SAN MARCOS 6

1Dùnómona Jesús ie énùemo jaide. Ie llófuegamacù iedo jáidiaùoù. 2Ocózinaillaruimo dúcùillanona Juzíñamui uai llófueriracomo llófuiaide. Aillo comùnù íena cacáreidiaùoù. Iemona íena jacàruicana fáùgacaidiaùoù. Daùdíaùoù: ¿Nùnómona bímùe nana bie ráfuiaù onode? ¿Mùnùca bie onónafue íemo ite? ¿Nùe izói afémùe bie aillo uaido dáùnamona comuítaga raa comuítarede? 3Mei bímùe afe aménado táùjùraùma, ¿ero ua? Afémùe María jitoza onódùcaù, ¿ero ua? Daje izói afémùe ámatùaù Santiago, José, Judas, Simón dàgadeza onódùcaù. Iemo ie miràngotùaù naù caù càgùmo íllana onódùcaù, daùdíaùoù. Iemona afémacù Jesús uaina náfueacañediaùoù. 4Iemo Jesús íaùoùna daùde: Nana jùáùe comùnù, Juzíñamui uai jino llóraùmana ñue jiéruitiaùoù. Mei íadù afe llóraùma énùe imacù, íezie imacù dùga, fùgo íena jiéruiñediaùoù. Daje izói ie jofo imacù íena jiéruiñediaùoù, daùde. 5Ie jira afénomo jamánomo aillo fia uaido dáùnamona comuítaga ráfuiaùna comuítanide. Due ùráredùnomo ie onoù bàtanona jíllotate. 6Mei íadù nabémacù àùnoñenari afémùe fáùgacaide. Ie mei Jesús áùnori ite jófuedo llófuecana uite. 7Jesús ie nagakuiro iemo mena dàgade llófuegamacù uáidote. Uáiduano ménamùerie íaùoù orede. Afe llezica Jesús afe íaùoùmo ie ràino iga, fùénide jóriaù jino oréllena. 8Ie llófuegamacùna ocuide: Omoù jaille iodo ráiñuaù jùáùe mùnàcana uiñeno iri. Daa omoù jùgüida dùga jairi. Tura uiñeno iri. Pan úcube dùga uiñeno iri. 9Omoù ùdaù ico jùtada jairi. Mena caifófecuiro uiñeno iri, dama o jùtáoigacuiro uiri, daùde. 10Iemo nane íaùoùna daùde: Nùcomo o jáiadù, dùnó o fùébiri; ua afe énùemona jùáùnomo o jáiacana llezica dùnó o fùébiri. 11Jùáùcomo omoù jáiadù, ómoùna íaùoù llàùnoñeniadù, afénomona jairi. Daje izói o uai cacáacañenomona jairi. Jaillano, o ùdaù icomo ite enàchoma jino íaùoùmo teténori, daùí íaùoù fùnócafuemo o jiéruiñenana jino llóitùo. Uáfuena omoù llotùcue: Uire duere fùnóbillùruimo dúcùa llezica, ómoùna llàùnoñedùno jamánomo duere fùnóbitiaùoù. Mei íadù Sodoma comùnù Gomorra comùnù dùga fùgo duere fùnóbiñeitiaùoù, daùde. 12Iemo ie llófuegamacù jino jáidiaùoù. Jaillano comùnù llotíaùoù: Mai omoù comecù ifue meídori, daùdíaùoù. 13Daje llezica aillo fùénide jóriaù jino orédiaùoù. Ùráredùnomo cáùredùjina due jóonetiaùoù; íemona jíllodiaùoù. 14Illaùma Herodes aféfuiaùna como fùdùde. Mei nana comùnù Jesús jalléinana onódiaùoùza. Dáarie daùdíaùoù: Juan Bautista tùide íadù meine abùdo cáadùmùena jaide. Iemona bie ràino afémùemo ite, daùdíaùoù. 15Jùáùmacù daùdíaùoù: Bie Juzíñamui uai llóraùma Elías, daùdíaùoù. Nane jùáùmacù daùdíaùoù: Jaiai Juzíñamui uai jino llóraùnù izoide bímùe jùáùe Juzíñamui uai llóraùma, daùdíaùoù. 16Herodes áfena cacáillano daùde: Bímùe ùfona cue jaitátagamùe Juan. Ja birui tàillanomona meine abùdo caade, daùde. 17Herodes ama Felipe; ie ofaiño Herodías, mei íadù Herodes afengo ie aùna ote. Afe Herodías àcoùnia Herodes Juan jae llavétate. Afe llezica íena llavéracomo maùtátate. 18Mei naui Juan Heródemo llógaza: O ofaiño o aùna ónidùo; áfena rairuírede, daùde. 19Ie jira Herodías Juamo éoicana eroide. Iena fáiacade, íadù íena fánide. 20Herodes afémùe comécùna jaàcùna ñue jóidùmùenana onode; ùere ñúemùenana onode. Ñúefuedo íena jacàruite. Ie jira afengo íena fùeni fùnótañede. Herodes Juan llogafue naù fùgo onóñede, íadù caùmare íemo cacáreide. 21Mei íadù Herodías jùáùfuemo uíbicaide. Herodes jocóinamona jùáùe fùmona fuilláruimo dúcùde. Jira aféruido Herodes cumpleaños rafue fùnode. Nana ie illaùnù, jabóidùllaùnù, Galilea ocuíraùnù dùga afénomo gaùrídiaùoù, mei Herodes uáidogaiaùoùza. 22Dùnomo Herodías jiza jofo jaillano zaite. Afengo záillari Herodes ióbide; daje izói nana ie dùga güizáùbitùno ióbidiaùoù. Iemona illaùma Herodes aféngona daùde: O jùcáacaiga raa cuemo jùca. Omo íitùcue, daùde. 23Rùírede uaido nana afengo jùcalle raa ie fecállena íaùoù uiécomo llote: “Nana cuemo jaùnaide énùemona júbene o jitailla dùeze omo llóitùcue,” daùde. 24Afengo jaillano ie eina daùde: ¿Mùnùca jàcaitùcue? daùde. Afengo daùde: Mai, Juan Bautista ùfocù jùca, daùde. 25Afe rùngoza jarire illaùma illánomo jofo jaide; íena daùde: Raùre plato eromo Juan Bautista ùfocù jóoneta cuemo ine, daùde. 26Iemona illaùma ùere zúureficaide. Mei ja rùírede uaido llógaza afengo jùcácana afémùe jáanoiacañede. Daje llezica nana ie uáidogamacù cacádiaùoù. Ie jira jáanoiacañede. 27Ie jira afe llezica ie abù úiñoraùma raùre llavériracomo orede, Juan ùfocù atàllena. 28Afe abù úiñoraùma llavériracomo jaillano, Juan ùfocù jáitano plátomo jóoneta atùde. Afémùe aféngomo izáùbite. Iemo ie eimo afengo izájide. 29Juaado jáidùno, fùdàillano, ie abù uájidiaùoù, ráùllena. 30Afe mei Jesús naui oni jino orécamacù meine Jesumo gaùríllano, nana íaùoù fùnócafue afémùemo llotíaùoù. Afe íaùoù llogafue llotíaùoù. 31Iemona Jesús íaùoùna daùde: Mai bi, oni báinino caù ocózinaillù, daùde. Aillo comùnù dúcùoidiaùoù, jáioidiaùoù; ie jira Jesús imacù dùga, güínidiaùoù. 32Ie mei Jesús ie imacù dùga nocaedo oni eneno tùù daùdànomo jáidiaùoù. 33Mei íadù aillo naùraù íaùoù jáillana cùode. Jesuna onóillano nana jófuemona batànomo aizàcana jáidiaùoù. Uafue, Jesús ie imacù dùga uícomo dúcùdiaùoù. 34Jesús dúcùa mei nocáemona jino jaillano aillo comànùna cùode. Cùóillano afémacùmo dúecaide. Iaùoùna izíruite nùbaù úiñoraùmanide ovéjaùaù izói itíaùoù. Ie jira dùga ráfuiaùna íaùoùmo llote. 35Ja nauídemo ie llófuegamacù afémùena daùízaùbitiaùoù: Ja nauízaide. Afe benomo comùnù jofona iñede. 36Mai comùnù oni ore, áùnori itàcuaùmo jùáùe jofue dùga, dùnomo íaùoù güille àbajillena. Mei íaùoù güíllena benomo iñédeza, daùdíaùoù. 37Jira Jesús uai ote: Mai omoù íaùoù eca, daùde. Afémùena daùdíaùoù: ¿Caù meita jaillano ùbáredùcaù, doscientos dàgabe fùdù pan bimacù ecállena? daùdíaùoù. 38Jira Jesús daùde: ¿Nùga pan ómoùmo ite? Eroizai, daùde. Afe fùdàillano daùdíaùoù: Jubécuiro dùga panes ite, mena chamu dùga, daùdíaùoù. 39Ie jira mócorede raitàremo Jesús comùnù énenorie dázierie raùzàtate. 40Iemona cincuenta íemo jùáù cien dàgamùerie raùzàdaitiaùoù. 41Iemona Jesús afe jubeba panes mena chamu dùga llàùnote. Llàùnuano caifo monamo érocaillano: Ùere fùgora, daùde. Daùí daùnano afe pan dùtade. Dàtajano ie llófuegamacùmo fecade. Llófuegamacù ja comànùmo oni fecádiaùoù. Daje izói mena chamu nana comànùdo fecádiaùoù. 42Nana comùnù güitíaùoi. Ua ñue jeàrediaùoù. 43Güilla mei panes chamu dùga fùébidùnona nagakuiro iemo mena dàgagaù cùrùgaù oruítatiaùoù. 44Afe Jesús fecaca panes güitàmacù jubekuiro mil dàgamùiaù. 45Raùre méifodo Jesús ie llófuegamacù nocaedo jorai ruícafenemo orede. Afe llezica íaùoùna ie uícomo Betsáidamo orede. Dùnomo íaùoù jailla. Daùí ñeta mei Jesús nana comùnù dùga raùnode. 46Iaùoù ráùnua méifodo Jesús idu emódomo Juzíñamuimo úrizaide. 47Ja naùomo nocáe jorai càgùmo ite. Jesús dama énùemo fùébicaide. 48Jesús íaùoù taùno jáùana cùode. Taùno jaùtíaùoù, mei jairifo meine íaùoù fúuoideza. Iemo ja monáizaidemo Jesús íaùoùmo áùnozide. Jaùnoi emódodo macade. Aùnozide, íadù jùcado fàiaide izói macade. 49Ie jaùnoi emódodo mácajana íaùoù cùóillano comecù jacàruioicana facádiaùoù: “¡Nùbaù janaba!” daùdíaùoù. Jira caillàoidiaùoù. 50Nana áfena cùóillano ùere jacànaitiaùoù. Mei íadù Jesús raùre íaùoùmo úrite; daùde: ¡Abù omoù mame! ¡Cueza! ¡Jacàruiñeno omoù iri! daùde. 51Iaùoùmo itàcaemo jofo jaide. Jofo jáidemo jairifo llàùcaide. Iemo jacàruioicana áferi ùere fáùgacaidiaùoù. 52Ua afe daùí fáùgacaidiaùoù, mei afe duera pan fia uáimona jamánomo aillo comuítatena comécùdo onóñediaùoùza; íaùoù comecù naù ràirena jira. 53Jorai ruicáfellemo jáitanona Genesaret énùemo dúcùdiaùoù. Zàjùillano nocáe arù cuinádiaùoù. 54Nocáemona jino jailla llezica, afénomo ite comùnù raùre Jesuna onódiaùoù. 55Iemona afémacù nana afe énùedo raùre aizàcana lluájidiaùoù. Iemona Jesús illánona fùdàillano, afe dùnomo ùráredùmacù duera ùnàrabanido atàdiaùoù. 56Nágagobiaùdo ie jáiacana izói afe jofue càgùmo ite ocózinairanomo ùráredùno jóonefùrediaùoù. Aillue jofue dùné ie jáiadù, dúera jofue dùné ie jáiadù, fia jofo iñénallegoùdo ie jáiadù, daje izói ùráredùno iomo jóonetiaùoù. Afe llezica Jesús ùnícuiro fueda íaùoù jetánollena daa bie dáarie izire íemo jùcádiaùoù. Nana áfena jetánotùno jíllobicaidiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\