SAN MATEO 1

1Benomo cuega mámecùaù Juzíñamui Jitó Jesucristo nánoramacù. Jesucristo jaiai illaùma David náùraùmona comuídùmùe. Daje izói afémùe David nánoramùe Abraham náùraùmona comuídùmùe. 2Afe Abraham Isaac moo, íemo jùáù Isaac Jacob moo. Iemo Jacob Judá ie ámatùaùri íaùoù moo. 3Iemo Judá Fares Zara dùga íaillùnoù moo. Afe íaillùnoù ei Tamar. Iemo Fares Esrom moo. Iemo Esrom Aram moo. 4Iemo Aram Aminadab moo. Iemo jùáù Aminadab Naasón moo. Iemo Naasón Salmón moo. 5Iemo Salmón Booz moo. Afe Booz ei Rahab. Iemo Booz Obed moo. Afe Obed ei Rut. Iemo Obed Isaí moo. 6Iemo Isaí illaùma David moo. Iemo illaùma David, Urías tùilla mei Urías aù ote. Iemo David íaillùnoù jitó Salomón. 7Iemo Salomón Roboam moo. Iemo Roboam Abías moo. Iemo Abías Asa moo. 8Iemo Asa Josofat moo. Iemo Josofat Joram moo. Iemo Joram Uzías moo. 9Iemo Uzías Jotam moo. Iemo Jotam Acaz moo. Iemo Acaz Ezequías moo. 10Iemo Ezequías Manasés moo. Iemo Manasés Amón moo. Iemo Amón Josías moo. 11Iemo Josías Jeconías naa ie ámatùaùri moo. Aféruillaùdo Israel naùraù Babilonia énùemo lláviano uigáiaùoù. 12Afe mei Jeconías Salatiel moo. Iemo Salatiel Zorobabel moo. 13Iemo Zorobabel Abiud moo. Iemo Abiud Eliaquim moo. Iemo Eliaquim Azor moo. 14Iemo Azor Sadoc moo. Iemo Sadoc Aquim moo. Iemo Aquim Eliud moo. 15Iemo Eliud Eleazar moo. Iemo Eleazar Matán moo. Iemo Matán Jacob moo. 16Iemo Jacob José moo. Afe José, María ùni. Aféngomona comuide Jesús. Afémùe jùáùcù Cristo. 17Be daùí Abrahámona Davidmo itàgùma catorce méidùgùmaùaù. Daje izói David illágùmamona Israel naùraù lláviano Babilonia énùemo uillágùmamona catorce méidùgùmaùaù. Iemo jùáù afénomona catorce jùáùgùma Cristo comuíllanomo. 18Jesucristo jocoina bie izói joide. Ie ei María ja jùcánogango Josemo ùníreillena. Naù José dùga iñena llezica, María Juzíñamui Ñuera Joreño ràinodo, ja úruereacade. 19Ie ùni José ñue jaàcùna itàmùe, mei íadù uáfodo comùnù eróicana Maríana oni dotáacañede. Mei jùáùfodo báinino buna onóñeno aféngona oni fùéacade. 20Bíemo comécùilla llezica, ie ànùa anado ángel daùnámùe, Juzíñamui abù ímùe íemo càocaide. Iena daùde: José, David izíe ímùe, meáiruiñeno o iri. María o aùza o oíri, mei afengo jocolle jitó Juzíñamui Ñuera Joréñodo comuídeza. 21Afengo jitó jócoite; ie mei Jesuna ie mámecù jàtaitùo. Afémùe daùí mámecùreite, mei ie comànùna íaùoù fùénidùfuemona jílloiteza, daùde. 22Nana bie íficaide, jaiai Juzíñamui uai jino llóraùma dáùnana ñue àcoùmo fúitallena. Afe uai llóraùma bie izói daùde: 23Naù ùnínide jitaùngo úruereacade; íemona jitó cómuite. Afémùe mámecù Emanuel daùille. Afecù daùíacade, Juzíñamui caù dùga ite. 24José nùcáùrillamona cazíllano Juzíñamui abù ímùe íemo ocuilla izói fùnode. Maríana ie aù izói ote. 25Mei íadù María jitó jócuanomo, afe íaillùnoù ua ùni izói iñédiaillùnoù. Jócuano Jesusna ie mámecù jùtade.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\