdíaùoù. 13Ie mei Jesús faùríote. Iemo fùénide jóriaù ùímamona jino merónùaùmo jáidiaùoù. Mena mil tóùnùaù ite. Nana afe tóùnùaù jorai ígodado aizùda cocàdiaùoù. Iemona jóraimo coróbaitiaùoù. 14Ie jira merónùaù úiñoraùmacù jacànaillano botádiaùoù. Afe rafue íaùoù jófuemo lluájidiaùoù naa jínoidùmacù dùga. Ie jira afe fùnócafuemo comùnù eróizaùbitiaùoù. 15Jesús illánomo dúcùillano naui fùénidena jóriaùredùmùena cùódiaùoù. Mei íadù ja birui afémùe ñue uái ráùide. Ja ùnícuirona jùtáoide. Ja ñue abùna onode. Nana comùnù jacàruitiaùoù. 16Ie mei cùódùno naui fùénidena jóriaùredùmùemo fùnócafuena lluájidiaùoù. Daje izói merónùaùmo fùnócafue llotíaùoù. 17Ie mei Jesumo izire jàcajidiaùoù íaùoù énùemona afémùe oni jáillena. 18Jesús meine nocáe eromo jailla llezica, naui fùénidena jóriaùna ogámùe Jesús dùga íllena izire jùcade. 19Mei íadù Jesús faùríoñede. Afémùena daùde: Mai o jofomo jai. O comànùmo nana omo cue fùnócafue o lluájiri. O Ocuíraùmadùcueza. Omo cue dúecaillafue lluájiri, daùde Jesús. 20Ie jira afémùe jaillano nana Jesús afémùemo fùnócafue lluájide. Uafue nana Decápolis énùemo lluájide. Nana comùnù aféfueri fáùgacaidiaùoù. 21Jesús meine jorai ruícafenemo nocaedo jáidemo, aillo comùnù Jesús illánomo gaùrízaùbitiaùoù. Afémùe dùno jorai fuédamo fùébide. 22Iemo Juzíñamui uai llófueriraco illáùnùmona dámùe dúcùde. Afémùe mámecù Jairo. Jesuna cùóillano ie àdaùmo bàjùcaide. 23Daje llezica izire jùcade: Cue jiza tàiacade. O onoù cue jízamo bàtaùbi, ie jílloilleza, ie tàiñelleza, daùde. 24Iemona Jesús afémùe dùga jaide. Ie llezica aillo comùnù afémùedo rùllire jáidiaùoù. 25Afémacù càgùmo daa rùngo ùráredùngo ite. Nagakuiro iemo mena dùga fùmona dàcotaite. 26Aillo manóriraùnùmona duere zéfuide. Afe manóriraùnùmo afengo úcube nana fuite. Iadù jaca àùnoñede, mei íadù jamánomo ùrárede. Ua ùere ana jaide. 27Naui jùáùmacù Jesudo úrillafuena cacáillano, afe rùngo óodana comùnù càgùdo Jesumo áùnozide. Iemo afémùe ùnícuiro jetánuaide. 28Afe uícori afengo comecù anado daùde; “Ie ùnícuiro cue jetáadù jílloitùcue,” daùde. 29Ie mei ùnícuiro jetaa llezica afengo dùe tóya llàùcaide. Afe llezica ie ùrárena jílluamona afengo abù ñue cacaide. 30Ie mei Jesús onóbicaide. Uafue, ie ràinodo da come jíllotaga afémùe raùre fùdùde. Ie jira comùnù càgùdo jino éroicaillano jùcánote: ¿Mei bu cue ùnícuiro jetaca? daùde. 31Iemo ie llófuegamacù afémùena daùde: ¿Aillo comùnù rùllire fànuana cùóñedùo? ¿Nùbái mei bu o ùnícuiro jetaa jùcánotùo? daùdíaùoù. 32Mei íadù Jesús nágafene erórifide afémùe ùnícuiro jetádùngona cùóillena. 33Ie mei afengo jágùeri cuidàrite. Aféngomo fùnócafuena onóillano, Jesús uiécomo ana bàjùcaizaùbite. Afengo rafue nana afémùemo uáfuena jino llote. 34Jira Jesús daùde: Rùngo, o comécùdo ñue àùnotùo, jira jíllodùo. Mai jai. Jaillano uái o iri. O ùrárenamona ja jíllodùoza, . daùde. 35Jesús naù úritemo, dáarie comùnù illaùma Jairo jofómona bitíaùoù. Dúengo moomo lluáùbitiaùoù: O jiza ja tàide. ¿Nùbái mei are llófueraùma ùfocù daùdódùo? daùdíaùoù. 36Mei íadù Jesús íaùoù uai jeire oñeno, llófueriraco illaùma Jáirona daùde: Jacàruiñeno iri. Dama o comécùdo àùnori, daùde. 37Iemo Jesús nana comùnù íedo jáiñellena rairuide. Dama Pedro, Santiago, ie ama Juan dùga uite. 38Llófueriraco illaùma jofomo dúcùillano, Jesús aillo comùnù faùllíñainana cacade; nana cáillùcaillù éenaillana cacade. 39Jofo jaillano Jesús daùde: ¿Nùbái mei ùere faùllíñaidùomoù? ¿Nùbái mei ùere éedùomoù? Afeza tàiñedeza; fia ùnùde, daùde. 40Iemona afémùeri zadáidiaùoù. Ie mei Jesús nana íaùoù jino orede. Dama jiza moo, afengo ei, íedo bitàmacù dùga jofo uite. Jiza illácomo jofo jáidiaùoù. 41Jiza onoù llàùnuano daùde: Talita, cumi. Aféuai dobáicana llote: “Jiza, ona daùdùcue, náidacai.” 42Daùí dáùnamona afengo raùre náidacaide. Náidacaillano macade; mei afengo nagakuiro iemo mena dùga fùmona íteza. Aferi comùnù ùere fágacaidiaùoù. 43Mei íadù Jesús: Afefue bumo lloñeno iri, daùde. Daùí ocuide. Afe llezica afe rùngoza ecállena íaùoùna ocuide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\