SAN MARCOS 9

1Nane Jesús íaùoùna daùde: Uáfuena ómoùmo llotùcue. Benomo itàmacùmona dáarie naù íaùoù tàiñenia Juzíñamui aillo ie ràinodo ie illáùmana íllana càoitiaùoù, daùde. 2Jubekuiro iemo da dàgarui íllamona, Jesús, Pedro, Santiago, Juan dùga uite. Danù dàgamùe eneno caifónedumo afémùe uite. Ja dùnomo íaùoù eróicana afémùe abù jùáùfodo méidoficaide. 3Ie ùnícuiro quénicuirona jaide, ua ùere úzerede jaùllùcù izói. Bie énùemo fùnódùno ùníroina afe izói úzeretanidiaùoù. 4Afe llezica Elías, Moisés dùga Jesumo úrillana cùódiaùoù. 5Jira Pedro, Jesuna daùde: Llófueraùma, nùù caù benomo ñue illa. Daámani jofóchupi ómoùena caù fùnollù, daa óchupi, jùáùe Moisés ichupi, jùáùe Elías ichupi, daùde. 6Afe dáanomo ie llófuegamacù ùere jacànaificaidiaùoù; jacànaillano Pedro nùe izói dáùnana onóñenano daùí daùde. 7Afe llezica íaùoùmo mona uíllùe ana bite. Billano afémacùna ferànote. Afe mona uíllùemona daa uaina cacádiaùoù. Llote: Bie cue izíruiga Jitó. Afémùemo cácarei, daùde. 8Afe llezica, nágafene erórioidiaùoù íadù íaùoù dùga buna cùóñena, dama Jesús. 9Idumona ana bitíaùoùmo Jesús afe íaùoùmo cùónafue jùáùmacùmo llúana rairuide. Iaùoùna daùde: Nanoide Ùima Jitódùcue. Uire cue tàillùnomona meine abùdo cáadùmùena cue illàruimo afe omoù cùónafuena llóreitùomoù, daùde. 10Ie jira aféfuemo danù comécùidiaùoù. Mei íadù afémùe tàillùnomona abùdo cáadùmùena illàfuena jùcánofùrediaùoù: ¿Mùnàcana íite? conímana danù daùdíaùoù. 11Ie mei Jesumo jùcánotiaùoù: ¿Nùbái mei ocuícafue llófueraùnù daùífùrediaùoù, caùna illáùmaite Mesías daùnámùe uícodo Elías raùre biite? jùcánotiaùoù. 12Afémùe uai ote: Ùere uafue Elías raùre cue uícodo bite. Ua billano nana meine ñue jaàcùna fànuaùbite. Iemo, mei Nanoide Ùima Jitódùcueza, cue billáfuedo ¿nùe izói Juzíñamui Cuegáuai daùde? Aféuai bie izói daùde: “duere zéfuitùcue” daùde. Daje izói “comùnù cuena jámairuitiaùoù” daùde. 13Mei íadù ómoùna daùdùcue, Elías ja bite. Danù afémacù óiacana izói afémùemo fùnódiaùoù. Mei Cuegáuai uícomo daùna izói, afe izói ja afémùemo zuíde, daùde. 14Ie mei ja jùáùe llófuegamacù illánomo Jesús daámani caifónedumo uigámacù dùga meine bitíaùoù. Billano aillo comùnù íaùoùmo gaùríllana cùódiaùoù. Ocuica uai llófueraùnù dáanomo ite. Afe llezica afémacù Jesús llófuegamacùmo júfidotiaùoù. 15Ie mei Jesuna cùóillano ùere fáùgacaidiaùoù. Afémùemo aizàcana uáiduaidiaùoù. 16Ie jira Jesús ie llófuegamacùmo jùcánote: ¿Mùnùca afe ocuica uai llófueraùnùmo júfidotùomoù? daùde. 17Afénomo itàmacùmona daa uai ote: Llófueraùma, benó omo cue jitó atàdùcue. Fùénide jóriaù afémùe uáinino fùnode. 18Náganomo ie jáiadù afe jóriaù ie uánona ana dotáfùrede. Ja dùnomo fuedo mulléfùrede; afe llezica ízie mutúricaide. Iemona ie abù ùere naùllíbicaide. O llófuegamacùmo fùénide jóriaù jino óllena jùcádùcue, íadù afémacù ónidiaùoù, daùde. 19Jira Jesús uai ote: ¡Aùùù, Juzíñamuimo àùnoñedùmacù! ¿Nùe dùnó ómoùri íitùcue? ¿Nùe dùnó ómoùna mozíoitùcue? Bené dúemùe atù, daùde. 20Jira atàdiaùoù. Afe jóriaù Jesuna cùóillano, afe dúemùe abù meine cuidàtate. Cúidùamona afémùe énùemo baùide. Dùnomo jabàoicaide. Fuedo mulléoide. 21Jira Jesús ie moomo jùcánote: ¿Ja nùé dùno daùí ite? daùde. Jira moo daùde: Jaca ie dúenamona. 22Dùga ícaiño fùénide jóriaù afémùe iraimo dotáfùrede. Daje izói illemo dotade ie tùtállena. Mùnàcana caùri o fùnórenia, mai caùri fùno. Caùri dúecairi. Caù cano, daùde. 23Jesús íena daùde: ¿Nùbái mei “O fùnóreniadù caù cano” cuena daùdùo? Daùí daùíñeno iri, mei Juzíñamuimo àùnotùmùemo naga raa fùnóredeza, daùde. 24Ie jira afe úrue moo caillàoicaide: ¡Ùùnotùcue! Cue cano jamánomo cue àùnolleza, daùde. 25Jesús aillo comùnù ofíllana cùóillano, fùénide jóriaù rùire lletade. Daùde: Uáinitade jóriaù, cacáitañede jóriaù, o jino jáillena ja ocuídùcueza, ¡jai! ¡Bie úrue fáùnocai! Meine abùdo íena oñeno iri, daùde. 26Iemona jóriaù caillùde; cáillùano dúemùe meine nane rùire cuidàtate. Cuidàtajano oni jaide, íadù afe dúemùena tàide izói fùnode. Jira aillo comùnù: Ja tàide, daùdíaùoù. 27Mei íadù Jesús ónoùdo llàùnota caifo dúemùena naidánete. Iemona afémùe ñue jílloda náidacaide. 28Ie mei Jesús daa jofomo jofo jaide. Afe mei ie llófuegamacù eneno íemo jùcánotiaùoù: ¿Nùbái mei fùénide jóriaùna ónidùcaù? daùdíaùoù. 29Jira Jesús daùde: Bie izóide jóriaù dama Juzíñamuimo úrillado, íemo fàmairillado jino orérede, daùde. 30Afénomona íaùoù jaillano Galilea énùedo jáidiaùoù. Jesús báinino jáiacade bu ónoñeillena. 31Mei aféruillaùdo Jesús ie llófuegamacùmo llófullofuedeza. Afémùemo zúillùfue íaùoùmo llote. Lluano íaùoùna daùde: Nanoide Ùima Jitódùcueza íadù uire náùraùmo izájillùcueza, cue íaùoù fállena. Mei íadù daruiámani cue tàillanomona meine abùdo cáadùmùena íitùcue, daùde. 32Mei íadù afémacù ie dáùnana onóñediaùoù. Daje izói íemo jùcánuana jacàruitiaùoù. 33Iemo afémacù Capernaumo dúcùdiaùoù. Jofomo íaùoù illa llezica, Jesús íaùoùmo jùcánote: ¿Mùnàcafue iomo júfidotùomoù? daùde. 34Mei íadù jaca uaina oñédiaùoù. Mei jae iodo júfidotiaùoù, ¿bu cáùmona jamánomo áillomùena illa? 35Ie jira Jesús ana ráùnaillano, ie nagakuiro iemo mena dùga llófuegamacù jàùrite; daùde: Dámùe raùre uiécodo áillomùena jáiacaniadù, nano fueñe ùere jamáimùena írede; daje izói nana comùnù canóraùmana írede, daùde. 36Iemona Jesús da úrue llàùnuano íaùoù càgùmo jóonete. Ie mei ie ónoùdo íena llirànuano comànùna daùde: 37Bie úrue cue mámecùdo llàùnotùmùe dájena cue llàùnote. Daje izói cue llàùnotùmùe dama cue llàùnoñede, mei íadù cue orédùmùena cue abùdo llàùnote, daùde. 38Iemo Juan Jesuna daùde: Llófueraùma, dámùe cùódùcaù o mámecùdo fùénide jóriaù jino orede. Mei íadù caùdo jáiñena jira íena rairuídùcaù. 39Mei Jesús daùde: Rairuíñeno iri. Mei daùí cue mámecùdo cùóraùnina raa fùnódùmùe ñúemùe. Daùí fùnódùmùe afe fànua méifomo raùre cuedo fùeni úrinide. 40Mei caùna éoiñedùmùe ua caù dùbéfodo itàmùe. 41Jùáùe come cue mámecùdo omoù jirótaadù, mei Crístomo omoù jaùnaina jira, afe jirótatùmùe uáfuena ie jùrídolle raa llàùnoite, . 42Jùáùe come, bie cuena àùnote dúemùe fùénidùfuemo baùítaiadù, afe come fùénide. Baùítatùmùemona fùgora, cùmoùmo áillue nofàcùna cúinano monáillaimo dotárede. 43Dama o onoù fùénidùfuemo o baùítaiadù, afe o jaitari. Júbezi onoù dùga ziiño ñue illafue Juzíñamuimona o maiñóadù, ùere ñuera. Mei nágafezi onoù íadù “comùnù duere fùnolle iraimo” o dotábicaiadù, ùere fùgóñede. Afénomo ite irai dúitanide. 44Afénomo ite aigàroùaù tàiñediaùoù; afe aigùroù, afenomo itàmacùna zíiñona duere fànoitiaùoù. Afe irai jaca dúiñede. 45Daje izói o ùdaù fùénidùfuemo o baùítaiadù, áfena jaita. Júbene àdaùnide o illa llezica ziiño ñue illafue Juzíñamuimona o maiñóadù, jamánomo ñuera. Mei jùáùfodo iraimo o dotábicaiadù ñue mena àdaùredùmùe o íadù, ùere fùgóñede. Afénomo ite irai dúitanide. 46Afénomo ite aigàroùaù tàiñediaùoù; afe aigùroù, afeno itàmacùna zíiñona duere fànoitiaùoù. Afe irai jaca dúiñeiteza. 47Daje izói o uijù ona ùáùdaitaiadù, mai afejù cuerónori. Ua júbene fíidùmùe Juzíñamui illáùmana illánomo o jáiadù, jamánomo ñuera. Mei íadù nágaillùnoù uíjùredùmùe o illa llezica, iraimo o dotábicaiadù ùere fùgóñede. 48Afénomo ite aigàroùaù tàiñeitiaùoù; afe aigùroù afenomo itàmacùna zíiñona duere fànoitiaùoù. Afe irai jaca dúiñede. 49Mei nana fia fecaca Juzíñamui ióbitalle jobaica ràllenùaùmo salna jóonefùrediaùoù, afe fecaca rùlle ñue íllena. Daje izói nana raamo caù jírinafuiaùdo ñue íredùcaù. Aféfuiaù irai come uzilla izírena izói caùna izi cácataite, Juzíñamui anamo ñue caù íllena. 50Sal ñuera; mei íadù afe sal ie cáùmana féiadù, ¿mùnàcado afe sal meine abùdo cáùmacaitarede? Mai danù conímaùaùna caùmátaillafue dùbénemo omoù iri. Afe llezica comecù caùmare uái illáfuemo danù conímaùaùna ífùreiri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\