SAN MARCOS 7

1Iemo fariséuaù Jesumo áùnozidiaùoù, dáarie ocuícafue llófueraùnù dùga. Afe llófueraùnù Jerusalémona bitíaùoù. 2Nana bimacù Jesús llófuegamacùmona dámùerie cùódiaùoù. Afe llófuegamacù onoù jocóñeno güitíaùoù, fariséuaù afémacùna daùí daùde, mei bimacù onoù jócua ocuica nàcùduafuemo dúcùtaiñediaùoùza. Afe àcoùnia íaùoù jánana úritiaùoù. 3Daùí daùdíaùoù mei fariséuaù nana judíuaù dùga íaùoù jaiáigùma uai naù uícadiaùoùza. Aféfuiaù daùde, comùnù naù bie izói íaùoù onoù dùga icaiño jócoñenia güínidiaùoù. 4Daje izói güille fecáracomona meine billano, onoù jócua ocuica nàcùduafue naù fuitáñenia güínidiaùoù. Naù aillo ite afémacù jùáùe uícaigafuiaù. Uafue, íaùoù jiróracuaù dùga icaiño jocófùrediaùoù. Daje izói íaùoù ùcàruaù, cadéruaù, jamánomo dùga ícaiño jocódiaùoù íaùoù ùnàrabanillaù dùga. 5Iemona fariséuaù, ocuícafue llófueraùnù dùga Jesumo jùcánotiaùoù: ¿Nùbái mei o llófuegamacù caù jaiáigùma daùnáfuiaù uícaiñediaùoù? Daùí onoù ùáùrededo güitíaùoù, daùdíaùoù. 6Jesús uai ote: Juzíñamui uai lloraùma Isaías ñue llote. Nana omoù abùna ñúemacù, íadù comécùna ùáùredùomoù. Ie cuia llezica ómoùmo llote: Bie comùnù fuedo ñúefue cuemo jùtádiaùoù. Mei íadù íaùoù comecù cuemo jaùnáiñede. 7Cue ñúefuedo úrillena cuemo gaùrífùrediaùoù, mei íadù íaùoù úrillafue ráifiñede. Iaùoù llófuega Juzíñamui daùnáuai, fia jamai comùnù ocuícafuiaù. Juzíñamui uáiñede, daùí íaùoù daùna íadù, daùde. 8Mei Juzíñamui ocuícafue féitatùomoù, fia comùnù daùnáfuiaù jeire omoù óllena. Aféfuiaù daùde: ùcàruaù jocóllena, jiróracuaù jocóllena, aillo jùáùe afe izóidùfuiaù omoù fùnóllena. 9Iemo afe emódomo bie izói zanoda íaùoùna daùde: Juzíñamui ocuícauai ùere ebire oni eneno omoù fáùcanocaiga, danù omoù daùnáfuiaù uícaillena. 10Mei Moisés daùde: “Ñue jacàruioicana o moo canori, o ei dùga. Ie ei ie moo dùga fùéni úritùmùe uáfuena tùtáredeza,” daùde. 11Mei íadù jùáùfodo daùdàomoù: Dámùe ie moo íaillùnona bie daùírede, “Ona canónidùcue, mei nana cuemo ite ráaùe jae `Corbán' itíaùoùza”. (Afe uai dobáicana daùna Juzíñamui íena mamécaza.) 12Damùe daùí daùíadù, ja mei ie ei ie moo dùga canónide náfuetùomoù. 13Afe àcoùnia Juzíñamui ocuica uaina jámairuitùomoù. Uafue, comùnù llocana jaide llogafue àùnota ñúefuena jámairuitùomoù. Aillo afe izóidùfuiaù fùnófùredùomoù. 14Nane dáanomo Jesús comùnù jàùrite; jàùrillano íaùoùna daùde: Nana omoù cácarei, comecù onoiri. 15Nana güíllemo comécùna ùáùrenafue iñede. Mei íadù comécùmona jino bitùfue come comecù ùáùretate. 16Omoùmona cacáreiacadùno cacarei, daùde. 17Jesús comùnù fàiano jofomo jaide. Dùnomo ie llófuegamacù afe onóigafuedo íemo jùcánotiaùoù. 18- 19Iemo íaùoùna daùde: ¿Daùí jaca ónoñeitùomoù? Nana jinona güiga raa comécùmo jáiñede. Jébegùmo jaide. Ie jira cómena ùáùruitañede. Jébegùmo jailla mei, abàmona oni dotácaza. ¿Aféfuena fùdàñedùomoù? Afedo Jesús daùíacade nana güille ñuera. 20Nane daùde: Ùima comécùmona jino bitùfue dama afémùena ùáùruitade. 21Mei afémùe erómona, ua ie comécùmona jino fùeni uibíllafue bite; íemo jùruírenafue bite, naa jùáùe jùruífuiaù dùga; íemo jùáùma méiniafue bite, 22meràrillafue dùga; íemo jùáùmana raa baùróacanafue bite, jùáùe fùénidùfuiaù dùga; ie mei jùáùma jàfuiafue bite, nana ùáùredùfuiaù dùga. Iemo úradoillafue bite, naa táùnona úrillafue dùga. Iemo táùnona abù àùnuafue bite, naa abùna onóñenafue dùga. 23Nana bie fùgóñedùfuiaù come erómona bite; billano cómena ùaùre fùnode. 24Dùnómona Jesús Tiro énùemo jaide, Sidón énùe dùga. Daa jofomo jaide. Buna ónoñeillena báinino jaide. Mei íadù afémùe retáirinide. 25Iemo fùénidena jóriaùredùngo ei, ie íllana raùre fùdùde. Billano Jesús anamo dújude. 26Afengo judío ingóñede; jùáùzie ingo. Afengo énùe mámecù Sirofenicia. Afengo jízamo ite fùénide jóriaù óllena Jesumo jùcade. 27Mei íadù Jesús daùde: Juzíñamui úruiaù raùre nano fueñe güílleza. Juzíñamui úruiaù güille baùroda tóùca jùco izoide comànùmo ígadenia fùgóñede. 28Afengo uai ote: Uafue Ocuíraùma; mei íadù úruiaù güíllamona, ana cocàdùjùaù, güirábani anamo ite jùcótiruaù güífùrediaùoù, daùde. 29Ie mei Jesús daùde: Ua llotùo. Iemona ja jáiredùo, o jízamo ite fùénide jóriaù jae oni jáideza, daùde. 30Afengo jofomo dúcùna llezica, ùnàramo bàide jízana cùode. Fùénide jóriaù ja ua aféngomona ñue oni jaide. 31Nano íanori íllano Jesús ja Tiro énùemona billano, Sidón énùe dùbénedo jaide. Afe mei Decápolis énùemo ite jófuiaù dùnedo jaide. Afénùedo jaillano, meine abùdo Galilea jóraimo dúcùde. 32Afénomo jefona cacáiñede uaina jino fùgo baùíñedùmùe Jesumo atàdiaùoù. Iemo izire jùcádiaùoù Jesús afémùemo onoù bùtállena. 33Ie jira Jesús náùraùmona oni báinino íena uite. Dùnomo Jesús dama ie onocaù jefona cacáiñedùmùe jefomo dutade. Ie mei Jesús dama ie onócaù tuánuano afe úriñedùmùe iùfe jetánote. 34Afe mei Jesús monamo érocaillanona comecù zúurenamona zegóricaide. Zegóricaillano íena daùde: ¡Efata! daùde. Afe uai jino dobáiñuano daùna: túijicai. 35Afe llezica jefona cacáiñedùmùe jefo túijicaide; ie iùfe ñue jíllode. Iemona afémùe ja ñue úrite. 36Iemona Jesús íaùoùna rairuide: Jùáùmacùmo lloñeno iri, daùde. Jesús afe daùí dàgacaiño íaùoùna rairuide. Mei íadù Jesús ùere rairuide íadù, áfena náfueñeno aféfuena baùmo jino llócaidiaùoù. 37Iemo nana comùnù ùere jamánomo fáùgacaidiaùoù. Daùdíaùoù: Nana ñue fùnode. Afémùe jefona cacáiñedùmùena cacáitate; uaina jino fùgo baùíñedùmùena ñue úritade, daùdíaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\